Exportkredit till köparen

Genom att utnyttja en exportkredit kan en finländsk exportör erbjuda en utländsk köpare långfristig finansiering utifrån OECD-villkor.

Fördelarna med exportkrediter för exportören och köparen

Exportkredit gynnar både exportören och köparen.

Fördelar för exportören

 • Trumfkort i affärsförhandlingar  möjlighet att erbjuda finansiering till köparen
 • En exportkredit belastar inte exportörens balansräkning

Fördelar för köparen

 • Lång betalningstid
 • Den nya finansieringskällan ger köparen möjlighet att bredda finansieringsbasen

För vem

Exportkredit kan beviljas en kreditvärdig utländsk köpare. Säkerheter och/eller eventuellt behov av en borgensman bedöms från fall till fall enligt risken.

Se listan över länder för vilka exportkredit kan beviljas. Om köparen (kredittagare) är belägen i ett land utanför listan, avgörs det landets lämplighet för exportkrediten från fall till fall utifrån exportörens ansökning.

Ramvillkor för exportkrediter

 • Kreditbelopp högst EUR 20 miljoner
 • Kreditbelopp kan vara högst EUR 40 miljoner i ett exportprojekt som uppfyller Finnveras branschspecifika klimatkriterier. I dessa fall utreder vi först om exportkrediten kan beviljas av banken med hjälp av Finnveras exportgarantier.
 • Kredittid är minst 2 år
 • Kreditvalutor EUR, USD eller från fall till fall valutan i kredittagarens eller köparens land  
 • Kredit kan ha rörlig eller fast ränta
 • Graden av inhemskt ursprung ska vara tillräcklig i exportaffären
 • Innan krediten tas ut ska köparen vanligen betala exportören ett förskott på minst 15 procent
 • Amorteringar på krediten betalas vanligtvis halvårsvis i jämna rater
 • OECD:s avtalsvillkor för exportkrediter tillämpas på krediten

Exportkrediten är en kredit som Finnvera och Finlands Exportkredit Ab (ett dotterbolag som ägs till 100 procent av Finnvera) tillsammans beviljar. Finlands Exportkredit Ab fungerar som kreditgivaren och Finnvera som agenten. Exportkrediten förutsätter att en exportgaranti beviljats av Finnvera.

Exportören ansöker om exportkredit för köparen och lämnar uppgifter om exportaffären.

Stadier av processen

""

Kostnader

Exportörens kostnader:

 • Expeditionsavgift (inkl. kredituplysning) 300–1 300 euro beroende på kreditbeloppet

Köparens, dvs. kredittagarens, kostnader:

 • Regleringsprovision
 • Kreditreserveringsprovision
 • Marginal enligt riskklass + referensränta (rörlig/fast)
 • Arvode till advokatbyrå och eventuella övriga kostnader för krediten

Exportörens risker

Vid förhandlingar om betalningsvillkor och betalningssätt ska exportören beakta att en exportkredit som beviljats köparen inte fungerar som säkerhet för betalningen, till skillnad från till exempel remburs. Därför ska exportören se till att risken under tillverkningen och riskerna som är förknippade med betalningsposterna täcks med t.ex. remburs, bankgaranti eller Finnveras kreditriskgaranti. För att få en uppfattning om riskerna ska exportören beakta att kreditmedlen kan betalas till exportören endast om

 • kredittagarens kreditavtal är i kraft (t.ex. villkor i kreditavtalet) och
 • kredittagaren gör begäran om uttag i enlighet med kreditvillkoren

Eventuell valutarisk för kredittagaren

Exportkrediten beviljas i euro (EUR) eller dollar (USD), och amorteringar, räntor och avgifter måste betalas i kreditens valuta. Om kredittagarens huvudsakliga inkomst är i en annan valuta än krediten bör kredittagaren överväga behovet av att säkra valutakursrisken och vid behov diskutera saken med till exempel sin egen bank.

Ansökan och nödvändiga uppgifter

En exportkredit bör ansökas av exportören. Om exportören däremot är ett dotterbolag till ett finskt företag och inte är hemmahörande I Finland, bör exportkrediten istället ansökas av det finska moderbolaget. En exportkredit måste ansökas om innan den fasta CIRR-räntan låses. Med samma ansökan kan exportören vid behov också ansöka om Finnveras kreditriskgaranti för att täcka de risker som hänför sig till tillverkningskostnaderna och betalningsposterna. För bedömning av kredittagarens kreditvärdighet och exporthandel behövs följande uppgifter:

Vanliga frågor

Utforska vanliga frågor och svar om ansökan om exportkredit, kreditvillkor och säkerheter om finansiering.

Vill veta mer?

Mer information kan du få av din kontaktperson på Finnvera. Om du inte har någon kontaktperson än, skicka ett meddelande till oss så kontaktar vi dig.

Dela sidan: