Content Section

Motgaranti

Med motgarantin kan exportören försäkra de garantier som ställts till förmån för en utländsk köpare, såsom offert-, förskotts-, leverans- och ansvarstidsgarantier.

Motgaranti

Motgarantin är en motsäkerhet för den bank som för exportörens räkning ställt borgen till förmån för den utländska köparen.

Garantin är en försäkring för exportören i händelse av att säkerheten tas ibruk ogrundat eller av politiska skäl. Täckningsgraden är i allmänhet 90%, ifall orsaken till förlust är ogrundat ibruktagande. Ifall förlusten beror på politisk händelse är täckningsgraden normalt 95%.

Politiska risker är krig, uppror eller motsvarande händelse i  köparens land som förhindrar exportören att fullfölja förpliktelserna i leveransavtalet och som leder till att köparen tar borgen i bruk. Garantin täcker inte ibruktagande som förorsakats av exportörens åtgärder.

Garantin är en motsäkerhet för den bank som för exportörens räkning ställer borgen till förmån för utländsk köpare. Finnvera uppbär av exportören till fullt belopp den ersättning som erlagts till banken.

Garantin kan användas för att täcka risker i anslutning till köparen, exportören eller bägge parter beroende på bankens och exportörens behov av försäkring. Finnvera uppbär av exportören antingen i sin helhet eller delvis den ersättning som erlagts till banken på basis av garantin. Täckningsgraden för banken varierar från projekt till projekt.

Villkor för motgaranti

Borgensförbindelse som täcks med motgarantin skall vara begränsad till belopp och giltighetstid. Borgensförbindelsen kan vara given av en finländsk eller en utländsk bank eller ett försäkringsbolag. Exportören kan vara ett finländskt företag, dess utländska dotterbolag eller ett konsortium, där det finländska företaget är en betydande part.

Innan garantin beviljas undersöker Finnvera exportörens, köparens och köparens lands kreditvärdighet. Även valet av lag som tillämpas på leveransavtalet och förfaringssättet vid avgörandet av tvister inverkar på förutsättningarna för beviljandet av garantin.

Garantikostnader

Garantipremien fastställs skilt för varje fall och beror på de risker som skall täckas samt kreditvärdigheten hos köparen, köparens land och exportören. För behandling av garantiansökan och ändringar i garantin debiteras en behandlingsavgift.

Ansökan om motgaranti

Exportören ansöker om garantin.

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst. Logga in med dina personliga bankkoder, certifikatkort eller Mobil ID.

Du kan också fylla i PDF-ansökan nedan och skicka den via e-post till Finnvera.

Dela sidan: