Finnveras exportfinansiering

Finnvera vill trygga de finländska företagens konkurrenskraft på exportmarknaderna genom att erbjuda finländska exportörer och exportfinansiärer arrangemang för täckning av export- och projektfinansieringsrisker.

Finnvera försäkrar exportaffärer

Rätt finansieringsarrangemang kan vara en avgörande fördel i internationella affärer. Våra kunder utgörs av dels företag, dels inhemska och internationella banker samt finansieringsinstitut.

I enlighet med exportgarantilagen beaktar vi principen om hållbar utveckling och följer internationellt godkända principer för att bedöma miljömässiga och sociala konsekvenser och förfaranden för att åtgärda dem. Genom att hantera miljömässiga, sociala och administrativa risker säkerställer vi ansvarsfullheten och riskhanteringen i vår finansieringsverksamhet.

Landklassificeringen utgör ramen för täckningen av exportriskerna

Vi delar in länderna i åtta kategorier beroende på landets förmåga att sköta sina externa åtaganden, landets politiska stabilitet och lagstiftning samt förväntningarna på landets ekonomiska utveckling. Landklassificeringen grundar sig på de metoder och bedömningar av risker som i stor utsträckning används av exportgarantiinstituten samt betalningserfarenheter, enligt vilka länderna klassificeras tillsammans i OECD. Risktagningen baserar sig på Finnveras landsvisa garantipolicy, eftersom det kan förekomma stora skillnader också mellan länder i samma kategori. Vi följer med det ekonomiska och politiska läget i länderna, och kategorin för varje land ses över minst en gång om året.

Landklassificeringen påverkar nivån på garantiavgifterna och de motsäkerheter eller betalningsvillkor som krävs.

Politiska och kommersiella risker

De politiska riskerna hänför sig till den utländska köparens eller kredittagarens land eller ett tredje land som kan orsaka exportören, investeraren eller finansiären kreditförluster.

De kommersiella riskerna hänför sig till utländska banker, företag eller projektbolag som i allmänhet är belägna utanför OECD-området. Riskerna som dessa orsakar täcks med exportgarantier för kommersiella risker som Finnvera beviljar.

Finnveras regionchefer följer utvecklingen i olika länder och marknader ur exportfinansieringens synvinkel. Mer information om landklassificeringar och regionchefernas kontaktuppgifter finns på Finnveras landklassificeringskarta.

Observera begränsningarna för exportgarantier

Begränsningar i exportgarantiverksamheten

På basis av EU:s konkurrenslagstiftning kan Finnvera som ett offentligt exportgarantiinstitut inte garantera så kallade marknadsmässiga risker, som privata försäkringsbolag är beredda att garantera. Därför kan Finnvera i ett vanligt marknadsläge inte bevilja garantier för en risktid på mindre än två år (tillverkningstid + kreditens återbetalningstid) till flera industriländer i väst eller EU-länder. 

Undantag från begränsningen har dock gjorts bland annat till följd av konjunkturlägen.

Aktuell information på Finnveras produktsidor

EU-regleringen av affärer med en risktid på mindre än två år till de så kallade marknadsriskländerna gäller endast traditionell kreditförsäkring för att täcka köparrisker, inte garanti för bankrisker. Detta innebär att Finnvera enligt riskfördelningsprincipen kan pröva beviljande av garanti till dessa länder.

EU-kommissionens tillkännagivande om exportkreditverksamhet med kort betalningstid

Finländskt intresse

I den offentliga exportgaranti- och exportfinansieringsverksamheten beaktar man hur exporthandeln gynnar Finlands nationalekonomi, alltså hur det finländska intresset tillgodoses. Det finländska intresset tillgodoses direkt om graden av inhemskt ursprung i ett exportprojekt (= inköp och kostnader i Finland samt affärens bidrag) är betydande, dvs. över 27 procent av affärens värde medräknat de lokala kostnaderna, eller 33 procent av exportkreditens belopp. Detta gäller när återbetalningstiden för exportkrediten är över två år.

Principer som styr exportgarantiverksamheten och ansvarsfullheten

Vi följer de internationella spelreglerna för exportfinansiering. Vi deltar aktivt i den internationella utvecklingen och i det internationella samarbetet. Genom internationella bestämmelser och avtal om exportgarantiverksamheten försöker man dämpa konkurrensen med exportkreditvillkor.

Samarbetet mellan staterna sker inom ramen för OECD och Europeiska unionen. Målet är att skapa ett jämlikt konkurrensläge för exportörer i medlemsländerna.

Vi följer internationella principer och rekommendationer samt Finnveras egna politiker i fråga om ansvarsfullhet.

Dela sidan: