Finnvera viennin rahoittajana

Finnvera pyrkii turvaamaan suomalaisten yritysten kilpailukyvyn vientimarkkinoilla tarjoamalla viejille ja viennin rahoittajille vähintään samantasoiset rahoitusjärjestelyt kuin pääkilpailijamaamme tarjoavat omille yrityksilleen.

Finnvera turvaa vientiä

Rahoitusjärjestelyt mahdollistavat osaltaan suomalaisten yritysten menestyksen kansainvälisessä kilpailussa. Asiakkainamme ovat sekä yritykset että kotimaiset ja kansainväliset pankit ja rahoituslaitokset.

Otamme huomioon vientitakuulain mukaisesti kestävän kehityksen periaatteen, noudatamme kansainvälisesti hyväksyttyjä ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointiperiaatteita ja menettelytapoja. Ympäristö-, sosiaalisten ja hallinnollisten riskien hallinnalla varmistamme rahoitustoimintamme vastuullisuutta ja riskienhallintaa.

Maaluokitukset katettavien riskien pohjana

Finnveran riskinoton perustana on yhtiön maakohtainen takuupolitiikka. Luokittelemme maat kahdeksaan maaluokkaan sen mukaan, millainen kunkin maan kyky hoitaa ulkoiset velvoitteensa on, millaiset ovat maan poliittinen vakaus ja lainsäädäntö sekä odotukset tulevasta talouskehityksestä. Maariskiluokitus perustuu vientitakuulaitosten käyttämiin malleihin ja maksukokemuksiin, joiden perusteella maaluokat luokitellaan yhdessä OECD:ssä. Seuraamme maiden taloudellista ja poliittista tilannetta, ja jokaisen maan luokitus tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.

Maaluokitukset vaikuttavat takuumaksujen hintaan ja vaadittaviin maksuehtoihin ja riskiä pienentäviin vaatimuksiin.

Finnveran aluepäälliköt seuraavat eri maiden ja markkinoiden kehitystä viennin rahoituksen näkökulmasta. Lisätietoa eri maiden riskiluokista ja asiantuntijoidemme yhteystiedot löytyvät maaluokituskartastamme.

Poliittiset ja kaupalliset riskit

Poliittiset riskit liittyvät ulkomaisen ostajan tai luotonsaajan maahan tai johonkin kolmanteen maahan, josta voi aiheutua luottotappioita viejälle, investoijalle tai rahoittajalle.

Kaupallisen riskin kohteet ovat ulkomaisia, yleensä OECD-alueen ulkopuolella sijaitsevia pankkeja, yrityksiä tai projektiyhtiöitä, joista aiheutuvia riskejä katetaan Finnveran myöntämillä kaupallisten riskien vientitakuilla.

Huomioitavaa vientitakuisiin liittyen

Vientitakuiden rajaukset

Finnvera täydentää luottovakuutusmarkkinaa. EU:n kilpailulainsäädäntöön perustuen Finnvera ei julkisena vientitakuulaitoksena voi taata niin sanottuja markkinakelpoisia riskejä, joita yksityiset luottovakuutusyhtiöt ovat valmiita takaamaan. Siksi Finnvera ei tavallisesti voi myöntää alle 2 vuoden riskiajan (valmistusaika + luoton takaisinmaksuaika) takuita useisiin läntisiin teollisuusmaihin tai EU-maihin. 

Rajoitukseen on kuitenkin tehty poikkeuksia suhdannetilanteiden seurauksena.

Lisätietoa markkinakelpoisten riskien takaamisesta

Kahden vuoden riskiajan kauppojen EU-sääntely ei koske pankkiriskien takaamista. Finnvera voi riskinjakoperiaatteella harkita takuun myöntämistä pankeille kyseisiin maihin.

EU-komission lyhyen maksuajan vientitakuutoimintaa koskeva tiedonanto

Suomalainen intressi

Julkisessa vientitakuu- ja vienninrahoitustoiminnassa otetaan huomioon, miten vientikauppa hyödyttää Suomen kansantaloutta eli miten suomalainen intressi toteutuu. Suomalainen intressi toteutuu, kun vientihankkeen kotimaisuusaste, eli ostot ja kustannukset Suomesta sekä kaupan kate, on yli 27 % kaupan arvosta paikalliskustannukset mukaan lukien tai 33 % vientiluoton määrästä, kun vientiluoton takaisinmaksuaika on yli 2 vuotta.

Vientitakuutoimintaa ja vastuullisuutta ohjaavat periaatteet

Noudatamme viennin rahoituksen kansainvälisiä pelisääntöjä, olemme aktiivisesti mukana kansainvälisessä kehittämisessä ja yhteistyössä. Vientitakuutoiminnan kansainväliset säädökset ja sopimukset pyrkivät hillitsemään vientiluottoehdoilla käytävää kilpailua.

Valtioiden välinen yhteistyö tapahtuu OECD:n ja Euroopan unionin puitteissa. Tavoitteena on luoda jäsenmaiden viejille tasaveroinen kilpailuasema.

Noudatamme seuraavia vastuullisuuteen liittyviä kansainvälisiä periaatteita ja suosituksia sekä yhtiön omia politiikkoja.

Jaa sivu: