Finansiering av betalningstid

Att erbjuda betalningstid kan i affärsförhandlingar vara den avgörande faktorn som till slut tar hem affären. När du använder rätt finansieringslösningar, behöver detta inte heller belasta företagets kassa eller balansräkning.

Finansiering av betalningstid med hjälp av banken och Finnvera

Att erbjuda betalningstid kan i affärsförhandlingar vara den avgörande faktorn som till slut tar hem affären. När du använder rätt finansieringslösningar, behöver detta inte heller belasta företagets kassa eller balansräkning. Det finns flera alternativ för köparfinansiering.

Remburs med betalningstid

Om du använder en remburs med betalningstid som betalningssätt, kan din bank betala (diskontera) rembursen till ditt företag genast efter att varan levererats, när du har uppvisat dokument enligt rembursvillkoren för din bank.

Försäljning eller finansiering av kundfordringar

Du kan omvandla kundfordringar hos utländska köpare till kontanter antingen genom att sälja dem till din bank eller genom att finansiera fordringarna.

När du säljer kundfordringarna till din bank, övergår även den kreditförlustrisk som förknippas med fordringarna på banken. I detta fall kan banken skydda fordringarna med Finnveras garanti för kundfordringar. Garantin lämpar sig till exempel för kontinuerliga exportleveranser av råvaror, konsumtionsvaror och halvfabrikat, där betalningstiden för köparen typiskt är mindre än 180 dagar.

Vid finansieringen av kundfordringar beviljar banken ditt företag ett lån mot fordringarna (t.ex. ett factoring-arrangemang). Ditt företag bär fortfarande kreditförlustrisken som är förknippad med fordringarna. Om du har försäkrat dina fordringar med Finnveras kreditriskgaranti, kan du överföra din ersättningsrätt som baseras på garantin till din bank och använda garantin som säkerhet för krediten.

Växel

Med exportinkasso förknippas ofta en växel (eller växelserie) som är separat från köpekontraktet och som godkänns av köparen. Den ska betalas av köparen efter en avtalad betalningstid.

Växeln lämpar sig som köparfinansiering till exempel vid export av maskiner och anordningar. Med växelgarantin köper banken växeln av ditt företag och överför riskerna förknippade med finansieringen på Finnvera. Garantin skyddar banken ifall köparen av någon anledning inte skulle betala växeln på förfallodagen.

Dela sidan: