Lagstiftning

Innehållsförteckning

Lagstiftning

Finnveras och dess dotterbolags verksamhet styrs av aktiebolagslagen och de speciallagar som gäller bolagen samt de närings- och ägarpolitiska mål som staten har ställt upp. Förutom gällande lagstiftning och bolagsordning följer Finnvera Finansinspektionens rekommendationer och rekommendationerna i förvaltningskoden för finländska börsbolag i tillämpliga delar. Bankreglering definierat i EU-direktiv om kreditinstitut tillämpas inte i Finnveras operationer.

Eftersom beslutsfattandet som gäller Finnveras finansieringsverksamhet är bunden till lagstiftning är bedömningskriterierna desamma vid varje finansieringsbeslut och fastställda på förhand. Kriterierna grundar sig på en utvärdering av olika delområden av företagets affärsverksamhet. Inom dessa ramar utför Finnvera sina uppgifter med självständig prövningsrätt. Finnveras finansieringsbeslut eller bedömningar av kreditrisken och lönsamheten hos sökandens affärsverksamhet kan inte överklagas. Kunden kan dock alltid ansöka om finansiering på nytt.

En förvaltningsklagan enligt 8a kap. i förvaltningslagen kan dock anföras om en part som sköter en offentlig förvaltningsuppgift, till exempel Finnvera, har handlat i strid med lagen eller underlåtit att fullgöra en skyldighet. Förvaltningsklagan anförs skriftligt hos arbets- och näringsministeriet som övervakar Finnveras verksamhet. I sitt avgörande kan arbets- och näringsministeriet be Finnvera att uppmärksamma kraven på god förvaltning eller underrätta aktören om sin syn på lagenligt förfarande.

Misstänkt missbruk och misstänkta brott mot verksamhetsprinciper kan också anmälas konfidentiellt till Finnveras riskhantering via whistleblowing kanal.

Regler om statligt stöd

Som ett offentligt ägt finansieringsbolag ska Finnvera följa EU:s regler om statligt stöd då bolaget erbjuder finansieringstjänster.

Lån och borgen som beviljas av Finnvera anses innefatta statligt stöd om företaget betalar en mindre kostnad för finansieringen än det referenspris som EU-kommissionen har fastställt. Finnvera kontrollerar i samband med varje finansieringsbeslut om beräknat statligt stöd kan inkluderas i finansieringen eller inte och väljer en stödform som eventuellt lämpar sig för fallet. På grund av reglerna om statligt stöd ska borgen som gäller export ändå alltid prissättas utan att stödet är inberäknat.

Om lån eller borgen från Finnvera omfattar stöd, ska det finnas en grund för det enligt regleringen av statsstöd som anger att stödet är förenligt med villkoren på den gemensamma marknaden.

Finansiering som Finnvera beviljar för investeringar kan innefatta projektspecifikt investerings- och sysselsättningsstöd (s.k. SMF-stöd) enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning. Stödet beviljas SMF-företag.

Alternativt kan Finnveras finansiering innefatta företagsspecifikt stöd som ackumuleras, s.k. stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd), i de fallen kan ett företag få maximalt 200 000 euro i stöd under tre år. Dessutom kan Finnvera stödja företag i svårigheter med finansiering genom sitt stödprogram för undsättning och omstrukturering.

Mer information om EU:s regler om statligt stöd.

De viktigaste rättsakterna som är av betydelse för Finnveras finansiering och enligt vilka stödet som ingår i finansieringen kan anses vara förenligt med den gemensamma marknaden är följande:

  • Kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse (Förordning (EU) nr 1407/2013)
  • Kommissionens allmänna gruppundantagsförordning (Förordning (EU) nr 651/2014)
  • Kommissionens meddelande om referensräntor (Meddelande från kommissionen 2008/C 14/02)
  • Kommissionens tillkännagivande om garantier (Meddelande från kommissionen 2008/C 155/02)
  • Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering (Meddelande från kommissionen 2014/C 249/01)

Beviljat SMF-stöd och undsättnings- och omstruktureringsstöd

Finnvera uppfyller kravet på insyn i enlighet med reglerna om statligt stöd då lån och borgen beviljas inom ramen för SMF-företagens investeringsprogram samt då stöd beviljas på basen av undsättnings- och omstruktureringsprogrammet. Kravet på insyn förpliktar den som beviljar stödet att i enlighet med regleringen publicera uppgifter om alla stödmottagare som mottagit mer än 500 000 euro.

Stödmottagare

Företagets storlek

Sektor

Region (NUTS II -nivå)

Stödform

Datum för beviljande

Stödets belopp

Inga beviljade stöd

-

-

-

-

-

-

 

Verksamhetens konfidentialitet

Kunduppgifter

Finnvera är i sin finansieringsverksamhet bunden till den så kallad banksekretessen som omfattar alla uppgifter om kundförhållandet, inklusive uppgift om kundrelation eller potentiell kundrelation. Enligt lagen är brott mot tystnadsplikten en straffbar gärning.

För att säkerställa för sin del att kunderna kan uträtta ärenden så smidigt som möjligt Finnvera kan dock lämna ut kunduppgifter i vissa situationer på basis av lagen eller ett separat samtycke av kunden, särskilt till Team Finland-aktörer som deltar i att erbjuda företagstjänster, bland andra Business Finland och NTM-centralerna.

Insiderinformation

Finnvera har som kunder företag som är emittenter av värdepapper som är föremål för offentlig handel. De handlingar som lämnats in för finansieringsbeslut kan innehålla sådan opublicerad insiderinformation som påverkar värdepappersmarknaden och som det enligt värdepappersmarknadslagen är förbjudet att röja eller utnyttja.

I behandlingen av insiderinformation vid Finnvera betonas framförallt att insiderinformationen är hanterbar och att behandlingsprocessen är transparent. Vid behandlingen av insiderinformation som börsnoterade kundbolag lämnat till Finnvera iakttar Finnvera ett förfarande som är begränsat i fråga om handläggare och som övervakas via ett insiderregister som görs upp per finansieringsprojekt.

Utöver skyldigheten att iaktta sekretess och förbudet att utnyttja insiderinformation gäller rekommendationen för Finnveras personal att förlägga även annan eventuell värdepappershandel till en sådan tidpunkt då insiderinformation om bolagets värdepapper har publicerats eller det på marknaden annars finns så fullständig information som möjligt om omständigheterna i anslutning till värdepapperens värde.

Dataskydd

Finnvera iakttar i all behandling av personuppgifter förpliktelser som tryggar integritetsskyddet i enlighet med dataskyddsförordningen. Finnvera samlar in och behandlar personuppgifter endast för lagenliga ändamål. För mer information, se Finnveras dataskyddsbeskrivning.

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet är en väsentlig och oskiljaktig del av Finnveras verksamhet.

Finnveras verksamhet är informationsberoende och på grund av detta är säkerställande av en ändamålsenlig och säker informationsbehandling ett centralt mål för företagssäkerheten i Finnvera.

Finnvera är har förbundit sig till att i sin verksamhet iaktta statsförvaltningens noggranna informationssäkerhetsreglering och vår informationssäkerhet uppfyller kraven på så kallad förhöjd informationssäkerhet som definieras i lagstiftningen. Personalen handleds med hjälp av anvisningar och utbildning till en informationssäker verksamhet i enlighet med god informationsbehandlingssed.

Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism

Finnvera iakttar i finansieringsverksamheten praxis för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism genom att tillämpa de förpliktelser för kontroll och identifiering av kunder som Finansinspektionen rekommenderar i tillämpliga delar.

Förpliktelserna gällande kundkontroll omfattar utredning av kundens identitet och identiteten hos en person som handlar för kundens räkning samt identifiering av kundens verkliga förmånstagare, insamling av uppgifter ändamålet med och arten av den avsedda kundrelationen och lagring av kundinformationen. Kundrelationer med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism kräver dessutom utökade kontrollåtgärder och ytterligare dokumentation.

Syftet är att säkerställa att medel från olagliga källor inte ska överföras till finansieringssystemet via Finnvera och att erhållen finansiering inte ska användas för finansiering av terrorism eller andra olagliga operationer. Med kundkontrollkravet försöker Finnvera även för sin del säkerställa att internationella sanktioner iakttas.

Finnvera ber i första hand kunden själv om de uppgifter som behövs för att uppfylla kundkontrollskyldigheterna i samband med behandlingen av ansökan samt under kundförhållandet för att uppdatera uppgifterna. Dessutom kan Finnvera komplettera och verifiera uppgifterna med uppgifter från myndighetskällor.