Garantipremier

Prissättningen av Finnveras garantier grundar sig på den riskklassificering som återspeglar kreditrisken för föremålet för risken (företaget eller banken).

Premier för garantier med medellång och lång betalningstid

Prissättningen av köparkredit-, kreditrisk- och rembursgarantier med medellång och lång betalningstid (återbetalningstiden är 2 år eller mer) begränsas av OECD-ländernas garantipremieavtal, i vilket minimiprisnivåerna fastställs. Minimipriserna bygger på riskklassificeringen för mottagarlandet och föremålet för risken (köparen, kredittagaren eller borgensmannen). Garantiinstituten i OECD-länderna får inte underskrida dessa nivåer.

  • I prissättningen beaktar Finnvera prisindikationerna för den internationella kapitalmarknaden och för de övriga kreditgivarna eller riskparterna samt konkurrenssituationen (s.k. matching).
  • Det slutliga priset, som grundar sig på klassificeringen av föremålet för risken, fastställs utifrån riskbedömningen. Dessutom debiteras en handläggningsavgift för garantierna.
  • Garantipremien för köparkreditgarantin anges i procent av kreditkapitalet, och den debiteras normalt i samband med kredituttag. Garantipremien för kreditrisk- och rembursgarantierna anges i procent av den garanterade fordringen, och den debiteras normalt som en engångsavgift.

Premier för garantier med kort betalningstid

Med korta exportgarantier (betalningstid under 2 år) täcks vanligtvis företagsrisk. Garantiprodukterna är exportkreditgaranti, kreditriskgaranti och köparkreditgaranti.

Prissättningen för garantier med kort betalningstid baserar sig dels på betalningstiden och dels på betalningsklassen (I, II och III). Betalningsklassen bestäms utgående från köparens verksamhetsomgivning, tillgänglig information på köparen, betalningserfarenheter samt övriga positiva eller negativa faktorer.

Garantipremier för kort betalningstid (%)

BETALNINGSTID

PREMIEKATEGORI

 

 

 

I

II

III

CAD

0,30

0,40

0,55

3 månader

0,40

0,50

0,75

6 månader

0,50

0,70

1,20

9 månader

0,60

0,80

1,80

1 år

0,70

1,00

2,40

Dessa premier tillämpas på traditionell kreditförsäkring där fordringarna efter leveransen är täckta med garanti för kontinuerlig export.

Dela sidan: