Content Section

Garanti för kundfordringar

Garantin skyddar banken mot kreditrisker när exportören säljer kundfordringar som gäller utlandshandel till banken.

Garanti för kundfordringar

Garantin skyddar banken mot kreditrisker när exportören säljer kundfordringar som gäller utlandshandel till banken.

Garantin lämpar sig vanligen för fortlöpande leveranser eller för en enskild affär med kort betalningstid (under 2 år). Med anledning av EU:s bestämmelser om statsstöd beviljas i regel garanti för exportaffärer med en betalningstid på under två år endast när affären riktar sig till länder som inte är EU-länder eller andra industriländer i väst.

Exportören ingår ett skriftligt handelsavtal med köparen där köpevillkoren fastställs. När exportören har fullgjort leveransen enligt avtalet och en fordran har uppstått kan exportören sälja kundfordringar, som hänför sig till handelsavtalet och som gäller leveransen, till banken. Med hjälp av garantin för kundfordringar kan exportören bevilja en utländsk köpare betalningstid och själv få betalt för affären genast.

Garantin ger banken ett omfattande skydd mot risker som är förknippade med köparen och köparens land. Garantin skyddar även banken mot möjliga tvister och dokumentrisker förorsakade av exportören. 

Risker som täcks 

 • Kommersiella risker, dvs. köparens insolvens och ovilja att betala.
 • Politiska risker som vanligen beror på köparens land och som finansiären och köparen inte kan påverka, till exempel en begränsning av överföring av kreditvaluta, stabilisering av skulder eller force majeure-händelser, såsom översvämningar, jordbävningar, krig eller uppror.
 • Risker som hänför sig till exportörens agerande.

Finnvera bedömer utifrån de uppgifter som exportören lämnat i sin ansökan om det finns förutsättningar för att bevilja garanti. Därtill kommer Finnvera och exportören skilt överens om de gemensamma förfaringssätten. Finansieringen sker i regel utan regressrätt gentemot exportören med undantag från situationer var fordran är stridig eller köparen inte är betalningsskyldig enligt handelsavtalet.

Villkor för garanti för kundfordringar

Garantin kan beviljas när en enskild köpares kreditlimit är högst två miljoner euro. Garantin beviljas utan säkerhetsanspråk.

Täckningsgraden är högst 90 %. Bankens självriskandel är 10 %. Banken kan överföra denna självriskandel på exportören eller kräva en separat säkerhet av exportören, t.ex. handfången pant.

Förutsättningar för beviljande av garanti

 • Finländskt intresse uppfylls.
 • Köparen är utifrån kredit- och bokslutsuppgifterna kreditvärdig.
 • Köparens land är kreditvärdigt och det finns inga kända landsrelaterade hinder för försäljning av kundfordringar.
 • Exportören kan beviljas garanti. Skilt beaktas bl.a. exportörens ekonomiska ställning och verksamhetens resultat, exportörens förmåga att klara av exporthandeln samt riskerna som hänför sig till affären.
 • Finnvera och exportören kommer sinsemellan överens om de gemensamma förfaringssätten i en motförbindelse.
 • Affärens betalningsvillkor följer internationell praxis.

Finnvera kan tillfälligt bevilja nya exportgarantier med kort risktid (återbetalningstid + tillverkningstid under 2 år) fram till slutet av 2025 till följande länder (länder med så kallad marknadsmässig risk):

 • Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA, Österrike

I egenskap av offentligt exportgarantiinstitut kan Finnvera på grund av EU:s regler om statligt stöd normalt inte garantera exporthandel med betalningstider på mindre än två år till ovan nämnda länder. Den tjänsten erbjuds av privata kreditförsäkrare.

Exportgarantier utgör ett undantag:

 • om sökanden är ett exporterande SMF-företag med en årlig exportomsättning mindre än 2,5 miljoner euro (koncerngranskning), eller
 • om det är fråga om en enskild affär med en risktid på minst 181 dagar.

Observera att Finnvera kompletterar kreditförsäkringsmarknaden och att tjänsten även i ovan nämnda undantagsfall i första hand ska sökas hos privata kreditförsäkrare.

Kontaktuppgifter till kreditförsäkrare:

Atradius Credit Insurance N.V.
www.atradius.fi
kreditförsäkring: tfn (09) 6811 2422

COFACE
www.coface.com
Telefon: +358 (0)50 596 7431

Euler Hermes Kreditförsäkring 
www.eulerhermes.fi
kreditförsäkring: tfn 010 850 8500

Tryg Garanti 
www.tryggaranti.fi 
Telefon: +358 (0)20 7805 790 
post(at)tryggaranti.fi

Garantikostnader

Banken tar ut en garantiavgift av exportören när exportören säljer kundfordringar till banken. Avgiftens storlek beror bl.a. på betalningstiden samt köparens och landets kreditvärdighet. 

Ansökan om garanti för kundfordringar

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst. Logga in med dina personliga bankkoder, certifikatkort eller Mobil ID.

Du kan också fylla i PDF-ansökan nedan och skicka den via e-post till Finnvera.

Ansökan om ersättning

Det är exportgarantins förmånstagare, dvs. garantitagaren, som i allmänhet är banken eller exportören, som ansöker om ersättning baserad på exportgaranti med en undertecknad ansökan. Ersättningen kan också ansökas av förmånstagaren av ersättningsrättigheter. 

Läs mer om ansökan om ersättningar 

""

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?

Dela sidan: