Klimatkriterier för exportfinansiering

Med hjälp av klimatkriterierna bedömer och identifierar Finnvera klimatvänligheten i de projekt som finansieras.

Klimatkriterier som en del av bedömningen av projektens hållbarhet

Vi söker aktivt sätt att mer än tidigare styra finansieringen till projekt med positiva klimateffekter samt sätt att minska eventuella klimatskadliga projekts andel i finansieringsverksamheten.

Igenomförandet av klimatkriterierna och de klimatvänliga egenskaperna i det projekt som finansieras kartläggs som en del av bedömningen av finansieringsprojektets miljörisker och sociala risker.  

Ett projekt som uppfyller klimatkriterierna kan dra nytta av Finnveras incitament för hållbar finansiering och få förmånligare villkor för finansieringen.

 

Om klimatkriterierna inte uppfylls är det inget hinder för att få finansiering, utan finansieringsbesluten bedöms fortfarande i enlighet med Finnveras befintliga risk- och kreditpolicy.

Klimatkriterier enligt bransch

Oberoende av bransch utreder vi i alla stora exportfinansieringsprojekt om exportföretaget eller dess slutkund har ställt upp mål för att minska utsläppen i sin verksamhet. Målen ska grunda sig på vetenskap (Science-based targets, SBTi) i enlighet med Parisavtalet. 

Finnvera har fastställt klimatkriterier för branscher som är väsentliga med tanke på exportfinansieringen. Branscherna är mycket olika och på dem tillämpas olika referensramar för hållbarheten. De mest centrala internationella referensramarna har utnyttjats för klimatkriterierna. Vi uppdaterar kriterierna i takt med att referensramarna utvecklas. 

Dessa branscher kan vi inte finansiera

Finnveras finansiering lämpar sig för de flesta branscher, men vissa branscher har uteslutits antingen i lagstiftningen som styr Finnveras verksamhet eller i bolagets egna riktlinjer.

Bekanta dig med Finnveras mål för hållbarhet

I enlighet med vår strategi är vi en ansvarsfull finansiär vars verksamhet grundar sig på riskbaserad bedömning och internationellt kända standarder. Vi har ställt upp mål samt mäter och rapporterar om klimatkonsekvenserna av vår finansieringsverksamhet och vår egen verksamhet. 

Dela sidan: