Content Section

SMF-borgen

Innehållsförteckning

SMF-borgen

Finnveras SMF-borgen hjälper tillväxtorienterade företag som varit verksamma i över tre år att få finansiering från banken för olika investerings-, driftskapital- och produktutvecklingsbehov. Din egen bank ansöker om SMF-borgen istället för dig. Undantagsvis kan Finnveras SMF-borgen som är utan motsäkerhet också användas för behov av driftskapital som orsakats av coronaviruset.

Finnveras SMF-borgen, som är utan motsäkerhet, kan nu undantagsvis också användas för behov av driftskapital som orsakats av coronaviruset för företag som varit verksamma i över tre år. Med SMF-borgen är det möjligt att borga ett lån på högst 150 000 euro. Dessutom kan SMF-borgen fortfarande användas för finansiering av tillväxtorienterade SMF-företags investeringar och driftskapital.

Villkor för SMF-borgen

SMF-borgen är avsedd för små och medelstora företag som uppfyller EU:s definition av SMF-företag och det har gått mer än tre år från dess första registrering i handelsregistret. Företaget kan vara ett inhemskt företag eller ett registrerat firmanamn, men inte ett andelslag eller en registrerad förening. Till inhemskt företag räknas företag eller registrerat firmanamn som är grundat och är verksam i Finland. Företaget kan också ägas av företag, men deras sammanlagda innehav måste vara mindre än 50 % totalt.

SMF-borgen lämpar sig dock inte för betalning av obetalda belopp till finansiärer eller för omorganisering av finansieringar.

Det sökande företaget bör uppfylla EU:s definition av SMF-företag och företagets Rating Alfa -klass bör vara minst B (Suomen Asiakastietos Rating Alfa -klassificering) och personägande i företaget bör vara över 50 %.

Minimibeloppet för Finnveras SMF-borgen är 10 000 euro. Finnveras borgensandel är alltid 80 procent. Maximibeloppet av SMF-borgen som beviljas för ett företags enskilt projekt på en gång är 120 000 euro. Till större projekt kan man inte dela finansieringsbehovet på två SMF-borgensansökningar. Ifall finansieringsbehovet är större bör företaget ansöka om Finnvera-borgen via Finnveras e-tjänst efter att de diskuterat med banken.

En ny SMF-borgen kan beviljas minst två månader efter det tidigare SME-borgenbeslutet. Beloppet av SMF-borgen som beviljas ett företag kan vara sammanlagt högst 240 000 euro. 

Finnvera kräver ingen egen finansieringsandel.

Villkoret för borgen är att kreditinformationen för företaget och dess ansvariga personer är i ordning. Den ansvariga personens affärsförhållanden får inte innehålla konkursinträde eller ett personbolag med betalningsanmärkning.

Lån som garanteras

Skuldebrevskredit som ska tas ut på en gång (deluttag är inte tillåtna).

Säkerhet

SMF-borgen har inga säkerheter.

Bransch- och övriga begränsningar

Branscher som kan finansieras är andra än egentligt lantbruk, skogsbruk och grynderentreprenad inom byggnadsbranschen. SMF-borgen kan inte användas för att finansiera företagsförvärv, förvärv av egna aktier eller anskaffning av verksamhetslokaler eller bilar. Det kan inte heller användas för exportfinansiering.

De minimis-stöd som ingår i Finnveras smf-borgen kan förhindra att kunden får annat offentligt stöd/bidrag. SMF-borgen kan i andra hand prissättas så att den inte omfattar stöd.

Finansiären ska meddela andra stöd som beviljas samtidigt i ansökan om smf-borgen. Om ett stöd inte har meddelats och projektet utöver Finnveras borgen också omfattar annat offentligt stöd, kan det andra stödet/bidraget förvägras kunden i anslutning till utbetalning. Stöd beviljas bl.a. av NTM-centralen, Business Finland och kommunerna.
 

SMF-borgens pris

SMF-borgens pris grundar sig på företagets Rating Alfa -klass (Suomen Asiakastietos klassificering).

  • För företag som klassificeras AAA eller AA+ är borgensprovisionen 0,95 % p.a. av borgenssaldot som banken uppger. 
  • För företag som klassificeras AA, A+, A och B är borgensprovisionen 1,75 % p.a.

Borgensprovisionen debiteras var tredje månad. Expeditionsavgiften är 0,1 procent av borgensbeloppet.

Alternativt kan garantin prissättas utan stöd när de minimis-stödet i SMF-garantin inte får kumuleras. I detta fall är priset dock alltid minst det priset som står i ovanstående pristabell.

SMF-borgen grundar sig på ett SMF-borgensavtal som Finnvera ingått med banker, vilket möjliggör en snabb behandling av borgensansökningar på Finnvera. Avtalet har ingåtts med Aktia Bank Abp, Danske Bank A/S, Finland filial, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Nordea Bank Abp, Oma Sparbank Abp, OP-gruppen (OP-Tjänster Ab), POP Pankkiliitto osk, Svenska Handelsbanken Ab (publ), filialverksamhet i Finland, Sparbanksförbundet anl och Ålandsbanken Abp (gäller företag registrerad i det finska fastlandet). Vi uppdaterar listan om banker vi ingått avtal med när nya bankgrupper undertecknar avtalet om SMF-borgen. Om den bank som ditt företag anlitar inte ingår i avtalet om SMF-borgen, kan du ansöka om finansiering direkt i vår onlinetjänst för att hitta en alternativ finansieringslösning.

Denna finansiering möjliggörs tack vare en garanti från COSME och Europeiska fonden för strategiska investeringar ("Efsi") som grundats enligt investeringsplanen för Europa. Efsis syfte är att bidra till att stöda finansieringen och genomförandet av produktiva investeringar i Europeiska Unionen och försäkra ökad tillgång till finansiering.

Ansökan om SMF-borgen

Din egen bank ansöker om SMF-borgen istället för dig. Banken bedömer ditt företags verksamhetsförutsättningar, tillväxtorientering eller behov av finansiering orsakad av coronaviruset och kreditvärdighet innan lånet beviljas. Finnvera fattar ett oberoende beslut baserat på bankens ansökan och Finnveras egen helhetsbedömning.

Du eller ditt företag behöver inte vara i direkt kontakt med Finnvera.