Exportgarantier

Ditt företag bör ha lika bra möjligheter att konkurrera på den internationella marknaden. Vi erbjuder ditt företag exportgarantier för kreditförluster och för exportfinansiering.

Vi tryggar finländska företags konkurrenskraft

Ditt företag bör ha lika bra möjligheter att konkurrera på den internationella marknaden. Vi erbjuder ditt företag exportgarantier för kreditförluster och för exportfinansiering. Allt går smidigt när du kontaktar din bank och oss i ett så tidigt skede som möjligt – till och med innan affären har gjorts.

Kreditriskgaranti

Med kreditriskgarantin kan exportören försäkra sin exporthandel mot kreditförluster.

Växelgaranti

Finnveras växelgaranti skyddar banken mot kreditrisker vid växelfinansiering. Tack vare garantin kan en exportaffär få bankfinansiering då kredithandlingen är en växel.

Köparkreditgaranti

Köparkreditgarantin utgör en säkerhet för kreditgivaren mot kreditrisker föranledda av utländsk köpare, köparens bank eller köparens land.

Bankriskgaranti

Bankriskgarantin skyddar ett inhemskt exportföretags bank mot risker förknippade med en bankgaranti som tryggar betalningen av köpesumman och som banken beviljat företaget.

Rembursgaranti

Rembursgarantin skyddar banken mot kommersiella och/eller politiska/suveränä risker i anslutning till den exportremburs banken bekräftat. Garantin söks av den bank som bekräftat rembursen. Banken kan välja mellan två alternativa rembursgarantiformer: garanti med normal täckningsgrad eller riskfördelningsmodell.

Garanti för kundfordringar

Garantin skyddar banken mot kreditrisker när exportören säljer kundfordringar som gäller utlandshandel till banken.

Dessa exportgarantier finns också tillgängliga

Finansieringsgaranti

Finnveras finansieringsgaranti är en säkerhet för den kredit exportören erhållit för finansiering av sin export. Garantin tryggar kreditgivaren mot risker i anslutning till återbetalningen av krediten. För exportören innebär garantin att säkerhetsarrangemangen i samband med finansieringen underlättas.

Investeringsgaranti

Med investeringsgarantin kan den finländska investeraren försäkra en investering i utlandet mot politiska risker och i vissa fall också kommersiella risker.

Motgaranti

Med motgarantin kan exportören försäkra de garantier som ställts till förmån för en utländsk köpare, såsom offert-, förskotts-, leverans- och ansvarstidsgarantier.

Refinansieringsgaranti

Arrangemanget med refinansieringsgaranti avser att underlätta upplåningen för bankerna som använder Finnveras köparkreditgaranti och därigenom öka antalet källor för exportkreditfinansiering.

Råvarugaranti

Råvarugarantin (importgarantin) utgör en säkerhet för sådan kredit, som beviljats utländsk gäldenär i samband med långvariga avtal om basråvaruleveranser.