Content Section

Kreditriskgaranti

Med kreditriskgarantin kan exportören försäkra sin exporthandel mot kreditförluster.

Vad täcker kreditriskgarantin?

Med kreditriskgarantin täcks kommersiella risker gällande fordringar på den utländska köparen och/eller avbrott i handeln under tillverkningstiden. Avbrottet i handeln ska inträffa oberoende av exportören och strida mot köpeavtalet.

Garantin täcke också den politiska risken i köparens land och den suveräna risken när staten är kredittagare eller borgensman.

  • Kommersiella risker är köparens insolvens och ovilja att betala.
  • Politiska risker är risker som beror på köparens land, som varken köparen eller exportören kan påverka. Politiska risker är till exempel begränsning av överföring av betalningsvaluta, skuldkonsolidering, krig eller uppror.

Pengar snabbare för fordringar

Kreditriskgarantin kan fungera som säkerhet för banken när banken finansierar exporthandelns fordringar. Banken finansierar exportörens fordringar antingen genom att bevilja exportören kredit (factoring) eller genom att köpa fordringarna i enlighet med det finansieringsavtal som exportören och banken ingått. Arrangemanget gör det möjligt för exportören att optimera kassaflödet. Exportören utreder själv möjligheten att få finansiering för fordringarna från sin egen bank.

För hurdan handel lämpar sig kreditriskgarantin?

Kreditriskgarantin lämpar sig för både enskilda exportaffärer och fortlöpande export. Kreditriskgarantin lämpar sig väl för att täcka kreditriskerna vid exporthandel med både kort och lång betalningstid.

Täckningsgrad:

  • Vid fortlöpande export är täckningen för garantierna 90 procent, både gällande kommersiell och politisk risk.
  • Vid enskilda exportaffärer är täckningen för kommersiella och politiska risker vanligen 90 procent. Täckningen kan ökas till 95 procent från fall till fall beroende på bl.a. projektets karaktär och betalningstid.
  • Om garantin endast täcker politiska risker kan täckningen vara rentav 100 procent.

Finnvera kan tillfälligt bevilja nya exportgarantier med kort risktid (återbetalningstid + tillverkningstid under 2 år) fram till slutet av 2025 till följande länder (länder med så kallad marknadsmässig risk):

  • Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA, Österrike

I egenskap av offentligt exportgarantiinstitut kan Finnvera på grund av EU:s regler om statligt stöd normalt inte garantera exporthandel med betalningstider på mindre än två år till ovan nämnda länder. Den tjänsten erbjuds av privata kreditförsäkrare.

Exportgarantier utgör ett undantag:

  • om sökanden är ett exporterande SMF-företag med en årlig exportomsättning mindre än 2,5 miljoner euro (koncerngranskning), eller
  • om det är fråga om en enskild affär med en risktid på minst 181 dagar.

Observera att Finnvera kompletterar kreditförsäkringsmarknaden och att tjänsten även i ovan nämnda undantagsfall i första hand ska sökas hos privata kreditförsäkrare.

Villkor för kreditriskgaranti

Kreditriskgarantin beviljas garantitagaren och exporthandeln måste uppfylla kravet på finländskt intresse. Betalningstiden för handeln ska bedömas vara lämplig för exportprodukten.

Köparnas kreditvärdighet prövas utifrån kreditupplysningar och bokslutsuppgifter. Kreditvärdigheten hos köparnas länder undersöks genom att den ekonomiska och politiska situationen i länderna följs.

Vid behandlingen av garantiansökningar tillämpar Finnvera skyldigheten till kundkontroll för att följa EU:s lagstiftning mot penningtvätt och terrorism.

Ansökan om kreditriskgaranti

Kreditriskgaranti ska sökas före leveransen. Om du vill täcka risken under tillverkningstiden ska du ansöka om garantin innan avtalet ingås. Vid handläggningen av garantiansökningar beaktas bestämmelserna om både korruption och miljöbedömning.

Du kan göra en finansieringsansökan säkert och enkelt i vår onlinetjänst. Bland annat kan du ansöka om exportgarantier samt göra export- och förseningsanmälningar. Inloggning till Finnveras onlinetjänst sker via identifieringstjänsten Suomi.fi med personliga bankkoder eller mobilcertifikat.

Ansökan om ersättning

Ersättning som grundar sig på kreditriskgarantin söks i allmänhet av garantitagaren. Ersättning söks skriftligen med en undertecknad ansökan.

Läs mer om ansökan om ersättningar 

""

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?

Dela sidan: