Exportfinansiärer

För att en exportaffär ska förverkligas kan det krävas finansieringsarrangemang för den utländska köparen. Läs mer om Finnveras service i samarbete med andra exportfinansiärer.

Garantier som beviljas exportfinansiärer

Köparen kan begära en finansieringsoffert redan i affärens anbudsskede, varvid möjligheten att ordna finansiering är en konkurrensfördel för exportföretaget.

Köparkreditgaranti med bank

En utländsk köpare beviljas köparkredit av en bank. Finnvera kan dela risken med banken genom att bevilja banken köparkreditgaranti. Diskussionerna med eventuella banker som finansierar köparkrediten ska inledas redan när Finnvera kontaktas.

Betalningstiden för köparkrediterna är två år eller mer, varvid Finnvera kan delta i finansieringsarrangemanget inom ramen för OECD-exportkreditavtalet.

Köparkreditgaranti med kort betalningstid

Köparkreditgaranti kan också användas vid export med kort betalningstid. I dessa fall är betalningsinstrumentet en växel, en promissory note eller något annat överförbart skuldinstrument. Exporten ska gå till ett land utanför EU och de övriga industriländerna i västvärlden.

Remburs för banken

Remburs är ett säkert betalningssätt vid exporthandel. Finnveras rembursgaranti ökar bankernas beredskap att bekräfta remburser som öppnats av en utländsk bank. Garantin beviljas den bank som bekräftat rembursen och skyddar banken mot politiska och kommersiella risker som rör banken som öppnat rembursen.

Garantier för exportfinansiärer

Köparkreditgaranti

Köparkreditgarantin utgör en säkerhet för kreditgivaren mot kreditrisker föranledda av utländsk köpare, köparens bank eller köparens land.

Växelgaranti

Finnveras växelgaranti skyddar banken mot kreditrisker vid växelfinansiering. Tack vare garantin kan en exportaffär få bankfinansiering då kredithandlingen är en växel.

Rembursgaranti

Rembursgarantin skyddar banken mot kommersiella och/eller politiska/suveräna risker i anslutning till den exportremburs banken bekräftat.

Bankriskgaranti

Bankriskgarantin skyddar ett inhemskt exportföretags bank mot risker förknippade med en bankgaranti som tryggar betalningen av köpesumman och som banken beviljat företaget.

Garantier även för finansiärer

Finansieringsgaranti

Finnveras finansieringsgaranti är en säkerhet för den kredit exportören erhållit för finansiering av sin export.

Motgaranti

Med motgarantin kan exportören försäkra de garantier som ställts till förmån för en utländsk köpare, såsom offert-, förskotts-, leverans- och ansvarstidsgarantier.

Refinansieringsgaranti

Arrangemanget med refinansieringsgaranti avser att underlätta upplåningen för bankerna som använder Finnveras köparkreditgaranti och därigenom öka antalet källor för exportkreditfinansiering.

Råvarugaranti

Råvarugarantin (importgarantin) utgör en säkerhet för sådan kredit, som beviljats utländsk gäldenär i samband med långvariga avtal om basråvaruleveranser.