Content Section

Begynnelseborgen

Innehållsförteckning

Begynnelseborgen

Finnveras begynnelseborgen hjälper nya företag att få finansiering från banken för olika investerings- och driftskapitalbehov. Din egen bank ansöker om begynnelseborgen från Finnvera istället för dig. Begynnelseborgen lämpar sig också för behov av driftskapital till följd av coronaviruset i företag som verkat i högst tre år.

Begynnelseborgen är avsedd för nystartade företag som överensstämmer med EU:s definition av SMF-företag. Företagen ska ha införts i handelsregistret för högst tre år sedan och vara ägda av fysiska personer. Begynnelseborgen kan beviljas för inhemskt företag eller registrerat firmanamn, dock inte till andelslag eller registrerade föreningar. Till inhemskt företag räknas företag eller registrerat firmanamn som är grundat och är verksam i Finland

Begynnelseborgen lämpar sig också för behov av driftskapital till följd av coronaviruset för företag som verkat i högst tre år.

Villkor för begynnelseborgen

Begynnelseborgen kan beviljas för inhemskt företag eller registrerat firmanamn, dock inte till andelslag. En förutsättning för begynnelseborgen är att ditt företags och de ansvariga personernas kreditupplysningar är tillfredsställande.

Minimibeloppet för Finnveras begynnelseborgen är 10 000 euro. Finnveras borgensandel kan vara högst 80 procent. Maximibeloppet av begynnelseborgen som beviljas för ett företags enskilt projekt på en gång är 80 000 euro. Till större projekt kan man inte dela finansieringsbehovet på två begynnelseborgensansökningar. Ifall finansieringsbehovet är större bör företaget ansöka om Finnvera-borgen via Finnveras e-tjänst efter att de diskuterat med banken.

En ny begynnelseborgen kan beviljas minst två månader efter det tidigare begynnelseborgenbeslutet. Beloppet av begynnelseborgen som beviljas för ett företag kan vara sammanlagt högst 160 000 euro.

Finnvera kräver ingen egen finansieringsandel.

Villkoret för borgen är att kreditinformationen för företaget och dess ansvariga personer är i ordning. Den ansvariga personens affärsförhållanden får inte innehålla konkursinträde eller ett personbolag med betalningsanmärkning.

Lån som garanteras

Skuldebrevslån

Säkerhet

Huvuddelägarnas proprieborgen som särborgen som ska täcka 25 procent av Finnveras borgensbelopp. Minimibeloppet för proprieborgen är 3 000 euro.

Bransch- och övriga begränsningar

Branscher som kan finansieras är andra än egentligt lantbruk, skogsbruk och grynderentreprenad inom byggnadsbranschen. Begynnelseborgen kan inte användas för att finansiera företagsförvärv, förvärv av egna aktier eller anskaffning av verksamhetslokaler eller bilar. Det kan inte heller användas för exportfinansiering.

EU:s bestämmelser om statsstöd (begynnelseborgen omfattar de minimis-stöd) begränsar användningen av begynnelseborgen vid finansiering av anskaffning av transportmedel och -anordningar då företaget idkar fraktning för någon annans räkning.

De minimis-stöd som ingår i Finnveras begynnelseborgen kan förhindra att kunden får annat offentligt stöd/bidrag. Finansiären ska meddela andra stöd som beviljas samtidigt i ansökan om begynnelseborgen. Om ett stöd inte har meddelats och projektet utöver borgen också omfattar annat offentligt stöd, kan det andra stödet/bidraget förvägras kunden i anslutning till utbetalning. Stöd beviljas bl.a. av NTM-centralen, Business Finland och kommunerna.

Begynnelseborgens pris

Borgensprovisionen debiteras var tredje månad och den utgör 1,75 procent p.a. av borgenssaldot som banken uppger. Expeditionsavgiften är 0,1 procent av borgensbeloppet.

Begynnelseborgen grundar sig på ett avtal om begynnelseborgen mellan Finnvera och bankerna, vilket gör att borgensansökan kan behandlas snabbt vid Finnvera. Avtalet har ingåtts med Aktia Bank Abp, Danske Bank A/S, Finland filial, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Nordea Bank Abp, Oma Sparbank Abp, OP-gruppen (OP-Tjänster Ab), POP Pankkiliitto osk, Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland och Sparbanksförbundet anl. Om din bank inte har anslutit sig som användare av begynnelseborgen kan Finnveras övriga borgen användas som borgen för de lån som banken beviljar.

Ansökan om begynnelseborgen

Din egen bank ansöker om begynnelseborgen från Finnvera istället för dig. Banken bedömer ditt företags verksamhetsförutsättningar och kreditvärdighet innan lånet beviljas. Finnvera fattar ett oberoende beslut baserat på bankens ansökan och Finnveras egen helhetsbedömning.

Du eller ditt företag behöver inte vara i direkt kontakt med Finnvera.