Kreditrisker vid exporthandel

Riskerna som är förknippade med ditt företags exportaffärer beror för det mesta på kundens oförmåga eller ovilja att betala eller på landet där kundföretaget är verksamt.

Ju färre risker desto bättre nattsömn

Om förutsättningen för att en intressant affär kan genomföras till exempel är längre betalningstid kan vi försäkra ditt avtal mot kreditförluster.

Landklassificering

Vi följer världshändelser som kan påverka ditt företag och exportrisker. Med hjälp av kartan kan du leta efter information om Finnveras landklassificering och landpolitik.

Ansökan

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst.

Finansiering av exporthandel för SMF-företag

Betalningssätt, skydd mot risker och finansieringsbehov sammanflätas till en helhet inom exporthandel. Det är klokt att i god tid före offerten görs diskutera detta med både banken och Finnvera.

Ersättningar

Ersättning som grundar sig på exportgaranti kan sökas om köparen av exportprodukten låter bli t.ex. att betala en faktura eller en amortering eller om köparen blir insolvent.

Produkter

Garanti för kundfordringar

Garantin skyddar banken mot kreditrisker när exportören säljer kundfordringar som gäller utlandshandel till banken.

Köparkreditgaranti

Köparkreditgarantin utgör en säkerhet för kreditgivaren mot kreditrisker föranledda av utländsk köpare, köparens bank eller köparens land.

Kreditriskgaranti

Med kreditriskgarantin kan exportören försäkra sin exporthandel mot kreditförluster.

Bankriskgaranti

Bankriskgarantin skyddar ett inhemskt exportföretags bank mot risker förknippade med en bankgaranti som tryggar betalningen av köpesumman och som banken beviljat företaget.

Rembursgaranti

Rembursgarantin skyddar banken mot kommersiella och/eller politiska/suveräna risker i anslutning till den exportremburs banken bekräftat.

Växelgaranti

Finnveras växelgaranti skyddar banken mot kreditrisker vid växelfinansiering. Tack vare garantin kan en exportaffär få bankfinansiering då kredithandlingen är en växel.