Lån

Det viktigaste kriteriet för våra lån är att de beviljas vid rätt tidpunkt och för rätt syfte under företagets livscykel: när du ska grunda ett företag, när du ska investera eller satsa på tillväxt och internationalisering.

Rätt lån för rätt ändamål

Finnvera erbjuder olika lån för investeringar, tillväxt, internationalisering och företagsverksamhet. Vår primära finansieringsform är alltid borgen, och vi beviljar bara lån som en del av den överenskomna totala finansieringen, så förhandla alltid först ditt finansieringsprojekt med din bank.

Företagarlån

Företagarens personliga lån

 • Kan användas för köp av aktier i ett aktiebolag eller för placering i aktiebolagets aktiekapital eller i fonden för inbetalt fritt eget kapital.
 • Kan också beviljas flera delägare av samma företag.
 • Lånets minimibelopp är 20 000 euro.

Finnveralån

Investerings- och driftskapitallån

 • För närvarande kan Finnvera-lånet endast beviljas som en del av en överenskommen totalfinansiering tillsammans med andra finansiärer.
 • För SMF-företag för att finansiera olika slags investeringar i byggnader, maskiner och utrustning samt för att finansiera behov av driftskapital till följd av företagets expansion.
 • Minimibeloppet för lånet är 50 000 euro.

Tillväxtlån

En mellanfinansieringsprodukt som kräver främmande kapital

 • För finansiering av SMF- och midcap-företags betydande tillväxt- eller internationaliseringsprojekt och företagsarrangemang.
 • För finansiering av affärsarrangemang.

Klimat- och miljölån

För investeringar i en grön och hållbar övergång

 • Utformad att främja en grön och hållbar övergång för finländska företag.
 • Passar finländska företag som till exempel främjar användning av förnybara energikällor, energieffektivitet, användning av miljömässigt hållbara material eller övergång till cirkulär ekonomi.
 • Lånet uppgår till 150 000–2 000 000 euro per finansieringsprojekt.

Digitaliserings- och innovationslån

För innovations- och digitaliseringsinvesteringar

 • Avsedd för finländska företags innovations- och digitaliseringsinvesteringar.
 • Passar för nya och verksamma företag som har finansieringsbehov med fokus på till exempel produktutveckling eller utveckling av digital affärsverksamhet.
 • Lånet uppgår till 150 000–2 000 000 euro per finansieringsprojekt.

Internationaliseringslån

För ett internationaliserande företag

 • För finansiering av affärsverksamhet utomlands.
 • Föremålet för finansieringen kan vara investeringar, utveckling eller tillväxt i ett finländskt SMF-företags verksamhetsställe utomlands eller ett dotter- eller intresseföretag som grundas eller som är verksamt utomlands.
 • Lämpar sig med vissa förutsättningar även för större företag än små och medelstora företag.

Masskuldebrevsfinansiering

För företagens allmänna finansieringsbehov

 • För investeringar, utvidgning och utveckling av verksamheten eller behov som gäller arrangemang av den finansiella strukturen.
 • En grupp låntagare eller investerare tecknar ett reverslån som emitterats av företaget som behöver lån.
 • Lämpar sig denna finansieringsform bäst för de stora finansieringsbehoven.

Brofinansiering

För tiden före utbetalningen av stöd

 • Avsedd att korrigera företagets tillfälliga finansieringsbehov mellan det positiva understödsbeslutet och utbetalningen av understödet.
 • Minimibeloppet för lånet är 50 000 euro.
 • Brofinansiering sker genom Finnveras driftskapitallån.

Se även

Vanliga frågor

I avsnittet Vanliga frågor hittar du hittar svar på frågor om vår finansiering.

Information till den som ansöker om Finnveras borgen eller lån

När du ansöker om finansiering för ditt företag är det viktigt att komma ihåg vissa grundläggande krav som gäller beviljandet. På den här sidan finns information om hur du ansöker om finansiering och om sådant som det är bra att beakta.

Borgen

Borgen som vi beviljat kan ditt företag utnyttja som säkerhet för krediter som företaget fått av banker eller andra finansiärer och för övriga ansvarsförbindelser.

Priset

Finnvera tar ut ränta på lånefinansiering som bolaget erbjuder och borgensprovision på borgen. Du kan se de vanligaste kostnader, avgifter och andra avgifter som debiteras i serviceprislista.