Priset på finansiering

På den här sidan hittar du information om priset och prislistan för vår finansiering. I vår serviceprislista ingår de vanligaste kostnader, arvoden och övriga avgifter som debiteras.

Priset på finansiering

Finnvera tar ut borgensprovision för de borgensförbindelser som Finnvera erbjuder och ränta på lånefinansieringen. Utöver dessa debiteras en expeditionsavgift på beviljad finansiering.

Finnvera fakturerar kunden direkt för borgensprovisionen och expeditionsavgiften. Storleken på borgensprovisionen bestäms enligt samma principer som lånens marginal. Provisionen faktureras utgående från det borgenssaldo som Finnvera känner till när provisionsnotan skickas. Provisionen faktureras på förhand kvartalsvis i början av januari, april, juli och oktober. Som månad räknas 30 dagar och som år 360 dagar. Den första provisionen faktureras från den dag då borgen trätt i kraft till utgången av den första faktureringsperioden.

Avgifter som tas ut för begynnelseborgen och SMF-borgen är borgensprovision och expeditionsavgift. För SMF-borgen och begynnelseborgen används fast prissättning. Expeditionsavgiften är 1,0 % av borgensbeloppet, minst 150 euro.

Referensräntan på lånen är sex månaders euriborränta. Marginalen som tillkommer på referensräntan varierar beroende på företagets riskklassificering och de tillgängliga säkerheterna. Riskklassificeringen grundar sig på bolagets ekonomiska situation och en bedömning av utsikterna för affärsverksamheten. Den slutliga räntan meddelas i finansieringsofferten.

Finnvera konkurrerar inte med bankerna i fråga om att tillhandahålla finansiering.

Serviceprislista

Avgifter i anslutning till kreditavtal

Ändringar i villkor för kredit- eller borgensavtal såsom ändringar i betalningsprogram samt ändringar i låne- och borgenstid.

 

Om banken genomför en motsvarande ändring av betalningsprogrammet för sitt eget ansvar eller för det ansvar som Finnvera garanterar, kan expeditionsavgiftens belopp jämkas så att det motsvarar den expeditionsavgift som banken tar ut.

0,25 % av kredit- eller borgensbeloppet,
dock minst 50 €

(dessutom höjning av lånemarginalen eller borgensprovisionen)

Förtida återbetalning:

 

(uppbärs inte för små- och kvinnoföretagarlån, indrivningskrediter eller företagarlån vid konkurs- eller företagsförvärv)

 

Med undantag från villkoren i skuldbrevet, uppbärs tills vidare inte förlust av ränteavkastning.

100 €+ ersättning för förlust av ränteavkastning enligt villkoren i skuldebrevet

Förlängning av tidsfristen för finansieringsofferter

  • Kostnader under 50 euro faktureras inte
  • Kostnader för förlängning av anbudstiden för begynnelseborgen faktureras inte
0,2 % av det erbjudna finansieringsbeloppet/3 mån. förlängning

Samtycke (waiver) till särskilda finansieringsvillkor (kovenanter)

 

Företagets ansvar €

0–35.000

35.001–100.000

100.001–500.000

500.001–1.000.000

5.000.000

yli 5.000.000

 

 

 

50–200 €

200–400 €

400–800 €

800–2 000 €

2 000–3 000 €

3 000–10 000 €

Avgifter i anslutning till säkerheter

Ändring av borgen 100–300 €
Ingående av avtal om efterpant 100 €
Ansökan om lagfart + fastighetsinteckning 300 € + moms 24 %
Inskrivning av arrenderätt + ansökan om arrenderättsinteckning 300 € + moms 24 %
Ansökan om fastighetsinteckning 200 € + moms 24 %
Ansökan om arrenderättsinteckning 200 € + moms 24 %
Ansökan om företagsinteckning 150 € + moms 24 %
Upplösning och dödande av inteckning 100 € + moms 24 %
Ändring av företrädesordningen och andra ändringar av inteckningar relaterade åtgärder 100–200 € + moms 24 %
Dessutom debiteras de avgifter som myndigheterna tar ut.  

Anmälningar och övriga avgifter

Meddelande om förfallna fordringar till borgensmän och pantsättare 7,44 € / meddelande
Omfattande registreringsutredning om ansvarsförbindelser 50–200 €
Faktureringskostnad 6 €
Expeditionsavgift för expressbetalning 30 €
Saldointyg eller annat intyg som kunden beställt 15 €
Pantbevis beställt av kunden 30 €
De saldo- och garantimeddelanden som skickas som e-brev till kunden enligt bokslutsprincipen är gratis.  

Indrivningskostnader

Betalningspåminnelse 7,44 €  

Betalningskrav

 

Om fordringens kapital är högst 500 euro 50 €
Om fordringens kapital är över 500 euro, men högst 2 500 euro 70 €
Om fordringens kapital är över 2 500 euro, men högst 10 000 euro 90 €
Om fordringens kapital är över 10 000 euro 110 €
För ett nytt betalningsyrkande som skickas för samma fordran debiteras hälften av kostnaden för det första betalningskravet.  

Tratta

 

Om fordringens kapital är högst 500 euro  30 €
Om fordringens kapital är över 500 euro, men högst 2 500 euro 40 €
Om fordringens kapital är över 2 500 euro, men högst 10 000 euro 60 €
Om fordringens kapital är över 10 000 euro 80 €
Indrivningskostnaderna grundar sig på indrivningslagen och är maximibelopp. Av gäldenären krävs faktiska indrivningskostnader, om indrivningen på grund av en större arbetsmängd än normalt orsakar andra kostnader än de som nämns ovan eller kostnader som överskrider de ovan nämnda maximibeloppen.  

I indrivningskostnaderna ingår den momskostnad som orsakas av Intrums fakturering till Finnvera och som inte är avdragbar för Finnvera. För slutkunden är indrivningskostnaderna momsfria.

 

Serviceprislistan innehåller de vanligaste kostnaderna, arvodena och övriga avgifter som debiteras. Avvikelser från priserna i prislistan kan göras på grund av högre arbetskostnader än vanligt.

Denna prislista gäller tills vidare. Övriga priser framgår i samband med ärendet.