Content Section
Artiklar

Borgen eller lån? Läs dessa tips, om ditt företag behöver driftskapital

""
Published date

Finnveras fokus ligger fortfarande på borgen, men företagen kan nu också ansöka om lån direkt hos Finnvera, om finansieringen inte kan ordnas med hjälp av borgen. Finnvera är förberett att trygga tillgången på lånefinansiering till livsdugliga företag med hjälp av borgen och egna lån i alla skeden av coronakrisen.

En bank eller annan finansiär ansöker om borgen för företagets räkning

I början av coronaläget fokuserade Finnvera på att bevilja borgen för lån beviljade av banker eller andra finansiärer i syfte att företagen skulle få finansiering snabbare. Detta eftersom varje företag har en finansiär som känner sin kund och som det är naturligt att starta finansieringsarrangemang med.

Vår anvisning är fortfarande: Ta kontakt med din bank eller någon annan finansiär i ett så tidigt skede som möjligt i finanseringsrelaterade frågor.

Finansiären kan göra en borgensansökan hos Finnvera för ditt företags räkning, eller också kan ditt företag ansöka om borgen själv. Finansiären ansöker direkt hos Finnvera om begynnelseborgen för nystartade företag, SMF-borgen riktat till företag som varit verksamma i över tre år och nu även Finnvera-borgen, inklusive borgen enligt fast track-handlingsmodellen, då begynnelseborgen eller SMF-borgen inte lämpar sig för företagets behov. 

Fast track-förfarandet gäller driftskapitallån på 150 000–1 000 000 euro som banken beviljar, där Finnveras borgensandel har höjts till 80 procent och där säkerhetskravet har frångåtts.

Läs mer om våra tjänster under coronaläget

Lån hos Finnvera, om ett Finnvera-garanterat lån inte är möjligt

Medan coronakrisen pågår, ligger tyngdpunkten för finansiering beviljad av Finnvera fortfarande på borgen, men ett företag kan nu också ansöka om driftskapitallån direkt hos Finnvera om företaget inte kan arrangera sin lånefinansiering på annat sätt och Finnvera kan på grund av detta inte bevilja finansieringen som borgen. Lånet är förknippat med villkor, till exempel att det inte kan användas till att betala finansiärens befintliga fordringar.

Lånebeloppet kan vara 50 000–300 000 euro. Villkoren för beviljande är att företagets verksamhet har varit lönsam före coronakrisen och företaget uppskattas ha tillräcklig förmåga att sköta skulderna. Företaget ska också ha minst ett officiellt bokslut, och företagets eget kapital får inte vara negativt i det. Det får inte finnas några anteckningar om betalningsstörning. Större lån prövas från fall till fall.

Lånet beviljas inom ramen för statsstödsprogrammet under coronatiden och därför ska det också uppfylla kriterierna för statsstödsprogrammet. Statsstödsprogrammet under coronatiden kan användas fram till 31.12.2020. Namnen på alla som beviljas stöd rapporteras till EU-kommissionen som i sin tur publicerar namnen i EU:s statsstödsportal.

Läs mer om lån i coronasituationen

Lån för att stärka det egna kapitalet

Otillräckligt eget kapital hos företag kan leda till att finansiärerna inte kan bevilja företaget mer lån. Det är möjligt att stärka det egna kapitalet med hjälp av Finnveras tillväxtlån. Tillväxtlånet är ett så kallat juniorlån, som rätt långt kan jämställas med företagets eget kapital. Det förbättrar företagens möjligheter att få extern finansiering.

Läs mer om tillväxtlån

Flexibla betalningsarrangemang?

Hos Finnvera har olika typer av arrangemang för betalningsprogram, som amorteringsfrihet, avtalats cirka 11 000 gånger sedan mars. Under våren beviljades amorteringsfrihet i allmänhet för ett halvt år, och återgången till normala amorteringsprogram närmar sig. 

Om den andra vågen av coronasmittor accelererar och medför restriktioner, är vår uppskattning att finansieringsarrangemangen kommer att bli svårare i synnerhet för de företag som behöver arrangemang en ytterligare gång. Kunderna gör klokt i att kontakta sin egen bank i ett så tidigt skede som möjligt när det gäller amorteringsprogrammens fortsättning. Finnvera är flexibelt när det gäller arrangemangen, och vi önskar att också hela finansieringssystemet ska vara flexibelt. 

Mer information:

Läs mer om våra tjänster under coronaläget: finnvera.fi/swe/corona

Läs mer om Finnveras begynnelseborgen 

Om Finnveras SMF-borgen

Om Finnveraborgen

Produktsida för lån under coronaläget