Content Section

Finnveralån

Innehållsförteckning

Finnveralån

Finnveralånet (Investerings- och driftskapitallån) är avsett för SMF-företag för att finansiera olika slags investeringar i byggnader, maskiner och utrustning samt för att finansiera behov av driftskapital till följd av företagets expansion.

OBS! Om ditt företags finansieringsbehov är beroende på coronasituationen, se Driftskapitallån för finansieringsbehov orsakade av coronakrisen.

Finnveralånet (Investerings- och driftskapitallån) är avsett för SMF-företag för att finansiera olika slags investeringar i byggnader, maskiner och utrustning samt för att finansiera behov av driftskapital till följd av företagets expansion. Minimibeloppet för Finnveralånet är 50 000 euro, och lånet används i regel som en del av den totala finansieringen som banken beviljar. 

Det lönar sig för företaget att i första hand ta kontakt med den egna banken för planering av den totala finansieringen. Ofta kan finansieringsbehovet också tillgodoses med Finnveras borgensprodukter (begynnelseborgen, SMF-borgen och Finnveraborgen).

Innan finansierigsbeslutet fattas utför Finnvera en företagsanalys för att utreda företagets förutsättningar för en lönsam affärsverksamhet. Vi bedömer företagets målsättningar, strategier, utvecklingsplaner och marknadsläget. En skriftlig affärsplan påskyndar handläggningen av finansieringsansökan.

Villkor för Finnveralånet

Med Finnveralån kan man finansiera alla branscher utom egentligt lantbruk, skogsbruk och grynderentreprenader inom byggnadsbranschen.

Finnveralånet är avsett för små och medelstora företag samt på särskilda grunder även för företag som är större än sm-företag. Företaget som söker lån kan vara nytt eller redan existerande.

Finnveralånet är i första hand avsett för företag där

  • antalet anställda är mindre än 250 personer
  • omsättningen är högst 50 miljoner euro eller balansomslutningen är högst 43 miljoner euro.

Dessutom kan företagets ägarbakgrund och ägande i andra företag inverka på om företaget är ett SMF-företag.

Minimibeloppet för Finnveralånet är 50 000 euro. Lånetid är i allmänhet 3–15 år, beroende på investeringens karaktär och storlek.

Finnveralåns pris

Räntan på lånet kan vara fast eller bunden vid en referensränta. Räntans storlek påverkas av företagets lönsamhet och ekonomiska ställning, av risken i affärsverksamhet samt av säkerheten för lånet. Små och medelstora företag kan i nationella stödområden få räntestöd för lånet. 

Säkerhet förhandlingsbar från fall till fall. På lånet uppbärs en expeditionsavgift.

Ansökan om Finnveralån

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst. Du kan logga in på onlinetjänsten med personliga bankkoder eller mobilcertifikat.

Den som ansöker om finansiering och identifierar sig i vår i onlinetjänst ska vara en ansvarig person för företaget och ha firmateckningsrätt eller ägare till ett företag som grundas. I finansieringsansökan kan utöver de ovan nämnda även en anställd som handlar med fullmakt för företaget anges som företagets kontaktperson.

Läs mer om ansökning om finansiering