Ränteutjämning

Ränteutjämningsystemet är en del av exportfrämjandet. Finlands Exportkredit Ab förvaltar Finlands ränteutjämningssystem. I ränteutjämningssystemet har banken en betydande roll.

Hur fungerar ränteutjämningen?

Banken arrangerar exportkrediter som baseras på CIRR-räntor till sina kunder som köper finländska kapitalvaror och tjänster. Det projektspecifika ränteutjämningsavtalet som Finlands Exportkredit och finansinstitutet ingår utgör ett skydd för finansinstitutet, med hjälp av vilket en fordran som grundar sig på CIRR-ränta omvandlas till en fordran med rörlig ränta.

Med stöd av ränteutjämningsavtalet erlägger banken en fast CIRR-ränta med tillägg av potentiell marginal till Finlands Exportkredit och får en rörlig ränta i utbyte (vanligtvis Euribor eller CME Term SOFR) med tillägg av marginal enligt följande tabell:

Kredittid i år

Kreditens belopp

 

under 5M€

5–25 M€

25–50 M€

över 50M€

5 eller mindre 

50 bp

40 bp

35 bp

30 bp

över 5–10

50 bp

45 bp

40 bp

40 bp

över 10

50 bp

50 bp

45 bp

40 bp

Banken använder ofta exportgarantier för att täcka kreditrisken, men kan också täcka kreditrisken själv eller på övrigt sätt.

Ränteutjämningens villkor

Som arrangör och finansiär av exportkrediten på OECD-villkor fungerar en bank som administrerar krediten, dess säkerheter och eventuella exportgarantier under hela kredittiden. Kreditvalutan är i regel euron, US Dollar eller köparens lands valuta.

Finlands Exportkredit uppbär av kunden en projektspecifik marginal på räntan samt ett reserveringsarvode och en handläggningsavgift för potentiell förnyande av offerten.

Ansökan om ränteutjämning

Finansieringen av export- och fartygskrediter och ränteutjämning ska sökas innan den fasta CIRR-räntan låses. Ansökan kan lämnas av exportören eller finansinstitutet som befullmäktigats av den utländska köparen.

Finansiering kan ansökas genom Finnveras onlinetjänst när sökanden är en finsk exportör eller ett finskt moderbolag. Preliminär ansökan finns tillgänglig på onlinetjänsten, som kan användas för transaktioner där begränsad information för närvarande är tillgänglig. FEC-finansiering kan även sökas genom en PDF-ansökan som skickas till applications.eca(at)finnvera.fi

Se listan över våra samarbetande banker

Dela sidan: