Content Section

Köparkreditgaranti

Köparkreditgarantin utgör en säkerhet för kreditgivaren mot kreditrisker föranledda av utländsk köpare, köparens bank eller köparens land.

Köparkreditgaranti

Köparkreditgarantin utgör en säkerhet för kreditgivaren mot kreditrisker föranledda av utländsk köpare, köparens bank eller köparens land. För exportören innebär garantiarrangemanget att köpesumman fås kontant och kreditriskerna överförs på kreditgivaren. Garantin täcker kommersiella och/eller politiska risker. Med suveräna risker avses en situation där staten är kredittagare eller borgensman.

  • Kommersiella risker är kredittagarens betalningsoförmåga och betalningsovilja. 
  • Politiska risker är risker som beror på kredittagarens land och som varken kreditgivaren eller kredittagaren kan påverka. Politiska risker är exempelvis begränsning av överföring av kreditvaluta, skuldkonsolidering, krig eller uppror. 

Köparkreditgarantin kan användas i olika köparkreditarrangemang med medellång eller lång betalningstid, såsom i köparkrediter för enskilda köp, i ramkrediter för enskilda banker eller projekt, i fartygsfinansiering samt i forfaiting- och leasingfinansiering.

Garantin kan också användas för export med kort betalningstid då exportören erhåller som betalning för köpesumman överförbara skuldförbindelser, dvs. accepterade växlar eller skuldebrev och då exporten riktas till länder som ej hör till de västra industriländerna.

Som officiell exportgarantianstalt kan Finnvera, i enlighet med EU:s konkurrenslagstiftning, inte garantera exporthandel med betalningstider under två år till följande länder:

  • Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike, Australien, Kanada, Island, Japan, Nya Zeeland, Norge, Schweiz, Förenta Staterna

EU-kommissionen har beviljat Finnvera en förlängning av undantaget, enligt vilket kan Finnvera garantera exporttransaktioner till västra industriländer med en riskperiod på mindre än två år. Det nya undantaget kommer att fortsätta till slutet av 2025.

Villkor för köparkreditgaranti

Garantin beviljas till kreditgivaren. Exportaffären skall fylla förutsättningarna för finländskt intresse.

Kredittagaren kan vara köparen eller köparens bank, vars kreditvärdighet Finnvera analyserar innan garantibeslutet fattas. Köparens kreditvärdighet granskas i allmänhet på basis av kreditupplysningar och bokslutsuppgifter. Ett positivt garanti beslut förutsätter även att kredittagarens land är kreditvärdigt.

För export till EU-länder och andra västliga industriländer kan Finnvera normalt bevilja garantier endast om betalnings tiden är två år eller längre.

Köparkreditgaranti för lång betalningstid 

Maskin- och anläggningsleveranser samt övriga omfattande leveranser förutsätter ofta att exportören kan ordna en långfristig finansiering för den utländska köparen. Kreditgivaren är ett inhemskt eller utländskt finansieringsinstitut, som beviljar köparen eller köparens bank en kredit för finansiering av en exportaffär. Exportören och köparen ingår ett leveransavtal och kreditgivaren ingår kredit-avtalet med köparen eller köparens bank. Kreditgivaren och Finnvera ingår ett köparkreditgarantiavtal som skyddar kreditgivaren mot eventuella kreditrisker.

Vid handläggningen av garantiansökan beaktas bestämmelserna gällande både mutor och miljövärdering. Till de allra fattigaste länderna beviljas garantier bara om projektet ifråga främjar den sociala eller ekonomiska utvecklingen i köparens land.

Köparkreditgaranti kan beviljas även i den lokala valutan i köparens eller kredittagarens land. Med lokalvaluta avses annan valuta än de industrialiserade OECD-ländernas valutor. Garantin beviljas kreditgivare i köparens land. Köparens land skall höra till de länder med bättre riskklassificering som godkänts separat. För köparen innebär garantin att valutarisken efter att krediten lyfts bortfaller.

Betalningsvillkor för exportaffär/exportkreditavtal 

Vid garantier för lång betalningstid följer Finnvera bestämmelserna i exportkreditavtalet. OECD-länderna har avtalat om villkoren för exportkrediter med en kredittid på två år eller mera, vilka subventioneras med offentliga medel. I detta s.k. exportkreditavtal fastställs räntorna för krediterna, kredittiderna och kreditandelarna samt tidpunkten då amorteringarna börjar.

Kontantandelen skall vara minst 15 % av värdet på exportaffären och kreditandelen kan vara högst 85 %. Kredittidens maximala längd är beroende av exportvaran, köpesumman och köparlandets klassificering. Återbetalningen av krediten sker i regel halvårsvis i jämnstora rater utan amorteringsfria år, men villkoren i OECD-exportkreditavtalet möjliggör också flexibilitet i återbetalningen. Vid fartygsfinansiering följs villkoren i exportkreditavtalets sektoröverenskommelse.

Köparländerna klassificeras enligt nationalprodukten i två grupper, för vilka maximala kredittider har fastställs. 

Maximala kredittider 

  • relativt rika länder: I regel 8,5 år. OECD-exportkreditavtalet möjliggör en maximal återbetalningstid på 15 år. 
  • relativt fattiga länder: I regel 10 år. OECD-exportkreditavtalet möjliggör en maximal återbetalningstid på 15 år.

Poster som täcks av garantin och täckningsgrad 

Garantin täcker i allmänhet kreditens kapital, ränta och dröjsmålsränta.

Täckningsgraden fastställs från fall till fall ock är högst 95 % för kommersiella risker och 100 % för politiska risker.

Köparkreditgaranti för kort betalningstid 

Köparkreditgaranti för kort betalningstid kan beviljas enskild affär eller leverans, men i allmänhet används garantin vid fortlöpande export så att garantin är i kraft tillsvidare. En förutsättning för garantin är att köparen ingår en överlåtbar skuldförbindelse, t.ex. accepterad växel eller skuldebrev.

Efter att ha granskat köparens kreditvärdighet fastställer Finnvera en kreditlimit, inom vilken banken kan köpa köparens skuldförbindelser av exportören. Den bank som finansierar exportören ingår ett garantiavtal med Finnvera. Mellan exportören och Finnvera förekommer inget avtalsförhållande. Banken får inte sälja de skuldförbindelser som banken köpt av exportören vidare till tredje part.

Köparkreditgaranti för kort betalningstid kan i allmänhet beviljas endast för export till länder med politisk risk, dvs. andra länder än EU- och andra västliga industriländer. 

Poster som täcks av garantin och täckningsgrad 

Garantin kan gälla den av köparen ingångna skuldförbindelsens kapital och ränta. Dröjsmålsränta ingår inte i garantin.

Täckningsgraden för kommersiella risker är i allmänhet 90 %. Självriskandelen för den bank som finansierar exportören är således 10 %. Banken kan överföra denna självriskandel på exportören eller fordra att exportören ställer en separat säkerhet för denna. Täckningsgraden för politiska risker är i allmänhet 100 %. 

Garantikostnader

Köparkreditgaranti för lång betalningstid 

Garantipremien uppbärs som en engångsavgift på det garanterade kreditkapitalet. På premiens storlek inverkar bland annat kreditvärdigheten hos kredittagaren och kredittagarens land, risktiden samt säkerheterna som erhålls för krediten.

Handläggningsavgift uppbärs för handläggningen av garanti ansökan och för därpåföljande garanti.

Köparkreditgaranti för kort betalningstid 

Garantipremien uppbärs som en engångsavgift på kapitalet i skuldförbindelsen. På premiens storlek inverkar kredittiden och kredittagarens lands kreditvärdighet samt eventuella säkerheter som erhålls för krediten. I vissa fall kan även kredittagarens kreditvärdighet påverka garantipremiens storlek.

För beviljande av en kreditlimit uppbärs en handläggningsavgift. Handläggningsavgift kan även uppbäras för ansökta ändringar i garantin.

Ansökan om köparkreditgaranti

Ansökan om köparkreditgaranti kan lämnas av exportören eller den inrättning som finansierar exporthandeln. I synnerhet vid ansökan om garanti för kort betalningstid är det skäl för exportören att förhandla med den finansierande banken innan ansökan lämnas in.

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst. Logga in med dina personliga bankkoder, certifikatkort eller Mobil ID.

Du kan också fylla i PDF-ansökan nedan och skicka den via e-post till Finnvera.

Ansökan om ersättning

Det är exportgarantins förmånstagare, dvs. garantitagaren, som i allmänhet är banken eller exportören, som ansöker om ersättning baserad på exportgaranti med en undertecknad ansökan. Ersättningen kan också ansökas av förmånstagaren av ersättningsrättigheter. 

Läs mer om ansökan om ersättningar 

Dela sidan: