Dataskydd

En konfidentiell och ändamålsenlig behandling av personuppgifter är viktig för Finnvera.

Dataskydd

Vi behandlar personuppgifter med iakttagande av datasekretesslagstiftningen samt god informationshanterings- och behandlingssed. När det gäller kunduppgifter handlar vi i enlighet med tystnadsplikten i 5 § lagen om statens specialfinansieringsbolag (43/1998). Vår webbplats kan innehålla länkar till andra bolags webbplatser eller tjänster med egna datasekretessrutiner som är separata från Finnvera. I sådana situationer rekommenderar vi att ta del av de aktuella tredje parternas sekretess.

Mer information om datasekretessen kan anges i samband med enskilda tjänster, produkter, webbplatser och applikationer. I dessa fall har den givna tilläggsinformationen företräde framför denna text.

Våra datasekretessrutiner kan ändras när vi utvecklar våra tjänster eller när lagstiftningen ändras. Du hittar aktuell information om våra rutiner på denna webbplats.

Finnvera behandlar personuppgifter av flera olika anledningar. I denna beskrivning hänvisar ”Du” till kunder, potentiella kunder eller andra berörda parter, som verkliga förmånstagare, befullmäktigade företrädare och företagets ansvariga personer.

Denna dataskyddsbeskrivning omfattar följande delområden:

 • Vilka personuppgifter samlar Finnvera in
 • Hur och på vilka rättslig grunder kan Finnvera använda dina personuppgifter
 • Till vem kan Finnvera lämna ut personuppgifter
 • Översändning av uppgifter utanför EU eller EES-området
 • Hur skyddar Finnvera personuppgifter
 • Dina rättigheter gällande integritetsskydd
 • Cookies
 • Hur länge förvarar Finnvera dina personuppgifter
 • Hur ändringar görs i denna beskrivning
 • Kontakt med Finnvera eller tillsynsmyndighet

Vilka personuppgifter samlar Finnvera in

Personuppgifter samlas oftast in direkt av dig eller fås genom användning av Finnveras produkter eller tjänster. Ibland behöver vi mer information för att hålla uppgifterna uppdaterade eller för att säkerställa att de uppgifter som vi fått är riktiga.

Personuppgifter som vi kan samla in av dig

Vi samlar vanligtvis in dina personuppgifter är du blir vår kund, använder våra produkter och tjänster, deltar i våra marknadsföringskampanjer eller undersökningar eller i övrigt uträttar ärenden med oss. Vi samlar endast in uppgifter om dig som är nödvändiga med tanke på den aktuella produktens eller tjänstens användningsändamål.

Personuppgifter som samlas in är bland annat:

 • personuppgifter gällande identifiering av en person, som namn och personbeteckning
 • kontaktinformation, som adress, e-postadress och telefonnummer
 • olika uppgifter i anslutning till kundrelationen och dess skötsel, som partsnummer och -klassificering samt uppgifter om kunden använt tjänster
 • uppgifter som direkt krävs i lagstiftningen, som uppgifter som krävs för kundkontroll
 • uppgifter om produkter och tjänster, som uppgifter om användning av våra webbtjänster
 • meddelanden som sänts via våra digitala kanaler, som chattkonversationer

Personuppgifter som vi kan samla in av tredje parter:

 • Uppgifter som är tillgängliga i offentliga myndighetsregister, t.ex. befolkningsregistret, Skatteförvaltningens register, företagsregister och tillsynsmyndigheters register och kreditupplysningsregistret, internationella sanktionslistor (som EU:s och USA:s (OFAC) listor) samt uppgifter från andra kommersiella informationsförmedlares register om t.ex. företagens verkliga förmånstagare och personer i politiskt utsatt ställning.  
 • Uppgifter som vi får av andra Team Finland-aktörer, med vilka vi samarbetar. 

Hur och på vilka rättsliga grunder kan Finnvera använda dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att fullgöra våra lagstadgade och avtalsenliga skyldigheter och för att kunna ge dig offerter samt rådgivning och tjänster.

Uppgörande och administration (verkställande av avtal) av tjänste- och produktavtal

Det huvudsakliga ändamålet med behandling av personuppgifter är att samla in, behandla och verifiera personuppgifter innan en offert eller ett avtal görs upp samt att dokumentera, administrera och genomföra avtalsenliga uppgifter. 

Exempel på uppgifter i samband med verkställande av avtal:

 • processer som behövs för beviljande av kredit eller garanti
 • kundservice under avtalstiden
 • uppgörande, framförande eller försvarande av eventuellt rättsligt anspråk och indrivningsförfarande

Lakttagande av de krav och skyldigheter som bestäms i lag, bestämmelser eller myndigheters och tillsynsmyndigheters beslut (lagstadgad skyldighet)

Förutom verkställande av avtal förutsätter även iakttagande av skyldigheter som bestäms i lag, bestämmelser eller myndighetsbeslut att vi behandlar personuppgifter.

Exempel på lagstadgade skyldigheter som förutsätter behandling av personuppgifter:

 • skyldighet till kundkontroll (KYC), på grund av regleringen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism
 • sanktionskontroller
 • bokföringsbestämmelser
 • rapportering till polis-, utsöknings- och tillsynsmyndigheter 
 • skyldigheter gällande riskhantering (kredit- och försäkringsrisk) och soliditetskrav

Marknadsförings-, produkt- och kundanalyser (berättigat intresse)

Personuppgifter behandlas också i samband med marknadsförings-, produkt- och kundanalyser. Marknadsföringsåtgärder, utveckling av processer, affärsverksamhet och system, inklusive testning, är baserade på behandling av personuppgifter. På detta sätt kan vi förbättra vårt produkterbjudande och optimera tjänster som vi erbjuder kunderna.

Till vem kan Finnvera lämna ut personuppgifter

Vi lämnar endast ut dina uppgifter när det finns ett motiverat behov av det och alltid i enlighet med lagstiftningen:

 • utlämnande av uppgifter behövs vid behandlingen av understödsansökningar som avses i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014)
 • utlämnande av uppgifter behövs med tanke på samordning av offentlig finansiering och myndighetsbehandlingen av företagsunderstödsärenden
 • för att utföra företagstjänster, om vilka föreskrivs i lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster (293/2017)

Finnvera kan anlita underleverantörer vid produktionen av tjänster och överlämna personuppgifter till bl.a. myndigheter för att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter. Vi behandlar uppgifterna inom EU och EES.

Vi kan även lämna ut dina personuppgifter till myndigheter (till exempel polis- eller utsökningsmyndigheter) för att fullgöra lagstadgade skyldigheter.

Den frivilliga och juridiska indrivningen av Finnveras fordringar sköts av en indrivningsbyrå. En linjeöverföring av uppgifter görs en gång per dag till en utomstående tjänsteleverantör. Uppgifter som lämnas ut är följande:

 • partuppgifter – grundläggande information
 • grundläggande finansiell information
 • faktura
 • betalningsplan

Översändning av uppgifter utanför EU eller EES-området

Personuppgifter översänds inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Hur skyddar Finnvera personuppgifter

Skyddet av personuppgifter ligger i centrum av hela vår affärsverksamhet. Vi använder ändamålsenliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsrutiner för att skydda alla uppgifter som vi innehar mot förlust, missbruk, obehörig användning, utlämnande, ändring och förstöring.

Dina rättigheter gällande integritetsskydd

Som registrerad har du rättigheter gällande de personuppgifter som Finnvera innehar.

Du har följande rättigheter:

A) Rätt att begära tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att ta del av dina personuppgifter som vi innehar. Närmare anvisningar för att göra begäran finns i punkt 10.

B) Rätt att begära rättelse av felaktiga eller bristfälliga uppgifter 

Om uppgifterna är felaktiga eller bristfälliga, har du rätt att begära att de ska rättas, om inte lagstiftningen begränsar detta.

C) Rätt att begära radering av uppgifterna

På grund av lagstiftningen är Finnvera i många fall skyldigt att förvara dina personuppgifter under den tid som kundrelationen varar och till och med efter det, om behandling av uppgifterna behövs till exempel för att fullgöra skyldigheter som är baserade på lag eller för att behandla rättsliga anspråk.

Du har rätt att begära radering av uppgifterna i följande fall:

 • Du återkallar ditt samtycke till behandling av uppgifterna och det finns ingen annan grundad anledning till behandlingen 
 • Du motsätter dig behandlingen av uppgifterna och det finns ingen godtagbar anledning att fortsätta behandlingen
 • Du motsätter dig behandlingen av uppgifterna i direktmarknadsföringssyfte. 
 • Behandlingen av uppgifterna är olaglig.

D) Rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter

Om du bestrider riktigheten i de uppgifter som vi registrerat eller lagenligheten i behandlingen av uppgifter, eller om du har motsatt dig behandlingen av uppgifterna i enlighet med dina rättigheter, kan du begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter endast till lagring. I detta fall begränsas behandlingen av uppgifterna endast till lagring, tills uppgifternas riktighet har säkerställts eller man har kunnat kontrollera om våra berättigade intressen har företräde framför dina intressen.

Om du inte har rätt att begära att uppgifterna ska raderas från vår register, kan du i stället begära att vi begränsar behandlingen av dessa uppgifter endast till lagring. Om behandlingen av uppgifter som registrerats om dig behövs endast för att framföra rättsliga anspråk, kan du också kräva att annan behandling av uppgifterna begränsas endast till lagring av uppgifterna. Vi kan behandla dina uppgifter för andra ändamål, om framförandet av ett rättsligt anspråk förutsätter det eller om du har gett ditt samtycke till det.

E) Rätt att motsätta dig behandling av uppgifterna på grund av vårt berättigade intresse

Du har alltid rätt at motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring eller profilering i anslutning till direkt marknadsföring.

Om du vill utöva dina rättigheter som anges ovan, bedöms begäran från fall till fall. Observera att vi också kan lagra och använda dina uppgifter, om det behövs för att fullgöra skyldigheter i lagstiftningen, avgöra tvistemål eller verkställa avtal.

Hur länge förvarar Finnvera dina personuppgifter

Vi förvarar dina uppgifter så länge som det behövs för det ändamål som de insamlats för och det ändamål som de behandlas för, eller så länge som lagen och bestämmelserna kräver det.

Om vi förvarar dina uppgifter för andra ändamål än verkställande av avtal, förvaras uppgifterna endast om det är behövligt för det aktuella ändamålet och/eller föreskrivs i lag och bestämmelser.

Till exempel:

 • Förhindrande, upptäckt och undersökning av penningtvätt, finansiering av terrorism och bedrägerier: minst fem år efter att affärsförbindelsen upphört eller betalning av en enskild transaktion
 • Bokföringsbestämmelser: upp till tio år
 • Uppgifter om verkställande av avtal: upp till tio år från att kundrelationen upphört för försvar mot rättsliga anspråk

Exemplen ovan anges endast för förtydligande.

Hur ändringar görs i denna beskrivning

Vi förbättrar och utvecklar våra tjänster, produkter och webbplatser kontinuerligt, och därför kan ändringar tidvis göras i dataskyddsbeskrivningarna.

Finnvera begränsar inte dina rättigheter som beskrivs i dataskyddsbeskrivningen eller i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar i de jurisdiktioner där Finnvera är verksamt. Om betydande ändringar görs i dataskyddsbeskrivningen, meddelar vi detta tydligt när den tillämpliga lagen kräver det. Läs dataskyddsbeskrivningen tidvis för att få aktuell information om eventuella ändringar.

Kontakt med Finnvera eller tillsynsmyndighet

Om du har några frågor om dataskyddsbeskrivningen, an du kontakta Finnveras dataskyddsombud per e-post på adressen tietosuojavastaava(at)finnvera.fi.

Alternativt kan du kontakta den nationella tillsynsmyndigheten i dataskyddsärenden. Tillsynsmyndigheten tar även emot käromål gällande dataskydd.

Kontrollbegäran om den registrerades egna uppgifter ska göras via e-tjänstens Meddelanden-funktion med rubriken Övrig (identifiering görs med bank- eller Katso-koder).

Dela sidan: