Kreditrisker vid exporthandel

Ju färre risker desto bättre nattsömn

Riskerna som är förknippade med ditt företags exportaffärer beror för det mesta på kundens oförmåga eller ovilja att betala eller på landet där kundföretaget är verksamt. Om förutsättningen för att en intressant affär kan genomföras till exempel är längre betalningstid kan vi försäkra ditt avtal mot kreditförluster.

Landklassificering

Med hjälp av kartan kan du leta efter information om Finnveras landklassificering och landpolicy.

Ansökan

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst.

Finansiering av exporthandel för SMF-företag

Betalningssätt, skydd mot risker och finansieringsbehov sammanflätas till en helhet inom exporthandel. Det är klokt att i god tid före offerten görs diskutera detta med både banken och Finnvera.

Ersättningar

Ersättning baserad på exportgaranti ska ansökas med en undertecknad ansökan av exportgarantins förmånstagare, dvs. garantitagaren, som i allmänhet är banken eller exportören.

Produkter

Garanti för kundfordringar

Garantin skyddar banken mot kreditrisker när exportören säljer kundfordringar som gäller utlandshandel till banken.

Exportkreditgaranti

Exportkreditgarantin är avsedd för export med kort betalningstid.

Köparkreditgaranti

Köparkreditgarantin utgör en säkerhet för kreditgivaren mot kreditrisker föranledda av utländsk köpare, köparens bank eller köparens land. För exportören innebär garantiarrangemanget att köpesumman fås kontant och kreditriskerna överförs på kreditgivaren. Garantin täcker kommersiella och/eller politiska/ suveräna risker.

Kreditriskgaranti

Med kreditriskgarantin kan exportören försäkra sin exporthandel mot kreditförluster.

Bankriskgaranti

Bankriskgarantin skyddar ett inhemskt exportföretags bank mot risker förknippade med en bankgaranti som tryggar betalningen av köpesumman och som banken beviljat företaget.

Rembursgaranti

Rembursgarantin skyddar banken mot kommersiella och/eller politiska/suveränä risker i anslutning till den exportremburs banken bekräftat. Garantin söks av den bank som bekräftat rembursen. Banken kan välja mellan två alternativa rembursgarantiformer: garanti med normal täckningsgrad eller riskfördelningsmodell.

Växelgaranti

Finnveras växelgaranti skyddar banken mot kreditrisker vid växelfinansiering. Tack vare garantin kan en exportaffär få bankfinansiering då kredithandlingen är en växel.