Användningsvillkor

När ni använder Finnveras webbplats godkänner ni samtidigt villkoren nedan som bindande.

Användningsvillkor för webbplatsen

När ni använder Finnveras webbplats godkänner ni samtidigt villkoren nedan som bindande. Därutöver kan olika dokument på denna webbplats inkludera andra särskilda villkor.

På dessa villkor tillämpas Finlands lag.

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter

Äganderätten till denna webbplats (inklusive visuellt utseende och material som publiceras på webbplatsen) samt upphovsrätten (c) och alla övriga immateriella rättigheter tillhör Finnvera Abp.

Material som publiceras på vår webbplats får bläddras och kopior av materialet får tas genom att skriva ut eller ladda ner filer på datorn. Materialet får dock endast användas för icke-kommersiella och personliga ändamål. Kopior eller delar av dem får inte säljas eller delas elektroniskt eller som papperskopior i kommersiellt syfte eller ändras eller bifogas till annat material eller andra internetsidor.

Pressmeddelanden får publiceras i massmedier, förutsatt att källan nämns.

Finnvera förbehåller sig rätten att när som helst ändra webbplatsen och begränsa åtkomsten till den.

Ansvar för innehållet på vår webbplats

Informationen som vår webbplats innehåller är avsedd att ge nyttig information om Finnvera, våra tjänster och produkter. All information som ges på vår webbplats är endast avsett för informativa syften och den information som ges ska inte uppfattas som juridisk, kommersiell eller placeringsrådgivning. Information som ges på denna webbplats kan inte heller i någon situation anses vara ett bindande anbud från givaren, om inte annat separat och uttryckligen anges. Utförande av en rättshandling är alltid baserat på ett separat avtal.

Finnvera gör sitt bästa för att informationen på denna webbplats ska vara aktuell och riktig, men vi svarar inte för att den information som ges lämpar sig för användarens behov eller för resultatet av åtgärder som vidtas baserat på uppgifterna.

Om Finnveras webbplats innehåller länkar till tredje parters webbplatser eller deras tjänster, svarar Finnvera inte för materialet eller tjänsterna som den tredje partens webbplats innehåller. Inloggning till dessa tredjepartswebbplatser görs på användarens eget ansvar.

Finnvera garanterar inte en felfri och oavbruten användning av webbplatsen och svarat inte för eventuella indirekta eller direkta skador som användningen av webbplatsen medför.

Användningsvillkor för onlinetjänsten

Användning av onlinetjänsten kräver registrering och identifiering på webbplatsen till exempel med bankkoder eller på något annat motsvarande sätt. Tjänsten innehåller även avsnitt som förutsätter att ett kundavtal om den aktuella tjänsten ingås med Finnvera. Användning av produkter och tjänster som produceras av samarbetspartner kan dessutom kräva ett avtal och/eller godkännande av separata användningsvillkor.

Användaren svarar för anskaffning och underhåll av utrustning, program och datakommunikationsförbindelser som behövs för användning av tjänsten samt för övriga kostnader som användning av tjänsten medför till fullo.

Användaren är skyldig att använda tjänsten i enlighet med lag, god sed och avtal. Användaren svarar för att användaren inte vid användning av tjänsten orsakar störning eller skada för andra användare, Finnvera, dess samarbetspartner eller tredje parter och inte kränker deras rättigheter.

Finnvera har rätt att avbryta och omedelbart förhindra användningen av tjänsten för sådana användare som handlar i strid med dessa villkor.

Användaren svarar till fullo för skada som orsakats Finnvera, dess samarbetspartner, andra användare eller tredje parter genom användning av tjänsten i strid med lag, god sed eller dessa villkor.

Tjänsteproducent

Namn: Finnvera Abp
Hemort: Kuopio

Huvudkontor:
PB 1010 (Porkkalankatu 1), 00101 Helsingfors
PB 1127 (Kallanranta 11), 70111 Kuopio

FO-nummer: 1484332-4 
Telefon (växel): 029 460 11 

Copyright © Finnvera Abp. Med ensamrätt.

Dela sidan: