Sök i finnvera.fi
SMF-företag

Har du för avsikt att grunda eller köpa ett företag, investera eller satsa utomlands?

Läs mer Tillbaka
Storföretag

Allt om exportgarantier och -krediter samt om våra övriga lösningar som främjar internationalisering

Läs mer Tillbaka

Ägarbyte

Har du planer på att sälja eller köpa ett företag? Ett ägarbyte väcker frågor både hos säljaren och köparen. Vad är ditt företag värt? Vad borde du som köpare beakta när det gäller ett företagsköp och var får du den finansiering du behöver? Vi har sammanställt information om detta på ett ställe.

Se mer

Framåt tillsammans

Vi erbjuder finansiering då företagsverksamheten inleds, växer och internationaliseras samt som skydd mot exportrisker.

Välkommen med.
Titta på videon Läs mer om Finnvera
Begynnelseborgen för nystartade företag

Begynnelseborgen är avsedd för nystartade företag som överensstämmer med EU:s definition av SMF-företag. Banken ansöker för företagets räkning elektroniskt om begynnelseborgen från Finnvera och Finnvera fattar sitt borgensbeslut utgående från denna ansökan.

Läs mer
Att ansöka om finansiering för tillväxt

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst. Logga in med dina personliga bankkoder eller med Katso-koden.

Läs mer
Pressmeddelanden
22.08.2018
Finnverakoncernens halvårsöversikt 1.1–30.6.2018

Finnverakoncernen, Börsmeddelande 22.8.2018, Halvårsöversikt H1/2018, kl. 12.30Den stora efterfrågan på finansiering har höjt exportfinansieringens ansvarsstock Kommentarer från verkställande direktör Pauli Heikkilä:”Den ekonomiska tillväxten i Finland har tagit fart med draghjälp från världsekonomin. Den stora efterfrågan på finansiering särskilt i kryssnings- och telekombranscherna har höjt ansvarsstocken inom Finnveras exportgarantier och särborgen till över 23 miljarder euro, varav 10 miljarder utgör lyfta ansvar. Ansvaren som ännu inte lyfts, 13 miljarder euro, anknyter till leveranser som sker i framtiden. Under början av innevarande år har dock färre nya stora exportprojekt inletts än förra året.Antalet lån och borgen som Finnvera beviljade SMF- och midcap-företag låg på en något lägre nivå under årets början än i fjol. För närvarande sköter bankerna i hög grad om företagsfinansieringen och Finnvera har till uppgift att komplettera finansmarknaden. I Finland har man även funnit EU:s strategiska investeringar (Esif) väl, vilket för sin del ersätter finansiering från Finnvera. Det är positivt att den SMF- och midcap-finansiering som Finnvera beviljar riktas i större omfattning än tidigare mot investeringar och exportprojekt, vilka vi försöker påskynda med rådgivningstjänster tillsammans med andra finansiärer och kreditförsäkrare. Den viktigaste indikatorn för hur vi lyckats är genomslagskraft, och med hjälp av rådgivningstjänsterna försöker vi främja företagens tillväxt och internationalisering på ett nytt sätt.Koncernens resultat för årets första hälft var 49 miljoner euro. Resultatet var lägre än för motsvarande period förra året. Det självbärandemål som ställts upp för Finnvera är att företagets rörelsekostnader på lång sikt ska kunna täckas med inkomsterna från rörelsen. Finnvera utvecklar sin verksamhet och riskhantering kontinuerligt med hjälp av bland annat återförsäkring”.Finnverakoncernen, rörelseverksamhet och resultatutvecklingH1/2018 (H1/2017) Beviljade lån och borgen: 0,4 md euro (0,5), förändring -3 % Beviljade exportgarantier och specialborgen: 1,4 md euro (6,3), förändring -77 % Beviljade exportkrediter: 1,1 md euro (5,7), förändring -80 %Det minskade antalet exportgarantier och -krediter jämfört med året innan påverkades av enskilda stora offerter i fartygs- och telekombranscherna som lämnades förra året. 30.6.2018 (31.12.2017) Ansvarsstock, lån och borgen för SMF- och midcap-företag 2,1 md euro (2,1), förändring -3 %Lagenlig fullmakt 4,2 md euro, varav 2,1 md euro använt (2,1) Ansvarsstock, exportgarantier och specialborgen, inklusive SMF- och midcap-exportgarantier: 23,3 md euro (22,6), förändring 3 %, varav lyfta ansvar 10,0 md euro (9,1), förändring 9 %Lagenlig fullmakt 27,0 md euro, varav 18,8 md euro använt (18,7) Ansvarsstock, exportkrediter: 5,6 md euro (4,8), förändring 17 % Finlands Exportkredit Ab:s kreditrisk gällande exportkrediter täcks av moderbolaget Finnvera Abp:s exportgaranti.Lagenlig fullmakt 22,0 md euro, varav 11,8 md euro använt (11,2)   Kumulativt självbärande har realiserats i enlighet med målen,Finnveras verksamhet har varit självbärande under bolagets närmare 20 verksamhetsår. Räntebidrag och provisionsintäkter och -kostnader (netto)H1/201888 mn € (H1/2017: 90), förändring -2 % Nedskrivningar, borgens- och garantiförluster (netto)H1/201815 mn € (H1/2017: 9), förändring 68 % ResultatH1/201849 mn € (H1/2017: 57), förändring -14 % Balansomslutning30.6.201812,3 md € (31 Dec 2017: 10,3), förändring 19% Fritt eget kapital och Statsgarantifonden30.6.20181,8 md € (31.12.2017: 1,7), change 1 % Antal anställda i genomsnittH1/2018 376 pers. (H1/2017: 381), förändring -1 % Soliditet30.6.201810,2 % (31.12.2017: 12,7) Kapitaltäckning, Tier 1,  inhemsk verksamhet 30.6.201825,8 % (31.12.2017: 25,3) Förhållandet kostnader-intäkterH1/201828,1% (H1/2017: 25,4) Koncernens resultat för januari–juni, 49 miljoner euro (57) var 14 procent lägre än året innan. Detta påverkades mest av moderbolaget Finnvera Abp:s större nedskrivningar av SMF- och midcap-finansieringslån samt borgensförluster och förlustavsättningar. Den lägre statliga kredit- och borgensförlustersättningen på 50 procent, som togs i bruk inom SMF- och midcap-finansiering i början av år 2018, ökade mängden förluster som koncernen ansvarar för. Därutöver trädde standarden IFRS 9 Finansiella instrument i kraft i början av år 2018, vilket påverkade de redovisade nedskrivningarna och förlustreserverna samt minskade ackumulerade vinstmedel i balansräkningen. Standardens resultateffekter kan i även i fortsättningen vara betydande, särskilt för exportfinansiering. FinnverakoncernenResultatutväckling H1/2018Mn euro H1/2017Mn euro FörändringMn euro Förändring% 2017Mn euro Räntebidrag 23 23 -1 -3 % 46 Provisionsintäkter och -kostnader (netto) 65 66 -1 -2 % 127 Vinster/ förluster från poster som värderats till verkligt värde via resultaträkningen 0,1 3 -2 -95 % 1 Administrationskostnader -23 -22 1 4 % -43  - varav personalkostnader -14 -15 -0,1 -1 % -29 Nedskrivningar på fordringar samt borgens- och garantiförluster (brutto) -27 -20 7 38 % -41 Kredit förlustersättning från staten 13 11 2 14 % 23 Rörelsevinst 51 60 -9 -15 % 109 Räkenskapsperiodens resultat 49 57 -8 -14 % 107 FinansieringsutsikterFinlands Bank höjde i juni sin tillväxtprognos för Finlands ekonomi, och enligt den kommer bruttonationalprodukten att i år växa med 2,9 procent. Investeringarnas andel i SMF- och midcap-företags projekt där Finnvera är delfinansiär ökade med närmare 6 procentenheter från året innan, och i den goda konjunkturen torde investeringarna och tillväxten fortsätta. Räknat i euro väntar vi att efterfrågan på finansiering och beviljad finansiering hos Finnvera i år kommer att ligga på samma nivå som förra året. I enlighet med vår strategi riktar vi finansieringen i SMF- och midcap-finansiering till företagsverksamheten startskede, tillväxt och internationalisering samt ägarbyten, vilka redan står för 86 procent av vår finansiering.Exportfinansieringen för SMF- och midcap-företag ökade med 17 procent under årets första hälft jämfört med förra året och exportens andel av SMF-företagens totala finansiering ökade. Ett viktigt fokusområde är en ökad export- och exportfinansieringskunskap hos SMF-företag. I år kommer vi att främja detta med ett omfattande samarbetsnätverk av finansiärer och rådgivningstjänster. Vi väntar att detta ska öka efterfrågan på finansiering i fortsättningen. Vi fortsätter påskynda ägarbyten inom företag, och tillhörande efterfrågan på finansiering torde ligga kvar på samma nivå som tidigare år.Stora företags efterfrågan på exportfinansiering till västliga industriländer torde vara fortsatt stark. I fråga om Ryssland, som hör till de största ansvarsländerna för Finnvera, väntar vi oss att ansvarsstocken kommer att minska ytterligare. Efterfrågan är svag, och den ökande osäkerheten i affärsmiljön har gjort att investeringsbesluten skjuts upp. I de stora ansvarsländerna skapar administrationen i Brasilien osäkerhet, men landets ekonomi väntas växa och efterfrågan på borgen så småningom att börja öka. De största projekten finns i träförädlingssektorn och efterfrågan på mindre projekt torde fördelas mellan olika branscher. Finnvera ansvarsstock i Kina har länge varit låg, men nu kan en svag ökning i efterfrågan skönjas. Möjligheten till allt större protektionism ökar dock osäkerheten. Tills vidare stöder den positiva ekonomiska konjunkturen företagens möjligheter att skaffa finansiering, men på grund av den ökande politiska osäkerheten är det svårt att bedöma den kommande utvecklingen.Ytterligare information:Pauli Heikkilä, verkställande direktör, tfn 029 460 2400Ulla Hagman, ekonomidirektör, tfn 029 460 2458Bilagor:Halvårsöversikt 1.1–30.6.2018 (PDF) på engelskaDistribution:NASDAQ Helsinki Oy, London Stock Exchange, centrala massmedier, www.finnvera.fiFinnverakoncernens halvårsöversikt innehåller i fortsättningen endast koncernens uppgifter. Tidigare innehåll halvårsöversikten förutom koncernen även moderbolagets uppgifter. Halvårsöversikten är tillgänglig på finska och engelska via www.finnvera.fi/finansiella_rapporter

Nyheter
22.08.2018
Minimibeloppen på Finnveras lån och borgen ökar – Den primära produkten för finansiering av nystartade SMF-företag är begynnelseborgen

Minimibeloppet för Finnvera-borgen stiger till 10 000 euro och minimibeloppet för Finnvera-lån till 30 000 euro från och med 1.9.2018.I enlighet med sin strategi flyttar Finnvera fokus inom beviljad finansiering mot borgen. Bakom ändringen ligger en mångsidigare företagsfinansieringsmarknad i och med nya aktörer och nya finansieringsformer.Finnveras primära produkt för finansiering av nystartade SMF-företag är begynnelseborgen. Med hjälp av begynnelseborgen kan företaget få den bankfinansiering som det behöver för olika investerings- och driftskapitalbehov. Företagaren kommer överens om finansieringsbeloppet och andra villkor med sin bank, och banken ansöker också om begynnelseborgen hos Finnvera för företagarens räkning. Minimibeloppet för begynnelseborgen är 5 000 euro, och högst 80 000 euro kan beviljas.Om det har gått över tre år sedan SMF-företagets infördes i handelsregistret, kan begynnelseborgen inte användas, utan företaget kan själv ansöka om låne- eller borgensfinansiering direkt hos Finnvera. I detta fall är de finansieringsprodukter som används i allmänhet Finnvera-borgen eller Finnvera-lån. Från och med 1.9 är minimibeloppet för Finnvera-borgen 10 000 euro och minimibeloppet för Finnvera-lån 30 000 euro. Finansieringen ansöks via onlinetjänsten.Läs mer om begynnelseborgen

Nyheter
13.06.2018
Finnvera och Handelskammaren: Finländska företag går miste om exportaffärer – finansieringsmöjligheterna okända

Det är mycket sannolikt att finländska SMF-exportföretag går miste om exportaffärer, eftersom de inte känner till vilka finansieringsmöjligheter som erbjuds köparen. Man är inte medveten om köparfinansieringens betydelse som konkurrensfördel för företaget. Vart femte exportföretag har under de senaste fem åren orsakats kreditförluster på grund av att köparen inte har betalat räkningen. Exporthandeln bromsas av en rädsla för kreditförluster. Samtidigt upplever många företag att de inte behöver hantera finansieringsriskerna inom exporthandeln. Detta framgår av en finansieringsbarometer för exporthandeln som Finnvera, Centralhandelskammaren och Internationella Handelskammaren ICC låtit utföra.Större företag, som bedriver mycket exporthandel, känner rätt väl till hanteringen av kreditrisker och köparfinansiering i exporthandel. I medelstora och mindre företag är kännedomen om exporthandelsrutiner och tjänster ställvis förvånansvärt liten.– Finlands ekonomi är exportdriven, men beroende av stora företag. SMF-företagens andel av exporten är bland de lägsta i Norden. Enligt vår undersökning har företag förlorat exportaffärer på grund av omständigheter relaterade till finansiering eller hantering av kreditrisker. Därför skulle en ökning av finansieringskunskaperna medföra att de tar hem fler affärer, säger Pauli Heikkilä, verkställande direktör på Finnvera.Av de företag som gått miste om exportaffärer uppger 39 procent att köparen inte kunnat ordna finansiering. Dessutom svarade 11 procent att de fått finansiering på bättre villkor av en utländsk konkurrent. Exportföretaget skulle kunna påverka bägge fallen med hjälp av en bank och ett exportkreditgarantiinstitut. Det är oroväckande att det är särskilt tillväxtorienterade företag, med den största internationaliseringspotentialen, som har lidit av bristen på köparfinansiering.Vart femte exportföretag skyddar sig inte alls mot kreditrisker i exporthandelnHälften av de finländska exportföretagen bedriver exporthandel mot faktura och ger på så sätt köparen betalningstid – om än kort. Försäljning med betalningstid är dock alltid förknippad med en risk för kreditförluster, eftersom köparen kan låta bli att betala fakturan.Tre av fyra företag använder förskottsbetalning för att skydda sig mot kreditrisker vid exporthandel. Remburs, bankgaranti, kreditförsäkring eller Finnveras exportgarantier är kända i huvudsak i större exportföretag. En femtedel av alla företag som svarade på enkäten hade inte skyddat sina exportaffärer på något sätt. Närmare hälften av dessa bedömde att skyddssätten inte är nödvändiga. En liten del medger att de inte känner till de olika sätten tillräckligt väl.– Större delen av SMF-företagen känner inte till sätt för att gardera sig mot kreditrisker och kan således inte utnyttja fördelarna med dem för att få fart på exporthandeln. Företagen går miste om affärer eller håller sig borta från exportmarknaden i rädsla för kreditrisker. Närmare 60 procent av företagen som svarade upplever att en enskild förlust kan äventyra verksamhetsbetingelserna för en lång tid, konstaterar Timo Vuori, landschef för Internationella Handelskammaren ICC.Finansiärer, kreditförsäkrare och handelskamrar startar samarbete för att öka företagens finansieringskompetensPå initiativ av Finnvera, Centralhandelskammaren och Internationella Handelskammaren ICC har exportfinansiärer och kreditförsäkrare beslutat att starta ett omfattande samarbete för att stärka SMF-företagens finansieringskompetens. Under 2018–2019 genomförs en regional finansieringsturné för exporthandeln, där Finnvera, regionala handelskamrar och de största bankerna som är verksamma i Finland och alla privata kreditförsäkrare medverkar.– Vi har ett gemensamt intresse och mål att främja finländsk export och ekonomisk tillväxt. Vi kommer att öka rådgivningen och med början i höst anordna finansieringsworkshoppar för företag på olika håll i landet. Vi åker ut till företagen och sänker tröskeln för att uppnå det nationellt uttalade målet om att öka antalet SMF-exportföretag, poängterar Heikkilä och Vuori.Undersökningen genomfördes av Taloustutkimus på uppdrag av Finnvera, Centralhandelskammaren och Internationella Handelskammaren ICC i april–maj 2018 som en webbenkät och telefonintervjuer. Undersökningen besvarades av 654 finländska företag som sysslar med direkt exporthandel. I företagen som svarade utgjorde exporten 42 procent av den totala omsättningen och deras exportomsättning var i genomsnitt 12,7 miljoner euro.Ytterligare information: Pauli Heikkilä, verkställande direktör, Finnvera, tfn 029 460 2400, pauli.heikkila@finnvera.fiTimo Vuori, landschef, Internationella Handelskammaren ICC; direktör, Centralhandelskammaren, tfn 050 553 5319, timo.vuori@chamber.fiBilaga: Sammandrag över undersökning (PDF, in Finnish)

Pressmeddelanden
16.03.2018
Finnveras bolagsstämma: förvaltningsråd får nya ledamöter – styrelsens sammansättning oförändrad

Finnvera Abp Börsmeddelande 16.3.2018, kl. 17.15Finnveras bolagsstämma valde den 16 mars 2018 nya ledamöter till bolagets förvaltningsråd. Styrelsens sammansättning förändrades inte.Nya ledamöter i förvaltningsrådet är riksdagsledamöter Pia Kauma och Anne Louhelainen samt ordförande Timo Saranpää.Som förvaltningsrådets ordförande fortsätter riksdagsledamot Antti Rantakangas och som vice ordförande riksdagsledamot Krista Kiuru. Som ledamöter fortsätter internationella experten Pia Björkbacka, riksdagsledamot Eeva-Johanna Eloranta, riksdagsledamot Lasse Hautala, riksdagsledamot Laura Huhtasaari, riksdagsledamot Timo Kalli, sysselsättningspolitiska experten Leila Kurki, verställande direktör Kari Luoto, huvudekonom Veli-Matti Mattila, riksdagsledamot Ville Niinistö, verkställande direktör Carita Orlando, teamchef Olli Rantanen, riksdagsledamot Eero Suutari och chefsspecialist Tommi Toivola.Som ordförande för bolagets styrelse fortsätter Pentti Hakkarainen, medlem i ECB:s Banktillsynsråd. Som I vice ordförande fortsätter överdirektör Pekka Timonen samt som II vice ordförande överdirektör Terhi Järvikare. Som ledamöter fortsätter JK Kirsi Komi, EM Ritva Laukkanen, ekonom Pirkko Rantanen-Kervinen och företagarrådet, styrelsens ordförande Antti Zitting.Bolagsstämman fastställde också koncernens och moderbolagets bokslut för tiden 1.1–31.12.2017 och beviljade bolagets förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet samt godkände styrelsens förslag till disposition av moderbolagets vinstmedel.Som ordinarie revisor fortsätter KPMG Oy Ab och som huvudansvarig revisor CGR Juha-Pekka Mylén.Ytterligare information:verkställande direktör Pauli Heikkilä, tfn +358 29 460 2400förvaltningsdirektör Risto Huopaniemi, tfn +358 29 460 2520

Pressmeddelanden
20.02.2018
Finnverakoncernens verksamhetsberättelse och bokslut 2017

Börsmeddelande 20.2.2018Stark tillväxt inom exportfinansiering – exportföretagens kommande leveranser över hälften av ansvarsstockenKommentarer från verkställande direktör Pauli Heikkilä:”I viktiga exportbranscher, särskilt inom varvs-, datakommunikations- samt energi- och skogsindustrin, är utsikterna bra. Av ansvarsstocken på 22,2 miljarder euro inom exportgarantier och specialborgen för stora företag utgörs cirka 9,0 miljarder euro av lyfta garantier och krediter. Över hälften av ansvarsstocken är offerter eller avtal som hänför sig till exportföretagens kommande leveranser. En efterfrågan som sträcker sig så långt fram i framtiden har inte tidigare setts inom Finnvera.Finnveras exportgarantiverksamhet har varit självbärande under hela sin historia och resultatet av vår verksamhet har alltid varit positiv, och därför har exportgarantiverksamheten samlat bufferttillgångar på sammanlagt cirka 1,4 miljarder euro för att täcka eventuella kommande förluster. Räkenskapsperiodens resultat för 2017, 107 miljoner euro, var positiv, i enlighet med våra målsättningar. Resultatet stärker våra möjligheter att täcka nuvarande och kommande ansvar. Vi utvecklar kontinuerligt vår riskhantering och satsar starkt på återförsäkring och andra risköverföringsmetoder.Även i Finland piggnade den ekonomiska aktiviteten och investeringarna till, även om detta inte direkt syntes som en tillväxt i Finnveras SMF- och midcap-finansiering. Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) ersätter eller kompletterar för sin del vårt finansieringserbjudande, och finländska företag har funnit Efsi-finansieringen. Detta är ett bra bevis på att företagens finansieringsmöjligheter blir mångsidigare.I enlighet med vår strategi riktar vi vår finansiering kraftfullt mot förändringssituationer i företag, dvs. start, tillväxt och internationalisering samt ägarbyten. För närvarande riktas redan 80 procent av vår finansiering mot våra prioriterade områden. Den viktigaste indikatorn för hur vi lyckats är genomslagskraft. Den gemensamma nämnaren i genomslagskraft är att företag växer och internationaliseras på ett sätt som inte hade varit möjligt utan Finnvera.”Finnverakoncernen, affärsverksamhet och resultatutveckling, år 2017 (vs. 2016) Beviljade lån och borgen: 782 mn euro (845 mn euro), förändring -7 % Beviljade exportgarantier och specialborgen: 7 693 mn euro1 (4 438), förändring 73 % Beviljade exportkrediter: 6 555 mn euro1 (760), förändring 763 % Ansvarsstock, lån och borgen för SMF- och midcap-företag: 2 129 mn euro (2 232), förändring -5 % Ansvarsstock, exportgarantier och specialborgen, inkl. SMF- och midcap-exportgarantier: 22 562 mn euro (18 426), förändring 22 %varav lyfta ansvar 9 136 mn euro (9 659), förändring -5 % Ansvarsttock, exportkrediter: 4 758 mn euro2 (4 782), förändring -1 % Räntebidrag och provisionsintäkter och -kostnader (netto): 174 mn euro (194), förändring -11 % Nedskrivningar av fordringar, borgens- och garantiförluster, inkl. statens kreditförlustersättning: 19 mn euro (66), förändring -72 % Finnverakoncernens resultat: 107 mn euro (70), förändring 52 % Eget kapital 1 314 mn euro (1 207), förändring 9 % Balansomslutning: 10 337 mn euro (9 498), förändring 9 % 1    Enskilda stora offerter inom fartygs- och telebranschen bidrog till den betydande ökningen inom beviljad finansiering.2    Finlands Exportkredit Ab:s kreditrisk gällande exportkrediter täcks av moderbolaget Finnvera Abp:s exportgaranti.Finnverakoncernen, år 2017 (vs. 2016) Kumulativt självbärande har realiserats i enlighet med målen,Finnveras verksamhet har varit självbärande under bolagets närmare 20 verksamhetsår Avkastning på eget kapital, ROE1–12/20178,5 % (6,0 %) Avkastning på totalt kapital, ROA1–12/20171,1 % (0,8 %) Fond för inhemsk verksamhet31.12.2017214 M€ (155) Fond för exportgaranti- och specialborgensverksamhet 688 M€ och SGF3 673 M€ 31.12.20171 361 M€ (1 334) Soliditet31.12.201712,7 % (12,7 %) Kapitaltäckning, Tier 1, inhemsk verksamhet 31.12.201725,3 % (22,4 %) Förhållandet kostnader-intäkter1–12/201727,2 % (27,0 %) Antal anställda31.12.2017375 (381) 3) SGF=StatsgarantifondenFinnverakoncernens resultat för H2/2017 var 50 miljoner euro (77) och koncernens helårsresultat var 107 miljoner euro (70). Resultatet förbättrades med 36 miljoner euro, dvs. 52 procent, från året innan. Resultatförbättringen påverkades av 53 miljoner euro, 56 procent, mindre nedskrivningar av fordringar och borgens- och garantiförluster hos moderbolaget Finnvera Abp. Finnverakoncernen Resultatutveckling H2/2017 Mn euro H1/2017 Mn euro Förändring % H2/2016 Mn euro 2017 Mn euro 2016 Mn euro Förändring Mn euro Förändring % Räntebidrag 23 23 -2 % 24 46 50 -4 -8 % Provisionsintäkter och -kostnader (netto) 61 66 -8 % 77 127 144 -17 -12 % Vinster och förluster för finansiella instrumenter som redovisats till verkligt värde via resultaträkningen. -2 3 -177 % -10 1 -20 20 103 % Administrationskostnader -21 -22 -4 % -22 -43 -44 -1 -2 %  - varav personalkostnader -14 -15 -3 % -15 -29 -30 -1 -4 % Nedskrivningar på fordringar samt borgens- och garantiförluster -22 -20 9 % -13 -41 -94 -53 -56 % Kreditförlustersättning från staten 12 11 6 % 13 23 28 -5 -19 % Rörelsevinst 49 60 -18 % 77 109 69 39 57 % Räkenskapsperiodens resultat 50 57 -13 % 77 107 70 36 52 % FinansieringsutsikterUtsikterna för Finlands ekonomi för 2018 är goda. Enligt Finlands Banks prognos kommer bruttonationalprodukten att växa med 2,5 procent i år. Efterfrågan på finansiering väntas ligga kvar på en hög nivå inom hela SMF- och midcap-företagsfältet, och tillgången till finansiering bedöms förbli god även under innevarande år. Finnveras målsättning är att ytterligare förflytta fokus för SMF- och midcap-finansiering till växande, internationaliserande och ändringsorienterade företag samt ägarbyten vid sidan av nystartade företag. Kampanjen för att påskynda ägarbyten fortsätter, och efterfrågan på finansiering relaterad till ägarbyten och företagsförvärv torde ligga kvar på en hög nivå, i likhet med tidigare år.Målet är också att öka antalet SMF-företag som idkar export och rikta rådgivningstjänster mot SMF-exportföretag för att de ska förbereda sig för risker inom exporthandeln. Vi väntar att detta ska öka efterfrågan på finansiering under innevarande år.För köparen är de erbjudna finansieringslösningarna i en central ställning när det gäller exporthandel med kapitalnyttigheter sålda av stora företag. Efterfrågan på exportgarantier och -krediter väntas förbli stark under 2018. I likhet med tidigare år påverkas den totala efterfrågan av genomförandet av stora enskilda projekt. Efterfrågan förväntas särskilt i fartygs-, skogs- och telebranscherna. När det gäller områden förväntas efterfrågan vara starkast i Förenta staterna och Latinamerika. Finländska företags intresse för den ryska marknaden började återigen öka år 2017, och ny efterfrågan väntas igen för 2018.Genomförandet av strategin bedöms framskrida planenligt inom koncernen år 2018 och verksamheten bedöms vara självbärande även under innevarande räkenskapsperiod. Nedskrivningen av fordringar samt utvecklingen av borgens- och garantiförluster är förknippad med osäkerhet, och därför kan resultatutfallet avvika t.o.m. märkbart från det uppskattade.Ytterligare information:Pauli Heikkilä, verkställande direktör, tfn 029 460 2400Ulla Hagman, ekonomidirektör, tfn 029 460 2458Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 1.1–31.12.2017 (på engelska, PDF)Redogörelse över förvaltnings- och styrsystem 2017 (på engelska, PDF)

Pressmeddelanden
30.01.2018
Förhandsinformation om år 2017 på Finnvera: Exportfinansieringen ökade kraftigt – investeringarnas andel av finansieringen i växande och internationaliserande företag fortsatte öka

Finnveras exportfinansiering ökade kraftigt under 2017. Finnvera beviljade nästan 80 procent fler exportgarantier och särborgen än året innan. Även antalet exportkrediter ökade betydligt, till 6,6 miljarder euro. Finansieringen riktas särskilt mot fartygs- och telebranscherna, där Finnvera medverkade i de största finansieringsprojekten i sin historia. Inom sm- och midcap-finansiering låg fokus på växande och internationaliserande företag. Investeringarnas andel av de totala projekten i växande och internationaliserande företag fortsatte öka under 2017. Även antalet finansierade ägarbyten låg kvar på en hög nivå.Antalet exportgarantier och särborgen samt exportkrediter ökadeDen beviljade exportfinansiering ökade som väntat under 2017: Finnvera beviljade exportgarantier och särborgen för 7,5 miljarder euro (4,2), vilket är nästan 80 procent mer än året innan. Även antalet exportkrediter ökade betydligt. Finnvera beviljade exportkrediter för 6,6 miljarder euro (0,8).Finnveras finansieringsfullmakt för exportgarantier höjdes i början av året till 27 miljarder och finansieringsfullmakten för exportkrediter till 22 miljarder euro, vilket gjorde det möjligt att besvara den ökade efterfrågan på finansiering.Exportindustrin har goda utsikter. Företag särskilt inom varvs-, datakommunikations- samt energi- och skogsindustrin har en orderstock som i vissa fall sträcker sig flera år framåt. Av ansvarsstocken på 22,2 miljarder euro inom exportgarantier och särborgen utgörs cirka 9 miljarder euro av lyfta garantier och krediter. Detta innebär att över hälften av ansvarsstocken är offerter eller avtal som hänför sig till exportföretagens kommande leveranser ända fram till år 2024.År 2017 medverkade Finnvera i den största fartygsfinansieringen i sin historia och samtidigt i det största finansieringsprojektet i sin historia, då Finnvera deltog i finansieringen av rederiet Royal Caribbean Cruises kryssningsfartygsorder med mer än 2,5 miljarder euro.Inom telesektorn medverkade Finnvera till en finansiering på cirka 1,3 miljarder euro av Nokias nätverksenhetsleveranser till teleoperatören Verizon. Finansieringen skapades som ett samarbete mellan flera kreditgarantiinstitut, eftersom även det kanadensiska kreditgarantiinstitutet Export Development Canada (EDC) medverkade i finansieringsarrangemanget. Finansieringen som kreditgarantiinstituten genomförde var den första i sitt slag.Stora finansierings- och exportprojekt har en betydande sysselsättningspåverkan i exportföretaget och underleverantörsnätverket, och Finnvera medverkar i finansieringen av hela värdekedjan i företag verksamma inom sektorer som är viktiga för den finländska exportindustrin. Ett utmärkt exempel på de stora företags investeringar med långtgående konsekvenser är Metsä Fibres bioproduktfabrik som togs i drift under 2017.Ökad finansiering för tillväxt, internationalisering och ägarbytenUnder 2017 erbjöd Finnvera finansiering för sm- och midcap-företag för sammanlagt 963 miljoner euro (1 040), vilket är 7 procent mindre än året innan. Minskningen beror på att den europeiska ESIR-finansiering som bankerna aktivt utnyttjar delvis har ersatt behovet av använda borgen från Finnvera.Finnveras finansiering av växande och internationaliserande företag ökade dock i enlighet med strategin. Andelen växande och internationaliserande företag ökade till  40  procent av finansieringen (38 %), eller 385 miljoner euro.Investeringsaktiviteten bland växande och internationaliserande företag började efter en lång nedgång återigen öka under 2016, och såväl antalet finansierade projekt som eurobeloppet på finansierade investeringar fortsatte öka under 2017. I växande och internationaliserande företag ökade investeringarnas andel av finansierade totala projekt till cirka 180 miljoner euro eller 19 procent (17 %). Tillväxten i exporten av programvaror och servicekoncept syns även i investeringsstrukturen – trenden är att andelen immateriella investeringar ökar.Ansvarsstocken inom sm- och midcap-finansiering var 2,5 miljarder euro vid utgången av 2017.Ägarbyten inom företag fick stor synlighet under året, vilket berättar om att vikten av företagsförvärv för en livskraftig företagsverksamhet och skapande av tillväxtföretag har erkänts. Antalet finansierade ägarbyten låg år 2017 på samma nivå som förra året, och Finnvera medverkade i finansieringen av ägarbyten i närmare 1 000 företag med sammanlagt 121 miljoner euro (141).Finnvera offentliggör 20.2.2018 bokslutet för 1.1–31.12.2017. Årsberättelsen publiceras vecka 8 på Finnveras webbplats.Mer information:Pauli Heikkilä, verkställande direktör, tfn 029 460 2400

Artiklar
13.12.2017
Kundkännedom är i allas intresse inom exporthandeln

Finansiella institut är bundna av skyldigheten att känna sina kunder – så handlar FinnveraFinansieringsverksamhet är i många avseenden baserat på nationella och internationella lagar och anvisningar som Finnvera iakttar i sin verksamhet. Skyldigheterna att känna kunderna är baserade på EU:s penningtvättsdirektiv, vars nationella genomförande Finansinspektionen instruerar och övervakar. I och med en skärpning av en nationella penningtvättslagen kommer Finnvera att precisera sina rutiner gällande kundkännedom från och med maj 2018.Den nya, effektiviserade kundkontrollen innebär i praktiken en mer systematisk och mer dokumenterad kontroll av kunder och i vissa situationer även andra parter i finansieringsprojekt.Vad innebär kundkännedom i praktiken?Kundkontroll (KYC, know your customer) är en skyldighet som ställs i penningtvättslagen i anslutning till penningtvätt och finansiering av terrorism. Det innebär en skyldighet för finansiella institut och andra aktörer att identifiera och kontrollera sina kunder samt arten och omfattningen på deras verksamhet.När ett företag ansöker om finansiering omfattar kundkontrollskyldigheterna i praktiken i en grundläggande situation identifieringsuppgifter om kunden, företagets ägarstruktur samt företagsverksamhetens art. Med kund avses företaget som ansöker om finansiering eller förmånstagare av Finnveras borgen eller garanti.Vid behov kan även olika så kallade bakgrundsuppgifter som är förknippade med anseenderisk, som negativa nyheter, upptagningar på sanktions- och korruptionslistor samt uppgifter om eventuella myndighetssanktioner om företaget sökas.Från och med juni 2018 utvidgas kundkontrollen till att även omfatta exportföretagets köparkunder, dvs. så kallade tredje parter. Detta innebär att en utredning om anseenderisk genomförs om köparen och andra behövliga parter, när det är frågan om en köparkreditgaranti med över två års betalningstid, en exportgaranti eller en rembursgaranti på över två år eller en växelgaranti. Lagen förutsätter inte detta, men för Finnvera är denna third party due diligence en del av en ansvarsfull finansieringsverksamhet.Varför skärper Finnvera sina rutiner?Mer omfattande kännedom av parter i finansieringsprojekt är vanligt i dag. Våra ägare, våra samarbetsbanker och Finansinspektionen förutsätter eller rekommenderar sådana rutiner för en ansvarsfull finansieringsverksamhet. I finansbranschen tillämpas motsvarande kundkontrollskyldigheter. Därutöver är det förnuftig riskhantering att göra en oberoende bedömning om parterna i projekt.Vad förutsätter detta av kunderna och övriga parter i finansieringsprojekt?Vi behöver lite mer information om företaget, och vid behov även av andra parter i finansieringsprojektet. Finnvera utnyttjar uppgifter tillgängliga i offentliga register och andra databaser i så stor utsträckning som möjligt. Vi strävar efter att detta ska orsaka så lite extra besvär för kunden som möjligt.Finnveras bakgrundsutredning kan vara till nytta även för övriga parter i finansieringsprojektet. Vi får utbyta information med andra aktörer som deltar i samma projekt, som banker.Varför frågar Finnvera efter samma saker som banken i samma projekt?Även om aktörerna i samma projekt kan utbyta information, förutsätter penningtvättslagen i sista hand en självständig kundkontroll. Vi kan alltså inte enbart stödja oss på utredningar som andra genomfört. Om möjligt samarbetar vi givetvis med banken, om till exempel en utländsk köpare eller annan part som banken kan ha information om medverkar.Vad gör Finnvera, om det vid KYC-utredningen framkommer till exempel negativa nyheter om kreditmottagarföretaget? Beviljas garantin inte?Vårt primära alternativ är inte att vägra garantin. Negativa omständigheter som framkommit om kreditmottagaren (som korruption med kopplingar till företaget, människorätts- eller miljöförseelser eller annan brottslig verksamhet) behandlas alltid från fall till fall och risken bedöms för det ansökta projektets del. Det väsentliga vid bedömningen av dessa är bland annat hur nyligen händelserna har inträffat, om företaget efter det inträffade har vidtagit korrigerande åtgärder i ärendet och framför allt om man kan vara tillräckligt säker på att dessa händelser riktas mot det ansökta projektet.Vad förutsätter kreditgarantiinstitut i andra länder och vilka rutiner har de? Bättre kontroll av parterna i finansieringsprojekt är en allmän trend bland garantiinstitut. Ansvar inom finansieringsverksamhet har på senare tid betonats särskilt bland offentliga finansiärer och detta innebär i praktiken bl.a. effektiviserade kundkontrollskyldigheter. Resurser och databaser som används för kundkontroll utökas hela tiden.Finnveras modell har i stor utsträckning utarbetats efter modellen för nordiska kreditgarantiinstitut, och till exempel i Sverige används en snarlik riskhanteringsmodell.Mer information:Anne Haataja, compliance officer, Finnvera 029 460 2852

Pressmeddelanden
18.08.2017
Finnverakoncernens halvårsrapport 1.1–30.6.2017

Ökningen av antalet beställningar i exportindustrin har ökat efterfrågan på Finnveras exportfinansieringI och med att Finlands ekonomi har återhämtat sig och beställningarna i exportindustrin har ökat, har efterfrågan på Finnveras exportgarantier och -krediter ökat. Finnveras exportgarantifullmakt och finansieringsfullmakt för exportkrediter höjdes i början av 2017 för att bolaget ska kunna tillgodose den ökade efterfrågan särskilt på fartygsfinansiering. Höjningen av maximibeloppen för Finnveras exportgarantier och -krediter visade sig vara nödvändig i början av året. De förhöjda fullmakterna behövdes för att säkra nya stora beställningar men även bland annat i telebranschen. Efterfrågan på SMF- och midcapfinansiering har varit jämnare under början av året. Koncernen uppvisade ett starkt resultat för början av året: en vinst på 57 miljoner euro (-7). Enligt en utomstående bedömning av Finnveras verksamhet som arbets- och näringsministeriet låtit göra är bolagets riskhantering på en utmärkt nivå vid en internationell jämförelse. I samband med beviljande av finansiering hanterar Finnvera riskerna med en noggrann analys. Ansvarsstockens utveckling följs kontinuerligt och skyddas i den utsträckning det är möjligt bland annat med återförsäkringar. Under rapportperioden tillgodosåg Finnveras kapitalanskaffning den ökade efterfrågan på exportkrediter. I maj emitterade Finnvera ett 15 års masskuldebrevslån på 750 miljoner euro som var mycket efterfrågat. Masskuldebrevslånet höjdes med private placement på 100 miljoner euro i slutet av juni. Av de masskuldebrevslån som Finnvera hittills har emitterat har detta lån den längsta lånetiden.Affärsverksamhet och resultatutvecklingI januari–juni uppgick export- och specialborgen som Finnvera erbjöd till 6,3 miljarder euro, vilket är mer än fem gånger så mycket som under motsvarande period föregående år (1,2). Även utbudet av exportkrediter ökade avsevärt. I januari–juni erbjöd Finnvera 5,7 miljarder euro i exportkrediter (0,5). På ökningen inverkade stora enskilda projekt bland annat i fartygs- och telebranscherna.Finnvera fortsatte att påskynda finansieringen av små exportaffärer genom att lansera en garanti för kundfordringar som lämpar sig för exportaffärer under två miljoner euro med kort betalningstid. Målet är att påskynda finansieringen och främja verksamhetsförutsättningarna för finländska exportföretag av alla storlekar.Den totala ansvarsstocken av exportgarantier och specialborgen, inklusive gällande ansvar och offertansvar, uppgick till 22,4 miljarder euro i slutet av juni (18,4). Den totala ansvarsstocken ökade med 22 procent under rapportperioden. På ökningen inverkade särskilt ökningen av antalet offertansvar. Av det totala ansvaret uppgick de gällande ansvaren i slutet av juni till 15,8 miljarder euro, vilket betyder att ökningen endast var 2 procent jämfört med ingången av året. Ansvaret enligt maximifullmakten på 27 miljarder euro för exportgarantier uppgick i slutet av juni till 17,2 miljarder euro (14,4).Efterfrågan på SMF- och midcapfinansiering var något större i januari–juni än föregående år. Lån och borgen erbjöds under rapportperioden dock 6 procent mindre än föregående år med anledning av den marknadsbestämda finansieringen. SMF- och midcapfinansieringens låne- och borgensstock i hemlandet var vid rapportperiodens slut 2,2 miljarder euro, vilket var 2 procent lägre än vid årets början. SMF-företagsfinansiering har fortfarande i första hand sökts för driftskapital, men en positiv trend är att finansieringen i högre grad än tidigare söks för investeringar och tillväxtföretag. Under rapportperioden fortsatte Finnvera den lyckade kampanjen för att påskynda ägarbyten i SMF-företag. Målet är att med hjälp av ägarbyten öka antalet tillväxtföretag. I slutet av juni deltog Finnvera i finansieringen av nästan 550 företags ägararrangemang, vilket var 3 procent mer än föregående år. Mätt i euro var finansieringen av ägarbyten 18 procent mindre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Finnverakoncernen          1.1.–30.6.2017 1.1.–30.6.2016 Förändring % Finansieringsbeslut, mn euro           Lån och borgen 454 483 -6 %     Exportgarantier och specialborgen 6 262 1 226 411 %     Exportkrediter 5 748 477 1105 %           30.6.2017 31.12.2016 Förändring % Ansvarsstock, mn euro           Lån och borgen                                                                        2 226 2 261 -2 %     Exportgarantier och specialborgen                               22 397 18 426 22 %     Exportkrediter 5 043 4 782 5 %            1.1.–30.6.2017 1.1.–30.6.2016 Förändring % Räntenetto samt provisionsintäkter och -kostnader, mn euro              90 93 -4 % Verksamhetskostnader, mn euro 23 25 -8 % Rörelsevinst, mn euro           60 -7,4 913 % Resultat, mn euro       57 -6,9 929 %           30.6.2017 31.12.2016 Förändring % Balansomslutning, mn euro                                                             9 986 9 498 5 % Eget kapital, mn euro                                                                      1 264 1 207 5 %   - varav fria fonder, mn euro                                                           1 012 955 6 %           30.6.2017 31.12.2016 Förändring %-enh.  Soliditet, %                                                                                     12,7 % 12,7 % 0,0 Kapitaltäckning, Tier 2, inhemsk verksamhet, %                                                              23,1 % 22,5 % 0,6 Förhållandet kostnader-intäkter, %                                                25,4 % 27,0 % -1,6 Koncernens resultat i januari–juni 2017 uppvisade en vinst på 57 miljoner euro, medan resultatet under motsvarande period föregående år uppvisade en förlust på 7 miljoner.  Den största orsaken till att resultatet var bättre än föregående år var att förlusterna och förlustreserveringarna i moderbolaget Finnvera Abp:s exportgarantiverksamhet var mindre. Exportgarantiförlusterna och förlustreserveringarna var endast 2 miljoner euro i januari–juni, medan det under jämförelseperioden registrerades förluster och lades till förlustreserveringar till ett belopp av 66 miljoner euro. Koncernens borgens- och garantiförluster och -reserveringar samt nedskrivningar på lån uppgick till sammanlagt 9 miljoner euro under rapportperioden (65), dvs. 57 miljoner euro mindre än under motsvarande period föregående år. Nedskrivningarna och förlustreserveringarna som antecknats är uppskattningar vars belopp kan förändras till och med betydligt när uppgifterna kompletteras och specificeras.En orsak till att koncernens resultat förbättrades under rapportperioden var förutom de minskade garantiförlusterna och -reserveringarna även vinsterna från poster som värderats till verkligt värde. Dessa uppgick till 3 miljoner euro (-10). Ökningen av vinsterna från poster som värderats till verkligt värde berodde i synnerhet på förändringarna i verkligt värde för derivat och skulder samt kapitalinvesteringar.Resultatet förbättrades också av att verksamhetskostnaderna minskade med 8 procent eller 2 miljoner euro. De minskade verksamhetskostnaderna berodde särskilt på att personalkostnaderna samt hyres- och fastighetskostnaderna blivit mindre.Moderbolaget Finnvera Abp:s resultat under rapportperioden var 53 miljoner euro (-7). Beträffande enskilda affärsverksamheter var resultatet följande: andelen av affärsverksamheten inom storföretag var 40 miljoner euro (-17) och inom SMF- och midcapaffärsverksamheten 13 miljoner euro (10). Dotterföretagens inverkan på koncernresultatet under rapportperioden var 4 miljoner euro (0,1). Finnvera Group H1/2017 H1/2016 Förändring Förändring 2016   Mn Mn Mn % Mn Räntenetto 23 27 -3 -12 % 50 Provisionsintäkter och -kostnader (netto) 66 67 -0,3 -1 % 144 Vinster/förluster från poster som värderats till verkligt värde 3 -10 12 127 % -20 Nettointäkter av investeringsverksamhet -0,5 0,1 -0,7 -496 % 0 Övriga rörelseintäkter 0,6 0,2 0,4 202 % 12 Administrationskostnader -22 -22 -0,4 -2 % -44 Avskrivningar och nedskrivningar -0,8 -0,7 0,2 25 % -2 Övriga rörelsekostnader -1,0 -2,6 -1,6 -61 % -4 Nedskrivningar på fordringar, borgens- och garantiförluster -9 -65 -57 -87 % -66 Nedskrivningsförlust av övriga finansiella tillgångar 0 0 0 0 % -2 Rörelseresultat 60 -7,4 67 913 % 69 Räkenskapsperiodens resultat 57 -6,9 64 929 % 70 FinansieringsutsikterEfterfrågan på Finnveras exportgarantier och -krediter väntas vara stark även i fortsättningen. På de totala beloppen inverkar med all sannolikhet i hög grad enskilda stora projekt särskilt i fartygs- och telebranscherna även i fortsättningen. Storföretagens handelsförhandlingar som kräver långfristig finansiering är ofta långvariga och vi ser inga betydande förändringar jämfört med den tidigare prognostiserade efterfrågan. Efterfrågan gäller oftare än tidigare även industriländer i väst, vilket lyfter fram den långfristiga finansieringens betydelse i exportaffärer med kapitalvaror. Fartygs-, tele- och skogsindustrin väntas fortfarande stå för den största delen av efterfrågan som gäller storföretagens exportaffärer. Av Finnveras stora ansvarsländer kan en svag ekonomisk tillväxt skönjas i Ryssland och efterfrågan på exportgarantier väntas också öka jämfört med tidigare år. Trots problemen inom ekonomin och förvaltningen i Brasilien väntas efterfrågan på garantier fortsätta och i stor utsträckning gälla olika branscher. Ny efterfrågan kan också skönjas i Mellanöstern. Efterfrågan på och beviljande av Finnveras SMF-finansiering väntas bli livligare i slutet av året i och med att Finlands ekonomi växer i god takt.  Under början av året var en större del av finansieringen än tidigare inriktad på tillväxtföretag. År 2016 började Europeiska investeringsfonden (EIF) garantera krediter för banker och såväl antalet krediter som Finnveras partiella borgen ökade. Under början av 2017 mer än tredubblades det partiella borgensbeloppet till ungefär 24 miljoner euro jämfört med slutet av fjolåret. Detta förutspår en stark efterfrågan även i fortsättningen. Kampanjen för att påskynda ägarbyten fortsatte i början av året och mätt i antal finansierades ett rekordantal ägarbyten under årets första månader jämfört med tidigare år. Även efterfrågan på finansiering för ägarbyten väntas fortsätta på god nivå under resten av året.Beträffande finansieringsmarknaden är det troligt att trenden beträffande efterfrågan på SMF-finansiering i hemlandet fortsätter i oförändrad form även under årets sista månader.Verkställande direktör Pauli Heikkilä:”Av efterfrågan på Finnveras exportgarantier och finansiering att döma kan Finlands export antas återhämta sig även i andra branscher. Barometrarna som offentliggjordes under våren förutspådde en ökning av investeringar även i hemlandet och därigenom ökad efterfrågan på finansiering, men detta har ännu inte synts som någon klar ökning av efterfrågan på Finnveras SMF-finansiering i hemlandet. Vi förmodar att detta beror på att banksektorn fungerar väl i Finland och kan tillgodose efterfrågan på finansiering på ett marknadsbestämt sätt. De ekonomiska utsikterna är goda och företag som ansöker om finansiering har en bättre ekonomi än tidigare, vilket kan minska riskspridningsrollen som företaget förväntar sig av Finnvera. Ett nytt alternativ är borgen som beviljas av Europeiska fonden för strategiska investeringar. Denna borgen kan bankerna utnyttja som ett alternativ till Finnveras borgen. Användningen av Finnveras fullmakter innebär samtidigt att statens totala ansvar beträffande exportfinansiering har ökat snabbt. Det bör dock beaktas att ökningen av fullmakterna gäller exportaffärer vars leveranser sker i framtiden. Ökningen av Finnveras verkliga ansvar som lyfts nu är klart måttligare. Finnvera hanterar risker med en noggrann analys när krediter beviljas och med en kontinuerlig uppföljning av ansvarsstocken. Enligt den internationella bedömningsrapport som arbets- och näringsministeriet låtit utföra och som publicerades i mars 2017 är systemet för exportfinansiering som Finnvera genomfört i Finland av hög kvalitet och riskhanteringen representerar den högsta internationella nivån.I ekonomiskt hänseende hade Finnvera en stark början på året. Som helhet betraktat är det vårt mål även i fortsättningen att Finnveras verksamhet på lång sikt är självbärande och att verksamheten finansieras med inkomster från garantiverksamheten. Vår lagstadgade uppgift är att bära kreditrisker som är förknippade bland annat med exportaffärer. Det är omöjligt att till alla delar förutspå hur enskilda risker förverkligas.”Halvårsrapport 1.1.–30.6.2017, på engelska (PDF)Ytterligare information:Pauli Heikkilä, verkställande direktör, tfn 029 460 2400Ulla Hagman, ekonomidirektör, tfn 029 460 2458

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )

Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )

Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )

Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors

Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio

All kontakt information