Content Section

Exportgaranti

Det inhemska garantibehovet inom export täcks med exportgarantier.

Exportgaranti

Med hjälp av exportgaranti kan exportören få finansiering av driftskapital från banker under 
tillverkningen eller efter leveransen vid exportaffärer. Exportgaranti kan även användas som motsäkerhet för en bank som beviljar en bankgaranti enligt leveransavtalet med en utländsk köpare. 

Villkor för exportgaranti

Det aktuella projektet ska på något sätt gynna den ekonomiska utvecklingen i Finland, dvs. projektet ska var förknippat med finländskt intresse.  

Finnvera garanterar högst 80 procent av det beviljade lånet eller någon annan finansieringsförbindelse. 

Exportgarantier kan fås för följande ändamål:

  • finansiering av driftskapital under tillverkningstiden för exporten, exempelvis för finansiering av tillverkningskostnader och de råvaruinköp som behövs för exportleveranserna
  • finansiering av driftskapital efter exportleveransen (finansiering av betalningstiden som beviljats till köparen)
  • garantier i anknytning till leveransavtalen (borgen för offerttid, förskottsbetalning och  arbets-, leverans- och garantitid). 

Det finns inga begränsningar angående företagsstorlek i fråga om exportfinansiering och därför kan exportgarantier beviljas även till andra än små och medelstora företag. Vanligtvis finansieras inte export till dotter-/intressebolag, men om exportören är ett inhemskt moderbolag och den slutliga kunden är en köpare utanför koncernen kan exporten ske även via dotter-/intressebolaget.

Det finns inga branschbegränsningar för exportprojekten.

De lån och garantier som Finnvera beviljar anses innefatta statligt stöd om det pris för finansiering som bolaget tar ut av företag är lägre än det jämförelsepris som Europeiska kommissionen har fastställt. På grund av internationella avtal ska exportgarantierna dock alltid prissättas så att de inte innefattar stöd.Ansökningarna gällande finansiering av driftskapital under tillverkningstiden eller efter leveransen vid exportaffärer eller garantier i anknytning till leveransavtal, de så kallade exportgarantiansökningarna, handläggs vid Finnveras regionkontor.

Exportgarantis pris

Av borgenstagare uppbärs en årlig borgensprovision, vars belopp påverkas av mottagarföretagens lönsamhet, den operativa risk som anknyter till affärsverksamheten, borgenstiden, mottagarlandet och eventuella motsäkerheter. Dessutom uppbärs en expeditionsavgift.

Ansökan om exportgaranti

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst. Logga in med dina personliga bankkoder, certifikatkort eller Mobil ID.

FöretagsFinland > Affärsplan