Om Finnvera

Finnvera erbjuder finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet och för skydd mot exportrisker.

Finnvera kompletterar finansmarknaden

Finnvera erbjuder finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet och för skydd mot exportrisker. Vi stärker verksamhetsbetingelserna och konkurrenskraften för de finländska företagen genom lån, borgen och exportgarantier. Finnveras mål är att rikta merparten av finansieringen till växande och internationaliserande företag, investeringar, ägarbyten och export. Spetsen av strategin är genomslagskraft. För oss det innebär att våra kunder med hjälp av vår finansiering skapar och uppnår omsättning, ekonomiskt resultat och arbetsplatser som inte skulle ha varit möjliga utan finansieringen.

Som ett statligt finansbolag kompletterar Finnvera finansmarknaden och delar finansieringsriskerna med andra finansiärer.

Som en exportgarantiinstitut garanterar Finnvera politiska eller kommersiella risker förknippade med exportverksamhet. Politiska risker avser ekonomiska och politiska risker i de länder där företagets kunder finns. Kommersiella risker hänför sig till köparen eller banken som finansierar köpet.

Finska statens ägar- och näringspolitiska mål styr Finnveras verksamhet. Målsättningen är att öka nyetableringen av företag, ordna finansiering till små och medelstora företag i förändring och främja företagens tillväxt, internationalisering och export. Verksamheten förutsätts vara självbärande.

Finnverakoncernens nyckeltal

Status
31.03.2024

Kunder

23 100

Personal

368

Ansvarsstock

Inhemsk finansiering

3,0 md. e

Exportgarantier och specialborgen

24,7 md. e

Självförsörjning och kapitalanskaffning

Finnveras verksamhet förutsätts vara självbärande, vilket innebär att intäkterna från bolagets verksamhet långsiktigt täcker kostnaderna för verksamheten.

Finnveras långfristiga kapitalanskaffning genomförs huvudsakligen genom att emittera masskuldebrevslån på kapitalmarknaden. 

Dela sidan: