Investeringar

Begränsar otillräckligt kapital företagets tillväxt?

Du har kursen klar för dig. Ditt företag växer och du vill förverkliga din övervägda och lönsamma tillväxtplan. Finnvera kan delta i finansieringen av ditt företag tillsammans med din bank. Vi kompletterar bankens finansiering med lån och borgen som kan användas som säkerhet för det lån som banken beviljar.

Finansieringsplanering av ett växande företag

För ett tillväxtföretag är förhandsplanering av finansieringen ett riskbedömningsverktyg. När riskerna kan mätas, kan de också hanteras bättre.

Att ansöka om finansiering för tillväxt

Det är ofta naturligt för ett tillväxtföretag att ansöka om finansiering hos sin bank. Om företaget inte har alla de säkerheter som banken kräver kan Finnveras SMF-borgen vara en lösning för att få bankfinansiering.

Priset

Finnvera tar ut ränta (referensränta + marginal) på lånefinansiering som bolaget erbjuder och borgensprovision på borgen. Utöver dessa debiteras en expeditionsavgift på beviljad finansiering.

Återbetalning av lån

Lånet återbetalas i enlighet med den amorteringsplan som har antecknats i avtalet.

Produkter

Tillväxtlån

Finnvera kan bevilja tillväxtlån för finansiering av SMF- och midcap-företags betydande tillväxt- eller internationaliseringsprojekt och företagsarrangemang.

Finnveralån

Finnveralånet (Investerings- och driftskapitallån) är avsett för SMF-företag för att finansiera olika slags investeringar i byggnader, maskiner och utrustning samt för att finansiera behov av driftskapital till följd av företagets expansion. OBS! Förhandla först om finansiering med din bank. Finnvera kan för närvarande endast bevilja ett Finnvera-lån som en del av den överenskomna totala finansieringen tillsammans med andra finansiärer.