Lån

Rätt lån för rätt ändamål

Finnvera erbjuder olika lån för investeringar, tillväxt, internationalisering, företagsamhet och driftskapitalbehov till följd av den nuvarande coronakrisen. Vår primära finansieringsform är alltid borgen, och vi beviljar bara lån som en del av den överenskomna totala finansieringen, så förhandla alltid först ditt finansieringsprojekt med din bank.

Obs! Beviljandet av ett driftskapitallån för coronakrisbehov kräver också att man klargör att lånefinansiering för ditt företag inte ordnas från en bank eller någon annan finansiär.

Driftskapitallån för finansieringsbehov orsakade av coronakrisen

Finnveras finansiering är fortfarande fokuserad på garantier, men företaget kan nu också ansöka om ett driftskapitallån direkt från Finnvera om företagets lånefinansiering inte annars ordnas och Finnvera därför inte kan bevilja sin finansiering som garanti. Lånet kan inte användas för att återbetala finansiärens befintliga fordringar. Lånet kan ansökas om i vår onlinetjänst.

Finnveralån

Finnveralånet (Investerings- och driftskapitallån) är avsett för SMF-företag för att finansiera olika slags investeringar i byggnader, maskiner och utrustning samt för att finansiera behov av driftskapital till följd av företagets expansion. OBS! Förhandla först om finansiering med din bank. Finnvera kan för närvarande endast bevilja ett Finnvera-lån som en del av den överenskomna totala finansieringen tillsammans med andra finansiärer. Om ditt företags finansieringsbehov är relaterade till coronasituationen, se Driftskapitallån för driftskapitalbehov orsakade av coronakrisen.

Företagarlån

Företagarlånet är ett personligt lån för företagaren. Med företagarlån är det möjligt att finansiera placeringar i ett aktiebolags aktiekapital och/eller placeringar i investerat fritt eget kapitals fond. OBS! Förhandla först om finansiering med din bank. Företagarlånet beviljas inte för driftskapitalbehov orsakad av coronakrisen. Först och främst ta reda på villkoren för ett lån som beviljas till ett företag garanterat av Finnvera, och sekundärt för ett lån som beviljas från Finnvera. Se Driftskapitallån för driftskapitalbehov orsakade av coronakrisen.

Internationaliseringslån

Internationaliseringslån är avsett för finansiering av finländska SMF-företags affärsverksamhet utomlands.

Brofinansiering för tiden före utbetalningen av stöd

Med brofinansiering avses ett driftskapitallån från Finnvera som används för att täcka ett företags behov av driftskapital under tiden mellan ett positivt stödbeslut från Business Finland och utbetalningen av stödet.

Masskuldebrevsfinansiering

Finnveras masskuldebrevsfinansiering lämpar sig särskilt för företagens allmänna finansieringsbehov som t.ex. investeringar, utvidgning och utveckling av verksamheten eller behov som gäller arrangemang av den finansiella strukturen. På grund av masskuldebrevsfinansieringens egenskaper och struktur lämpar sig denna finansieringsform bäst för de stora finansieringsbehoven.

Tillväxtlån

Finnvera kan bevilja tillväxtlån för finansiering av SMF- och midcap-företags betydande tillväxt- eller internationaliseringsprojekt och företagsarrangemang.