Whistleblowing

Whistleblowing

Vår kanal Whistleblowing erbjuder en konfidentiell kanal för att bli föremål för Finnveras interna utredning misstanke om eventuellt missbruk eller brott mot verksamhetsprinciperna vid Finnvera.

Vad kan jag anmäla?

Via anmälningskanalen kan våra kunder, arbetstagare och andra intressentgrupper anmäla misstankar om missbruk eller brott mot verksamhetsprinciperna som skett vid Finnvera som föremål för Finnveras interna utredning.

Misstänkta förseelser kan vara allvarliga brott mot lagen eller andra allvarliga förseelser mot Finnveras etiska instruktioner som kan skada Finnvera eller dess kunder och samarbetspartner. Exempel på sådana är accepterande av gåva/gästfrihet som strider mot anvisningarna, missbruk av insiderinformation, avslöjande av kunduppgifter till utomstående utan separat grund eller jävighetssituationer i beslutsfattandet.

""

Anmälningarna behandlas konfidentiellt

Kanalen Whistleblowing är tekniskt genomförd så att anmälaren inte kan identifieras om man vill göra anmälan anonymt. Alla anmälningar behandlas konfidentiellt av begränsade handläggare och skyddar både anmälarens och objektets integritet. Vid behandlingen av personuppgifter iakttas skyldigheterna enligt den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679. Med blanketten skickas meddelandena till Finnvera via en skyddad e-postförbindelse.

Mer information om behandlingen av personuppgifter vid Finnvera

6175CE6F-375A-4F40-97BD-4A4C6F824F14 Created with sketchtool.

Hur framskrider behandlingen av anmälan?

När vi har fått ett meddelande om misstanke om missbruk i anslutning till Finnvera skickar vi ett meddelande om mottagande till den anmälare som lämnat sina kontaktuppgifter senast inom sju dagar. Därefter inleder vi vid Finnvera en intern utredning där vi utreder anmälans riktighet och vidtar vid behov åtgärder för att ingripa i brottet.  I detta sammanhang bedömer vi också om lagen om skydd för rapporterande personer och skyldigheter i anslutning till den ska tillämpas på anmälan och anmälaren.

Mer information om skyddet för rapporterande personer

Finnvera kan vid behov kontakta den anmälare som lämnat sina kontaktuppgifter i fråga om tilläggsfrågor i ärendet. Vi informerar den anmälare som lämnat sina kontaktuppgifter om vidtagna åtgärder i ärenden som omfattas av lagen om skydd för rapporterande personer inom tre månader efter att anmälan om mottagande har lämnats in.

Hur görs anmälan?

En anmälan kan göras redan utifrån en misstanke utan egentliga bevis, förutsatt att det görs i god tro. Anmälan kan göras enkelt och datasäkert genom att iaktta anvisningarna på blanketten.

Om du är osäker på om du vill göra en anmälan eller vill ha mer information om anmälningsförfarandet eller skyddet för rapporterande personer kan du kontakta oss konfidentiellt per e-post [email protected].