Content Section

Finansieringsgaranti

Finnveras finansieringsgaranti är en säkerhet för den kredit exportören erhållit för finansiering av sin export.

Finansieringsgaranti

Finnveras finansieringsgaranti är en säkerhet för den kredit exportören erhållit för finansiering av sin export. Garantin tryggar kreditgivaren mot risker i anslutning till återbetalningen av krediten. För exportören innebär garantin att säkerhetsarrangemangen i samband med finansieringen underlättas.

Garantin beviljas bank eller annan kreditgivare. Garantins täckningsgrad varierar beroende på företag och projekt. Finnvera uppbär av exportören till fullt belopp den ersättning som betalats kreditgivaren.

Garantin lämpar sig som säkerhet för finansiering av exportaffären under tillverkningstiden eller tiden efter leverans. Finansieringsgarantin täcker inte kreditrisker som hänför sig till utländsk köpare eller köparens land.

Finansiering efter leverans

Finansieringsgaranti för tiden efter leverans beviljas som säkerhet för en kredit som beviljats exportören av en bank och med vilken exportören återfinansierar den leveranskredit som denna beviljat köparen. Garantin kan beviljas antingen för en enskild exportaffär eller som en limit för fortlöpande export. Den kredit som täcks av garantin vid en enskild affär kan högst motsvara leveranskrediten och vid fortlöpande export de genomsnittliga utestående fordringarna på köparen. Den garanterade krediten avkortas i  första hand med betalningar från köparen. I sista hand är exportören ansvarig för att krediten återbetalas.

Finansiering under tillverkningstiden

Finansieringsgaranti för tillverkningstiden beviljas som säkerhet för den kredit som exportören erhåller för finansiering av exportvarans tillverkningskostnader. Den kredit som täcks av garantin kan högst motsvara finansieringsunderskottet under tillverkningstiden. Krediten skall i allmänhet avkortas i samma takt som finansieringsunderskottet minskar. Finansieringsgaranti för tillverkningstiden beviljas i regel endast storföretag. Små och medelstora företag kan beviljas lån eller Finnveraborgen för finansiering av export under tillverkningstiden.

Villkor för finansieringsgaranti

Finansieringsgaranti beviljas kreditgivare som är godtagbara för Finnvera och som i sin tur beviljar exportören finansieringskredit för exporthandeln. Finnvera förutsätter i allmänhet att exportören har fått en beställning från den utländska köparen innan krediten för tillverkningstiden kan lyftas. 

En förutsättning för beviljandet av garantin är att exportören är  garantiduglig. De viktigaste faktorerna som påverkar garantidugligheten är exportörens rörelseresultat, finansiella ställning och förmåga att genomföra exportaffären samt övriga risker som hänför sig till affären. Finnvera utreder i allmänhet dessa faktorer genom en företagsanalys.

Av exportören förutsätts motsäkerheter. Som säkerhet för finansieringsgaranti efter leverans förutsätts i allmänhet att fordringarna på den utländska köparen överförs på kreditgivaren eller Finnvera.

Täckningsgrad

Garantins täckningsgrad varierar beroende på företag och projekt och är högst 80 %. Garantin täcker kreditkapitalet, räntan samt övriga avgifter som kredittagaren åtagit sig att svara för i enlighet med kreditvillkoren.

Regressrätt

Finnvera har full regressrätt gentemot exportören för den ersättning som erlagts till kreditgivaren.

Garantikostnader

Garantipremien beräknas på kreditkapitalet och uppbärs av exportören i förskott, vanligen i en rat. Premiens storlek beror på de risker som skall täckas, exportörens kreditvärdighet samt  motsäkerheterna. Dessutom uppbärs en hand läggningsavgift.

Ansökan om finansieringsgaranti

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst. Logga in med dina personliga bankkoder, certifikatkort eller Mobil ID.

Du kan också fylla i PDF-ansökan nedan och skicka den via e-post till Finnvera.

Ansökan om ersättning

Det är exportgarantins förmånstagare, dvs. garantitagaren, som i allmänhet är banken eller exportören, som ansöker om ersättning baserad på exportgaranti med en undertecknad ansökan. Ersättningen kan också ansökas av förmånstagaren av ersättningsrättigheter. 

Läs mer om ansökan om ersättningar 

Dela sidan: