Lagstiftning

Innehållsförteckning

Lagstiftning

Finnveras och dess dotterbolags verksamhet styrs av aktiebolagslagen och de speciallagar som gäller bolagen samt de närings- och ägarpolitiska mål som staten har ställt upp. Förutom gällande lagstiftning och bolagsordning följer Finnvera Finansinspektionens rekommendationer och rekommendationerna i förvaltningskoden för finländska börsbolag i tillämpliga delar. Bankreglering definierat i EU-direktiv om kreditinstitut tillämpas inte i Finnveras operationer.

Eftersom beslutsfattandet som gäller Finnveras finansieringsverksamhet är bunden till lagstiftning är bedömningskriterierna desamma vid varje finansieringsbeslut och fastställda på förhand. Kriterierna grundar sig på en utvärdering av olika delområden av företagets affärsverksamhet. Inom dessa ramar utför Finnvera sina uppgifter med självständig prövningsrätt. Finnveras finansieringsbeslut eller bedömningar av kreditrisken och lönsamheten hos sökandens affärsverksamhet kan inte överklagas. Kunden kan dock alltid ansöka om finansiering på nytt.

En förvaltningsklagan enligt 8a kap. i förvaltningslagen kan dock anföras om en part som sköter en offentlig förvaltningsuppgift, till exempel Finnvera, har handlat i strid med lagen eller underlåtit att fullgöra en skyldighet. Förvaltningsklagan anförs skriftligt hos arbets- och näringsministeriet som övervakar Finnveras verksamhet. I sitt avgörande kan arbets- och näringsministeriet be Finnvera att uppmärksamma kraven på god förvaltning eller underrätta aktören om sin syn på lagenligt förfarande.

Misstänkt missbruk och misstänkta brott mot verksamhetsprinciper kan också anmälas konfidentiellt till Finnveras riskhantering via whistleblowing kanal.

Lagar som berör Finnveras verksamhet

Via nedanstående länkar hittar du de lagar som Finnveras verksamhet berörs av.

Lag om statens specialfinansieringsbolag 18.6.1998/443
Lag om statsgarantifonden 18.6.1998/444
Lag om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet 18.6.1998/445
Lag om statliga exportgarantier 23.5.2001/422
Lag om statsgarantier för företag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse 24.7.1972/573
Lag om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen 26.7.1985/651
Lag om statsgarantier för miljövårds- och energiinvesteringar 13.7.1973/609

Verksamhetens konfidentialitet

Kunduppgifter

Finnvera är i sin finansieringsverksamhet bunden till den så kallad banksekretessen som omfattar alla uppgifter om kundförhållandet, inklusive uppgift om kundrelation eller potentiell kundrelation. Enligt lagen är brott mot tystnadsplikten en straffbar gärning. (Lagen om statens specialfinansieringsbolag 443/1998)

För att säkerställa för sin del att kunderna kan uträtta ärenden så smidigt som möjligt Finnvera kan dock lämna ut kunduppgifter i vissa situationer på basis av lagen eller ett separat samtycke av kunden, särskilt till Team Finland-aktörer som deltar i att erbjuda företagstjänster, bland andra Business Finland och NTM-centralerna.

Insiderinformation

Vid behandlingen av insiderinformation som börsnoterade kundbolag lämnat till Finnvera iakttar Finnvera ett förfarande som är begränsat i fråga om handläggare och som övervakas via ett insiderregister som görs upp per finansieringsprojekt.

Dataskydd

Finnvera iakttar i all behandling av personuppgifter förpliktelser som tryggar integritetsskyddet i enlighet med dataskyddsförordningen. Finnvera samlar in och behandlar personuppgifter endast för lagenliga ändamål. För mer information, se Finnveras dataskyddsbeskrivning.

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet är en väsentlig och oskiljaktig del av Finnveras verksamhet.

Finnveras verksamhet är informationsberoende och på grund av detta är säkerställande av en ändamålsenlig och säker informationsbehandling ett centralt mål för företagssäkerheten i Finnvera.

Finnvera är har förbundit sig till att i sin verksamhet iaktta statsförvaltningens noggranna informationssäkerhetsreglering och vår informationssäkerhet uppfyller kraven på så kallad förhöjd informationssäkerhet som definieras i lagstiftningen. Personalen handleds med hjälp av anvisningar och utbildning till en informationssäker verksamhet i enlighet med god informationsbehandlingssed.

Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism

Finnvera iakttar i finansieringsverksamheten praxis för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism genom att tillämpa de förpliktelser för kontroll och identifiering av kunder som Finansinspektionen rekommenderar i tillämpliga delar.

Förpliktelserna gällande kundkontroll omfattar utredning av kundens identitet och identiteten hos en person som handlar för kundens räkning samt identifiering av kundens verkliga förmånstagare, insamling av uppgifter ändamålet med och arten av den avsedda kundrelationen och lagring av kundinformationen.

Syftet är att säkerställa att medel från olagliga källor inte ska överföras till finansieringssystemet via Finnvera och att erhållen finansiering inte ska användas för finansiering av terrorism eller andra olagliga operationer. Med kundkontrollkravet försöker Finnvera även för sin del säkerställa att internationella sanktioner iakttas.

Regler om statligt stöd

Som ett offentligt ägt finansieringsbolag ska Finnvera iaktta EU:s reglering av statsstöd när bolaget tillhandahåller finansieringstjänster.

Det stöd som omfattas av Finnveras finansiering är så kallat kalkylmässigt statligt stöd, vilket kan ses i att priset och/eller villkoren är förmånligare än den marknadsprisnivå som EU fastställt för finansiering. Om lån eller borgen från Finnvera omfattar stöd, ska det finnas en grund för det enligt regleringen av statsstöd som anger att stödet är förenligt med villkoren på den gemensamma marknaden.

Den primära formen av statligt stöd i Finnveras finansiering är de minimis-stöd. De minimis-stöd avser stöd av mindre betydelse, som företaget kan motta högst 200 000 euro under tre års tid från olika instanser som beviljar stöd. Maximibeloppet för offentligt stöd inom ett enskilt finansieringsprojekt är reglerat i detalj. Vid granskningen i anslutning till stöd kontrolleras både det företagsspecifika ackumulerade de minimis-stödets läge och den eventuella projektspecifika ackumuleringen av stöd, om andra offentliga aktörer medverkar.

Den Finnvera-finansiering som beviljas för investeringar kan, om vissa specifika förutsättningar uppfylls, omfatta projektspecifikt investerings- och sysselsättningsstöd till SMF-företag (s.k. SMF-stöd) enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning. Dessutom kan Finnvera stödja företag i svårigheter genom sitt stödprogram för räddning och strukturreformer.

Mer information om EU:s regler om statligt stöd.

De viktigaste rättsakterna som är av betydelse för Finnveras finansiering och enligt vilka stödet som ingår i finansieringen kan anses vara förenligt med den gemensamma marknaden är följande:

  • Kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse (Förordning (EU) nr 1407/2013)
  • Kommissionens allmänna gruppundantagsförordning (Förordning (EU) nr 651/2014)
  • Kommissionens meddelande om referensräntor (Meddelande från kommissionen 2008/C 14/02)
  • Kommissionens tillkännagivande om garantier (Meddelande från kommissionen 2008/C 155/02)
  • Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering (Meddelande från kommissionen 2014/C 249/01)

Stödprogram som är i bruk vid Finnvera:

Finnveras coronastödprogram

I vissa fall kan den primära formen av statsstöd i Finnveras finansiering, de minimis-stöd, vara förhindrad. Sådana fall är till exempel situationer där det totala beloppet av stöd som företaget kan få har fyllts eller håller på att fyllas eller om företaget uppfyller definitionen av ett företag i svårigheter enligt de minimis-förordningen.

Dessa situationer förutsätter som standard att finansieringen prissätts med ett pris som är högre än den marknadsprisnivå som EU fastställt, det vill säga finansieringen prissätts utan stöd. Alternativt kan Finnvera använda coronastöd inom ramen för det tillfälliga coronastödprogram som EU fastställt för Finnvera.

Användning av det statliga stödprogrammet för corona möjliggör prissättning på samma villkor som för de minimis-stöd. Dessutom underlättar det ackumuleringen av olika stöd som företagen beviljats, eftersom den finansiering som Finnvera beviljar inom ramen för detta program inte räknas ihop med de bidrag eller den finansiering som beviljats av andra myndigheter. Då medför den finansiering som Finnvera beviljar inte en begränsning för företaget att kunna motta stöd från andra myndigheter. Det påverkar inte heller företagets eller koncernens de minimis-stödkvot.

  • OBS! Om Finnveras coronasubventionerade finansiering beviljas för samma projekt som kommer att få ELYs utvecklingsbidrag för investeringar, måste det maximala projektspecifika stödet och det maximala beloppet för offentlig finansiering på 75 procent iakttas.

Användningen av det statliga stödprogrammet för corona är förknippat med mer specifika krav beträffande bland annat det maximala finansieringsbeloppet. Dessutom ska uppgifterna om finansieringsmottagarna i efterhand rapporteras till EU-kommissionen för publicering i EU:s portal för statsstöd. Behovet av att använda det statliga stödprogrammet för corona och villkoren för stödet gås igenom med kunden vid beviljande av finansiering.

Beviljat SMF-stöd

Beträffande stöd som beviljats med stöd av ett investeringsstödprogram som Finnvera beviljar SMF-företag i form av lån och borgen följs förpliktelsen till öppenhet enligt artikel 9 i gruppundantagsförordningen ((EU) Nr 651/2014). Den som beviljar stödet ska i enlighet med förpliktelsen till öppenhet offentliggöra de uppgifter som riktlinjerna kräver om alla stödmottagare som beviljats över 500 000 euro.

Stödmottagare

Företagets storlek

Sektor

Region (NUTS II -nivå)

Stödform

Datum för beviljande

Stödets belopp

Inga beviljade stöd

-

-

-

-

-

-

 

Beviljat undsättnings- och omstruktureringsstöd

Beträffande stöd som beviljats med stöd av programmet som gäller Finnveras undsättnings- och omstruktureringsstöd följs förpliktelsen till öppenhet i 96 punkten i kommissionens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter (2014/C249/01). Den som beviljar stödet ska i enlighet med förpliktelsen till öppenhet offentliggöra de uppgifter som riktlinjerna kräver om alla stödmottagare som beviljats över 500 000 euro.

Stödmottagare

Företagets storlek

Sektor

Region (NUTS II -nivå)

Stödform

Datum för beviljande

Stödets belopp

Inga beviljade stöd

-

-

-

-

-

-