Hållbarhet

Finnveras uppgift är att genom finansiering hjälpa sina kunder, det vill säga finländska företag, att lyckas och utöka sin verksamhet på ett sätt som också är ansvarsfullt mot miljön och människorna.

Ansvarsfull och hållbar finansieringsverksamhet

Finnveras ansvarstagande och dess delområden är: miljöansvar, socialt ansvar, god förvaltningssed, ekonomiskt ansvar och riskhantering. Särskilt åtgärder och mål för att stävja klimatförändringen har lyfts fram som en central del av Finnveras strategi.

Finnveras mest betydande miljö- och klimatkonsekvenser uppstår genom exportfinansieringsprojekt. Finlands export har koncentrerats till utsläppsintensiva industrier som också förbrukar mycket naturresurser. Genom att utnyttja finländsk spetsteknologi kan projekten å andra sidan också minska miljöbelastningen. Även ESG-utvärderingen har inkluderats i de inhemska finansieringsbesluten.

Klimatmål och åtgärder för att stävja klimatförändringen

Finnvera har fastställt ett klimatmål för sin verksamhet: Finnvera förbinder sig till åtgärder som främjar målet i Parisavtalet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Vi vidtar åtgärder inom sex delområden i vår klimatstrategi: uppmuntran, mätning, riskhantering, begränsning, påverkan och kunnande. 

""

 

Åtgärder och mål

Finnveras koldioxidavtryck

Finnvera har satt som strategiskt mål att noggrant identifiera, mäta och rapportera klimatkonsekvenserna från sin finansieringsverksamhet. År 2023 fortsatte utvecklingen av utsläppsberäkningen och mer projektspecifik information kunde samlas in. Utifrån de preciserade uppgifterna minskade utsläppen från Finnveras finansieringsverksamhet med 35 procent jämfört med den tidigare rapporteringen. Beräkningen grundar sig på uppgifterna för 2022.

  • Finnveras koldioxidavtryck var 5,8 Mt CO2e. Största delen av koldioxidavtrycket uppstod genom de finansierade projekten.
  • Utsläppen från Finnveras egen verksamhet var 549 t CO2e.
Finnveras koldioxidavtryck 2021–2022, t CO2e20222021Förändring %
Scope 1, bränslen4280-47 %
Scope 2, el, fjärrvärme och fjärrkyla*104359-71 %
Scope 35 832 9159 042 275-35 %
     Kategori 1: Köpta produkter och tjänster35 83-58 %
     Kategori 2: Kapitaltillgångar23 0 100 %
     Kategori 3: Bränsleproduktion och förluster vid energiöverföring53 22 139 %
     Kategori 5: Avfallsbehandling6 47 -86 %
     Kategori 6: Affärsresor275 25 1 019 %
     Kategori 7: Resor till arbetet11 21 -48 %
    Kategori 15: Finansierade utsläpp5 832 512 9 042 077 -35 %
Koldioxidavtryck totalt*5 833 061 9 042 714-35 %

* Den marknadsbaserade faktorn för el och fjärrvärme har använts i beräkningen.

Tabellen har korrigerats den 16 februari 2024.

Utifrån utsläppsberäkningen kommer Finnvera att utveckla sin långsiktiga utsläppsbana under år 2024. Med hjälp av utsläppsbanan mäter och bedömer Finnvera hur klimatåtgärderna överensstämmer med Parisavtalet.  

Cirka hälften av ansvarsstocken består av fartygsfinansiering och Finnvera följer utvecklingen av utsläppen i anslutning till fartygen i enlighet med Poseidon Principles-initiativet.

För åtaganden inom energisektorn övervakas utvecklingen av andelen förnybar och fossil energi.

Finnveras lösningar för hållbar finansiering

Finnvera har fastställt branschspecifika kriterier för exportprojekt där man identifierar positiva drag samt finansieringsincitament för klimatvänliga exportprojekt och investeringar. Med våra lösningar för hållbar finansiering uppmuntrar vi företag att vara en del av lösningen på klimatutmaningarna.

Ansvar för människor

En välmående och kompetent personal är en central framgångsfaktor med tanke på Finnveras verksamhet. Finnvera satsar på många sätt i utvecklingen av de anställdas kompetens och välbefinnande, och bolagets personalledning baseras på öppen belöning, systematisk utveckling av kompetens samt omsorg om arbetsgivarvarumärket.

En viktig del av Finnveras sociala ansvar är förutom de egna arbetstagarna även frågor som gäller arbetsförhållandena och -villkoren för personer som arbetar med de finansierade projekten. Bedömningen av projektens sociala konsekvenser och risker är en viktig del av finansieringsbesluten. I bedömningen av finansieringsprojekten beaktas FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP), IFC:s standarder för miljö- och samhällsansvar samt andra eventuella krav från Finnvera.

Ekonomiskt ansvar och riskhantering

En av hörnstenarna i vår verksamhet är självbärande verksamhet på lång sikt, som vi säkerställer genom kontrollerad risktagning. Enligt målet om självbärande verksamhet bör bolaget på lång sikt täcka verksamhetskostnaderna samt de kredit-, borgens- och garantiförluster som bolaget ansvarar för med intäkterna från affärsverksamheten.

Vi utvecklar och effektiviserar riskhanterings- och risköverföringsmetoderna för stora åtaganden och riskkoncentrationer. Vi utvecklar kontinuerligt metoder för riskhantering för att besvara på förändrade krav i verksamhetsmiljön.

Med Finnveras ISO 9001-certifierade verksamhetssystem säkerställer vi en övergripande kvalitetskontroll.

Principer för hållbara investeringar

För att förbättra hållbarhet och företagsansvar införde Finnvera ett ramverk för hållbara investeringar i treasury-investeringar. I slutet av år 2023 täckte gröna, sociala och hållbara obligationer cirka 18 % av de långsiktiga investeringarna. Av dessa tematiska investeringar var 75 % gröna obligationer.

Bekanta dig med Finnveras principer för hållbara investeringar.

Effektivitet och ansvarsfullhet

Ansvarsfullhet och effektivitet är sammankopplade i Finnveras strategi. Ansvarsfullhet är grunden för strategin och dess genomslagskraft, vilket innebär att våra kunder med hjälp av vår finansiering skapar och uppnår omsättning, ekonomiska resultat och arbetstillfällen som annars inte skulle ha varit möjliga.

Finnvera har en betydande samhällelig roll som en aktör som möjliggör och ökar företagsverksamhet i Finland. Via exportlösningarna är Finnvera också med och exporterar finländsk kompetens till andra länder.

Finnvera har en betydande inverkan på miljön och människorna genom de projekt det finansierar. Projekten skapar arbetsplatser och via dem exporteras finländsk kompetens ut i världen. Den finländska spetsteknologin som bolaget finansierar påskyndar den rena övergången både i Finland och utomlands.

God förvaltningssed och ledning av företagsansvar

Finnverakoncernen iakttar god förvaltningssed och målet är transparens i verksamheten på alla nivåer i organisationen. Finnvera följer i sin verksamhet lagar, bestämmelser, olika myndigheters rekommendationer och internationella förbindelser samt de policyer som Finnvera själv fastställt.

Finnveras affärsprinciper Code of Conduct samlar de juridiska reglerna, den interna samhällsansvarspolitiken och de etiska principerna, som gäller alla Finnveras anställda och förvaltningsorganens medlemmar. Vid Finnvera övervakar styrgruppen att företagsansvaret förverkligas och bolagets styrelse och verkställande direktör bär ansvaret för detta. Code of Conduct har också definierat ledningen av företagsansvaret vid Finnvera.

I exportgarantiverksamheten följer vi de internationella spelreglerna för exportfinansiering, vi deltar aktivt i den internationella utvecklingen och i det internationella samarbetet. Vi följer internationella principer och rekommendationer i fråga om ansvarsfullhet och Finnvera har en egen politik för hantering av miljömässiga och sociala risker.

Finnveras centrala politik som styr finansieringsverksamheten finns på sidan Affärsprinciper.

Intressentgrupper

Finnveras nätverk av intressentgrupper är omfattande. Våra viktigaste intressentgrupper är kunder, banker och samarbetspartner, Team Finland-aktörer, inhemska och internationella organisationer, personal, staten som ägare samt investerare.

Vi samarbetar aktivt och lyssnar på våra intressentgrupper bland annat i delegationerna för små och medelstora företag och export samt i olika samarbetsforum.

Väsentliga ämnen inom ansvarsfullhet samt rapportering

De internationella förpliktelserna gällande ansvarsrapportering kommer att öka betydligt inom den närmaste framtiden. EU:s direktiv för hållbarhetsrapportering (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) tillämpas inte på Finnvera i den nationella lagstiftningen. Trots detta har bolaget velat främja sin beredskap för rapportering enligt CSRD, eftersom Finnveras intressentgrupper, såsom kunder och banker, kommer att omfattas av EU:s hållbarhetsrapportering under de närmaste åren.

År 2023 genomförde Finnvera en väsentlighetsbedömning av sin ansvarsfullhet i enlighet med principen om dubbel väsentlighet enligt EU:s CSRD-direktiv. Definitionen fungerar som grund för Finnveras ansvarsrapportering från och med år 2024.

Dela sidan: