Ersättningar

Ersättning baserad på exportgaranti ska ansökas med en undertecknad ansökan av exportgarantins förmånstagare, dvs. garantitagaren, som i allmänhet är banken eller exportören.

Ansökan om ersättning

Ersättningen kan också ansökas av förmånstagaren av ersättningsrättigheter. Ansökan kan vara fritt formulerad, men för exportgarantierna finns två blanketter (köparkreditgaranti och kreditrisk/exportkreditgaranti), vilka också kan tillämpas för alla exportgarantiprodukter.

Garantitagaren ska iaktta villkoren för garantiavtalet och de allmänna garantivillkoren för garantin. Garantitagarens skyldigheter är bl.a. att betala garantiavgiften och lämna in ersättningsansökningar inom utsatt tid. I garantivillkoren har även andra skyldigheter ställts för garantitagaren, såsom anmälningsskyldighet om förlustrisk och betalningsstörningar.

Efter en betalningsförsummelse ska garantitagaren utan dröjsmål och självmant vidta indrivningsåtgärder. Garantitagaren ska förhandla om genomförandet av indrivningen med Finnvera när det är frågan om:

  • realisering av säkerheter
  • vidtagande av säkringsåtgärder för fordran, och/eller
  • anlitande av inkasso- eller juridisk byrå som ombud.

Förhandlingsskyldigheten gäller dock inte situationer där indrivningsåtgärderna ska vidtas i brådskande ordning.

Inlämnande av blanketten för ersättningsansökan samt behövliga bilagor redan i samband med ersättningsansökan till Finnvera påskyndar handläggningen av ersättningsansökan. När garantitagaren ansöker om ersättning ska alla uppgifter, handlingar och andra behövliga utredningar samt tilläggsuppgifter som rimligtvis är tillgängliga och som Finnvera bett om för handläggning av ärendet lämnas in till Finnvera.

Ersättningsansökan och bilagor ska i första hand lämnas in per e-post (om möjligt via en skyddad e-postförbindelse) till adressen korvaus(at)finnvera.fi eller i andra hand per post till adressen:

Finnvera Abp
Ersättningar
PB 1010
00101 Helsingfors

Mer information om ersättningsansökan per e-post eller tfn 029 460 11.

Dela sidan: