Content Section

Garanti för kundfordringar

Innehållsförteckning

Garanti för kundfordringar

Garantin skyddar banken mot kreditrisker när exportören säljer kundfordringar som gäller utlandshandel till banken.

Garantin lämpar sig vanligen för fortlöpande leveranser eller för en enskild affär med kort betalningstid (under 2 år). Med anledning av EU:s bestämmelser om statsstöd beviljas i regel garanti för exportaffärer med en betalningstid på under två år endast när affären riktar sig till länder som inte är EU-länder eller andra industriländer i väst.

På grund av coronapandemin införde EU-kommissionen ett omfattande åtgärdspaket, där ett meddelande om kortvarig kreditförsäkring ingår som en del. Enligt meddelandet har de EU-länderna och andra industriländer i väst tillfälligt utlysts som icke-marknadsmässiga fram till slutet av december 2021. Finnvera kan enligt prövning bevilja garantier för kundfordringar till dessa länder så att garantin beviljas före slutet av december 2021 och inom ramen för garantin kan man täcka export som sker senast 30.6.2022.

Exportören ingår ett skriftligt handelsavtal med köparen där köpevillkoren fastställs. När exportören har fullgjort leveransen enligt avtalet och en fordran har uppstått kan exportören sälja kundfordringar, som hänför sig till handelsavtalet och som gäller leveransen, till banken. Med hjälp av garantin för kundfordringar kan exportören bevilja en utländsk köpare betalningstid och själv få betalt för affären genast.

Garantin ger banken ett omfattande skydd mot risker som är förknippade med köparen och köparens land. Garantin skyddar även banken mot möjliga tvister och dokumentrisker förorsakade av exportören. 

Risker som täcks 

  • Kommersiella risker, dvs. köparens insolvens och ovilja att betala.
  • Politiska risker som vanligen beror på köparens land och som finansiären och köparen inte kan påverka, till exempel en begränsning av överföring av kreditvaluta, stabilisering av skulder eller force majeure-händelser, såsom översvämningar, jordbävningar, krig eller uppror.
  • Risker som hänför sig till exportörens agerande.

Finnvera bedömer utifrån de uppgifter som exportören lämnat i sin ansökan om det finns förutsättningar för att bevilja garanti. Därtill kommer Finnvera och exportören skilt överens om de gemensamma förfaringssätten. Finansieringen sker i regel utan regressrätt gentemot exportören med undantag från situationer var fordran är stridig eller köparen inte är betalningsskyldig enligt handelsavtalet.

Villkor för garanti för kundfordringar

Garantin kan beviljas när en enskild köpares kreditlimit är högst två miljoner euro. Garantin beviljas utan säkerhetsanspråk.

Täckningsgraden är högst 90 %. Bankens självriskandel är 10 %. Banken kan överföra denna självriskandel på exportören eller kräva en separat säkerhet av exportören, t.ex. handfången pant.

Förutsättningar för beviljande av garanti

  • Finländskt intresse uppfylls.
  • Köparen är utifrån kredit- och bokslutsuppgifterna kreditvärdig.
  • Köparens land är kreditvärdigt och det finns inga kända landsrelaterade hinder för försäljning av kundfordringar.
  • Exportören kan beviljas garanti. Skilt beaktas bl.a. exportörens ekonomiska ställning och verksamhetens resultat, exportörens förmåga att klara av exporthandeln samt riskerna som hänför sig till affären.
  • Finnvera och exportören kommer sinsemellan överens om de gemensamma förfaringssätten i en motförbindelse.
  • Affärens betalningsvillkor följer internationell praxis.

I regel beviljas garanti för exportaffärer med en betalningstid på under två år endast när affären riktar sig till länder som inte är EU-länder eller andra industriländer i väst. På beviljandet av 
garanti för kundfordringar till EU-länder (förutom Grekland) och andra industriländer i väst (Australien, Kanada, Island, Japan, Nya Zeeland, Norge, Schweiz och USA) tillämpas dispens. 

Garantikostnader

Banken tar ut en garantiavgift av exportören när exportören säljer kundfordringar till banken. Avgiftens storlek beror bl.a. på betalningstiden samt köparens och landets kreditvärdighet. 

Ansökan om garanti för kundfordringar

Du kan lämna in din finansieringsansökan tryggt och smidigt via vår onlinetjänst. Logga in med dina personliga bankkoder, certifikatkort eller Mobil ID.

Du kan också fylla i PDF-ansökan nedan och skicka den via e-post till Finnvera.

Ansökan om ersättning

Det är exportgarantins förmånstagare, dvs. garantitagaren, som i allmänhet är banken eller exportören, som ansöker om ersättning baserad på exportgaranti med en undertecknad ansökan. Ersättningen kan också ansökas av förmånstagaren av ersättningsrättigheter. 

Läs mer om ansökan om ersättningar 

""

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?