Lösningar för hållbar finansiering

Det är viktigt att finländska företag deltar i arbetet med att lösa de utmaningar som klimatförändringen medför. Med hjälp av finansiering uppmuntrar Finnvera företag till att vara en del av lösningen.

Incitament och produkter för hållbar finansiering av klimatpositiva projekt

Övergången till mer utsläppssnåla lösningar ökar behovet för investeringar samt öppnar upp affärs- och exportmöjligheter för företagen. Det är viktigt att finländska företag deltar i arbetet med att lösa utmaningar som klimatförändringen medför. Med hjälp av finansiering uppmuntrar vi företag till att vara en del av lösningen.

Incitament för hållbar finansiering

Med incitament och produkter för hållbar finansiering påskyndar vi övergången. Incitament för hållbar finansiering kan tillämpas i finansieringsarrangemang, som uppfyller klimatkriterierna fastställda av Finnvera. 

Bland incitamenten hittar du alternativ för ditt företag, oavsett om det gäller investeringar i hemlandet eller exportaffärer med siktet ut i världen.

Så här identifierar vi projekt som är positiva för klimatet

I stora exportfinansieringsprojekt fastställs klimatvänligheten genom branschspecifika klimatkriterier. Kriterierna för inhemsk finansiering är till exempel villkoren för klimat- och miljölån samt digitaliserings- och innovationslån.

Klimatkriterier för exportfinansiering

Vi har fastställt klimatkriterier för stora exportaffärer för de viktigaste branscherna inom Finnveras exportfinansiering, dvs. fartygs- och varvs-, skogs-, tele-, gruv- och energisektorn.

  • Med hjälp av kriterierna identifierar vi projekt med drag som har positiva effekter för klimatet och miljön. 
  • Klimatkriterierna kompletterar bedömningen av de miljömässiga och sociala riskerna i de projekt som finansieras.

Klimatkriterier för inhemsk finansiering

Inom inhemsk finansieringsverksamhet identifieras klimatvänliga investeringar och projekt bland annat enligt följande: 

  • Vi beaktar villkoren och specialkriterierna för klimat- och miljölån samt digitaliserings- och innovationslån enligt InvestEU-programmet. 
  • Vi identifierar potentiella projekt och investeringar för hållbar utveckling som främjar produktiviteten och konkurrenskraften.

Lösningar för hållbar finansiering är ansvarsfullhet

Vi är en ansvarsfull finansiär vars verksamhet grundar sig på riskbaserad bedömning och internationella standarder. I enlighet med vår strategi vill vi öka andelen klimatvänliga investeringar i projekt som finansieras av Finnvera.

Finnveras klimatmål

Vi lyfter fram klimatförändringens effekter i våra finansieringsbeslut och finansförvaltning samt i vår riskhantering. Vi ställer upp mål samt mäter och rapporterar om klimatkonsekvenserna av vår finansieringsverksamhet och andra aktiviteter.