Lån

Rätt lån för rätt ändamål

Finnvera erbjuder olika lån för investeringar, tillväxt, internationalisering och företagsamhet. Vår primära finansieringsform är alltid borgen, och vi beviljar bara lån som en del av den överenskomna totala finansieringen, så förhandla alltid först ditt finansieringsprojekt med din bank.

Finnveralån

Finnveralånet (Investerings- och driftskapitallån) är avsett för SMF-företag för att finansiera olika slags investeringar i byggnader, maskiner och utrustning samt för att finansiera behov av driftskapital till följd av företagets expansion. OBS! Förhandla först om finansiering med din bank. Finnvera kan för närvarande endast bevilja ett Finnvera-lån som en del av den överenskomna totala finansieringen tillsammans med andra finansiärer.

Företagarlån

Företagarlånet är ett personligt lån för företagaren. Med företagarlån är det möjligt att finansiera placeringar i ett aktiebolags aktiekapital och/eller placeringar i investerat fritt eget kapitals fond. OBS! Förhandla först om finansiering med din bank. Företagarlånet beviljas inte för driftskapitalbehov orsakad av coronakrisen. Först och främst ta reda på villkoren för ett lån som beviljas till ett företag garanterat av Finnvera, och sekundärt för ett lån som beviljas från Finnvera.

Internationaliseringslån

Internationaliseringslån är avsett för finansiering av finländska SMF-företags affärsverksamhet utomlands.

Brofinansiering för tiden före utbetalningen av stöd

Med brofinansiering avses ett driftskapitallån från Finnvera som används för att täcka ett företags behov av driftskapital under tiden mellan ett positivt stödbeslut från Business Finland och utbetalningen av stödet.

Masskuldebrevsfinansiering

Finnveras masskuldebrevsfinansiering lämpar sig särskilt för företagens allmänna finansieringsbehov som t.ex. investeringar, utvidgning och utveckling av verksamheten eller behov som gäller arrangemang av den finansiella strukturen. På grund av masskuldebrevsfinansieringens egenskaper och struktur lämpar sig denna finansieringsform bäst för de stora finansieringsbehoven.

Tillväxtlån

Finnvera kan bevilja tillväxtlån för finansiering av SMF- och midcap-företags betydande tillväxt- eller internationaliseringsprojekt och företagsarrangemang.