Finnveras affärsprinciper

Finnveras affärsprinciper - Code of Conduct är en sammanställning över våra viktiga principer och praxis för god verksamhet som vi tillsammans vill följa.

Code of Conduct

Finnvera har utarbetat ett antal spelregler som rör företagsansvar och dess delområden (till exempel ekonomiskt ansvar, socialt ansvar och miljöansvar) samt spelregler som gäller principer för etisk verksamhet.

På denna sida hittar du Finnveras Code of Conduct och policy för hantering av miljörisker och sociala risker i finansieringsverksamheten samt antikorruptionspolicy och skatteparadispolicy som PDF dokumenter. Code of Conduct är en sammanställning över våra viktiga principer och praxis för god verksamhet som vi tillsammans vill följa.

Vårt mål är att betjäna våra kunder och sköta vår viktiga samhälleliga uppgift förutom i fråga om resultatet även på ett korrekt och hållbart sätt.

Läs mer on våra affärsprinciper

Policy mot korruption

Finnvera har i sin exportgaranti förbundit sig till att iaktta OECD:s rekommendation för att bekämpa korruption (Recommendation of the Council on Bribery and Officially Supported Export Credits).

OECD:s rekommendation för att bekämpa korruption ålägger exportgaranti- och exportkreditinstitut en skyldighet att å ena sidan identifiera risker för korruption i behandlingen av finansieringsansökningar och å andra sidan att minimera risken för korruption i projekt som finansieras, bl.a. i form av åtaganden från båda parterna. Exportgaranti- och exportgarantiinstitutet får i sista hand inte bevilja kredit med offentligt stöd, garanti eller annat offentligt stöd huruvida det finns tillräckliga bevis på att exporthandeln har åstadkommits med korruption.

Policy gällande skatteparadis och förhindrande av skatteflykt

Finnveras roll som å ena sidan offentlig finansiär och å andra sidan förmedlare av EU-medel förutsätter att Finnvera för sin del säkerställer att de finansierade företagen inte kringgår skatt med hjälp av skatteparadis i sin verksamhet. Praktiska åtgärder hos Finnvera för att implementera policyn om skatteparadis är att identifiera skatteparadiskopplingar enligt EU:s och OECD:s definitioner i finansieringsprojekt samt förutsätta en separat skattepolicy eller förbindelser av kundföretagen i dessa situationer, för att säkerställa att företaget följer skattelagstiftningen på ett ändamålsenligt sätt i sin verksamhet och i finansieringsprojektet i fråga.

Policy för hantering av miljömässiga och sociala risker i finansieringsverksamheten

Finnveras politik för hantering av miljömässiga och sociala risker i finansieringsverksamheten grundar sig på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt på OECD:s rekommendation om beaktande av miljömässiga och sociala risker i exportgaranti- och exportkreditverksamhet. Politiken bygger på ett riskorienterat förhållningssätt. Den ledande principen för politiken är att identifiera skadliga effekter och risker för miljön, människor och samfund i verksamheten för företaget inom finansieringsprojektet samt att utvärdera metoder för att undvika och lindra skadliga effekter och hantera risker.

Kvalitetssystem

Finnvera handlar i enlighet med de servicesätt som fastställts för kundsegmenten och följer ett verksamhetssystem som är certifierat enligt ISO 9001. Verksamhetssystemet och dess effektivitet bedöms regelbundet både genom interna och externa utvärderingar. Verksamhetssystemet utvecklas kontinuerligt utgående från de observationer som inkommer. Dessutom åtgärdas eventuella avvikelser.

Bekanta dig med certifikat

Dela sidan: