Ersättningar

Ersättning som grundar sig på exportgaranti kan sökas om köparen av exportprodukten låter bli t.ex. att betala en faktura eller en amortering eller om köparen blir insolvent.

Sökande av ersättning

Ersättningen söks av garantitagaren, dvs. banken eller exportören. Det finns två blanketter för ersättningsansökan: för köparkreditgaranti och kreditrisk- och exportkreditgaranti, men samma blanketter kan användas även för andra exportgarantiprodukter. Ersättningsansökan kan också formuleras fritt, så länge ansökan är skriftlig och undertecknad av den sökande.

Inlämnande av blanketten för ersättningsansökan samt nödvändiga bilagor (t.ex. fakturor, leveransavtal, kreditdokument) redan i samband med ersättningsansökan till Finnvera påskyndar handläggningen av ersättningsansökan. För behandlingen av ersättningsansökan behöver Finnvera alla tillgängliga uppgifter och dokument samt de tilläggsuppgifter som Finnvera begär.

Ansökan om ersättning jämte bilagor skickas per e-post till claims(at)finnvera.fi (i mån av möjlighet med skyddad e-postförbindelse).

En förutsättning för erhållande av ersättning är bland annat att exportören har:  

  • iakttagit villkoren i garantiavtalet och de allmänna garantivillkoren,
  • betalat garanti- och behandlingsavgifter till Finnvera,
  • gjort exportdeklarationer i rätt tid,
  • meddelat Finnvera om köparens betalningsdröjsmål och ökad sannolikhet för förlust och
  • lämnat in en ersättningsansökan till Finnvera inom den tid som anges i de allmänna garantivillkoren.

Gör så här om köparen inte betalar

Om köparen låter bli att betala, skall exportören enligt garantiavtalet och de allmänna garantivillkoren genast på eget initiativ börja driva in fordran hos köparen.

Man ska förhandla med Finnvera om genomförandet av indrivningen när det är bland annat frågan om:

  • anlitande av indrivnings- eller juridisk byrå som ombud vid indrivningsåtgärder,  
  • realisering av pantsatta säkerheter eller andra säkerheter och/eller
  • vidtagande av säkringsåtgärder.

Mer information om ersättningsansökning per e-post claims(at)finnvera.fi eller tfn 029 460 11.

Dela sidan: