Sök i finnvera.fi
Tillbaka

Vi tryggar finländska företags konkurrenskraft

Ditt företag bör ha lika bra möjligheter att konkurrera på den internationella marknaden. Vi erbjuder ditt företag exportgarantier för kreditförluster och för exportfinansiering. Allt går smidigt när du kontaktar din bank och oss i ett så tidigt skede som möjligt – till och med innan affären har gjorts.

 • Kreditriskgaranti

  Med kreditriskgarantin kan exportören försäkra sin exporthandel mot kreditförluster.

  Läs mer
 • Exportkreditgaranti

  Exportkreditgarantin är avsedd för export med kort betalningstid.

  Läs mer
 • Garanti för kundfordringar

  Garantin skyddar banken mot kreditrisker när exportören säljer kundfordringar som gäller utlandshandel till banken.

  Läs mer
 • Köparkreditgaranti

  Köparkreditgarantin utgör en säkerhet för kreditgivaren mot kreditrisker föranledda av utländsk köpare, köparens bank eller köparens land. För exportören innebär garantiarrangemanget att köpesumman fås kontant och kreditriskerna överförs på kreditgivaren. Garantin täcker kommersiella och/eller politiska/ suveräna risker.

  Läs mer
 • Växelgaranti

  Finnveras växelgaranti skyddar banken mot kreditrisker vid växelfinansiering. Tack vare garantin kan en exportaffär få bankfinansiering då kredithandlingen är en växel.

  Läs mer
 • Rembursgaranti

  Rembursgarantin skyddar banken mot kommersiella och/eller politiska/suveränä risker i anslutning till den exportremburs banken bekräftat. Banken kan ansöka om garanti också för remburs som den bekräftat ensidigt (utan bekräftelseuppdrag).

  Läs mer
 • Bankriskgaranti

  Finnveras bankriskgaranti beviljas banker som skydd mot risker i anknytning till bankgarantier banken beviljat exportföretag för tryggandet av köpesumman i samband med exportaffärer. Bankgarantin bör ha en motgaranti av köparens bank. Garantin påminner således om rembursrgarantin och täcker på motsvarande sätt utländsk bankrisk.

  Läs mer
 • Investeringsgaranti

  Med investeringsgarantin kan den finländska investeraren försäkra en investering i utlandet mot politiska risker och i vissa fall också kommersiella risker. Täckningsgraden är i allmänhet 95%. Täckningsgrade för investeringsgarantier beviljade för banklån är 100%.

  Läs mer
 • Motgaranti

  Med motgarantin kan exportören försäkra de garantier som ställts till förmån för en utländsk köpare, såsom offert-, förskotts-, leverans- och ansvarstidsgarantier.

  Läs mer
 • Finansieringsgaranti

  Finansieringsgarantin är en säkerhet för banken eller annan kreditgivare som beviljar kredit till exportören för finansiering av export. För exportören innebär garantin att säkerhetsarrangemangen underlättas vid finansiering av export.

  Läs mer
 • Råvarugaranti

  Råvarugarantin (importgarantin) utgör en säkerhet för sådan kredit, som beviljats utländsk gäldenär i samband med långvariga avtal om basråvaruleveranser. Det långvariga avtalet skall vara av nationalekonomisk betydelse för Finland. Garantivillkoren följer i hög grad de principer som tillämpas på exportgarantier.

  Läs mer
 • Refinansieringsgaranti

  Arrangemanget med refinansieringsgaranti avser att underlätta upplåningen för bankerna som använder Finnveras köparkreditgaranti och därigenom öka antalet källor för exportkreditfinansiering.

  Läs mer
Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information