Sök i finnvera.fi

Strategi

Tillbaka

Strategi

Lagstiftningen som gäller Finnvera bestämmer de uppgifter genom vilka bolaget påverkar utvecklingen av företagsverksamheten och sysselsättningen i Finland. Finansieringsverksamheten grundar sig på lagstiftningen som gäller Finnvera, förordningar, internationella fördrag och EU-rättsakter, statsrådets förbindelse om ersättning av bolagets kredit- och borgensförluster samt den kredit- och garantipolicy som bolagets styrelse fastställer.

De mål som arbets- och näringsministeriet ställer upp för Finnvera för en fyraårsperiod gäller bland annat bolagets inriktning, verkningsfullhet, effektivitet och kapitaltäckning.

Finnvera handlar i enlighet med de servicesätt som fastställts för kundsegmenten och följer ett verksamhetssystem som är certifierat enligt ISO 9001. Verksamhetssystemet och dess effektivitet bedöms regelbundet både genom interna och externa utvärderingar. Verksamhetssystemet utvecklas kontinuerligt utgående från de observationer som gjorts under utvärderingarna. Dessutom åtgärdas eventuella avvikelser.

Verksamhetsidé, värderingar och vision

Finnvera har till uppgift att med hjälp av finansiering främja företagens internationalisering och export, rätta brister som förekommer i utbudet av finansieringstjänster och främja den regionala utvecklingen i Finland.

Finnveras värderingar är förtroende, partnerskap och lösningsinriktad verksamhet. Värderingarna återspeglar vårt uppdrag och kundlöfte: Med hjälp av vårt kunnande och vår aktivitet hjälper vi våra kunder att nå framgång.

Vår vision är:

Våra kunders framgång stärker Finlands ekonomi.

Vår spetsstrategi är genomslagskraft och risktagning. För oss innebär genomslagskraft att vi försöker rikta merparten av den finansiering som vi beviljar till växande och internationaliserande SMF-företag. Vi ser till att vårt exportfinansieringssystem är konkurrenskraftigt.

Hörnstenarna i vår strategi, och därigenom även vår genomslagskraft, är kundupplevelsen, en kunnig personal, partnerskapsnätverket och digitalisering samt framför allt att vi är självbärande. Med hjälp av riskhantering kan vi säkerställa självbärandet på lång sikt.

Verksamhetsidé, värderingar och vision

Strategiska mål

Genomslagskraften följs upp med mål som Finnveras styrelse fastställt:

  • Åttio procent av SMF-finansieringen riktas till nystartade, växande, internationaliserande och ändringsorienterade företag samt ägarbyten.
  • Exportfinansieringen är internationellt konkurrenskraftig. När det gäller risktagning och prissättning ligger vi på samma nivå som våra centrala konkurrentländer. Med hjälp av branschkunnande och smidiga verksamhetssätt siktar vi mot en utmärkt kundupplevelse.
  • Antalet företag som anlitar exportfinansieringstjänsterna ökar med 30 procent, och för att främja detta utvecklar vi rådgivningstjänsten för SMF-företag.
  • Vi förutser och reagerar på förändringar i marknadsbrister och reglering, vi påverkar en bättre funktion på finansieringsmarknaden, vi katalyserar finansiering när det är möjligt och tar fram nya finansieringslösningar.

Hörnstenar för genomslagskraft

  • Kundupplevelsen styr alla Finnvera-medarbetares verksamhet.
  • Vårt verksamhetssätt möjliggör kontinuerlig förnyelse. Kunnandet och färdigheterna hos vår personal ligger på en toppnivå.
  • Vi är en eftertraktad partner och vårt verksamhet inom nätverk skapar avsevärd nytta för kunderna. Vi letar aktivt efter nya samarbetsmöjligheter.
  • Vi digitaliserar vår verksamhet utifrån våra kunders och finansiärpartners behov. Vi effektiviserar finansieringsprocessen och riskhanteringen med hjälp av ett nytt, enhetligt finansieringssystem.
  • Med hjälp av hantering av kredit-, likviditets- och marknadsrisker säkerställer vi att vi är självbärande. Kreditförlusterna är mindre än inkomsterna under de flesta åren och större, oväntade förluster hålls inom buffertana. Vi hanterar koncentrationsrisker med hjälp av riskfördelning.

Finnveras verksamhet beskrivs i modellen för värdeskapande (på engelska) som anger bolagets viktigaste resurser, affärsmodellen och dess strategiska grund samt beskriver de centrala konsekvenserna av verksamheten för det omgivande samhället.

Fortlöpande strategiarbete

Finnveras strategi uppdateras varje år. Med hjälp av ett kontinuerligt strategiarbete vill Finnvera säkerställa en smidig förnyelse. Den uppdaterade strategin sträcker sig till 2022.

Processen inleds i början av året när bolagets styrelse granskar hur målen för året innan har uppnåtts och diskuterar nya mål. Bakgrundsinformationen som behövs för arbetet fås via målen som ägaren ställt upp, analyser av verksamhetsmiljön, kundförfrågningar och -förväntningar, personalenkäter samt uppföljning av konkurrenterna. Styrelsen drar upp riktlinjerna för den nya strategin i maj. Utgående från dessa riktlinjer utarbetar ledningsgruppen sitt strategiförslag till styrelsen. Styrelsen fastställer strategin i september.

Därefter bereder affärsverksamhets- och stödenheterna sina egna årliga mål som specificeras på hösten i samband med årsplaneringen och budgeteringen och som godkänns i ledningsgruppen. Finnveras styrelse fastställer målen och budgeten i december.

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information