Administration

Förvaltningen av Finnvera och dess dotterbolag sköts i enlighet med aktiebolagslagen och bestämmelser i speciallagar som gäller bolag.

Administration

Förvaltningen av Finnvera och dess dotterbolag sköts i enlighet med aktiebolagslagen och bestämmelser i speciallagar som gäller bolag. Förutom gällande lagstiftning och bolagsordning följer Finnvera Finansinspektionens rekommendationer samt förvaltningskoden för finländska börsnoterade företag tillämpliga delar.

Ägarskap och ägarpolicy

Finska staten äger hela Finnvera Abp:s aktiestock.

Lagstiftningen gällande Finnvera definierar de uppgifter med vilka Finnvera påverkar utvecklingen av företagsverksamhet och sysselsättning i Finland.

Arbets- och näringsministeriets närings- och innovationsavdelning ansvarar för Finnveras ägar- och näringspolitiska styrning. Arbets- och näringsministeriet styr och övervakar Finnveras verksamhet och ställer upp mål för Finnvera för en fyraårsperiod. Då målen fastställs har finska statens regeringsprogram, ministeriets koncernstrategi, de eftersträvade riktlinjerna som gäller ministeriets förvaltningsområde samt målen för EU-programmen beaktats. Utgående från de uppställda målen bedöms hur Finnvera har lyckats bl.a. med att främja företagsverksamhet, sysselsättning, företagens tillväxt och internationalisering samt export. De ägarpolitiska målen gäller effektiviteten och soliditeten i bolagets verksamhet. Effektiviteten utvärderas huvudsakligen utifrån kostnadseffektivitetsförhållandet. Bolagets soliditet ska vara tillräcklig för att säkerställa bolagets risktäckningskapacitet och hålla kapitalanskaffningskostnaderna på en så rimlig nivå som möjligt.

God förvaltningssed

Finnvera iakttar god förvaltningssed och vårt mål är en transparent verksamhet på alla nivåer i organisationen.

Finnveras styrelse har godkänt de viktigaste policyerna, riktlinjerna, principerna och anvisningarna som styr bolagets operativa verksamhet.

Finnveras verksamhet styrs av de affärsprinciper –  Code of Conduct – som styrelsen fastställt. De består av både etiska principer och juridiska regler, vilka vi följer i vår verksamhet och som vi har förbundit oss till.

Code of conduct preciseras av Finnveras etiska anvisningar, som består av principer för god verksamhet, direktiv för säkerställande av opartiskhet i beslutsfattande och beredning, anvisningar för sekretess och informationsutbyte samt av insideranvisningar. Code of conduct och de etiska anvisningarna gäller både Finnveras tjänstemän och medlemmarna i bolagets förvaltningsorgan.

Bolagsstämman

Bolagsstämman kan fatta beslut i de ärenden som lagar och bolagsordningen fastställt för bolagsstämman. Bolagsstämman väljer ledamöterna, ordföranden och vice ordföranden i både förvaltningsrådet och styrelsen samt revisorer.

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen före utgången av juni månad.

Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet övervakar bolagets förvaltning. Det avger ett bokslutsutlåtande och ett utlåtande om revisionsberättelsen till ordinarie bolagsstämman samt ger anvisningar i ärenden som gäller omfattande inskränkning eller utvidgning av bolagets verksamhet eller väsentliga organisationsförändringar. Förvaltningsrådet ger dessutom styrelsen anvisningar i vittgående och principiellt viktiga frågor. Förvaltningsrådet består av minst åtta och högst arton medlemmar. Medlemmarna i förvaltningsrådet väljs på bolagsstämman för ett år åt gången.

År 2021 hade förvaltningsrådet 18 ledamöter och det sammanträdde 7 (7) gånger. Närvaroprocenten vid förvaltningsrådets sammanträden var i genomsnitt 94 (94).

Medlemmar i förvaltningsrådet

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för bolagets förvaltning och för att verksamheten är ändamålsenligt ordnad, godkänner bolagets strategi och årsplaner, halvårsrapporter och årsbokslut samt principerna för riskhantering. Styrelsen främjar bolagets utveckling och säkerställer att verksamheten följer lagen och uppfyller de mål som ägaren har ställt. Styrelsen kan även fatta enskilda betydande finansieringsbeslut.

Styrelsen styr och övervakar bolagets operativa ledning samt utnämner och avsätter verkställande direktören samt övriga personer som hör till högsta ledningen. Styrelsen har inom sig tillsatt ett revisionsutskott, ett belöningsutskott och ett risksutskott som bistår styrelsen i skötseln av de uppgifter som åligger styrelsen.

Bolagets styrelse består av minst sex och högst nio ledamöter. Till styrelseledamöter väljs en kandidat som utsetts av arbets- och näringsministeriet och en som utsetts av finansministeriet. Styrelseledamöterna väljs för ett år åt gången.

År 2021 hade styrelsen 7 ledamöter, av vilka tre var kvinnor och fyra män. Styrelsen sammanträdde 26 (38) gånger. Närvaroprocent på styrelsemötena var i genomsnitt 98 (97).

Styrelseledamöter

Bolagets förvaltning

Verkställande direktören ansvarar för bolagets operativa förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och uppdrag. I de uppgifter som stadgas aktiebolagslagen har verkställande direktören hjälp av en ledningsgrupp och en direktion.

Arvoden

Vid belöningen av Finnveras förvaltningsorgan och ledning tillämpas de anvisningar för belöning som statsrådet har gett för ägarstyrning. Förvaltningsorganens arvoden fastställs av bolagsstämman.

Bolagets styrelse fattar beslut om belöning av verkställande direktören och ledningsgruppen på framställning av belöningsutskottet. Ledningsgruppens resultatbonussystem stöder uppfyllandet av bolagets strategiska mål och andra mål.

Syftet med bolagets incitamentbonussystem för personalen är att belöna för utomordentliga prestationer.

Förvaltningsrådets arvoden

Styrelsens arvoden

Belöning till verkställande direktören och ledningsgruppen

Bolagets styrelse bestämmer på framställning av belöningsutskottet om lönerna för verkställande direktören och ledningsgruppen. Lönerna för medlemmarna i bolagets ledningsgrupp baserar sig på totallön. Bilförmån och telefonförmån kan utgöra en del av totallönen för medlemmarna i ledningsgruppen. Dessutom har medlemmarna i ledningsgruppen lunchförmån.

Bolagets styrelse fastställer varje år principerna för ledningsgruppens resultatbonussystem samt målen för resultatlönerna. Resultatbonussystemet är förenligt med statens anvisningar om belöning av högsta ledningen. Resultatbonussystemet omfattar verkställande direktören och medlemmarna i ledningsgruppen. Styrelsen fattar beslut om utbetalningen och beloppet av resultatbonus på framställning av belöningsutskottet.

Ledningsgruppens resultatbonus uppgår till maximalt 15 procent av årsinkomsten om den så kallade målnivån uppnås eller till maximalt 30 procent av årsinkomsten om bolaget och mottagaren av bonus har presterat exceptionellt bra.

En allmän förutsättning för resultatbonus är att resultatet för räkenskapsperioden är positivt. Styrelsen utvärderar förutsättningarna för att utbetala resultatbonus utifrån ledningsgruppens arbete inom fyra gemensamma delområden samt separat utifrån respektive medlems personliga prestation. Indikatorer samt mål- och maximinivåer har fastställts för varje delområde.

Resultatbonus fastställs utifrån från följande fyra delområden samt utifrån personliga prestationer:

 • Kunder och intressentgrupper
 • Ägaren
 • Personal
 • Bolagets ekonomi

Verkställande direktör (1 000 e)

 • Lön och arvoden 2022: 431 (2021: 397 )
 • Tilläggspensionspremier 2022: 49 (2021: 47 )

Den övriga ledningsgruppen (1 000 e)

 • Löner och arvoden 2022: 1 280 (2021: 1 168 )
 • Tilläggspensionspremier 2022: 58 (2021: 22)

Verkställande direktörens anställningsförmåner

I totallönen ingår bilförmånens beskattningsvärde.

Pensionsarrangemang: Verkställande direktören omfattas av ett premiebaserat pensionsarrangemang, enligt vilket pensionsåldern är 63 år.

Grupptilläggspensionssystemet ändrades den 1 januari 2013 från förmånsbestämt till avgiftsbaserat. Verkställande direktörens eftersträvade pension är från och med pensionsåldern 63 år 66 procent och den fasta tilläggspensionspremieprocenten 11,47 procent av ArPL-inkomsten med bonus och andra resultatbundna löneposter avdragna.

Verkställande direktörens uppsägningstid är sex månader och därtill betalas ett avgångsvederlag som motsvarar 18 månaders lön om uppsägningen sker på bolagets initiativ.

Incitamentbonus

Finnveras styrelse har godkänt det vedertagna systemet med incitamentbonus som omfattar hela personalen. Bonus av engångsnatur kan betalas av särskild anledning till ett belopp som motsvarar lönen för en till fyra veckor.

Med bonus belönas de anställda för exceptionellt goda arbetsprestationer, medverkan i olika projekt, utbildning eller en för övrigt föredömlig verksamhet. Bonussystemet berör inte medlemmarna i bolagets ledningsgrupp.

Riskhantering

Riskhanteringen är viktig för att bevara bolagets risktagningsförmåga, hantera kapital och nå de ekonomiska målen på lång sikt. Syftet med riskhanteringen är också att trygga förutsättningarna för förverkligandet av strategin.

Bolagets styrelse och högsta ledning ansvarar för att arrangera och organisera den interna övervakningen samt för riskhanteringen. Styrelsen godkänner beslutsbefogenheterna, principerna för riskhanteringen samt riskpolitiken. En rapport om koncernens totala riskposition och förändringar i denna lämnas till styrelsen och dess revisionsutskott kvartalsvis.

Det primära ansvaret för den interna kontrollen och riskhanteringen ligger hos affärsverksamhetsenheterna och koncernbolagen som dagligen leder affärsverksamheten och ansvarar för riskhanteringsåtgärderna. Dessa åtgärder har inkluderats i verksamhetssystemets processer och de genomförs av hela organisationen.

Riskövervakningsåtgärder, complianceåtgärder och andra stödjande åtgärder som är oberoende av bolagets affärsverksamhet stöder affärsverksamhetsenheterna i riskhantering och intern kontroll. Riskövervakningsfunktionen ansvarar för att utveckla riskhanteringsmetoderna, styra verksamheten, följa koncernens riskposition och rapportera till styrelsen och bolagets operativa ledning.

Förfarande vid riskhantering

Finnveras styrelse fastställer koncernens riskhanteringsprinciper, målen för risktagningen, de policyer som ska följas, riktlinjerna för risktagningen samt beslutsbefogenheterna.
Finnveras risker kan indelas på följande sätt:

 • Kredit-, borgens- och garantirisker
 • Operativa risker
 • Likviditets- och marknadsrisker
 • Övriga risker.

Risktagningsviljan per risktyp har definierats så att de tillgängliga kapitalen och andra riskbuffertar är på en tillräcklig nivå i förhållande till den planerade verksamhetens risknivå. Beträffande kreditrisken påverkas risktagningsviljan bland annat av kreditförlustersättningsbeloppet från staten som är graderat enligt företagstyp. Kapitalens tillräcklighet bedöms regelbundet.

Operativa risker i anslutning till den ekonomiska rapporteringen identifieras, bedöms och övervakas som en del av hanteringen av de operativa riskerna.

Riskhanteringens system för intern rapportering fungerar på alla nivåer i koncernen. Moderbolaget hanterar de risker som uppstår i dotterbolagen genom ägarstyrning och genom att inkludera alla koncernens dotterbolag i riskhanteringen.

Statens ansvar för bolagets förbindelser

Finnvera ska sträva efter att verksamhetsutgifterna på lång sikt kan finansieras med inkomster från bolagets verksamhet. I statsbudgeten anslås nödvändiga medel för att täcka sådana åtgärder från Finnveras sida som staten beslutar att stödja separat.

De årliga vinstbringande resultaten från den inhemska finansieringen och exportfinansieringen överförs till de separata fonderna för inhemsk verksamhet och för exportverksamheten i bolagets balansräkning. På motsvarande sätt täcks förluster inom den inhemska verksamheten ur fonden för inhemsk verksamhet och förluster av exportgaranti- och specialborgensverksamheten ur fonden för export. Fonderna subventionerar inte varandra. Medlen i fonden för inhemsk verksamhet uppgick vid utgången av 2019 till 266 miljoner euro.

Statsgarantifonden och staten ansvarar för ett förlustbringande resultat i Finnveras verksamhet först då medlen i Finnveras fonder för inhemsk verksamhet eller för export inte är tillräckliga. Vid utgången av 2019 uppgick medlen i Finnveras fond för exportgaranti- och specialborgensverksamhet och i Statsgarantifonden sammanlagt cirka 1,5 miljarder euro.

Statsgarantifonden fungerar som en buffert mellan statsbudgeten och förlust som uppstår i den exportgaranti- och specialborgensverksamhet som staten i sista hand ansvarar för i enlighet med 4 § i lagen om statsgarantifonden. Med medel ur statsgarantifonden täcks också den ansvarsstock som uppkommer i anknytning till de garantiförbindelser, borgensförbindelser och andra förbindelser som har beviljats av Statsgaranticentralen, som har anslutits till Finnvera, samt dess föregångare.

Staten har gett bolaget förbindelser för ersättning av kredit- och borgensförluster och betalning av ränteoch borgensprovisionsstöd.

Statens ansvarsförbindelser ger Finnvera möjlighet att ta högre risker än kommersiella finansinstitut i den inhemska affärsverksamheten. Dessutom har statsrådet rätt att ställa statens proprieborgen som säkerhet för bolagets inhemska och utländska lån.

I det fria egna kapitalet i Finnveras balansräkning ingår dessutom en fond för kapitalinvesteringsverksamhet genom vilken medlen i Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) som anvisas för kapitalinvesteringsverksamheten följs.

Kapitalanskaffning

Finnveras långfristiga kapitalanskaffning genomförs huvudsakligen genom att emittera masskuldebrevslån på kapitalmarknaden. Finnvera skaffar långfristig finansiering i huvudsak genom att emittera skuldebrev inom ramen för Euro Medium Term Note-låneprogrammet som finska staten gått i borgen för.

Mer information finns på våra investerarsidor.

Uppföljning

Styrelsen och den operativa ledningen följer verksamhetens resultat via den regelbundna rapporteringen. Därtill får de rapporter om riskhantering, evaluering av kvalitetssystemet, internrevisionen och revisionen. Styrelsen har också ett separat revisionsutskott, som bistår styrelsen i olika övervakningsuppgifter.

Övervakningsfunktioner

Finnveras verksamhetspolicy och instruktioner säkerställer kontroll över de centrala funktionerna. Ekonomi- och IT-enheten ansvarar för processerna som gäller ekonomisk rapportering och utvecklingen av dessa. Riskövervakningsfunktionen deltar i utvecklingen av soliditetsutvärdering och redovisningsprinciper för beräkning av nedskrivningar.

Internrevision

Internrevisionen stöder Finnverakoncernen och dess högsta ledning att uppnå de uppställda målen genom att på ett systematiskt sätt bedöma och utveckla funktionen och effektiviteten i organisationens interna övervakning, riskhantering samt lednings- och förvaltningsprocesser.

Internrevisionen är oavhängig i förhållande till affärsverksamheten under Finnvera Abp:s verkställande direktör och rapporterar direkt till styrelsen och styrelsens revisionsutskott. Bolagets styrelse godkänner verksamhetsanvisningarna och årsplanen för internrevisionen. I revisionsverksamheten följs branschens internationella yrkesmässiga standarder.

Externrevision

Enligt beslut av bolagsstämman har Finnvera minst en och högst två revisorer. Revisorerna ska vara revisorer eller revisorssamfund som godkänts av Centralhandelskammaren.

Till Finnverakoncernens revisionssamfund valdes KPMG Oy Ab vid en anbudstävlan som arrangerades 2012. Bolagsstämman väljer den ansvariga revisorn årligen. Revisorn deltar kvartalsvis i styrelsens revisionsutskotts sammanträden och avger halvårsvis en separat rapport till styrelsen och styrelsens revisionsutskott. Därtill lämnas revisorns revisionsberättelse till förvaltningsrådet.

Finansinspektionen övervakar Finnveras emittering av masskuldebrevslån. I övrigt sköts Finnveras finansinspektion av en revisionsgrupp från Arbets- och näringsministeriet som tillämpar Finansinspektionens standarder.

Arbets- och näringsministeriets innovationer och företagsfinansieringsavdelning övervakar hur de näringspolitiska målen som ministeriet har uppställt för Finnvera uppnås utifrån de rapporter som överlämnas två gånger per år.

År 2022 betalade Finnverakoncernen 127 000 euro i revisionsarvoden till revisorerna och därtill betalades 13 000 euro för rådgivningstjänster till revisionssamfundet.

Dela sidan: