Sök i finnvera.fi

Exportgaranti

Tillbaka

Exportgaranti

Det inhemska garantibehovet inom export täcks med exportgarantier

Med hjälp av exportgaranti kan exportören få finansiering av driftskapital från banker under tillverkningen eller efter leveransen vid exportaffärer. Exportgaranti kan även användas som motsäkerhet till banken vid leveransgarantier för utländska köpare (borgen för offerttiden, förskottsbetalning och leverans samt för garantitiden).

Exportgarantier kan fås för följande ändamål:

  •  finansiering av driftskapital under tillverkningstiden för exporten, som exempelvis för finansiering av tillverkningskostnader och de råvaruinköp som behövs för exportleveranserna
  •  finansiering av driftskapital efter exportleveransen (finansiering av betalningstiden som köparen beviljats)Det finns inga begränsningar angående företagsstorlek i fråga om exportfinansiering och därför kan exportgarantier beviljas även till andra än små och medelstora företag. Vanligtvis finansieras inte export till dotter-/intressebolag, men om exportören är ett inhemskt moderbolag och den slutliga kunden är en köpare utanför koncernen kan exporten ske även via dotter-/intressebolaget.Det finns inga branschbegränsningar för exportprojekten.De lån och garantier som Finnvera beviljar anses innefatta statligt stöd om det pris för finansiering som bolaget tar ut av företag är lägre än det jämförelsepris som Europeiska kommissionen har fastställt. På grund av internationella avtal ska exportgarantierna dock alltid prissättas så att de inte innefattar stöd.Ansökningarna gällande finansiering av driftskapital under tillverkningstiden eller efter leveransen vid exportaffärer eller garantier i anknytning till leveransavtal, de så kallade exportgarantiansökningarna, handläggs vid Finnveras regionkontor.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information