Content Section

Växelgaranti

Finnveras växelgaranti skyddar banken mot kreditrisker vid växelfinansiering. Tack vare garantin kan en exportaffär få bankfinansiering då kredithandlingen är en växel.

Växelgaranti

Finnveras växelgaranti skyddar banken mot kreditrisker vid växelfinansiering. Tack vare garantin kan en exportaffär få bankfinansiering då kredithandlingen är en växel.

Med hjälp av garantin kan exportören förbättra sitt konkurrensläge och bevilja köparen betalningstid. Själv får exportören genast betalt för exportaffären. Exportören och köparen kommer överens om betalningsvillkoren och dokumenterar krediten med en växel. Köparen är förpliktad att betala köpesumman när denna accepterat växeln. Med stöd av växelgarantin köper banken växeln av exportören och överför riskerna som hänför sig till finansieringen på 
Finnvera. Garantin skyddar banken ifall köparen av en eller annan orsak inte skulle betala växeln på förfallodagen. 

Exportören befrias från risken att köpesumman blir obetald när exportören säljer växeln till banken utan regressrätt. Exportören inkluderar kostnaderna för finansieringen i växelns värde och kan till och med dra nytta av detta ifall den finansiering som köparen har tillgång till lokalt är dyrare. Exportören får en betalning som motsvarar växelns värde minskat med räntekostnader och övriga finansieringskostnader.

Vid Finnvera har behandlingen av ansökningar om garantier under två miljoner euro förenklats och garantierna kan beviljas utan säkerhet. Avtalet som  är avsett för små exportaffärer är enkelt och prissättningen är förutsebar. Finnvera samlar även information om hur växlar används i olika länder. Det förenklade garantiavtalet kan också användas i affärer över två miljoner euro om kreditrisken är låg.

Risker som täcks

 • Kommersiella risker såsom kredittagarens insolvens och ovilja att betala.
 • Politiska risker som vanligen beror på kredittagarens land och som kreditgivaren och kredittagaren inte kan påverka, till exempel en begränsning i överföring av kreditvaluta, stabilisering av skulder, krig eller uppror.
 • Beträffande små exportaffärer täcks även risker som är förknippade med växelpraxisen i olika länder.

Täckningsgrad

 • När betalningstiden är mindre än ett år och det är fråga om kontinuerlig export är täckningsgraden högst 90 procent.
 • När betalningstiden är över 2 år eller när det är fråga om en enskild kapitalvaruleverans är täckningsgraden högst 95 procent.

För banken som finansierar exportören är självrisken 5 eller 10 procent. Denna självriskandel överför banken vanligen på exportören eller så kräver banken en separat säkerhet för självriskandelen av exportören. Banken köper vanligen växeln av exportören  utan 
regressrätt, med undantag av självriskandelen.

Villkor för växelgaranti

Förutsättningar för beviljande av garanti:

 • Ett finländskt intresse uppfylls i exportaffären.
 • Kredittagaren är utifrån kredit- och bokslutsuppgifterna kreditvärdig.
 • Kredittagarens land är kreditvärdigt.
 • Växeln kan användas som kredithandling i mållandet.
 • Växelgarantin beviljas med högst fem års betalningstid.

Beträffande export till EU-länder och andra industriländer i väst kan Finnvera normalt bevilja garantier endast om betalningstiden är två år eller mer (begär ytterligare information om gällande dispens).

Då betalningstiden är 2–5 år följer garantin det s.k. exportkreditavtalet som OECD-länderna ingått. Avtalet reglerar villkoren för tvååriga och längre exportkrediter som stöds med offentliga medel: 

 • Andelen som ska betalas kontant är minst 15 procent av exportaffärens värde, kreditandelen högst 85 procent.
 • Kredittidens maximilängd påverkas bl.a. av vad som är föremål för affären, köpesumman och klassificeringen av köparens land.
 • Tidpunkten för när återbetalning av krediten ska inledas har fastställts.
 • Avbetalningarna måste göras halvårsvis i lika stora poster utan friår. För varje betalningspost krävs en egen växel (s.k. växelserie).

Garantikostnader

Garantiavgiften tas ut som engångsavgift när växeln diskonteras. Avgiftens storlek bestäms bl.a. av kredittagarens och landets kreditvärdighet och längden på kredittiden.

Ansökan om växelgaranti

Garantin söks alltid av exportören. Då ansökan görs ska sökanden ge uppgifter om exportören, köparen, exportaffären och finansieringen samt svara på frågor gällande bestickning och miljöbedömning. Garantin beviljas alltid åt den bank som köper växeln av exportören.

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst. Logga in med dina personliga bankkoder, certifikatkort eller Mobil ID.

Du kan också fylla i PDF-ansökan nedan och skicka den via e-post till Finnvera.

Ansökan om ersättning

Det är exportgarantins förmånstagare, dvs. garantitagaren, som i allmänhet är banken eller exportören, som ansöker om ersättning baserad på exportgaranti med en undertecknad ansökan. Ersättningen kan också ansökas av förmånstagaren av ersättningsrättigheter. 

Läs mer om ansökan om ersättningar 

Dela sidan: