Sök i finnvera.fi

Exportgarantiverksamhet

Tillbaka

Exportgarantier

Finnvera vill trygga de finländska företagens konkurrenskraft på exportmarknaderna genom att erbjuda finländska exportörer och exportfinansiärer arrangemang för täckning av export- och projektfinansieringsrisker på minst samma nivå som de vilka våra huvudkonkurrentländer erbjuder sina egna kunder. Våra kunder utgörs av dels företag, dels inhemska och internationella banker och finansieringsinstitut.

Politiska risker

Politiska risker förknippas med den utländska köparens eller kredittagarens land eller ett tredje land, som kan förorsaka exportören, investeraren eller finansiären kreditförluster.

De vanligaste politiska riskerna är begränsningar i överföringen av betalningsvaluta, konsolidering av skulder och krig eller uppror. Då kredittagaren eller borgensmannen är exportdestinationslandets centralbank, finansministerium eller annan myndighet, som direkt representerar staten, är det fråga om suverän risk.

Vid täckning av enbart politisk risk täcks inte kommersiella risker som orsakas av köparen, kredittagaren eller garanten.

Politisk risk bedöms genom att kontinuerligt följa med kreditvärdigheten i länder med politiska risker (se landklassificeringen ). Politiska risker bedöms med hjälp av nedanstående kriterier som kan förknippas med landets ekonomiska läge:

Kommersiella risker

Föremål för kommersiella risker är utländska, vanligtvis utanför OECD-området belägna köpare, banker eller projektbolag.

De mest typiska kommersiella riskerna är konkurs, annan insolvens eller betalningsovillighet. Riskerna i anslutning till kredittagare/köpare bedöms även i de fall där kredittagarens/köparens betalningsförmåga garanteras av en bank. Omfattningen av den riskanalys som utförs sätts alltid i relation till riskens storlek.

I bedömningen av kommersiella risker är bl.a följande faktorer viktiga:

 • köparens/kredittagarens ekonomiska ställning och kreditvärdighet
 • bransch
 • helhetsfinansiering
 • riskfördelning
 • säkerheter
 • prissättning
 • miljöpåverkan
 • destinationsland

Finnvera förbehåller sig rätten att ändra sin garantipolitik eller prissättning ifall omständigheterna ändras.

Närmare information om kommersiella risker

 • Företags-/köparrisker
 • Projektrisker
 • Bankrisker

 • Bankrisker

  Riktgivande faktorer som beaktas i bankrisktagning är bl.a.:

  • bankens soliditet, balansomslutning, lönsamhet och likviditet på tillräckligt god nivå med tanke på landets förhållanden
  • bankens ledning
  • stats- eller ägarstöd till banken
  • Finnveras riskandel vanligtvis högst 10 % av bankens egna medel.
 • Projektrisker

  Riktgivande omständigheter som bör beaktas i projektrisktagning:

  • För projektet grundas ett separat projektbolag och återbetalningen av krediten grundar sig på projektbolagets framtida kassaflöde.
  • Projektet bör enligt prognoserna vara lönsamt och kassaflödet tillräckligt för återbetalning av krediten.
  • För projektet måste finnas säkerheter, som delas pro rata/pari passu (proportionellt och med lika rättigheter) mellan kreditgivarna.
  • Projektets eget kapital bör vara minst 30 % (kravet varierar enligt projekt och bransch).
  • Finnvera kan garantera högst 50% av projektets totalbelopp.
  • Finnveras risk kan vanligtvis inte överstiga EUR 100 miljoner eller understiga EUR 10 miljoner.
  • Riskfördelning eftersträvas, och om det lyckas kan Finnveras maximirisk överstiga EUR 100 miljoner, ifall projektets totala investeringsvärde är högt.
  • Finnvera förutsätter att en opartisk lönsamhetsanalys över projektet utförts (s.k. feasibility study).
  • Av ägarna kan fordras övriga utfästelser (recourse).

  För att garantera att den kommersiella risken kan analyseras tillräckligt omfattande har Finnvera uppgjort en checklista . Garantibehandlingen kan påskyndas avsevärt om i listan nämnda uppgifter om projektet sänds redan i samband med ansökan.

  Checklista över kommersiella risker i anslutning till projektet

  • beskrivning av investeringsobjektet och tidtabell för investeringens verkställande
  • destinationslandets lagstiftningsmiljö och myndigheters verksamhet
  • makroekonomiska/demografiska variabler
  • ägare, sponsorer
  • projektbolagets organisation och ledning
  • projektets ekonomiska miljö och marknadsutsikter
  • finansiering och projektbolagets resultatmål
  • säkerheter och sponsorernas eventuellt övrigt stöd för projektet.

  Projekt kan också verkställas inom ramen för OECD:s projektfinansieringsavtal som trädde i kraft 1998 och möjliggör flexiblare återbetalningstider och maximikredittider.

 • Företags-/köparrisker

   I fastställandet av företags-/köparrisker beaktas bl.a. att

  •  det egna kapitalet är tillräckligt
  •  det ekonomiska läget är tillfredsställande
  •  verksamheten är lönsam
  •  inga betalningsstörningar eller varnande omnämnanden i kreditupplysningar
  •  Finnveras riskandel utgör i allmänhet högst 20% av omsättningen, och får inte överstiga beloppet på eget kapital

Landpolicy

Finnvera utvärderar ständigt kreditvärdigheten i länder med politiska risker. Landpolicyn och landklassificeringen skapar ramen för täckandet av exportrisker.

Landpolicyn upplyser om

 • Finnveras risktagning i ifrågavarande land
 • säkerheter eller betalningsvillkor som krävs
 • maximiriskperioden

Finnvera indelar länderna i sju landklasser. Landklasserna för korta (ST) garantier och för medellånga/långa (MT/LT) garantier kan vara olika.

 • Vilken landklass landet klassificeras beror på
  • Utvärdering av landets förmåga att sköta externa förpliktelser
  • Förväntningar på ifrågavarande lands ekonomiska framtida utveckling
  • Politisk stabilitet
  • Legislativ miljö
 • Landklasser

  0. Utmärkt betalningsförmåga
  1. Mycket god betalningsförmåga
  2. God betalningsförmåga
  3. Tillfredställande betalningsförmåga
  4. Måttlig betalningsförmåga
  5. Nöjaktig betalningsförmåga
  6. Svag betalningsförmåga
  7. Mycket svag betalningsförmåga

 • Landklassen inverkar på
  • garantipremienivån
  • vilka motsäkerheter som krävs
  • Finnveras landpolicy för ifrågavarande land

Internationellt samarbete

Exportgarantiverksamheten regleras av en mängd internationella författningar och avtal med hjälp av vilka garantiinstituten försöker stävja konkurrensen med exportkreditvillkor. Ett intensivt internationellt samarbete är en förutsättning för att Finnvera skall kunna följa och utveckla dessa spelregler.

Samarbetet staterna emellan sker inom ramen för OECD och Europeiska unionen. OECD-exportkreditavtalet är det viktigaste internationella avtalet som reglerar exportkreditverksamheten. EU å sin sida strävar till att skapa ett jämnstarkt konkurrensläge för exportörer i medlemsländerna.

Bernunionen är garantiinstitutens sammanslutning, som är ett forum for informationsutbyte för medlemmar ock befrämjare av sunda principer i exportkredit- och investeringsverksamheten.

OECD

OECD är en ekonomisk sammanslutning mellan industriländer och används för att visa utvecklingen i världensom helhet.

OECD står för Organisation for Economic Cooperation and Development.

 • Hållbar långivning

  OECD länderna tar hänsyn till fattiga, svårt skuldsatta länders skuldsituation. Finnvera och de övriga OECD medlemmar vill följa med IMF och Världsbankens restriktioner och kan därför medverka bara i begränsade projekt som ökar dessa länders officiella skuld.

 • Rekommendationer

  Garantitagarna ombeds beakta OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

  Riktlinjerna omfattar anvisningar för ansvarsfull affärsverksamhet. Innehållet består bl.a. av principer som gäller respekt för mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och ansvarsfull kontroll av produktkedjan. Rekommendationerna gäller även öppenhet, sysselsättning och arbetstagarnas organisering, miljön, åtgärder mot bestickning, konsumentfrågor, vetenskap och teknologi, konkurrens och beskattning. Rekommendationerna har utarbetats särskilt med tanke på multinationella företag, men principerna för god affärsverksamhet som sammanfattats i rekommendationerna kan tillämpas i alla företag oavsett storlek.

  I länder som bundit sig att följa rekommendationerna finns en nationell aktör som främjar utnyttjandet av rekommendationerna och behandlar eventuella tvister beträffande tillämpandet av riktlinjerna.

  I Finland främjar arbets- och näringsministeriet samt delegationen för samhälls- och företagsansvar tillämpandet av riktlinjerna och utgör den nationella samarbetspartnern:

  OECD:s nationella samarbetspartner (National Contact Points, NCPs) i alla länder:

 • Villkor för projektfinansiering

  Återbetalningsplanen för ett äkta projektfinansieringsprojekt (kreditgivaren tror att projektets kassaflöde räcker till för kreditens återbetalning och projektets medel utgör en tillräcklig säkerhet för krediten) kan vara flexiblare än för normal exportkredit, dvs. efterfölja de kassaflöden som projektet genererar.

  Vid projektfinansiering återbetalningstiden är högst 14 år och den genomsnittliga återbetalningstiden (average weighted life) högst 7,25 år (förutom vid projekt i höginkomstländer inom OECD).

  Flexiblare återbetalningsvillkor kan tillämpas på projektfinansiering i höginkomstländer inom OECD ifall den offentligt stödda andelen (kombinerad ECA-andel) är under 50 % av syndikatet och ECA-stödet är pari passu med de andra finansiärerna. Återbetalningstiden är högst 14 år och den genomsnittliga återbetalningstiden högst 7,25 år, förutom om ECA-andelen är över 35% (och under 50%) av syndikatet, då återbetalningstiden är högst 10 år och den genomsnittliga återbetalningstiden högst 5,25 år.

  Återbetalningsprogrammet för ett projektfinansieringsprojekt skall uppfylla följande villkor:

  • Den första kapitalamorteringsposten skall betalas senast 2 år efter kreditens begynnelsetidpunkt.
  • Den första kapitalamorteringsposten skall vara större än 2 % av kreditkapitalet.
  • Den första ränteposten skall betalas inom 6 månader efter kreditens begynnelsetidpunkt; därefter kan räntan betalas var 12:e månad.
  • En enskild kapitalamorteringspost eller en serie av kapitalamorteringsposter inom en period av 6 månader får utgöra högst 25 % av hela kapitalet.
 • Exportkreditavtalet

  De viktigaste västra industriländerna har förbundit sig att följa villkoren i det s.k. OECD-exportkreditavtalet vid beviljandet av garantier, finansiering eller återfinansiering för offentligt stödda exportkrediter.

  Finnvera är Finlands officiella exportgarantiinstitut, varför de krediter som Finnvera garanterar bör följa villkoren i exportkreditavtalet.

  OECD-exportkreditavtalet är en "gentlemannaöverenskommelse" mellan staterna. EU har bekräftat avtalet och det är därmed bindande för medlemsstaterna.

  Deltagarländer

  De stater som omfattas av avtalet är Australien, Sydkorea, Kanada, Japan, Norge, Schweiz, Nya Zeeland, USA och EU länder.

  Vad exportkreditavtalet avser

  Exportkreditavtalet gäller kreditarrangemang bundna till kapitalvaruexport med en kredittid på 2 år eller längre. Försvarsmateriel, lantbruksprodukter och till export obunden utvecklingshjälp omfattas inte av reglerna. För fartyg, flygplan, järnväg och kraftverk samt förnyelsebar energi, vattenförsörjning och företag som idkar klimatförändring finns egna regler. De viktigaste avtalsreglerna gäller:

  • tillåtna maximikredittider
  • minimiräntor
  • kontantandel
  • återbetalningsvillkor
  • minimipriser

  Minimiräntakrav

  Kravet på minimiränta gäller endast om krediten beviljas offentligt finansieringsstöd i någon form, vilket i Finland innebär ränteutjämning och exportkrediter som handhas av Finnish Export Credit Ltd . Om Finnveras exportgaranti utgör den enda formen av offentligt stöd för en kredit på marknadsvillkor, gäller exportgarantiavtalet inte krediträntor.

  Maximikredittid

  • landgrupp I, "rika länder", vanligtvis 5 år (8,5 år möjligt i undantagsfall)
  • landgrupp II, "relativt fattiga länder", 10 år
  • projektfinansiering; 14 år (Projekter i OECD-länder med hög inkomstnivå: ECA-andelen av den totala skuldfinansieringen måste vara mindre än 50% av skuldfinansieringen. Detta gäller  till 31.12.2015)
  • förnybar energi och vatten,18 år
  • projekter som minskar klimatförändringen och till det passande företag, 15 eller 18 år

  På fastställandet av en lämplig kredittid inom ramen för maximikredittiderna inverkar bl.a. affärens karaktär och omfattning.

  Ränta

  • marknadsränta eller
  • CIRR (Commercial Interest Reference Rate) om ränteutjämning söks

  Kontantandel

  • minst 15 % av köpesumman

  Återbetalning av krediten

  • i jämstora halvårsrater, den första raten 6 månader efter effektiv leverans i enlighet med leveransavtalet

  På OECD's www-sida kan du på engelska skriva ut exportkreditavtalet, regler angående garantipremier samt uppgifter om OECD's landgrupper.

 • Miljöavtal

  OECD-exportkreditavtalets deltagarstater har i miljöavtalet avtalat om exportkreditverksamhetens gemensamma principer.

  Länkar:

Europeiska unionen

EU:s direktiv om harmonisering av medellånga och långa garantier trädde i kraft i juni 1998. Syftet med direktivet är att ge garantitagare i samtliga medlemsländer likvärdiga exportgarantivillkor och därigenom likadana möjligheter att konkurrera med exportprodukten och inte med finansieringsvillkor. Direktivet innehåller regler om garantivillkor, garantipremier, landpolicy och notifieringsförfarande. Då det gäller garantipremier och landspolitik följer direktivet OECD-garantipremieavtalet.

Kommunikén angående exportgarantier för kort betalningstid (risktid under 2 år), som baserar sig på EU:s konkurrenslagstiftning trädde i kraft år 1997. I normala fall förbjuder kommunikén officiella exportgarantianstalter att garantera sk. marknadsrisker, d.v.s. sådana risker som privata försäkringsbolag är villiga att försäkra. Enligt kommunikén kan Finnvera inte bevilja garantier för under 2 års risktid (tillverkningstid + kreditens återbetalningstid) till följande länder:

 • EU-länder (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike)
 • Australien, Kanada, Island, Japan, Nya Zeeland, Norge, Schweiz, Förenta Staterna

Undantag från kommunikéns grundprincip:

EU-lagstiftningen gäller enbart traditionell kreditförsäkring för att täcka köparrisken men inte bankrisken för affärer med riskperiod på mindre än två år till dessa så kallade marknadsriskländer. Om betalningssättet är remburs och man använder en rembursgaranti eller en övrig garanti där en bank är riskobjekt, kan Finnvera enligt riskfördelningsprincipen överväga att bevilja garantier till dessa länder.

Europakommissionens kommuniké angående exportgarantier för kort betalningstid

Specialtillstånd till att garantera exportaffärer med kort betalningstid

Den 15 december 2015 har EU-kommissionen beviljat Finnvera tillstånd att garantera exportaffärer med kort betalningstid till ovan nämnda länder i följande fall där kommissionen ser en marknadsbrist:

 1. när den sökande är ett SMF-företag¹ som har en årlig exportomsättning på högst två miljoner euroELLER
 2. när kreditförsäkring söks för en risk som är förknippad med en enskild exportaffär med en risktid på minst 181 dagar och högst två år.

Tillståndet gäller till utgången av 2020.

Finnveras kreditförsäkring kan sökas av alla exportföretag som fungerar i Finland. Finnvera bedömer köparens kreditvärdighet utifrån sin normala riskbedömning. Finnvera kan överväga att garantera enbart affärer av ekonomiskt sunda köpare, som uppfyller ovan nämnda punkt 1 ELLER 2. En förutsättning för garanteringen är också att en privat kreditförsäkrare inte har kunnat erbjuda ett tillräckligt försäkringsskydd. Finnvera ber alltid att få kreditupplysningar om köparen och om köparen har till exempel allvarliga betalningsförsummelser eller svaga ekonomiska nyckeltal, kan dessa utgöra grund för avslag på garantiansökan.

I första hand ska exportörerna ansöka om försäkringsskydd hos de kreditförsäkrare som är verksamma i Finland:

Kontaktuppgifter till kreditförsäkrarna:

Atradius Credit Insurance N.V.
www.atradius.fi
kreditförsäkring: tfn (09) 6811 2422

COFACE
www.coface.com
Telefon: +358 (0)50 596 7431

Euler Hermes Kreditförsäkring
www.eulerhermes.fi
kreditförsäkring: tfn 010 850 8500

Tryg Garanti
www.tryggaranti.fi
Telefon: +358 (0)20 7805 790
post(at)tryggaranti.fi

Om kreditförsäkrarna inte kan täcka exportaffären, kan exportören ansöka om försäkringsskydd hos Finnvera. Innan garantiansökan behandlas ska exportören meddela Finnvera att företaget har ansökt om garantier hos privata försäkrare. Exportören bör i ansökningsblanketten förse Finnvera med de upplysningar med stöd av vilka villkoren för undantagstillståndet uppfylls i affären. Om försäkringsskydd söks med stöd av punkt 1 ska exportören vara ett SMF-företag enligt EU:s definition och uppge sin årliga exportomsättning (som får vara högst två miljoner euro). Då exportören använder punkt 2 ska denne uppge affärens natur. Vid behov tar garantihandläggaren kontakt med den sökande för ytterligare utredningar.

Exportgarantiansökningar behandlas av Finnveras enhet Storaföretag i Helsingfors.Skicka ansökningar till luottavakuutus (at) finnvera.fi eller online.

Ansökningsblanketter finns på produktsidor:

1Enligt EU:s definition: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm

Bernunionen

Finnvera är medlem i Bernunionen (International Union of Credit and Investment Insurers), som är en sammanslutning av över 50 exportekredit- och investeringsgarantiinstitut från över 40 länder i alla delar av världen.

Bernunionen syftar till att utveckla export- och investeringsförsäkring baserad på professionellt, omfattande informationsutbyte.

Bernunionen har fastställt grundläggande värderingar (Guiding Principles) som styr medlemmarnas verksamhet. Mera information om Bernunionen och principerna finns på Bernunionens hemsida.

www.berneunion.org.uk

Samarbetsavtal

Samarbetet mellan garantiinstituten är speciellt viktigt då exportföretag har produktion i flera länder eller då i exportprojektet ingår leveranser från exportörer i olika länder. Finnvera har ingått samarbetsavtal med olika garantiinstitut. Avtalen skapar ramen för samarbetet men är ingen förutsättning.
  
Finnvera kan täcka utländska underleveranser upp till 30-40% av köpesumman utgående ifrån egen bedömning av riskerna.

Samordnad garanti och återförsäkringsarrangemang är särskilt praktiska när det är fråga om större projekt eller riskabla marknader. Vid samordnad garanti täcker garantiinstituten i varje enskilt exportland den egna nationella andelen och samarbetet begränsar sig närmast till informationsutbyte mellan garantiinstituten i anslutning till projektet.

Vid återförsäkring är huvudförsäkringsgivaren garantiinstitutet i det land vars exportandel är störst. Huvudförsäkringsgivaren ingår ett garantiavtal för det totala kreditbeloppet och ingår ett återförsäkringsavtal med garantiinstitutet i underleverantörlandet. I detta arrangemang godkänner garantiinstitutet i underleverantörens land vanligtvis huvudförsäkringsgivarens villkor.

Finnvera har ingått samordnadgarantiavtal eller återförsäkringsavtal med följande garantiinstitut:

Finländskt intresse

I exportgaranti- och exportfinansieringsverksamheten förverkligas finländskt intresse direkt när graden av inhemskt ursprung i en exportaffär (=inköp och kostnader från Finland samt affärens marginal) är betydande, dvs. över 27 procent av exportprojektets värde (de lokala kostnaderna inberäknade) eller 33 procent av exportkrediten. Detta gäller när återbetalningstiden för exportkrediten är över två år.

Om det affärsspecifika kravet på inhemskt ursprung inte uppfylls måste exportören lämna en ytterligare redogörelse för hur finländskt intresse förverkligas på annat sätt. Finländskt intresse kan förverkligas bland annat på följande sätt:

 • Den sammanlagda graden av inhemskt ursprung för exportbolagets exportaffärer som förverkligats föregående år eller den genomsnittliga graden av inhemskt ursprung för företagets produkter är 27 procent eller mer.
 • Exportören är ett SMF-företag som strävar efter tillväxt och internationalisering
 • Det är fråga om en lansering av en ny produkt och främjande av exporten av denna.
 • Planeringen av exportaffären, projektledningen eller företagets patent- eller industrirättigheter är i Finland.
 • Till exportaffären hör en stor mängd leveranser från EU-området eller leveranserna sker från ett flertal länder och en huvudleverantör saknas.
 • Exportgarantiinstitutet i landet dotterbolaget är beläget i kan inte bevilja exportgaranti åt dotterbolaget
 • Riskspridning förverkligas i projektet.
 • Förverkligandet av en enskild exportaffär med lägre grad av inhemskt ursprung kan möjliggöra nya affärer av högre grad av inhemskt ursprung (kundrelation).
 • Exportbolagets verksamhet som helhet gagnar den ekonomiska utvecklingen i Finland på ett betydande sätt.

Policy för bedömning av projekts miljökonsekvenser och sociala konsekvenser

I sin finansieringsverksamhet beaktar Finnvera miljökonsekvenser och sociala konsekvenser som en del av helhetsriskbedömningen av de projekt som beviljas finansiering.

Finnveras exportfinansiering har i november 2016 uppdaterat sin policy gällande projektbedömning.

Bilagor:

OECD:s avtal Common Approaches

Principer

Följande principer styr Finnveras exportfinansieringsverksamhet gällande miljöfrågor och sociala frågor:

 • Miljökonsekvenserna som en del av bedömningen av den totala risk som är förknippad med projektetVid beviljandet av en exportgaranti och fastställandet av villkoren för en exportgaranti beaktas bl.a. miljökonsekvenserna och de sociala konsekvenserna av projektet som beviljas garanti som en del av bedömningen av den totala risken som är förknippad med projektet.
 • Exportgarantiinstitutens samarbete i miljöfrågor och sociala frågorFinnvera deltar aktivt i exportgarantiinstitutens (Export Credit Agency, ECA) diskussioner och arbetsgrupper för gemensamma tillvägagångssätt gällande miljön och sociala frågor. Finnvera stödjer den internationella utvecklingen i syfte att skapa gemensamma spelregler för exportgarantiinstituten, så att exportörer i olika länder till dessa delar kan beredas lika konkurrensmöjligheter.Finnvera följer det avtal om gemensamma tillvägagångssätt gällande miljön och sociala frågor samt offentligt stödda exportkrediter som godkänts av organisationen för ekonomisk samverkan och utveckling (OECD), Recommendation of the Council on Common Approaches for Officially Supported Export Credits and Environmental and Social Due Diligence.
 • Övriga internationella avtal och ramverkFöljande internationella avtal och ramverk fungerar också som grund för OECD:s arbete: FN:s förklaring om skyldighet att iaktta de mänskliga rättigheterna, ILO:s förklaring om grundläggande principer och rättigheter på arbetsplatsen, FN:s ramkonvention om klimatförändringar samt OECD:s verksamhetsinstruktioner för multinationella företag.
 • Kontinuerlig förbättringFinnveras policy för bedömning av projekts miljökonsekvenser och sociala konsekvenser utvecklas kontinuerligt. Internationella konkurrensfaktorer, utvecklingen av miljöfrågor och sociala frågor i anslutning till exportfinansieringen och de egna erfarenheterna beaktas i planeringen. Finnvera utbildar sin personal att identifiera miljösynpunkter och sociala synpunkter och bedöma riskerna förknippade med dessa. Information om branschen och erfarenheter av enskilda projekt delas mellan experterna inom Finnvera.

Bilagor:

 • Den internationella utvecklingen

  Rådet för Organisationen för ekonomisk samverkan och utveckling (OECD) godkände den 7 april 2016 det reviderade avtalet om gemensamma tillvägagångssätt gällande miljöfrågor och sociala frågor samt offentligt stödda exportkrediter (Recommendation of the Council on Common Approaches for Officially Supported Export Credits and Environmental and Social Due Diligence, the ”Common Approaches”).

  Avtalet ersatte de gemensamma verksamhetssätten i exportgarantiinstituten gällande miljöärenden som utarbetats av OECD och som även tillämpats i Finnvera från 2012. Det gällande avtalet granskas på nytt i OECD:s exportkredit- och exportgarantigrupp före utgången av mars 2019.

  Avtalet om miljöfrågor och sociala frågor från 2012 preciserades 2016 enligt följande:

  • Bedömningen av en väsentlig expansion av en befintlig industriell verksamhet och nya projekt förverkligas grundligt liksom tidigare. Projektet omfattar alla fysiska och tekniska funktioner i anknytning till det enligt definitionerna. Övrig byggnation (associated facilities) som är väsentlig för projektet tas i beaktande i bedömningen men påverkar inte projektets klassificering.
  • I projektbedömningen granskas miljökonsekvenser och sociala konsekvenser som specificeras i standarderna som används i bedömningen. Projektspecifika missförhållanden som gäller mänskliga rättigheter beaktas ännu noggrannare än tidigare i bedömningen. Vid behov kompletteras ESIA-utredningen med en separat utredning om mänskliga rättigheter.
   • Miljökonsekvenserna kan vara förknippade med till exempel följande faktorer: luftföroreningar, inklusive växthusgasutsläpp, avloppsvatten, fast avfall, problemavfall, buller och vibration samt betydande användning av naturresurser
   • Sociala konsekvenser kan vara förknippade med till exempel följande faktorer: anställdas arbetsförhållanden och rättigheter, hälsa och säkerhet i lokalsamhällena, markförvärv och tvångsflyttning, urbefolkningarnas rättigheter, kulturarv och projektspecifika människorättsfaktorer såsom tvångsarbetskraft, barnarbetskraft samt arbetshälso- och säkerhetssituationer som hotar människoliv.
  • Projekt som granskas jämförs både med kraven enligt mottagarlandets nationella lagstiftning och med en relevant internationell standard. Projektet ska alltid fylla mottagarlandets nationella normer. Om den valda internationella standarden är strängare än kraven i mottagarlandets lagstiftning, ska projektet uppfylla även denna.
  • Med en relevant internationell standard avses IFC/Världsbanksgruppens standarder och branschspecifika regelverk. Som jämförelsenormer kan även väljas dessa strängare internationellt erkända normer, såsom till exempel Europeiska unionens standarder. Vid bedömning av projektfinansiering används IFC:s Performance Standards regelverk som IFC och Equator Principles banker använder.
  • Om en branschspecifik miljöstandard inte finns med bland Världsbanksgruppens standarder ska någon annan internationellt erkänd branschspecifik standard användas i jämförelsen, till exempel standarder om kärnkraftsindustrin, vattenkraftverk och djurens välbefinnande samt Good Practice Notes, anteckningar om god praxis, som IFC har publicerat.
  • Världsbanksgruppens försiktighetsåtgärdspolicyer och IFC:s regelverk Performance Standards är i kraft den 7 april 2016. När de uppdateras kan OECD:s exportkreditgrupp besluta om ibruktagandet av uppdateringarna utan en genomgång av Common Approaches-rekommendationen. De övriga ovannämnda internationella standarderna och regelverken är i kraft när projektbedömningarna genomförs.
  • I projektfinansiering i projektklass A och vid behov i övriga projekt innefattas i kredittagarens skyldigheter uppföljning av miljöfaktorer och sociala faktorer samt kravet att vidta åtgärder i fråga om förverkligande (Action Plan).
  • Rapporteringen till OECD om utsläpp av växthusgaser från projekten har preciserats enligt följande:
   • De uppskattade årliga utsläppen från alla kraftverksprojekt som använder fossila bränslen rapporteras; och
   • De uppskattade utsläppen även från andra projekt där utsläppen överskrider 25 000 CO2-    ekvivalentton per år och om vilka Finnvera har fått dessa uppgifter rapporteras.
  • OECD:s expertgrupp utvecklar gemensamma funktionssätt och utbyter information om projektbedömningar. Informationsutbytet gäller bl.a. användningen av internationella standarder och möjligheter till flexibilitet som dessa innefattar, användningen av IFC:s Performance Standards i andra än projektfinansieringsprojekt, projektbedömning beträffande leveranskedjor, riskbedömning av nuvarande funktioner, uppställande av villkor för erhållande stöd, uppföljning av genomförandet av projekt samt projektbedömning när det är fråga om små finansieringsprojekt och SMF-företag samt samarbete i fråga om projektbedömning och genomförande med Equator Principles-finansinstitut, multinationella finansinstitut och andra än OECD-länders exportgarantianstalter.

  Den 2013 uppdaterade projektbedömningspolicyn i Finnveras enhet Stora företag har preciserats med beaktande av OECD:s nya avtal Common Approaches.

 • Exportgarantilagen och -förordningen

  Lagen om exportgaranti, som trädde i kraft den 1 juli 2001, aktualiserar miljösynvinkeln i Finnveras verksamhetsprinciper enligt följande (7 § i lagen om statliga exportgarantier):

  Vid beviljandet av exportgaranti och fastställandet av villkoren för exportgaranti tas följande i beaktande:

  1. de internationella föreskrifter och bestämmelser om exportgarantier som är bindande för Finland
  2. internationella konkurrensfaktorer
  3. miljökonsekvenserna av det projekt för vilket exportgaranti beviljas, som en del av bedömningen av den totala risk som är förknippad med projektet.

  Hållbar utveckling innebär ansvar

  Enligt statsrådets förordning tas principen om hållbar utveckling i beaktande i exportgarantiverksamheten och man följer internationellt godkända bedömningsprinciper och förfaringssätt i fråga om miljökonsekvenser och sociala konsekvenser.

  Den projektbedömningspolicy inom exportfinansieringen som fastställdes av Finnveras finansieringsledningsgrupp den 10 november 2016 grundar sig på ovannämnda principer. Vid realiseringen av projektbedömningspolicyn handlar Finnvera i linje med sina konkurrenter i sin exportfinansiering.

Tillämpningsområde

I enlighet med OECD-avtalet gäller denna policy alla Finnveras exportfinansieringsprodukter som har en återbetalningstid för krediten på två år eller mer.

Utanför denna policy lämnar garantier och borgen miljöborgen, Finnveras garantier, finansierings- och motgarantier samt garantier som gäller militärteknik eller oförädlade jordbruksprodukter som enheten Stora företag har behandlat.

Garantier och borgen som gäller skeppsvarv och rederier som verkar i enlighet med kraven i EU-lagstiftningen eller motsvarande lagstiftning bedömer Finnvera vid behov. Gjorda bedömningar, utredningar och till exempel eventuella miljötillstånd ska dock tillställas Finnvera vid behov.

Råvarugarantierna faller inom ramen för policyn. Råvarugarantier beviljas med stöd av lagen om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen. I fråga om råvarugarantierna utreds miljöfrågorna och de sociala frågorna specifikt för varje projekt.

I en återförsäkringssituation, såvida Finnvera beviljar huvudförsäkraren återförsäkring, kan Finnveras projektbedömning göras med stöd av en bedömning som gjorts av en annan exportgarantianstalt, ett betydande multinationellt finansinstitut som deltar i finansieringen eller av huvudförsäkraren.

Finnveras projektbedömning riktar sig i regel till hela projektet, även om exportfinansieringen skulle beviljas endast för en del av projektet eller för en enskild anläggningsleverans som gäller något av projekten.

Gällande kreditriskgarantier som beviljas för risker under tillverkningstiden, utreds eventuella miljörisker och sociala risker genom informationssökning som sker skilt för varje projekt. Vid behov ombeds den som söker om exportfinansiering om ytterligare information.

Till utrikesministeriets räntestödskrediter hör alltid Finnveras exportgaranti, men för deras del ansvarar utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning för granskningen av miljökonsekvenserna och de sociala konsekvenserna av projektet jämte kostnader. Utrikesministeriet fastställer bedömningens objekt och omfattning.

Processen för bedömning av miljökonsekvenser och sociala konsekvenser

Sortering, klassificering och bedömning av projekt

Sorteringens syfte är att identifiera de ansökningar som faller inom ramen för Finnveras projektbedömning. En ansökan bedöms, om den är förknippad med ett projekt. Vid sortering och klassificering av projektidentifieras nivån på projektets potentiella negativa och positiva miljökonsekvenser och sociala konsekvenser, enligt vilka en ändamålsenlig omfattning för projektets bedömning och projektklass fastställs.

 • Klassificering

  Projektet klassificeras i någon av de tre projektklasserna utifrån exportfinansieringsansökan och övrig bakgrundsinformation:

  A: Projekt som kan ha betydande negativa miljökonsekvenser eller sociala konsekvenser som kan vara bestående och utsträcka sig till ett mer omfattande område än själva den plats där projektet är beläget. I praktiken nya produktionsanläggningar och betydande utbyggnad av produktionsanläggningar inom känsliga branscher samt projekt som befinner sig på känsliga områden eller i deras omedelbara närhet.

  - till exempel en cellulosafabrik, en gruva och ett stort kraftverk

  B: Projekt som kan ha måttliga negativa miljökonsekvenser eller sociala konsekvenser av mindre omfattning och som är lättare att ha kontroll över än i projekt som hör till kategori A.

  - till exempel en pappersfabrik eller utbyggnad av ett kraftverk, ett nytt sjukhus eller en ny mobiltelefonfabrik

  C: Projekt som inte har miljökonsekvenser eller sociala konsekvenser eller konsekvenserna är ringa.

  - till exempel byggnad av mobiltelefonnät på icke-känsligt område.

  Som stöd vid klassificeringen av ett projekt enligt kategori A används fastställda kapacitets- och produktionsgränser för respektive bransch, vilka framgår av bilaga I till OECD-avtalet.

  Bilagor:

 • Screening

  Exportfinansieringsansökningar sorteras enligt de i ansökningsblanketten givna uppgifterna. Om ansökan inte hör under policyn om bedömning av miljökonsekvenser och sociala konsekvenser i Finnveras projekt (se policyns tillämpningsområde) klassificeras den inte i en projektklass och kräver inte heller vidare behandling i fråga om miljöfrågor och sociala frågor.

  Finansieringsansökningar där Finnveras risk uppgår till högst 10 miljoner euro och projektet förknippat med finansieringen inte befinner sig inom ett känsligt område eller kan inverka negativt på ett känsligt område, och inte är förknippat med sannolika allvarliga projektspecifika missförhållanden i anslutning till mänskliga rättigheter, utreds eventuella miljörisker och sociala risker genom informationssökning. Om inte annat beslutas, klassificeras ansökan med "icke projekt".

  Finansieringsansökningar där Finnveras risk uppgår till över 10 miljoner euro och oberoende av ansvarets omfattning ansökningar, där projektet förknippat med finansieringen befinner sig inom ett känsligt område eller kan inverka negativt på ett känsligt område eller är förknippat med sannolika allvarliga projektspecifika missförhållanden som gäller mänskliga rättigheter, utreds via ansökningen och övrig information om ansökan är förknippad med ett projekt som kräver klassificering. Eventuella projekt söks t.ex. med följande frågor:

  • är exportleveransen förknippad med uppförandet av en ny produktionsanläggning?
  • är exportleveransen förknippad med ombyggnad eller utbyggnad av en existerande anläggning?
   • hur mycket ändras kapaciteten?
   • hur mycket ändras utsläppsmängderna?
   • ändras användningen av naturtillgångar eller råvaror?
  • är verksamheten som exportleveransen är förknippad med inom ett känsligt område eller i närheten av ett känsligt område?
  • ändras naturmiljön?
  • har verksamheten som exportleveransen är förknippad med negativa eller positiva sociala konsekvenser inklusive aspekter som gäller mänskliga rättigheter (se definitioner)?
  • är det enbart fråga om s.k. reservdelsleverans?

  Byggnation av nya produktionsanläggningar är projekt.  Som projekt räknas även en betydande expansion av befintliga produktionsanläggningar, som ökar till exempel kapacitet, utsläppsmängder, användningen av råvaror eller naturresurser, eller som har betydande sociala konsekvenser. Åtgärder som verkställs på känsliga områden eller i deras närhet räknas som projekt. 

  Maskin- och apparaturleveranser eller ersättningsinvesteringar i anslutning till existerande verksamhet räknas dock inte som projekt, förutsatt att det inte är fråga om en förändring av det slag som beskrivs ovan. Reservdelsleveranser uppfyller heller inte kriterierna för projekt. Enskilda, mobila stand-alone -anläggningar som inte i sig orsakar miljökonsekvenser räknas inte heller som projekt (se punkt Sortering, Finnveras risk högst 10 miljoner euro).

  Exportfinansieringsansökningar som sorteras som "icke projekt" utreds innan finansieringsbeslutet ges om objektets industribransch, dess läge och övriga eventuella miljökonsekvenser och sociala konsekvenser, och utgående från denna information görs en grov bedömning av riskerna förknippade med objektet.

 • Bedömning av miljökonsekvenser och sociala konsekvenser

  Finnveras projektbedömning granskar nivån på miljökonsekvenserna och de sociala konsekvenserna. I bedömningen beaktas även konsekvenserna av övrig byggnation som är väsentlig för projektet (se Definitioner).

  Finnveras projektbedömning riktar sig i regel till hela projektet, även om exportfinansieringen skulle beviljas endast för en del av projektet eller för en enskild anläggningsleverans som ansluter sig till ett projekt. I motiverade fall hänförs bedömningen grovt sett till hela den verksamhet som direkt ansluter sig till projektet (t.ex. gammal industrianläggning), om verksamheten anses vara förknippad med betydande miljörisker eller sociala risker eller kreditrisker som beror på dessa.

  Den projektklass som Finnvera fastställer avgör omfattningen av den bakgrundsutredning som projektet kräver:

  A: Den sökande bör förse Finnvera med en konsekvensbeskrivning angående miljökonsekvenser och sociala konsekvenser, dvs. en ESIA-utredning, samt övrig information förknippad med projektet, såsom eventuella åtgärdsplaner (action plans). ESIA-utredningen ska granska de aspekter som anges i bilaga II i OECD-avtalet. Utöver bedömningen av miljökonsekvenser och sociala konsekvenser omfattar ESIA-utredningen hörande av den lokala befolkningen och övriga berörda instanser samt en plan för hantering av verksamhetens miljöfrågor och sociala frågor (Environmental and Social Management Plan). Om det är sannolikt att projektet innefattar allvarliga aspekter som gäller mänskliga rättigheter1 kan det vara nödvändigt att komplettera ESIA-utredningen med en särskild utredning om mänskliga rättigheter.

  B: Projektbedömningen grundar sig på de ESIA-utredningar eller övriga utredningar som gjorts om projektet och svaren på särskilda frågor gällande miljökonsekvenserna och sociala konsekvenser samt vid behov på tilläggsutredningar som gjorts av utomstående experter.

  C: Kräver ingen bakgrundsutredning. Från fall till fall kan emellertid till exempel giltigheten hos miljötillstånd kontrolleras.

  Projektbolagets ägare och/eller projektets huvudleverantör och/eller projektets sponsor och/eller exportören ansvarar för att de bakgrundsutredningar som projektklassen förutsätter görs eller låter utföras. Den som ansöker om exportfinansiering svarar för att uppgifterna tillställs Finnvera. Vid insamling av bakgrundsinformation granskar Finnvera även eventuella utlåtanden och rapporter som finns tillgängliga i handlingsdirektiven för OECD:s multinationella företag via nationella kontaktorgan (National Contact Point, NCP).

  Nivån på projektets miljökonsekvenser och sociala konsekvenser jämförs med kraven i enlighet med den lokala lagstiftningen och gällande internationella standarder. I jämförelsen används i första hand Världsbanksgruppens tekniska miljöstandarder samt tio försiktighetsåtgärdspolicyn (Safeguard Policies2) som är relevanta för projektet. I jämförelsen kan alternativt användas de åtta IFC Performance Standards -regelverken3, när det är motiverat till exempel för att projektet är stort eller för att projektet har kännetecken av projektfinansiering eller då de används av projektets övriga finansiärer.

  Om en branschspecifik miljöstandard inte finns med bland Världsbanksgruppens standarder ska någon annan internationellt erkänd branschspecifik standard användas i jämförelsen, till exempel standarder om kärnkraftsindustrin, vattenkraftverk och djurens välbefinnande samt Good Practice Notes, anteckningar om god praxis, som IFC har publicerat.

  Om Världsbanksgruppens försiktighetsåtgärdspolicyer används i jämförelsen kan det vara nödvändigt att även använda andra kompletterande standarder och källor för att granskningen av vissa sociala konsekvenser ska vara tillräckligt omfattande. Sådana konsekvenser är till exempel konsekvenser för det omgivande samhället, könsaspekter, arbetsförhållanden samt hälso-, säkerhets- och skyddsaspekter.

  Om projektet förverkligas med projektfinansiering används synpunkter som är väsentliga för projektet i jämförelsen bland de åtta IFC Performance Standards -regelverken. Om ett betydande multinationellt finansieringsinstitut³ deltar i projektfinansieringen kan institutets standarder användas för jämförelsen av nivån på projektets miljökonsekvenser och sociala konsekvenser.

  I jämförelsen av nivån på projektets miljökonsekvenser och sociala konsekvenser kan man också använda en övrig strängare standard än ovan nämnda standarder, såsom Europeiska unionens standarder.

  Projektet ska uppfylla kraven enligt den lokala lagstiftningen samt kraven i de internationella standarder som används i bedömningen, om de är striktare än den lokala lagstiftningen.

  Om projektet genomförs inom EU i enlighet med kraven i EU-lagstiftningen, bedömer Finnvera projektet i regel i mindre omfattning än normalt. På samma sätt behandlas ett projekt från fall till fall om det genomförs inom något annat lands område i enlighet med ifrågavarande lands lagstiftning, då landets lagstiftning motsvarar EU-lagstiftningen. Eventuella bedömningar, utredningar och miljötillstånd ska emellertid vid behov tillställas Finnvera.

  Bilagor:

  Till exempel konsekvenser som är särskilt allvarliga (till exempel hot mot människoliv, barn- eller tvångsarbete eller människohandel), omfattande (till exempel tvångsflyttning i stor skala eller arbetsförhållanden i branschen), som inte kan åtgärdas (till exempel tortyr, hälsoförlust eller utplåning av urinvånares länder) eller konsekvenser som rör projektets verksamhetsmiljö (till exempel en konflikt eller en situation efter en konflikt).

  2 Världsbankens tio försiktighetsåtgärdspolicyer är (World Bank Safeguard Policies): Environmental Assessment (OP 4.01); Natural Habitats (OP 4.04); Pest Management (OP 4.09); Indigenous Peoples (OP 4.10); Physical Cultural Resources (OP 4.11); Involuntary Resettlement (OP 4.12); Forests (OP 4.36); Safety of Dams (OP 4.37); International Waterways (OP 7.50); samt Disputed Areas (OP 7.60).

  3 IFC:s åtta Performance Standarder är: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts; Labor and Working Conditions; Resource Efficiency and Pollution Prevention; Community Health and Safety and Security; Land Acquisition and Involuntary Resettlement; Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources; Indigenous Peoples; samt Cultural Heritage.

  4 Betydande multinationella finansieringsinstitut är: the African Development Bank, the Asian Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the European Investment Bank, the Inter-American Development Bank, the International Bank for Reconstruction and Development, the International Finance Corporation, samt the Multilateral Investment Guarantee Agency.

Publicering av information

Finnvera uppmuntrar de som söker om exportfinansiering och genomför projekten att i mån av möjlighet publicera information om projektens miljökonsekvenser och sociala konsekvenser samt uppföljningen av dessa.

För projekt av projektklass A är förutsättningen för beviljande av finansiering att projektets miljöuppgifter och sociala uppgifter offentliggörs 30 dagar innan Finnvera undertecknar exportfinansieringsavtalet. För offentliggörandet ombeds berörda parter om tillstånd.

Vid projekt som hör till kategori A förutsätter det internationella ESIA-förfarandet att miljöuppgifterna och de sociala uppgifterna offentliggörs på lokal nivå. På Finnveras webbplats publiceras en länk till den webbadress där ESIA-rapporten eller dess sammanfattning finns tillgänglig. Omfattningen av de uppgifter som offentliggörs varierar beroende på projekt. Uppgifterna kan också enligt avtal offentliggöras på något annat sätt.

Dessutom publiceras följande basuppgifter om respektive projekt på vår webbplats:

 • projektets namn och läge,
 • projektbeskrivning och
 • projektklass (A).

Respons från intressentgrupperna sammanställs och innehållet kan beaktas i fall att den framför en väsentligen ny synpunkt angående projektet. Vid behov kan man avtala om att intressentgruppernas eventuella frågor styrs till exempel till den som söker exportfinansieringen.

Finnvera publicerar därtill i enlighet med OECD-avtalet minst en gång per år information om de projekt i klass A och B som Finnvera förbundit sig till under året. Informationen som publiceras om projekt i klass A är de samma som i ovan nämnda förhandspublicering med specificering om exportfinansieringen. För projekt i klass B sammanställs de centrala miljösynpunkterna och sociala synpunkterna i korthet. Publikationen omfattar dessutom uppgifter om bedömningens bakgrundsmaterial och tillämpade internationella standarder samt namnet på kontaktpersonen vid exportgarantianstalten. Både i projekten i klass A och B ombeds berörda parter om tillstånd för offentliggörandet.

Kravet på offentliggörande kan slopas av exceptionella skäl (se OECD:s avtal).

Länkar: Projekten i projektkategori AGaranterade affärer

 • Definitioner

  Den slutliga förbindelsen (final commitment i OECD:s avtal) till en exportgaranti sker den dag då Finnvera för egen del har undertecknat garantiavtalet.
  En känslig eller sensitiv bransch, är en bransch, som är benägen att orsaka betydande negativa miljökonsekvenser eller sociala konsekvenser, se bilaga I i OECD:s avtal.
  Ett känsligt, dvs. sensitivt område, är ett område som har fastställts i en nationell eller internationell lag, till exempel en nationalpark eller ett annat skyddat område, samt andra internationellt, nationellt eller regionalt känsliga objekt såsom våtmarker, särskilt mångformiga skogar, arkeologiskt eller kulturellt viktiga områden samt områden som är viktiga för urinvånarna eller andra sårbara folkgrupper.
  Exportleveranserna i anslutning till existerande verksamhet är inte projekt under förutsättning att det inte är frågan om en betydande expansion en av befintlig produktionsanläggning som ökar utsläppsmängder, användningen av naturresurser och/eller sociala konsekvenser.
  Med exportfinansieringsprodukter avses exportgarantier (köparkreditgaranti, kreditriskgaranti, exportriskgaranti, rembursgaranti, bankriskgaranti, investeringsgaranti, motgaranti, finansieringsgaranti), råvarugaranti och finansiering av exportkrediter.

  Med kreditens återbetalningstid avses betalningstiden i enlighet med OECD-exportkreditavtalet (repayment term).

  Med miljökonsekvenser avses direkt eller indirekt inverkan på miljön orsakad av ett projekts eller en befintlig verksamhets byggnation eller verksamhet5 . Miljörisken är konsekvensernas sannolikhet gånger konsekvensernas följder.

  Med projekt avses byggnadsarbete, byggande av anläggning eller genomförande av plan, eller någon annan åtgärd i naturmiljön eller landskapet inklusive utnyttjande av naturtillgångar i jordmånen6. Nya anläggningar och betydande utbyggnader eller ändringar av anläggningar är projekt. Projektet omfattar alla fysiska och tekniska funktioner i anknytning till det. Projektets förverkligare, operatör eller administratör är projektets ägare eller sponsor.

  Projektklass är den kategori som Finnvera gett och som fastställer nivån på projektets potentiella miljökonsekvenser och sociala konsekvenser, den bakgrundsinformation som krävs om projektet samt omfattningen på bedömningen som genomförs vid Finnvera och behovet av att publicera projektinformation.

  Till sociala konsekvenser räknas projektets eller den befintliga verksamhetens inverkan på lokalsamhället och personer som deltar i projektets byggnads- och/eller operationsskede. I detta samband omfattar de sociala konsekvenserna människorättsaspekterna i anknytning till projektet7. Den sociala risken är konsekvensernas sannolikhet gånger konsekvensernas följder.

  Vid bedömningen av miljökonsekvenser och sociala konsekvenser (Environmental and Social Impact Assessment, ESIA) identifieras, beskrivs och bedöms miljökonsekvenserna och de sociala konsekvenserna av ett projekt. Bedömningen av miljökonsekvenser och sociala konsekvenser omfattar ett förfarande, där man utreder och bedömer vissa projekts miljökonsekvenser och sociala konsekvenser och hör myndigheterna och dem vars förhållanden eller intressen projektet kan komma att påverka8.

  Övrig byggnation som är väsentlig för projektet (associated facilities) är byggnation som inte skulle förverkligas utan projektet och som är oumbärliga för projektets funktion. Dess förverkligare, operatör eller administratör är projektets ägare, sponsor eller en övrig instans.

  Bilagor: OECD:s avtal Common Approaches

  5 Miljökonsekvenserna kan vara förknippade med till exempel följande faktorer: luftföroreningar, inklusive växthusgasutsläpp, avloppsvatten, fast avfall, problemavfall, buller och vibration samt betydande användning av naturresurser

  6 Källa: Rådets direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt och dess ändring genom direktiv 85/337/EEG.

  7 Sociala konsekvenser kan vara förknippade med till exempel följande faktorer: anställdas arbetsförhållanden och rättigheter, hälsa och säkerhet i lokalsamhällena, markförvärv och tvångsflyttning, urbefolkningarnas rättigheter, kulturarv och projektspecifika människorättsfaktorer såsom tvångsarbetskraft, barnarbetskraft samt arbetshälso- och säkerhetssituationer som hotar människoliv.

  8 Källa: Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 10.6.1994/468

 • Uppföljning och rapportering

  I projektfinansiering i projektklass A och vid behov i övriga projekt innefattas i kredittagarens skyldigheter uppföljning av miljöfaktorer och sociala faktorer samt kravet att vidta åtgärder i fråga om förverkligande (action plan). Om andra exportgarantiinstitut deltar i projektet, utbyts information om miljöfrågor och sociala frågor med dem, och i förhandlingarna försöker parterna komma fram till en gemensam linje och anspråksnivå i fråga om eventuella avtalsvillkor.

  Alla projektfinansieringsprojekt i projektklass A och vid behov i övriga projekt förutsätter att uppföljningsrapporter om miljöfrågor och sociala frågor i anknytning till projektet har tillställts Finnvera under kreditens återbetalningstid.

  Finnveras styrelse informeras om statistiska uppgifter om de finansieringsprojekt som beviljats, fördelade enligt projektklass och kalenderår. Till styrelsen rapporteras vid behov också om övriga miljöfrågor och sociala frågor i anslutning till projekten.

  OECD:s exportkredit- och exportgarantigrupp tillställs rapporter om miljöuppgifter och sociala uppgifter i anslutning till de projekt som hör till kategori A och B med halvt års intervall.

Garanterade affärer

Finnvera publicerar med berörda parternas samtycke grunduppgifter om affärer med medellång eller lång betalningstid (två år eller längre) då den andel av kreditens kapital som täcks av Finnvera är över 10 miljoner euro eller när det är i fråga om projekt i kategori A (projekt som kan ha betydande negativa miljökonsekvenser eller sociala konsekvenser).

Uppgifterna som publiceras:

 • exportör
 • garantibesittare / finansiär
 • kredittagare
 • köpare
 • köparens land
 • exportvara / projekt
 • garanterat belopp
 • kredittid
 • projektkategori
 • källa för miljöuppgifter och/eller sociala uppgifter (projekt i kategori A)
 • datum för publicering av miljöuppgifter och/eller sociala uppgifter

I enlighet med OECD's avtal för bedömning av projekts miljökonsekvenser och sociala konsekvenser publicerar Finnvera miljöuppgifter och sociala uppgifter angående projekt i kategori A även innan garantiavtalet undertecknas. Uppgifterna publiceras på sidan för Projekt i kategori A för vilka garantioffert givits.

Publiceringspraxis har förnyats och tagits i bruk i januari 2013. Uppgifter som publicerats under tidigare år kan sålunda avvika från de uppgifter som publicerats från och med 2013.

 • År 2018

  Garantibesittare: Nordea Bank Abp, Finland
  Kreditgivare: Nordea Bank Abp, Finland
  Kredittagare: Outokumpu Chrome Oy
  Borgensman: Outokumpu Oyj
  Projekt: Expansion av Outokumpu’s kromgruva i Keminmaa
  Land: Finland
  Kreditbelopp: EUR 120 miljoner
  Kredittid: 11,5 år
  Garantitäckning: 50 %
  Uppgifterna publicerad: 1.1.2019

  Exportör: Nokia Solutions and Networks Oy och Nokia Solutions and Networks Branch Operations Oy
  Garantitagare: Deutsche Bank AG, London Branch
  Kreditgivare: Finlands Exportkredit Ab
  Arrangörbanker: Deutsche Bank AG, London Branch och JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch
  Köpare och kredittagare: Etihad Etisalat Company Plc.
  Köparens land: Saudiarabien
  Exportvara/projekt: Telekommunikationsutrustning och -service
  Garanterat belopp: USD 120 miljoner
  Maturitet: 8,5 år
  Garantitäckning: 95 %
  Projektkategori: C
  Uppgifterna publiserad: 20.12.2018

  Exportör: BMH Technology Oy och Valmet Technologies Oy
  Garantitagare: Banco Santander S.A.
  Kreditgivare: Banco Santander S.A.
  Kredittagare: Greenalia Biomass Power Curtis Teixeiro S.L.U.
  Borgensman: Greenalia S.A.
  Exportvara/projekt: En biomassapanna samt utrustning för biobränslehantering  och hantering av trämaterial för biobränsle
  Land till vilket varan exporteras: Spanien
  Garanterat belopp: Cirka EUR 24 miljoner
  Maturitet: 14,5 år
  Projektkategori: B
  Miljöuppgifter och sociala uppgifter: Tyngdpunkterna för värderingen när det gällde miljö- och sociala frågor var biodiversitet i skogsområden, utsläpp till luften, avfall samt ökad trafik
  Internationella standarder tillämpade i benchmarking: IFC Performance Standards och relevanta Environmental, Health and Safety Guidelines
  Kontakt: environment(at)finnvera.fi
  Upgifterna publicerad: 5.12.2018

  Exportör: Nokia Solutions and Networks Oy och Nokia Solutions and Networks LLC
  Garantitagare: ING Bank N.V., the Netherlands
  Kreditgivare: ING Bank, a branch of ING-DiBa AG, Germany
  Köpare och kredittagare: PJSC MegaFon
  Köpare´s land: Ryssland
  Exportvara/projekt: Telekommunikationsutrustning och -service
  Garanterat belopp: EUR 150 miljon
  Krediettid: 8,5 år
  Garantitäckning: 95 %
  Projektkategori: C
  Uppgifterna publiserad: 6.11.201

  Exportör: Meyer Turku Oy
  Garantibesittare: BNP Paribas Fortis SA/NV
  Kreditgivare: BNP Paribas Fortis SA/NV; Citibank N.A, London Branch; Commerzbank Aktiengesellschaft; KfW IPEX-Bank GmbH; UniCredit Bank AG; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftbank, Frankfurt am Main; Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd
  Köpare: TUI Cruises GmbH
  Köparens land: Tyskland
  Exportvara/projekt: kryssningsfartyg
  Garanterat belopp: över EUR 500 miljoner
  Maturitet: 12 år
  Uppgifterna publiserad: 12.9.2018

  Importör: Boliden Commercial AB, Sverige
  Garantitagare: KfW IPEX-Bank GmbH, Tyskland
  Kreditgivarn: Caterpillar Financial Services Limited, KfW IPEX Bank GmbH, ING Capital LLC, The Bank of Nova Scotia, Societe Generale, Bank of Montreal och Natixis, New York Branch
  Kredittagare: Aurelian Ecuador S.A., Ecuador
  Sponsor: Lundin Gold Inc., Canada
  Projekt och ort där projekt är beläget: Fruta del Norte guld gruva i Zamora Chinchipe Province, Yantzaza Canton, Los Encuentros Parish, Ecuador
  Land från vilket varan importeras: Ecuador
  Sammanlagd Senior Kredit belopp: USD 350 miljoner 
  ECA Kredit belopp: USD 100 miljoner
  Maturitet: 8 år
  Projektkategori: Kategori A
  Kalla för miljöuppgifter och sociala uppgifter (projekt i kategori A): Grunduppgifter och miljö- och sociala uppgifter har publicerats minst 30 dagar innan garantiavtalet har skrivits under.Publiceringsdag 31.5.2018: Rapporter om miljöpåverkan (PDF)
  Internationella standarder tillämpade i benchmarking: IFC Performance Standards och relevanta EHS Guidelines
  Kontakt: environment(at)finnvera.fi
  Uppgifterna publicerade: 12.9.2018

  Exportör: Nokia Corporation och/ eller dess dotterbolag
  Garantibesittare: Commerzbank AG, Frankfurt on the Main
  Kreditgivare: Finlands Exportkredit Ab
  Arrangör: Commerzbank AG, New York Branch
  Köpare: AT&T Inc
  Köparens land: USA
  Exportvara/projekt: Telekommunikationsutrustning och -service
  Garanterat belopp: USD 1 250 miljoner
  Maturitet: 8,5 år
  Projektkategori: C
  Uppgifterna publiserad: 8.8.2018

  Garantibesittare: Skandinaviska Enskilda Banken (Publ), Finland
  Kreditgivare: Skandinaviska Enskilda Banken (Publ), Finland
  Köpare och kredittagare: Hamina LNG Oy
  Sponsorer: Haminan Energia Oy, Alexela Varahalduse AS and Wärtsilä Development & Financial Services Oy
  EPC-leverantör: Wärtsilä Finland Oy
  Projekt: LNG import terminal i Hamina
  Land: Finland
  Kreditbelopp: Cirka EUR 67,5 miljoner
  Kredittid: 14 år
  Garantitäckning: 50 %
  Uppgifterna publicerad: 31.5.2018

  Arrangör: Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limite
  Kreditgivare: Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited
  Kredittagare: Eastern and Southern African Trade and Development Bank
  Projekt namn och beskrivning: HQ Power IPP, torvkraftverk byggande och samhörande infrastruktur
  Project ort och land: Akanyaru Valley, Rwanda
  Kredit belopp: USD 50 miljon och garantipremie
  Maturitet: upptagning i 3 år och återbetalning i 9 år
  Garantitäckning: 100 %
  Miljökategori: A
  Miljöuppgifter och/eller sociala uppgifter om A-projekt, publiceringsdag 21 januari 2016:
  PEAT power plant ES material (ZIP)
  Internationella standarder tillämpade i benchmarking: IFC Performance Standards och applicable IFC EHS Guidelines
  Kontakt: environment (at) finnvera.fi
  Uppgifterna publicerad: 10.1.2018

 • År 2017

  Exportör: Valmet Technologies, Inc.
  Garantitagare: HSBC Bank plc
  Kreditgivare: Finnish Export Credit Ltd
  Kredittagare: Ittihad International Investment LLC
  Exportvara/projekt: Pappersmaskin
  Land till vilket varan exporteras: Förenade Arabemiraten, Abu Dhabi
  Garanterat belopp: Cirka EUR 53 miljoner
  Maturitet: 8 år
  Projektkategori: B
  Miljöuppgifter och sociala uppgifter: Huvudpunkterna för Finnveras miljöbedömning var de anställdas arbetsmiljö och rättigheter, arbetshälsa och –säkerhet samt vattenförbrukningen.
  Internationella standarder tillämpade i benchmarking: IFC Performance Standards och i tillämpliga delar EHS Guidelines
  Kontakt: environment(at)finnvera.fi
  Upgifter publicerade: 23.1.2018

  Exportör: Nokia Solutions and Networks Oy
  Garantibesittare: Natixis, France
  Arrangör: Natixis, France och First Abu Dhabi Bank
  Kreditgivare: Natixis och Finnish Export Credit Ltd.
  Kredittagare: Mobile Telecommunications Company K.S.C.P., Kuwait
  Exportvara: telekommunikationsutrustning och -service
  Garanterat belopp: USD 200 miljoonaa
  Kredittid: 8,5 år
  Projektkategori: C
  Upgifter publicerade: 21.11.2017

  Exportör: Nokia Solutions and Networks Oy
  Köpare: MTN Nigeria Communications Limited
  Köparens land: Nigeria
  Exportvara/projekt: Telekommunikationsutrustning och -service
  Garanterat belopp: USD 65 miljoner
  Maturitet: 5 år
  Garanti täckning: 95%
  Projektkategori: C
  Upgifterna publiserade: 13.11.2017

  Exportör: Meyer Turku Oy
  Garantitagare: KfW IPEX-Bank GmbH
  Arrangör: KfW IPEX-Bank GmbH
  Kreditgivare: Finnish Export Credit Ltd KfW IPEX-Bank GmbH, BNP Paribas Fortis SA/NV, HSBC Bank plc, Commerzbank AG, New York Branch, Banco Santander S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Niederlassung Deutschland, Bayerische Landesbank,  New York Branch, DZ Bank AG (Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank), JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch och Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited.
  Garanti täckning: Finnvera plc och Euler Hermes Aktiengesellschaft som representant för Förbundsrepubliken Tyskland
  Kredittagare: Royal Caribbean Cruises Ltd.
  Köpare: Kredittagare
  Exportvara: Två kryssningsfartyg
  Kreditbelopp: Över EUR 2 500 miljoner
  Maturitet: 12 år
  Upgifterna publiserade: 2.11.2017

  Exportör: Valmet Technologies Oy och Valmet AB
  Garantitagare: Unicredit Austria AG
  Kreditgivare: Unicredit Austria AG
  Köpare och kredittagare: JSC Arkhangelsk Pulp & Paper Mill
  Exportvara/projekt: anläggning och service för modernisering av kartongmaskin och industningshus
  Land till vilket varan exporteras: Ryssland
  Garanterat belopp: EUR 81 miljoner
  Maturitet: 8 år
  Projektkategori: B
  Miljöuppgifter och sociala uppgifter: Finnvera’s miljöbedömning gällde moderniseringen av  kartongmaskinen och industningshuset i den befintliga fabriken. De viktigaste faktorerna som analyserades var vatten- och energikonsumtion, växthusgaser, buller, avloppsvatten och certifiering av råmaterial (träd).
  Internationella standarder tillämpade i benchmarking: IFC 2007: Environmental, health and safety guidelines: Pulp and Paper mills och IFC 2007: Environmental, health and safety: General guidelines
  Kontakt: environment(at)finnvera.fi
  Uppgifterna publicerade: 17.10.2017

  Exportör: Rauma Marine Constructions Oy
  Garantitagare: Jyske Bank A/S
  Kreditgivare: Jyske Bank A/S
  Arrangör av räntejämning: Finnish Export Credit Ltd
  Köpare: Mols Linien A/S
  Kredittagare: Mols Linien A/S
  Exportvara: En ropax färja
  Kreditbelopp: EUR 54 400 000
  Maturitet: 12 år
  Garanti täckning: 95 %
  Uppgifterna publicerade: 10.10.2017

  Exportör: Wärtsilä Finland Oy, Finland
  Garantitagare: KfW IPEX-Bank GmbH
  Arrangör: KfW IPEX-Bank GmbH
  Kreditgivare: KfW
  Köpare och kredittagare: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Indonesia
  Exportvara/projekt: leverans och installation av 16 Wärtsilä 20V34DF generatorer och relaterade service till 140 MW dual fuel kraftverk som ska byggas i Kalimantan Tengah, Indonesia.
  Land till vilket varan exporteras: Indonesia
  Garanterat belopp: EUR 82,7 miljoner
  Maturitet: 10 år
  Projektkategori: A
  Kalla för miljöuppgifter och sociala uppgifter (projekt i kategori A):
  Grunduppgifter och miljö- och sociala uppgifter har publicerats minst 30 dagar innan garantiavtalet har skrivits under. Publiceringsdag: 8.8.2017
  Environmental Impact Assesment (ZIP, 1/2)
  Environmental Impact Assesment (ZIP, 2/2)
  Internationella standarder tillämpade i benchmarking: IFC Performance Standards och relevanta EHS Guidelines
  Kontakt: environment(at)finnvera.fi
  Uppgifterna publicerade: 9.10.2017

  Exportör: Meyer Turku Oy
  Garantitagare: KfW IPEX-Bank GmbH
  Arrangör: KfW IPEX-Bank GmbH
  Kreditgivare: Finnish Export Credit Ltd och KfW IPEX-Bank GmbH
  Garanti täckning: Multi-ECA cover
  Köpare: Fartyg 1 Costa Crociere S.p.A och fartyg 2 Carnival Corporation
  Kredittagare: Carnival plc eller Carnival Corporation
  Exportvara: Två kryssningsfartyg
  Kreditbelopp: Över EUR 1 500 miljoner
  Maturitet: 12 år
  Uppgifterna publicerade: 3.10.2017

  Exportör: Outotec (Finland) Oy, Finland
  Garantitagare: Credit Agricole Corporate and lnvestment Bank, Frankrike
  Kreditgivare: Credit Agricole Corporate and lnvestment Bank, Frankrike
  ECA Agentbank: Credit Agricole Corporate and lnvestment Bank, Frankrike
  Gäldenär: lndustrias Penoles, S.A.B. de C.V, Mexiko
  Projekt: Expansion av zink och silver raffineringsverk i Torreón, Mexiko
  Land till vilket varan exporteras: Mexiko
  Kredit belopp: USD 95 miljoner
  Maturitet: 8.5 år
  Projektkategori: Kategori B
  Miljöuppgifter och sociala uppgifter: Finnveras utvärdering vad gäller miljö- och sociala risker gällde zinkraffineringslinjen som skall byggas  i den befintliga fabriken. Ur miljösynvinkel var de viktigaste miljöeffekterna utsläpp till luft, vattenkonsumtion, buller och avfallshantering. De viktigaste sociala aspekter var arbetssäkerhet och relationerna till närliggande samhällen
  Internationella standarder tillämpade i benchmarking: IFC Performance Standards och relevanta EHS Guidelines
  Kontakt: environment(at)finnvera.fi
  Uppgifterna publicerade: 25.9.2017

  Exportör/Säljare: Konecranes Abp
  Kreditgivare: SEB-Leasing Ab
  Garantitagare: SEB-Leasing Ab
  Köpare och kredittagare: Meyer Turku Ab
  Exportvara/project: 1200 tn Goliath portalkran
  Land till vilket varan levereras: Finland
  Kredit belopp: EUR 26,6 miljoner
  Garanterad belopp: EUR 13,3 miljoner
  Maturitet: 8 år
  Garantitäckning: 50 %
  Uppgifterna publicerade: 15.9.2017

  Exportör: Wärtsilä Projects Oy
  Garantitagare: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Frankrike
  Kreditgivare: Finlands Exportkredit Ab
  ECA Agentbank: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Frankrike
  Gäldenär: Central Térmica Loma de la Lata S.A., Argentina
  Borgensman: Pampa Energia S.A., Argentina
  Exportvara/projekt: 99 MWe motorkraftverk, innehåller 6 Wärtsilä 18V50DF motorer
  Land till vilket varan exporteras: Argentina
  Garanterat belopp: USD 51 miljoner
  Maturitet: 7 år
  Projektkategori: Kategori B
  Miljöuppgifter och sociala uppgifter: Finnveras miljöbedömning riktade sig till ett projekt för ett nytt motorkraftverk (99 MWe). De viktigaste faktorerna som analyserades var bland annat utsläppen i luft, luftkvaliteten och buller.
  Internationella standarder tillämpade i benchmarking: IFC Performance Standards och relevanta EHS Guidelines
  Kontakt: environment(at)finnvera.fi
  Uppgifterna publicerade: 4.9.2017

  Exportör: Nokia Solutions and Networks US LLC och Alcatel Lucent USA Inc
  Garantibesittare: Deutsche Bank AG, London Branch
  Kreditgivare: Finlands Exportkredit Ab
  Arrangör: Deutsche Bank AG, London Branch
  Köpare: Verizon Communications Inc
  Köparens land: USA
  Exportvara/projekt: Telekommunikationsutrustning och -service
  Garanterat belopp: USD 1,500 miljoner
  Maturitet: 8,5 år
  Projektkategori: C
  Uppgifterna publicerade: 21.8.2017

  Exportör: Wärtsilä Finland Oy, Finland
  Garantitagare: Mizuho Bank, Ltd
  Arrangör: Mizuho Bank, Ltd
  Kreditgivare: Finnish Export Credit Ltd
  Köpare och kredittagare: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Indonesia
  Exportvara/projekt: leverans och installation av 13 Wärtsilä 20V34DF generatorer och relaterade service till 135 MW Flexicycle kraftverk som ska byggas i Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia.
  Land till vilket varan exporteras: Indonesia
  Garanterat belopp: EUR 74,3 miljoner
  Maturitet: 10 år
  Projektkategori: B
  Miljöuppgifter och sociala uppgifter: Finnvera’s miljöbedömning riktade sig till ett projekt för ett nytt motorkraftverk vars drivmedel är gas. De viktigaste faktorerna som analyserades var bland annat markförvärvet, arbetsrätter, arbetsvillkor och marina ekosystemet.
  Internationella standarder tillämpade i benchmarking: IFC Performance Standards och relevanta EHS Guidelines
  Kontakt: environment(at)finnvera.fi
  Uppgifterna publicerade: 16.6.2017

  Exportör: Wärtsilä Finland Oy, Finland
  Garantitagare: Banco Santander S.A.
  Kreditgivare: Banco Santander S.A.
  Gäldenär: Sullair Argentina S.A., Argentiina
  Exportvara/projekt: 5 Wärtsilä 18V50SG motorer
  Land till vilket varan exporteras: Argentina
  Garanterat belopp: EUR 31,9 miljoner motsvarande i USD
  Maturitet: 5 år
  Projektkategori: B
  Miljöuppgifter och sociala uppgifter: Finnveras miljöbedömning riktade sig till ett projekt för ett nytt motorkraftverk (89 MW) vars drivmedel är gas. De viktigaste faktorerna som analyserades var bland annat utsläppen i luft, luftkvaliteten och buller.
  Internationella standarder tillämpade i benchmarking: IFC Performance Standards och relevanta EHS Guidelines
  Kontakt: environment(at)finnvera.fi
  Uppgifterna publicerade: 9.2.2017

 • År 2016

  Exportör: Valmet Technologies Oy, Finland
  Garantibesittare: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
  Kreditgivare: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Banca Friuladria S.p.A.
  Arrangörer: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Banca Popolare Friuladria S.p.A.
  Köpare och kredittagare: Cartiere Villa Lagarina S.p.A., Italien
  Köparens land: Italien
  Borgensman: Pro Gest S.p.A., Italien
  Exportvara/Projekt: Kartongmaskin
  Garanterat belopp: EUR 53,6 miljoner
  Maturitet: 7 år
  Projektkategori: B
  Miljöuppgifter och sociala uppgifter: Leverans av en kartongmaskin, optimering av fabrikens energiproduktion och hantering av avloppsvatten. De viktigaste faktorerna som analyserades var bland annat utsläppen i luft och vatten, buller från fabriken och avfallshanteringen.
  Internationella standarder tillämpade i benchmarking: EU miljölagstiftning
  Kontakt: environment (at) finnvera.fi
  Uppgifterna publicerade: 21.11.2016

  Exportör: Wärtsilä Finland Oy, Finland
  Garantitagare: Standard Chartered Bank
  Kreditgivare: Finnish Export Credit Ltd
  Gäldenär: United Ashuganj Energy Ltd, Bangladesh
  Borgensman: United Enterprises & Co. Ltd, Bangladesh
  Exportvara/projekt: 20 Wärtsilä 20V34SG motorer
  Land till vilket varan exporteras: Bangladesh
  Garanterat belopp: USD 22,2 miljoner
  Maturitet: 8 år
  Projektkategori: A
  Kalla för miljöuppgifter och sociala uppgifter (projekt i kategori A):
  Grunduppgifter och miljö- och sociala uppgifter har publicerats minst 30 dagar innan garantiavtalet har skrivits under. Publiceringsdag: 22.6.2015
  Ashuganj 200MW Power Plant, Environmental and social compliance review (PDF)
  Internationella standarder tillämpade i benchmarking: IFC Performance Standards och relevanta EHS Guidelines
  Kontakt: environment(at)finnvera.fi
  Uppgifterna publicerade: 16.9.2016

  Exportör: Amec Foster Wheeler Energia Oy, Finland
  Arrangör: Macquarie Bank Limited, London Branch, Förenade kungariket
  Kreditgivare: Macquarie Bank Limited, London Branch, Förenade kungariket
  Ny kreditgivare: Pension Insurance Corporation, Förenade kungariket
  Kredittagare: MGT Teesside Limited, Förenade kungariket
  Exportvara: 299 MWe biomassa pannanläggnings  planering och ja leverans
  Köparens Land: Förenade kungariket
  Kredit: GBP 100 miljon CPI-indexerad kredit
  Maturitet: upptagning i 3,4 år och återbetalning i 14,5 år
  Garantitäckning: 100 %
  Miljökategori: A
  Källa för miljöuppgifter och sociala uppgifter (projekt i kategori A):
  Grunduppgifter och miljö- och sociala uppgifter har publicerats minst 30 dagar innan garantiavtalet har skrivits under. Publiceringsdag: 16.11.2015
  Tees Renewable Energy Plant (ZIP)
  https://www.redcar-cleveland.gov.uk/Planning.nsf/WebList/C641E406F7C60EC1802579300043F2B6?OpenDocument
  Internationella standarder tillämpade i benchmarking: EU Environmental Legislation
  Kontakt: environment (at) finnvera.fi
  Uppgifterna publicerad: 16.8.2016

  Guarantibesittare: Nordea Bank Finland Plc
  Kreditgivare: European Investment Bank
  Köpare/låntagaren: Finnlines Plc
  Projekt: Miljöteknikinvesteringsprogrammet
  Köparens land: Finland
  Kreditbelopp: EUR 50 miljoner
  Maturitet: 10 år
  Garantitäckning: 80 %
  Uppgifterna publicerade: 29.6.2016

  Exportör: Andritz Oy, Andritz AG, Siemens AG
  Garantibesittare: Nordea Bank Finland Plc
  Kreditgivare: Finnish Export Credit Ltd
  Arrangörer: Nordea Bank Finland Plc, BNP Paribas Fortis SA/NV, HSBC Bank, USA, N.A
  Köpare: Fibria-MS Celulose Sul Mato Grossense Ltda
  Köparens land: Brasilien
  Borgensman: Fibria Celulose S.A., Brasilien
  Exportvara/Projekt: Maskiner, utrustning och service till cellulosafabrik
  Garanterat belopp: EUR 383,9 miljoner motsvarande i USD
  Maturitet: 8 år
  Projektkategori: A
  Källa för miljöuppgifter och sociala uppgifter (projekt i kategori A):
  Grunduppgifter och miljö- och sociala uppgifter har publicerats minst 30 dagar innan garantiavtalet har skrivits under. Publiceringsdag: 16.3.2016
  Rima parte 1.pdf
  Rima parte 2.pdf
  Internationella standarder tillämpade i benchmarking: IFC Performance Standards och relevanta EHS Guidelines
  Kontakt: environment (at) finnvera.fi
  Uppgifterna publicerade: 28.6.2016

  Exportör: Nokia Solutions and Networks Oy
  Guarantibesittare: Commerzbank AG
  Kredittagare: Sberbank of Russia
  Köpare: PJSC MegaFon
  Exportvara/Projekt: Telekommunikationsutrustning och service
  Köparens land: Ryssland
  Garanterat belopp: EUR 66,5 miljoner
  Maturitet: 8,5 år
  Miljökategori: C
  Uppgifterna publicerade: 1.3.2016

 • År 2015

  Exportör: Nokia Solutions and Networks do Brasil Telecomunicações Ltda. och Nokia Solutions and Networks do Brasil Serviços Ltda.
  Guarantibesittare: KfW IPEX-Bank GmbH
  Kredittagare: TIM Celular S.A.
  Köpare: Kredittagare
  Exportvara/Projekt: Telekommunikationsutrustning och service
  Köparens land: Brasilien
  Garanterat belopp: USD 142,5 miljoner
  Maturitet: 8,5 år
  Miljökategori: C
  Uppgifterna publicerade: 15.1.2016

  Exportör: Nokia Solutions and Networks Oy
  Guarantibesittare: Banco Santander, S.A.
  Kreditgivare: Banco Santander, S.A. and Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
  Arrangörer: Banco Santander, S.A. and Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
  Arrangör av ränteutjämning: Finnish Export Credit Ltd
  Köpare: Telefónica S.A. och Telefónicas dotterbolagen globalt
  Exportvara/Projekt: Telekommunikationsutrustning och service
  Köparens land: Spanien och dotterbolagen av Telefónica S.A. globalt
  Kreditbelopp: EUR 500 miljoner
  Maturitet: 8,5 år
  Garantitäckning: 95 %
  Miljökategori: C
  Uppgifterna publicerade: 22.12.2015

  Exportör: Nokia Solutions and Networks Oy and Nokia Solutions and Networks Canada Inc.
  Guarantibesittare: The Toronto-Dominion Bank, Canada
  Kredittagare: Wind Mobile Corp.
  Exportvara/Projekt: 3G och LTE mobila bredbandapparater och tjänster
  Köparens land: Kanada
  Total lånefinansiering: CAD 425 miljoner
  Maturitet: 6 år
  Garanterat belopp: CAD 150 miljoner
  Garantitäckning: 100 %
  Miljökategori: C
  Uppgifterna publicerade: 21.12.2015

  Exportör: Wärtsilä Finland Oy
  Garantitagare: The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Hong Kong
  Gäldenär: Bangladesh Power Development Board, Bangladesh
  Exportvara/projekt: 12 Wärtsilä 20V32 motorer
  Land till vilket varan exporteras: Bangladesh
  Garanterat belopp: MUSD 46,9
  Maturitet: 2+10 år
  Projektkategori: B
  Miljöinformation: Finnveras miljöbedömning riktade sig till ett projekt för ett motorkraftverk (107 MW) vars drivmedel är tung eldningsolja och för en kraftledning som byggs bredvid en existerande ledning. De viktigaste faktorerna som analyserades var bland annat utsläppen i luft, luftkvaliteten och planerna för hanteringen av avlopp.
  Internationella standarder tillämpade i benchmarking: IFC Performance Standards och relevanta EHS Guidelines
  Kontakt: environment(at)finnvera.fi
  Uppgifterna publicerade: 15.12.2015

  Exportör: Nokia Solutions and Networks Oy och Nokia Solutions and Networks Iletisim A.S.
  Guarantibesittare: Société Générale
  Kredittagare: Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi
  Köpare: Kredittagare, Avea Iletisim Hitzmetleri Anonim Şirketi och TTNET Anonim Şirketi
  Exportvara/Projekt: Telekommunikationsutrustning och service
  Köparens land: Turkiet
  Garanterat belopp: Ungefär EUR 56 miljoner 
  Maturitet: 8,5 år
  Miljökategori: C
  Uppgifterna publicerade: 16.11.2015

  Exportör: Nokia Solutions and Networks Oy / Nokia Solutions and Networks Italia S.p.A. 
  Guarantibesittare: UniCredit Bank Austria AG
  Köpare: Telecom Italia S.p.A.
  Exportvara/Projekt: Telekommunikationsutrustning och service
  Köparens land: Italien
  Garanterat belopp: Ungefär EUR 108 miljoner 
  Maturitet: 8 år
  Miljökategori: C
  Uppgifterna publicerade: 14.10.2015

  Leverantörer: Andritz Oy, Valmet Technologies Oy
  Garantibesittare: Nordea Bank Finland Plc
  Kreditgivare: Danske Bank A/S, DNB Bank ASA, Nordea Bank Finland Plc, Pohjola Bank plc, Skandinaviska Enskilda Banken AS (publ) och Swedbank AB (publ)
  Kredittagare: Metsä Fibre Oy
  Kredittagares land: Finland 
  Projekt: En bioprodukt fabrik i Äänekoski
  Kredit belopp: EUR 400 miljoner 
  Maturitet: 8.5 år
  Garantitäckning: 80%
  Uppgifterna publicerade: 2.10.2015

  Exportör: Outotec (Finland) Oy
  Garantibesittare: ING Bank N.V.
  Kreditgivare: ING Bank och Bayerische Landesbank
  Köpare: Eti Bakir A.S.
  Köparens land: Turkiet
  Exportvara/projekt: Maskiner och service till anläggningar för rostning, upplösning och extraktion i Mazidagi, Turkey 
  Garanterat belopp: EUR 79,8 miljoner 
  Maturitet: 10 år
  Projektkategori: A
  Källa for miljöuppgifter och sociala uppgifter (project i kategori A): Grunduppgifter och miljö- och sociala uppgifter har publicerats minst 30 dagar innan garantiavtalet har skrivits under. Publiceringsdag: 5.6.2014.
  Esia Report (PDF) 
  Esia Annexes (PDF)
  Internationella standarder tillämpade i benchmarking: IFC Performance Standards och relevanta EHS Guidelines
  Kontakt: environment (at) finnvera.fi
  Uppgifterna publicerade: 20.7.2015

  Exportör: Outotec (Finland) Oy
  Garantibesittare: ING Bank N.V.
  Kreditgivare: ING Bank och Bayerische Landesbank
  Köpare: Eti Bakir A.S.
  Köparens land: Turkiet
  Exportvara/projekt: Maskiner och service till modernisering av kopparsmältverk och svavelsyrafabrik i Samsun, Turkiet 
  Garanterat belopp: EUR 31,7 miljoner 
  Maturitet: 10 år
  Projektkategori: B
  Miljöinformation: Modernisering av kopparsmältverket, vilket ökar produktionskapaciteten med cirka 150 %. De viktigaste faktorerna var utsläpp till luft och kylarvattnets värmeenergi som ska ledas till Svarta havet. Projektet kommer att förbättra brukets energieffektivitet och förminska utsläpp till luft.
  Internationella standarder tillämpade i benchmarking: IFC Performance Standards och relevanta EHS Guidelines
  Kontakt: environment (at) finnvera.fi
  Uppgifterna publicerade: 20.7.2015

  Exportör: Nokia Solutions and Networks Oy och dotterbolagen
  Garantibesittare: UniCredit Bank Austria AG
  Kreditgivare: UniCredit Bank Austria AG
  Arrangör: UniCredit Bank Austria AG
  Köpare: PJSC MegaFon
  Köparens land: Ryssland
  Exportvara/projekt: Telekommunikationsutrustning och -service
  Garanterat belopp: 8,5 år
  Projektkategori: C
  Uppgifterna publicerade: 16.7.2015

  Garantibesittare: Nordea Bank Finland Plc
  Kreditgivare: Nordea Bank Finland Plc, Pohjola Bank Plc
  Kredittagare: Manga Terminal Oy
  Borgensman: Manga LNG Oy
  Sponsorer: Outokumpu Oyj, SSAB Europe Oy, Skangass Oy och EPV Energia Oy
  EPC-leverantör: Wärtsilä Projects Oy
  Projekt: LNG-importterminal i Torneå 
  Land: Finland
  Kredit belopp: Ungefär MEUR 65 
  Maturitet: 8,5 år
  Garantitäckning: 50 %
  Uppgifterna publicerade: 11.5.2015

  Exportör: Andritz Oy, Valmet Technologies Oy, Siemens AG
  Garantibesittare: HSBC Bank USA, N.A.
  Kreditgivare: Finnish Export Credit Ltd, HSBC Bank USA, N.A.
  Arrangörer: HSBC Bank USA, N.A.
  Köpare: Klabin S.A.
  Köparens land: Brasilien
  Exportvara/Projekt: Maskiner, utrustning och service till cellulosafabrik
  Garanterat belopp: EUR 345,5 miljoner motsvarande i USD
  Maturitet: 2 + 10 år
  Projektkategori: A 
  Källa för miljöuppgifter och sociala uppgifter (projekt i kategori A):
  Grunduppgifter och miljö- och sociala uppgifter har publicerats minst 30 dagar innan garantiavtalet har skrivits under. Publiceringsdag: 11.7.2014

  Volume I - Caracterização (PDF)
  Anexo I_Layout (PDF)
  Anexo II_Fluxograma (PDF)
  ART (PDF)
  Volume II - Tomo I_Meio Físico (PDF)
  Volume II - Tomo II_Meio Biótico (PDF)
  Volume II - Tomo III_Meio Socioeconômico (PDF)
  Volume III_Avaliação de Impactos (PDF)
  Volume IV_Estudos Complementares (PDF)
  Volume V_Laudos (PDF)
  PBA (PDF) 

  Internationella standarder tillämpade i benchmarking: IFC Performance Standards och relevanta EHS Guidelines
  Kontakt: environment (at) finnvera.fi
  Uppgifterna publicerade: 15.4.2015

 • År 2014

  Exportör: Almaco Group Oy
  Garantitagare: KfW IPEX-Bank GmbH
  Arrangörer: KfW IPEX-Bank GmbH och ABN AMRO Bank N.V., Singapore Branch
  Agent bank: ABN AMRO Bank N.V., Singapore Branch
  Koordinator bank: ABN AMRO Bank N.V., Oslo Branch
  Gäldenär: Axis Nova Singapore Pte. Ltd., Singapore
  Exportvara/projekt: besättningshyttmoduler 
  Land till vilket varan exporteras: Singapore
  Garanterat belopp: USD 17,6 miljoner
  Maturitet: 10 år
  Projektkategori: C
  Uppgifterna publicerade: 11.6.2014

  Exportör: Konecranes Finland Corporation
  Garantibesittare: Deutsche Bank AG, London Branch
  Kreditgivare: Finnish Export Credit Ltd
  Arrangörer: Deutsche Bank AG, London Branch, och Credit Suisse AG
  Köpare: PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
  Köparens land: Indonesien
  Exportvara/Projekt: Kontainerhanteringsutrustning
  Garanterat belopp: Cirka USD 121,2 miljoner
  Maturitet: 5 år
  Projektkategori: A
  Miljöuppgifter och sociala uppgifter om A-projekt:

  PT. Konindo Timur Utama & PT. ITS Kemitraan – JO:
  PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), Executive Summary, Tanjung Perak Port Development in Lamong Bay, 2010, 25 pages (PDF)
  PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), Environmental Impact statement (EIS), Tanjung Perak Port Development in Lamong Bay, Part 1, 2010, 142 pages (PDF)
  PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), Environmental Impact statement (EIS), Tanjung Perak Port Development in Lamong Bay, Part 2, 2010, 97 pages (PDF)
  PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), Environmental Management Plan (EMP), 2010, 43 pages (PDF)
  PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), Environmental Observation Plan (EOP), 2010, 39 pages (PDF)

  Center for Research and Community Outreach (LPPM):
  PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), Addendum to EIS, EIM-EIO Documents, Tanjung Perak Port Development in Lamong Bay, 2012, 305 pages (PDF)

  Grunduppgifter, miljö- och sociala uppgifter har publicerats minst 30 dagar innan garantiavtalet har skrivits under. Publiceringsdag: 24.5.2013
  Internationella standarder tillämpade i benchmarking: IFC Performance Standards och relevanta EHS Guidelines
  Kontakt: environment(at)finnvera.fi
  Uppgifterna publicerade: 12.5.2014

  Exportör: Wärtsilä Finland Oy 
  Garantibesittare: Standard Chartered Bank 
  Kreditgivare: Finnish Export Credit Ltd
  Arrangör: Standard Chartered Bank
  Köpare: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
  Köparens land: Indonesien
  Exportvara/projekt: leverans av gasmotorer och tjänster för kraftverk
  Garanterat belopp: Cirka EUR 70 miljoner
  Maturitet: återbetalning under 12 år
  Miljökategori: A
  Miljöuppgifter i A-projekt

  Environmental Impact Assessment document (ZIP)
  Environment Monitoring Plan (ZIP)
  Environmental Management Plan (ZIP)
  Grunduppgifter och miljöuppgifter har publicerats minst 30 dagar innan garantiavtalet har skrivits under. Publiceringsdag: 16.9.2013
  Uppgifterna publicerade: 28.4.2014

  Exportör: Wärtsilä Finland Oy
  Garantibesittare: Standard Chartered Bank
  Kreditgivare: Finnish Export Credit Ltd
  Arrangör: Standard Chartered Bank
  Köpare: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
  Köparens land: Indonesien
  Exportvara/projekt: leverans av gasmotorer och tjänster för kraftverk
  Garanterat belopp: EUR 90 miljoner
  Maturitet: återbetalning under 12 år
  Miljökategori: A
  Miljöuppgifter i A-projekt:
  EIA study (ZIP)
  Environmental Management and Monitoring Plan (ZIP)
  Grunduppgifter och miljöuppgifter har publicerats minst 30 dagar innan garantiavtalet har skrivits under. Publiceringsdag: 27.9.2013
  Uppgifterna publicerade: 28.4.2014

  Exportör: Nokia Solutions and Networks Branch Operations Oy
  Garantibesittare: Deutsche Bank AG
  Kreditgivare: Finnish Export Credit Ltd
  Arrangörer: Deutsche Bank AG, Crédit Agricole CIB och Société Générale
  Köpare: Etihad Etisalat Co Plc (”Mobily”)
  Köparens land: Saudi-Arabien
  Exportvara/projekt: Telekommunikationsutrustning och -service
  Garanterat belopp: USD 266 miljoner
  Maturitet: 8,5 år
  Projektkategori: C
  Uppgifterna publicerade: 12.3.2013

  Exportör: Valmet Power Oy och Valmet Technologies Oy
  Garantibesittare: Nordea Bank Finland Plc
  Kreditgivare: Finnish Export Credit Ltd
  Arrangörer: Nordea Bank Finland Plc och Banco Santander S.A.
  Köpare: CMPC Celulose Riograndense Ltda
  Borgensman: Empresas CMPC S.A. 
  Köparens land: Brasilien
  Exportvara/Projekt: Maskiner, utrustning och service till cellulosafabrik
  Garanterat belopp: USD 220 miljoner
  Maturitet: 2 + 10 år
  Projektkategori:
  Källa för miljöuppgifter och sociala uppgifter (projekt i kategori A):
  EIA Line 2 (ZIP)
  Rima Line 2 (ZIP)
  EIA Plantation Baixo Jacui (ZIP)
  RIMA Plantation Baixo Jacui (PDF)
  EIA Plantation Camaqua (ZIP)
  EIA Plantation Santa Maria (ZIP)
  EIA Plantation Vacacai (ZIP)
  RIMA Plantation Vacacai (ZIP)
  Grunduppgifter och miljö- och sociala uppgifter har publicerats minst 30 dagar innan garantiavtalet har skrivits under. Publiceringsdag: 19.11.2013
  Internationella standarder tillämpade i benchmarking: IFC Performance Standards och relevanta EHS Guidelines
  Kontakt: environment(at)finnvera.fi
  Uppgifterna publicerade: 7.3.2014

  Exportör: Nokia Solutions and Networks Oy och dotterbolagen
  Guarantibesittare: Société Générale
  Kreditgivare: Finnish Export Credit Ltd
  Köpare: OJSC MegaFon
  Exportvara/Projekt: Telekommunikationsutrustning och service
  Köparens land: Ryssland
  Garanterat belopp: USD 142,5 miljoner
  Maturitet: 8,5 år
  Projektkategori: C
  Uppgifterna publicerade: 25.2.2014

 • År 2013

  Exportör: Wärtsilä Finland Oy, Finland och Wärtsilä India Limited, Indien
  Garantibesittare: ING Bank N.V., Holland
  Köpare: Mangalore Chemicals and Fertilizers Limited, Indien
  Köparens land: Indien
  Exporttransaktion/Exportvara: leverans av flerbränsle kraftverk motorer inklusive installering och idriftsättning 
  Exporttransaktion relaterande kredit belopp:  cirka EUR 9 miljon 
  Maturitet: återbetalning i 7 år
  Miljökategori: C
  Uppgifterna publicerade: 13.1.2014

  Exportör: Amipac Oy
  Garantibesittare: The Royal Bank of Scotland plc
  Kreditgivare: Finnish Export Credit Ltd
  Köpare: Arla Foods Ltd.
  Köparens land: Storbritannien
  Kredittagare: Arla Foods Finance A/S
  Exporttransaktion/Exportvara: Hanteringssystem för rullvagnar  
  Exporttransaktion relaterande kredit belopp: cirka EUR 13,5 miljoner 
  Maturitet: 8 år
  Miljökategori: B
  Miljöinformation: Finnveras miljöanalys riktade sig till byggnaden av ett mejeri. De viktigaste faktorerna som analyserades var förökad trafik och inverkan till landskap. Mejeri projektet är planerat att ha låga växthusgas utsläpp.
  Uppgifterna publicerade: 12.12.2013

  Exportör: MW Power Oy, Finland
  Garantibesittare: Danske Bank A/S, Danmark
  Köpare: Uni Viridas d.o.o., Kroatien
  Köparens land: Kroatien
  Kredittagare: BankPozitif Kredi ve Kalkinma Bankasi A.S., Turkiet
  Exporttransaktion/Exportvara: leverans av ett biomassa kraftverk inklusive underbyggnaderna. 
  Exporttransaktion relaterande kredit belopp: cirka EUR 24 miljon 
  Maturitet: återvetalning i 14 år
  Miljökategori: B
  Miljöinformation: konstruktion och drift av ett biomassa kraftverk. De viktigaste faktorerna i Finnveras miljöutredning var utsläpp till luft och vatten, bullerstörning såväl som certifierande av vedämnet använt som bränsle.
  Uppgifterna publicerade: 5.12.2013

  Exportör: Nokia Solutions and Networks Oy och dotterbolagen
  Guarantibesittare: Nordea Bank Finland Plc
  Köpare: Telecom Italia S.p.A.
  Exportvara/Projekt: Telekommunikationsutrustning och service
  Köparens land: Italien
  Garanterat belopp: EUR 99,9 miljoner 
  Maturitet: 8,5 år
  Miljökategori: C
  Uppgifterna publicerade: 17.10.2013

  Exportör: Nokia Siemens Networks Oy
  Guarantibesittare: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
  Kreditgivare: Finnish Export Credit Ltd
  Arrangörer: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Santander, S.A. och Barclays Bank plc.
  Köpare: Telefónicas dotterbolagen i Spanien, Europa och Latinamerika
  Exportvara/Projekt: Telekommunikationsutrustning och service
  Köparens land: Spanien, annanstans i Europa och Latinamerika
  Garanterat belopp: USD 733.752.620,55
  Maturitet: 8,5 år
  Miljökategori: C
  Uppgifterna publicerade: 1.10.2013

  Exportör: Metso Power Oy 
  Guarantibesittare: UniCredit Bank Austria AG
  Köpare: JSC Arkhangelsk Pulp and Paper Mill
  Köparens land: Ryssland
  Exportvara/Projekt: Maskiner, utrustning och service till cellulosa- och pappersfabrik
  Garanterat belopp: Cirka EUR 12,8 miljoner
  Maturitet: 1 + 7 år
  Miljökategori: -
  Uppgifterna publicerade: 1.10.2013

  Exportör: Nokia Solutions and Networks
  Garantibesittare: Deutsche Bank AG
  Kreditgivare: Finnish Export Credit Ltd
  Arrangörer: Deutsche Bank AG och Crédit Agricole CIB
  Köpare: Etihad Etisalat Co Plc (”Mobily”)
  Köparens land: Saudi-Arabien
  Exportvara/projekt: Telekommunikationsutrustning och -service
  Garanterat belopp: USD 325 miljoner
  Maturitet: 1 + 8,5 år
  Miljökategori: C
  Uppgifterna publicerade: 8.8.2013

  Exportör: Metso Paper Inc., Metso Power Oy
  Garantibesittare: BNP Paribas Fortis SA/NV (formerly known as Fortis Bank SA/NV)
  Kreditgivare: Finnish Export Credit Ltd
  Arrangörer: BNP Paribas Fortis SA/NV (formerly known as Fortis Bank SA/NV), Nordea Bank Finland Plc, Societé Generale
  Köpare: Suzano Papel e Celulose S.A.
  Köparens land: Brasilien
  Exportvara/Projekt: Maskiner, utrustning och service till cellulosafabrik
  Garanterat belopp: EUR 267 miljoner motsvarande i USD
  Maturitet: 1 + 8.5 år
  Miljökategori: A 
  Miljöuppgifter av A-projekt:
  Environmental and Social Gap Assessment of Maranhão Project - Suzano Papel e Celulose & Action Plan (PDF) 
  Summary of the project (PDF)
  Grunduppgifter och miljöuppgifter har publicerats minst 30 dagar innan garantiavtalet har skrivits under. Publice-ringsdag: 28.12.2012
  Uppgifterna publicerade: 5.6.2013

  Exportör: Pesmel Oy
  Garantibesittare: Nordea Bank Finland Plc
  Köpare: JSW Steel Ltd.
  Köparens land: Indien
  Exportvara/projekt: Transportör- och lagringssystem för produkter av ett kallvalsverk i ett stålbruk
  Garanterat belopp: Cirka EUR 13,8 miljoner
  Maturitet: 10 år
  Miljökategori: B
  Miljöinformation: Leverans av ett transportör- och lagringssystem för produkter av ett kallvalsverk i ett stålbruk. De viktigaste miljömässiga aspekterna i projektet är utsläpp av avloppsvatten, utsläpp till luft, avfall och buller.
  Uppgifterna publicerade: 24.5.2013

  Exportör: Metso Paper Oy
  Garantibesittare: ING Bank, a Branch of ING-DiBa AG, Germany
  Köpare: Kipas Kagit Sanayi Isletmeleri A.S.
  Köparens land: Turkiet
  Exportvara/projekt: Kartongmaskin
  Garanterat belopp: Cirka EUR 74 miljoner
  Maturitet: 9 år
  Miljökategori: B
  Miljöinformation: Finnveras miljöbedömning riktade sig till ett byggande av en kartongmaskin som an-vänder återvunnen fibermassa som råvara och till ett byggande av ett kraftverk som drivs med kol. De viktigaste faktorerna som analyserades var bland annat utsläppen i luft och vatten, buller från fabriken, avfallshanteringen och råmaterialanskaffning till fabriken.
  Uppgifterna publicerade: 17.5.2013

  Exportörer: Andritz Oy, Metso Paper Inc. och TM System Finland Oy
  Garantibesittare: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
  Köpare: OJSC Ilim Group
  Köparens land: Ryssland
  Exportvara/projekt: Maskiner, utrustning och service till cellulosa- och pappersfabrik
  Garanterat belopp: Cirka USD 28,7 miljoner
  Maturitet: 5 år
  Miljökategori: icke-projekt
  Uppgifterna publicerade: 17.5.2013

  Exportör: Andritz Oy, Metso Paper Oy
  Garantibesittare: Banco Santander S.A.
  Kreditgivare: Finnish Export Credit, Santander Brasil Establecimiento Financiero de Crédito S.A.
  Köpare: Eldorado Brasil Celulose S.A.
  Köparens land: Brasilien
  Exportvara/Projekt: Maskiner, utrustning och service till cellulosafabrik
  Garanterat belopp: USD 263,9 miljoner
  Maturitet: 10 år
  Miljökategori: A 
  Miljöuppgifter av A-projekt: Environmental information (ZIPX, 27M)
  Grunduppgifter och miljöuppgifter har publicerats minst 30 dagar innan garantiavtalet har skrivits under. Publiceringsdag: 6.7.2012
  Uppgifterna publicerade: 12.2.2013

 • År 2012

  Exportör: Outotec (Finland) Oy
  Garantibesittare: HSBC Bank Plc
  Köpare: Paranapanema S.A.
  Köparens land: Brasilia
  Exporttransaktion/Exportvara: Anordningar och tjänster för kopparsmältverk och koncentrator. 
  Exporttransaktion relaterande kredit belopp:  EUR 16,733,633 motsvarande i USD 
  Maturitet: 7 år
  Miljökategori: B
  Miljöinformation: Modernisering av kopparsmältverket och koncentrator, vilket ökar produktionskapaciteten med cirka 20%. De viktigaste faktorerna i Finnveras miljöutredning var utsläpp till luft och vatten. Projektet kommer att förbättra brukets energieffektivitet.
  Uppgifterna publicerade: 15.2.2013

  Exportör: Arctech Helsinki Shipyard Oy
  Garantibesittare och kreditgivare: ING Bank N.V.
  Kredittagare: OAO Sovcomflot JSC
  Köpare: OAO Sovcomflot JSC
  Köparens land: Rysland
  Exportvara/Projekt: två isbrytande mångfunktionella fartyg
  Garanterat belopp: MUSD 128
  Maturitet: 12 år
  Miljökategori: -
  Uppgifterna publicerade: 14.12.2012

  Exportör: Wärtsilä Finland Oy
  Garantibesittare och kreditgivare: KBC Bank Deutschland AG
  Kredittagare: PTA Bank (Eastern and Southern African Trade and Development Bank)
  Köpare: Ndola Energy Company Ltd
  Köparens land: Zambia
  Exportvara/Projekt: leverans och idriftsättning av kraftverk motorer
  Garanterat belopp: EUR 18 million
  Maturitet: 7 år
  Miljökategori: B 
  Miljöinformation: Finnveras miljöbedömning riktade sig till ett projekt för ett motorkraftverk vars drivmedel är tung brännolja. De viktigaste faktorerna som analyserades var utsläppen i luft, buller från kraftverket, avfallshanteringen och uppföljning av miljöpåverkan under produktionsskedet.
  Uppgifterna publicerade: 2.1.2013

  Exportör: Nokia Siemens Networks Oy
  Kreditgivare: Finlands Exportkredit Ab
  Ledarbanker: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Helsinki, och Société Générale
  Köpare: OJSC MegaFon
  Köparens land: Russia
  Exportvara/Projekt: Telekommunikationsutrustning och service
  Garanterat belopp: USD 110 miljoner
  Maturitet: 8,5 år
  Miljökategori: C
  Uppgifterna publicerade: 10.12.2012

  Exportör: Nokia Siemens Networks Ab och dotterbolagen
  Garantibesittare: Nordea Bank Finland Plc
  Köpare: Telecom Italia S.p.A.
  Exportvara/Projekt: Telekommunikationsutrustning och service
  Köparens land: Italien
  Garanterat belopp: EUR 60,4 miljoner
  Maturitet: 8,5 år
  Miljökategori: C
  Uppgifterna publicerade: 10.12.2012

  Exportör: Nokia Siemens Networks Oy och Nokia Siemens Networks Pvt. Ltd.
  Garantibesittare: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Helsinki
  Köpare: Idea Cellular Limited
  Köparens land: Indien
  Exportvara/Projekt: Telekommunikationsutrustning och service
  Garanterat belopp: USD 100 miljoner
  Maturitet: 10 år
  Miljökategori: C
  Uppgifterna publicerade: 9.11.2012

  Exportör: STX Finland Oy
  Garantibesittare: Citibank
  Köpare: TUI Cruises GmbH
  Köparens land: Tyskland
  Exportvara/Projekt: krysningsfartyg
  Garanterat belopp: MEUR 350
  Maturitet: 12 år
  Miljökategori: -
  Uppgifterna publicerade: 5.11.2012

  Exportör: Outotec Finland Oy
  Garantibesittare och Kreditgivare: HSBC Bank plc
  Kredittagare: Gazprombank OJSC
  Köpare: ZAO Mikheevsky Gorno-obogatitelny Kombinat
  Köparens land: Ryssland
  Exportvara/Projekt: Anordningar och tjänster för anrikningsverk
  Garanterat belopp: EUR 53,7 million
  Maturitet: 2+7 år
  Miljökategori: A
  Miljöuppgifter i A-project: Environmental information (ZIPX, 35M)
  Grunduppgifter och miljöuppgifter har publicerats minst 30 dagar innan garantiavtalet har skrivits under. Publiceringsdag: 20.4.2012. 
  Uppgifterna publicerade: 26.10.2012

  Exportör: Metso Minerals Industries Inc.
  Garantibesittare och Kreditgivare: HSBC Bank plc
  Kredittagare: Gazprombank OJSC
  Köpare: ZAO Mikheevsky Gorno-obogatitelny Kombinat
  Köparens land: Ryssland
  Exportvara/Projekt: Anordningar och tjänster för krossverk och malning
  Garanterat belopp: EUR 104 million
  Maturitet: 2+7 år
  Miljökategori: A
  Miljöuppgifter i A-project: Environmental information (ZIPX, 35M)
  Grunduppgifter och miljöuppgifter har publicerats minst 30 dagar innan garantiavtalet har skrivits under. Publiceringsdag: 20.4.2012. 
  Uppgifterna publicerade: 26.10.2012

  Exportör: Metso Paper Oy
  Garantibesittare: Nordea Bank AB, Shanghai Branch
  Kreditgivare: Nordea Bank AB, Shanghai Branch
  Köpare: Shandong IP & Sun Food Packaging Co., Ltd
  Köparens land: Kina
  Exportvara/Projekt: Kartongmaskin 
  Garanterat belopp: EUR 45 million
  Maturitet: 5,5 år
  Miljökategori: B 
  Miljöinformation: Finnveras miljöbedömning riktade sig till ett expansionsprojekt för en kartongfabrik. Samtidigt med projektet demonterades föråldrad kapasitet från fabrikstomten. De viktigaste faktorerna som analyserades var bland annat utsläppen i luft och vatten, buller från fabriken, avfallshanteringen och råmaterialanskaffning till fabriken. 
  Uppgifterna publicerade: 5.9.2012

  Exportörer: Andritz Oy, Finnpneumatic Oy Ltd., Metso Paper Oy och TM System Finland Oy
  Garantibesittare: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
  Köpare: OJSC Ilim Group
  Köparens land: Ryssland
  Exportvara/projekt: Maskiner, utrustning och service till cellulosa- och pappersfabrik
  Garanterat belopp: Cirka USD 36,5 miljoner
  Maturitet: 5 år
  Miljökategori: icke-projekt
  Uppgifterna publicerade: 15.6.2012

  Exportör: ABB (Hong Kong) Ltd, ABB AB
  Garantibesittare: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Seoul Branch
  Köpare: Hyundai Steel Company
  Köparens land: Sydkorea
  Exportvara/Projekt: motorer och motordrift / integrerat stålverk -projekt
  Garanterat belopp: EUR 16,5 miljoner 
  Kredittid: 7 år och 11 månad
  Miljökategori: A
  Miljöuppgifter i A-projekt:
  Environmental Impact Assesment (PDF)
  Grunduppgifter och miljöuppgifter har publicerats minst 30 dagar innan garantiavtalet har skrivits under. Publiceringsdag: 8.11.2011
  Uppgifterna publicerade: 18.5.2012

  Exportör: Nokia Siemens Networks Ab och dotterbolagen
  Garantibesittare: Nordea Bank Finland Plc
  Köpare: Telecom Italia S.p.A.
  Exportvara/Projekt: Telekommunikationsutrustning och service
  Köparens land: Italien
  Garanterat belopp: EUR 59.339.525
  Maturitet: 8,5 år
  Miljökategori: C
  Uppgifterna publicerade: 3.2.2012

 • År 2011

  Exportör: Nokia Siemens Networks Oy och Nokia Siemens Networks India Pvt. Ltd.
  Garantibesittare: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Helsinki
  Kredittagare: Idea Cellular Limited
  Exportvara/Projekt: Telekommunikationsutrustning och service
  Garanterat belopp: USD 140 miljoner
  Maturitet: 8,5 år
  Miljökategori: C
  Uppgifterna publicerade: 7.9.2012

  Exportör: Nokia Siemens Networks Oy 
  Garantibesittare: Citibank International plc
  Kredittagare: Türk Telekomünikasyon A.Ş.
  Exportvara/Projekt: Telekommunikationsutrustning och service
  Garanterat belopp: EUR 46,8 miljoner 
  Maturitet: 7 år 
  Miljökategori: C 
  Uppgifterna publicerade: 4.1.2012

  Exportör: Nokia Siemens Networks Ab och dotterbolagen
  Garantibesittare: Société Générale
  Creditgivare: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Niederlassung Deutschland; Société Générale
  Köpare: Telefónicas dotterbolagen i Spanien, Europa och Latinamerika
  Exportvara/Projekt: Telekommunikationsutrustning och service
  Köparens land: Spanien, annanstans i Europa och Latinamerika
  Garanterat belopp: USD 375.855.473,20
  Maturitet: 8,5 år
  Miljökategori: C
  Uppgifterna publicerade: 3.11.2011

  Exportörer: Metso Power Oy, ZAO Metso Automation, Metso Paper Inc. och Raumaster Oy
  Garantibesittare: Nordea Bank Finland Plc
  Köpare: OJSC Ilim Group
  Köparens land: Ryssland
  Exportvara/Projekt: Maskiner, utrustning och service till cellulosafabrik
  Garanterat belopp: Cirka USD 75,9 miljoner
  Maturitet: 5 år
  Miljökategori: A
  Miljöuppgifter:ESIA Environmental and Social Impact Assessment 24B1355-E0009, Bratsk Pulp Mill Rebuild Project, Ilim Group by Pöyry Finland Oy August 11, 2010 (PDF), Publiceringsdag: 9.9.2010
  Uppgifterna publicerade: 25.10.2011

  Exportör: John Deere Forestry Oy 
  Garantibesittare: Nordea Bank Finland Plc
  Köpare: OJSC Ilim Group
  Köparens land: Ryssland
  Exportvara/Projekt: Skogsmaskiner
  Garanterat belopp: Cirka USD 11,5 miljoner
  Maturitet: 5 år
  Miljökategori: B
  Miljöuppgifter: Föremålet för Finnveras miljöbedömning var bruk av skogsskördare. Huvudpunkterna i miljöbedömningen var att utreda lägen av planerade skogsfällningar, olika skogstyper som skall fällas och läget av skogscertifieringspraktik.
  Uppgifterna publicerade: 25.10.2011

  Exportör: Andritz Oy och Pöyry Finland Oy
  Garantibesittare: Fortis Bank SA/NV
  Kreditgivare: Finnish Export Credit Ltd
  Köpare: Celulosa y Energía Punta Pereira S.A.
  Destinationsland: Uruguay
  Exportvara/Projekt: Anordningar till cellulosafabrik
  Garanterat belopp: USD 900 miljoner
  Maturitet: 12 år
  Miljökategori: A
  Miljöinformation: http://www.iadb.org/en/projects/project,1303.html?id=UR-L1068 
  Uppgifterna publicerade: 3.10.2011

  Exportör: STX Finland Oy
  Garantibesittare: BNP Paribas Fortis
  Köpare: TUI Cruises GmbH
  Köparens land: Tyskland
  Exportvara/Projekt: krysningsfartyg
  Garanterat belopp: MEUR 350
  Maturitet: 12 år
  Miljökategori: -
  Uppgifterna publicerade: 27.9.2011

  Exportör: Metso Paper Oy
  Garantibesittare: KfW IPEX-Bank GmbH
  Köpare: Greenpac Mill LLC
  Destinationsland: USA
  Exportvara/Projekt: Anordningar till kartongfabrik
  Garanterat belopp: USD 80 miljoner
  Maturitet: 10 år
  Miljökategori: B
  Miljöinformation: Leverans av en kartongmaskin som använder återvunnen fibermassa som råvara. De viktigaste miljömässiga aspekterna i projektet är utsläpp av avloppsvatten, utsläpp till luft (inkl. luktutsläpp), avfall, buller och ökning av trafik. Användning av återvunnen pappersmassa minskar miljöbördan jämfört med användning av ny pappersmassa.
  Uppgifterna publicerade: 18.8.2011

  Exportör: WinWinD Oy
  Garantibesittare: Triodos Bank N.V.
  Kreditgivare: Triodos Bank N.V. och Crédit Coopératif
  Köparens land: Frankrike
  Exportvara/Projekt: sex 3 MW windturbiner för en wind park som ligger i norra Frankrike i städerna Fiefs och Sains Les Pernes. Turbinernas höjd är 88m och rotors diameter är 103m. 
  Garanterat belopp: EUR 23 miljoner
  Maturitet: 12 år
  Miljökategori: B 
  Miljöinformation: Leverans av sex 3 MWe vindturbiner. Vindturbinerna förändrar landskapet och kan förorsaka buller som stör invånarna i närheten. Därtill förorsakar turbinernas rotorblad risk för kollision för fåglar och flad-dermöss. Vindturbiner producerar elenergi utan växthusgas, vilket bromsar klimatförändringen. 
  Uppgifterna publicerade: 18.8.2011

  Exportör: Andritz Oy
  Garantibesittare: Nordea Bank Finland Plc
  Kreditgivare: Finnish Export Credit Ltd
  Köpare: JK Paper Ltd
  Destinationsland: India
  Exportvara/Projekt: Anordningar till cellulosafabrik
  Garanterat belopp: EUR 27 miljoner
  Maturitet: 10 år
  Miljökategori: B
  Miljöinformation: Finnveras miljöbedömning riktade sig till ett expansions- och moderniseringsprojekt för en cellulosa- och pappersfabrik. De viktigaste faktorerna som analyserades var bland annat utsläppen i luft och vatten, mängden buller från fabriken, hanteringen av fast avfall och hållbarheten av virkesanskaffning. Genomförande av projektet medför utsläppsminskningar.
  Uppgifterna publicerade: 16.6.2011

  Exportör: Wärtsilä Finland Oy
  Köpare: Rasa Enerji Üretim A.Ş.
  Köparens land: Turkiet
  Exportvara/Projekt: leverans och idriftsättning av kraftverk gasmotorer
  Kredit belopp: EUR 26 miljon
  Maturitet: återbetalningstid 8 år
  Miljökategori: B
  Miljöinformation: Finnveras miljökonsekvensanalys riktade sig till byggnaden av ett kraftverk som drivs med gas. De viktigaste faktorerna som analyserades var bland annat utsläppen i luft, mängden buller från kraftverket och planerna för hanteringen av avlopp.
  Uppgifterna publicerade: 27 April 2011

 • År 2010

  Exportör: Wärtsilä Finland Oy
  Garantibesittare: The Bank of Nova Scotia, Canada och The Bank of Nova Scotia Jamaica Limited, Jamaica
  Köpare: West Kingston Power Partners, Jamaica
  Köparens land: Jamaica
  Exportvara/Projekt: ett kraftverk
  Garanterat belopp: USD 20 miljon
  Maturitet: 2+10 år
  Miljökategori: B
  Miljöinformation: Finnveras miljökonsekvensanalys riktade sig till byggnaden av ett kraftverk som drivs med tung eldningsolja. De viktigaste faktorerna som analyserades var bland annat utsläppen i luft och vatten, mängden buller från kraftverket och planerna för hanteringen och uppföljningen av miljökonsekvenserna av kraftverket under dess produktionsskede.
  Uppgifterna publicerade: 7.2.2011

  Exportör: STX Finland Ab
  Garantibesittare: Skandinaviska Enskilda Banken AB
  Köpare: Royal Caribbean Cruises Ltd
  Köparens land: USA
  Exportvara/Projekt: Kryssningsfartyg
  Garanterat belopp: 1.074 MUSD
  Maturitet: 12 år
  Miljökategori: -
  Uppgifterna publicerade: 18.1.2011

  Exportör: Metso Power Oy och CJSC Metso Automation
  Garantibesittare: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
  Köpare: OJSC Ilim Group
  Köparens land: Ryssland
  Exportvara/Projekt: Sodapanna med tillhörande tjänster
  Garanterat belopp: Cirka USD 64 miljoner
  Maturitet: 5 år
  Miljökategori: icke-projekt
  Uppgifterna publicerade: 17.1.2011

  Exportör: Wärtsilä Finland Oy
  Garantibesittare: Nordea Bank Finland Plc
  Kredittagare: Banco de Reservas de la Republica Dominicana
  Kreditgivare: Nordea Bank Finland Plc and Wells Fargo Bank, N.A.
  Köparens land: Dominikanska republiken
  Exportvara/Projekt: Expansion av ett kraftverk 
  Garanterat belopp: USD 23 miljoner
  Maturitet: 6 år
  Miljökategori: 
  Miljöinformation: Ett expansionsprojekt för ett kraftverk som drivs med tung eldningsolja, i vilket de viktigaste miljöaspekterna var utsläppen i luft och mängden buller från kraftverket.
  Uppgifterna publicerade: 5.1.2011
   

  Exportör: Wärtsilä Finland Oy
  Garantibesittare: Standard Chartered Bank
  Kreditgivare: Finnish Export Credit Ltd
  Köpare: Seaboard Corporation
  Destinationsland: Dominikanska republiken
  Exportvara/Projekt: Kraftverksplattform
  Garanterat belopp: USD 102,6 miljoner
  Maturitet: 10år
  Miljökategori: B
  Miljöinformation: En kraftverksplattform som drivs med gas/tung eldningsolja och som ersätter två äldre kraftverk. I miljöbedömningen granskades utsläppen i luft, bullret, bränsletransporternas säkerhet, hanteringen av oljehaltigt slam samt hälso- och säkerhetsaspekterna.
  Uppgifterna publicerade: 5.1.2011

  Exportör: Nokia Siemens Networks Oy 
  Garantibesittare: HSBC Bank Plc
  Creditgivare: Citibank, N.A., Credit Suisse AG, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd
  Köpare: PT Telekomunikasi Selular
  Köparens land: Indonesien
  Exportvara/Projekt: Telekommunikationsutrustning och service
  Garanterat belopp: Cirka USD 263,7 miljoner 
  Maturitet: 5 år 
  Miljökategori: C
  Uppgifterna publicerade: 17.12.2010

  Exportör: Nokia Siemens Networks Oy 
  Garantibesittare: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Helsinki Branch
  Kredittagare: Türk Telekomünikasyon A.S.
  Exportvara/Projekt: Telekommunikationsutrustning och service
  Garanterat belopp: Circa EUR 27,1 miljoner 
  Maturitet: 7 år 
  Miljökategori: C 
  Uppgifterna publicerade: 9.8.2010

  Exportör: Nokia Siemens Networks Oy
  Garantibesittare: Nordea Bank Finland Plc
  Köpare: Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC
  Köparens land: Förenade Arabemiraten
  Exportvara/Projekt: Telekommunikationsutrustning och service
  Garanterat belopp: ca USD 268,8 miljoner
  Maturitet: 5 är
  Miljökategori: C
  Uppgifterna publicerade: 14.7.2010

  Räntestödskredit. Utrikesministeriet ansvarar för verkställande av projektets evaluering. Se också: Utrikesministeriet 
  Exportör: MT Höjgaard a/s, Danmark
  Garantibesittare: BNP Paribas
  Köpare: Hai Phong Bridge Projects Management Department 
  Köparens land: Vietnam
  Exportvara/Projekt: Konstruktion av landsvägsbro
  Garanterat belopp: EUR 22,772,340
  Maturitet: 14 år
  Miljökategori: -
  Uppgifterna publicerade: 22.6.2010

  Exportör: Nokia Siemens Networks Japan Corporation
  Garantibesittare: Mizuho Corporate Bank, Ltd.
  Köpare: Softbank Mobile Corporation
  Köparens land: Japan
  Exportvara/Projekt: Telekommunikationsutrustning och service
  Garanterat belopp: Circa JPY 21,87 miljarder 
  Maturitet: 7 år 
  Miljökategori: C
  Uppgifterna publicerade: 8.6.2010

  Köparens land: Ryssland
  Exportvara / Projekt: Gruvdrift och anrikning av malm
  Miljökategori: A
  Miljöuppgifter om A-projekt
  Feasibility study for Albazino-Amursk Gold Project (PDF)
  Grunduppgifter och miljöuppgifter har publicerats minst 30 dagar innan garantiavtalet har skrivits under. 
  Publiceringsdag: 12.11.2009
  Uppgifterna publicerade: 4.3.2010

 • År 2009

  Exportör: Nokia Siemens Networks Oy 
  Garantibesittare: HSBC Bank Plc 
  Köpare: Idea Cellular Limited 
  Köparens land: Indien 
  Exportvara/Projekt: Telekommunikationsutrustning och service
  Garanterat belopp: USD 260 miljoner 
  Maturitet: 8.5 år 
  Miljökategori: C 
  Uppgifterna publicerade: 7.1.2009

  Exportör: Nokia Siemens Networks Oy 
  Garantibesittare: Commerzbank Aktiengesellschaft 
  Köpare: Bakcell 
  Köparens land: Azerbaijan
  Exportvara/Projekt: Telekommunikationsutrustning och service
  Garanterat belopp: Circa EUR 23,6 miljoner 
  Maturitet: 5 år 
  Miljökategori: C 
  Uppgifterna publicerade: 31.12.2009

  Exportör: Nokia Siemens Networks Oy
  Garantibesittare: HSBC Bank plc
  Köpare: Vidéotron Ltée
  Köparens land: Kanada
  Exportvara/Projekt: Telekommunikationsutrustning och service
  Garanterat belopp: CAD ekvivalent USD 100 miljoner
  Maturitet: 8,5 år 
  Miljökategori: C
  Uppgifterna publicerade: 9.12.2009

  Exportör: Andritz Oy, Metso Power Oy
  Garantibesittare: BNP Paribas, London Branch
  Köpare: VCP-MS Celulose Sul Mato-Grossense Ltda..
  Köparens land: Brasilien 
  Exportvara/Projekt: Anordningar till cellulosafabrik
  Garanterat belopp: Circa EUR 164 miljoner
  Miljökategori: A
  Maturitet: 8,5 år
  Miljöuppgifter i A-projekt
  Complementação EIA-RIMA Três Lagoas.pdf 
  RIMA completo sem figuras.pdf
  Grunduppgifter och miljöuppgifter har publicerats minst 30 dagar innan garantiavtalet har skrivits under. Publiceringsdag: 29.5.2009
  Uppgifterna publicerade: 4.9.2009

  Exportör: Olika exportörer 
  Garantibesittare: BNP Paribas
  Köpare: TP-NVP Singapore Pte. Ltd.
  Köparens land: Singapore
  Exportvara/Projekt: Utrustning och service till ett rörnedläggningsfartyg
  Garanterat belopp: USD 88 miljoner
  Maturitet: 8,5 år 
  Miljökategori: -
  Uppgifterna publicerade: 21.8.2009

  Exportör: Kalmar Industries Oy Ab
  Garantibesittare: Barclays Bank PLC
  Köpare: Transnet Limited
  Köparens land: Sydafrika
  Exportvara/Projekt: Kontainerhanteringsutrustning till hamnar i Durban, Ngqura och Cape Town
  Garanterat belopp: Cirka ZAR 915 miljoner
  Maturitet: Upp till 10 år
  Miljökategori: Ngqura A, andra icke-projekt
  Miljöuppgifter i A-projekt:

  EIR Ngqura Port Construction

  Grunduppgifter och miljöuppgifter har publicerats minst 30 dagar innan garantiavtalet har skrivits under. Publiceringsdag: 25.11.2008
  Uppgifterna publicerade: 18.6.2009

  Exportör: STX Finland Cruise Line Oy
  Garantibesittare: BNP Paribas
  Köpare: Royal Caribbean Cruise Lines 
  Köparens land: USA
  Exportvara/Projekt: Kryssningsfartyg
  Garanterat belopp: ca. EUR 998 miljoner
  Maturitet: 12 år
  Miljökategori:-
  Uppgifterna publicerade: 8.6.2009

  Exportör: Nokia Siemens Networks Oy
  Garantibesittare: Calyon Bank Helsinki Branch
  Köpare: Smart Communications Inc.
  Köparens land: Filippinerna
  Exportvara/Projekt: Telekommunikationsutrustning och service
  Garanterat belopp: USD 50 miljoner
  Maturitet: 5 år 
  Miljökategori: C
  Uppgifterna publicerade: 5.6.2009

  Exportör: Wärtsilä Finland Oy
  Garantibesittare: WestLB AG
  Köpare: Rasa Enerji Üretim A.S.
  Köparens land: Turkiet
  Exportvara/Projekt: Motorer och generatorer för ett kraftverk 
  Garanterat belopp: circa EUR 19 miljoner
  Maturitet: 6 år
  Miljökategori: B
  Uppgifterna publicerade: 20.5.2009

  Exportör: Wärtsilä Finland Oy
  Garantibesittare: WestLB AG
  Köpare: Aksa Enerji Üretim A.Ş
  Köparens land: Turkiet
  Exportvara/Projekt: Motorer och generatorer för ett kraftverk
  Garanterat belopp: Maximum EUR 13 miljoner
  Maturitet: 7 år
  Miljökategori: B
  Uppgifterna publicerade: 30.3.2009

  Exportör: Wärtsilä Finland Oy
  Garantibesittare: WestLB AG
  Köpare: Aksa Enerji Üretim A.Ş
  Köparens land: Turkiet
  Exportvara/Projekt: Motorer och generatorer för ett kraftverk
  Garanterat belopp: Maximum EUR 13 miljoner
  Maturitet: 7 år
  Miljökategori: B
  Uppgifterna publicerade: 30.3.2009

  Exportör: Konecranes Heavy Lifting Oy 
  Garantibesittare: Credit Suisse
  Köpare: OOO Leasing Company Uralsib
  Köparens land: Ryssland
  Exportvara/projekt: Conteinerkranar till St. Petersburg hamn
  Garanterat belopp: cirka EUR 38 miljoner
  Maturitet: 4 år 
  Miljökategori: B
  Miljöuppgifter: Föremålet för Finnveras miljöbedömning var en containerterminal, dit lyftkranarna transporterades. I miljöbedömningen utredde Finnvera byggandet av containerterminalen och verksamheten i terminalen. Containerterminalen byggs i syfte att bygga ut den befintliga hamnen. Huvudpunkterna i miljöbedömningen var utsläppen i luften och vattnet, bullret, avfallshanteringen och miljöaspekterna och -konsekvenserna i fråga om muddringarna och de övriga byggarbetena.
  Uppgifterna publicerade: 30.3.2009

  Exportör: Wärtsilä Finland Oy
  Garantibesittare: HSBC Bank
  Köpare: Tridinad & Tobago Electricity Commission 
  Köparens land: Tridinad och Tobago 
  Exportvara/Projekt: Kraftverk
  Garanterat belopp: USD 67,5 miljoner
  Maturitet: 12 år 
  Miljökategori: B
  Uppgifterna publicerade: 27.3.2009

  Exportör: Sisu Auto Trucks Oy
  Garantibesittare: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige
  Köpare: OJSC Ilim Group
  Köparens land: Ryssland
  Exportvara/Projekt: Timmerbilar med släp
  Garanterat belopp: Cirka USD 24,6 miljoner
  Maturitet: 5 år
  Miljökategori: icke-projekt
  Uppgifterna publicerade: 19.1.2009

 • År 2008

  Exportör: Wärtsilä Finland Oy
  Garantibesittare: Calyon Bank Helsinki Branch
  Köpare: Office National de l'Electricité 
  Köparens land: Marocko
  Exportvara/Projekt: Kraftverk
  Garanterat belopp: EUR 61,2 miljoner
  Maturitet: 10 år 
  Miljökategori: B
  Uppgifterna publicerade: 1.12.2008

  Exportör: Wärtsilä Finland Oy
  Garantibesittare: BNP Paribas
  Köpare: Al Qatrana Cement PSC
  Köparens land: Jordanien
  Exportvara/Projekt: Kraftverk
  Murabaha-finansierat totalbelopp: USD 113 miljoner 
  Garanterat belopp: USD 43 miljoner
  Maturitet: 7 år 
  Miljökategori: BUppgifterna publicerade: 27.11.2008

  Exportör: Andritz Oy
  Garantibesittare: UniCredit Bank Austria AG
  Köpare: Mondi Syktyvkar OAO
  Köparens land: Ryssland
  Exportvara/Projekt: Anordningar till cellulosa- och pappersfabrik
  Garanterat belopp: Cirka EUR 113 miljon
  Miljökategori: B
  Miljöinformation: Modernisering och expansion av cellulosa- och pappersfabrik. De viktigaste aspekterna i Finnveras miljögranskning var hållbarhet av virkesanskaffning, utsläpp till luft och vatten samt avfallshantering. Genomförande av projektet medför bland annat betydande utsläppsminskningar.

  Exportör: ABB
  Garantibesittare: HSBC Bank plc
  Köpare: Hyundai Steel Company
  Köparens land: Sydkorea
  Exportvara/Projekt: apparater till plåtvalsgata/ integrerat stålverk -projekt
  Garanterat belopp: 23,3 miljoner EUR
  Kredittid: 8 år 
  Miljökategori: A
  Miljöuppgifter i A-projekt
  Ladda PDF-fil 
  Grunduppgifter och miljöuppgifter har publicerats minst 30 dagar innan garantiavtalet har skrivits under. Publiceringsdag: 12.3.2008
  Uppgifterna publicerade: 12.9.2008

  Exportör: Aker Yards Oy
  Garantibesittare: Fortis Bank S.A./N.V.
  Köpare: P&O Ferries
  Köparens land: Storbritannien
  Exportvara/Projekt: passagerar- och bilfärja
  Finansierat totalbelopp: 142 miljoner EUR 
  Garanterat belopp: 135 miljoner EUR
  Kredittid: 12 år 
  Miljökategori: -
  Uppgifterna publicerade: 11.9.2008

  Exportör: Aker Yards Oy
  Garantibesittare: Calyon
  Köpare: P&O Ferries
  Köparens land: Storbritannien
  Exportvara/Projekt: passagerar- och bilfärja
  Finansierat totalbelopp: 142 miljoner EUR 
  Garanterat belopp: 135 miljoner EUR
  Kredittid: 12 år 
  Miljökategori: -
  Uppgifterna publicerade: 11.9.2008

  Exportör: Andritz Oy, ABB Oy
  Garantibesittare: Australia and New Zealand Banking Group Limited
  Köpare: Visy Pulp & Paper Pty. Ltd.
  Köparens land: Australien
  Exportvara/Projekt: Apparater till cellulosa- och papperfabrik
  Garanterat belopp: ca 127 miljoner USD 
  Miljökategori: A
  Miljöuppgifter i A-projekt:
  Environmental Assessment (pdf) 
  Revised Air Emissions Assessment (pdf) 
  Air Dispersion Modelling (pdf) 
  Updated Water Balance (pdf)
  http://www.planning.nsw.gov.au/asp/06_0159.asp 
  Grunduppgifter och miljöuppgifter har publicerats minst 30 dagar innan garantiavtalet har skrivits under. Publiceringsdag: 21.4.2008
  Uppgifterna publicerade: 7.8.2008

  Exportör: Aker Yards Oy
  Garantibesittare: Nordea Bank Finland plc
  Finansiär: Flera kommersiella banker och Eksportfinans ASA (Norge)
  Köpare: Royal Caribbean Cruises Ltd
  Köparens land: USA
  Exportvara/Projekt: Kryssningsfartyg
  Finansierat totalbelopp: USD 530 miljoner
  Garanterat belopp: USD 300 miljoner
  Kredittid: 7 år
  Miljökategori: -
  Uppgifterna publicerade: 6.5.2008

 • År 2007

  Exportör: GE Healthcare Projects Ab
  Garantibesittare/Finansiär: BNP Paribas London Branch, Storbritannien
  Köpare: Ministry of Health and Social Services, Namibia
  Köparens land: Namibia
  Exportvara/Projekt: Sjukhusutrustning
  Garanterat belopp: EUR 13,428,211.90
  Miljökategori: - 
  Uppgifterna publicerade: 7.6.2007 

  Land där projektet verkställs: Indien
  Bransch: Stålindustri
  Projekt/ exportvara: Stålverk/Krananläggningar
  Miljökategori: A
  Miljöuppgifter i A-projekt: MKB-rapporten är tillgänglig på begäran på adressen: 
  Grunduppgifter och miljöuppgifter har publicerats minst 30 dagar innan garantiavtalet har skrivits under. Publiceringsdag: 25.4.2006
  Uppgifterna publicerade: 7.6.2007

  Exportör: Raute Abp
  Garantibesittare/ Finansiär: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
  Kredittagare: Joint-Stock Commercial Bank - Bank of Moscow
  Köpare: OOO "Vjatskij Fanernyi Kombinat"
  Köparens land: Ryssland
  Exportvaran/Projekt: Maskiner och linjer för fanerfabrik
  Garanterat belopp: EUR 25,733,427.14
  Kredittid: 6 år
  Miljökategori: B
  Uppgifterna publicerade: 30.4.2007

  Exportöre: Andritz Oy
  Köpare: Botnia S.A.
  Köparens land: Uruguay
  Projekt/exportvara: apparater till cellulosafabrik
  Garanterat belopp: USD 230.000.000
  Miljökategori: A
  Miljöuppgifter om A-projekt: Miljöutredning Tilläggsmaterial för miljöutredning 
  Uppgifterna publicerade: 12.3.2007

  Investerare: Oy Metsä-Botnia Ab
  Det land, där projektet verkställs: Uruguay
  Projekt: Cellulosafabrik
  Förstförsäkrare: Multilateral Investment Guarantee Agency
  Återförsäkrat belopp: USD 100.000.000
  Miljökategori: A
  Miljöuppgifter om A-projekt: Miljöutredning Tilläggsmaterial för miljöutredning 
  Grunduppgifter och miljöuppgifter har publicerats minst 30 dagar innan garantiavtalet har skrivits under. Publiceringsdag: 31.5.2005

 • År 2006

  Exportörer: Andritz Ab, Kvaerner Power Oy, Metso Paper Pori Oy
  Garantibesittare: Société Générale
  Kreditgivare: BNP Paribas och Société Générale
  Köpare: Suzano Papel e Celulose S.A.
  Köparens land: Brasilien
  Projekt/exportvara: Anordningar och service till cellulosafabrik
  Garanterat belopp: USD 120,000,000
  Miljökategori: A
  Uppgifterna publicerade: 18.12.2006

  Exportör: Nokia Abp
  Garantibesittare: Standard Chartered Bank
  Kreditgivare: Finlands Exportkredit Ab
  Köparens land: Thailand
  Projekt/exportvara: GSM-nätanordningar och service
  Garanterat belopp: USD 119,000,000
  Miljökategori: C
  Uppgifterna publicerade: 12.12.2006

  Exportör: Nokia Abp
  Garantibesittare/ Finnveras agent: Calyon Bank, Helsingfors
  Kreditgivare: Citibank International Plc / ING Bank N.V. med flera
  Köpare: OJSC MegaFon
  Köparens land: Ryssland
  Projekt/exportvara: Nätanordningar och service
  Garanterat belopp: EUR 109 miljoner
  Miljökategori: C
  Uppgifterna publicerade: 12.12.2006

  Exportör: Kalmar Industries Oy Ab
  Kreditgivare: HSBC Bank plc
  Köpare: The Port Authority
  Köparens land: Jamaika
  Projekt/Exportvara: Kontainerhanteringsutrustning
  Miljökategori: Icke-projekt
  Uppgifterna publicerade: 13.7.2006

  Exportör: Aker Finnyards Ab
  Garantiinnehavare: Nordea Bank Finland Abp
  Kreditgivare: Nordea Bank Finland Abp
  Köpare: AS Tallink Grupp
  Köparens land: Estland
  Projekt/Exportvara: Passagerarfärja
  Det garanterade beloppet: EUR 70,400,000
  Miljökategori: -
  Uppgifterna publicerade: 28.6.2006

  Exportör: Metso Paper Oy
  Garantibesittare: KfW
  Köpare: Modern Karton Sanayli Ve Ticaret A.S.
  Köparens land: Turkiet
  Projekt/exportvara: Pappersmaskin
  Garanterat belopp: högst EUR 100.000.000
  Miljökategori: B

  Exportören: Andritz Ab
  Kreditgivaren: ABN AMRO N.V., Stockholm
  Köparens land: Sverige
  Projektet/Exportvaran: Sodapanna
  Det garanterade beloppet: EUR 19,040,000
  Miljökategorin: Icke-projekt, ersättningsinvestering
  Uppgifterna publicerade: 8.2.2006

Projekten i projektkategori A

I enlighet med OECD's avtal för bedömning av projekts miljökonsekvenser och sociala konsekvenser bör Finnvera publicera miljöuppgifter och sociala uppgifter angående projekt, som möjligen har betydande negativa miljöeffekter och sociala effekter (sk. projekt i kategori A). Uppgifterna skall publiceras minst 30 kalenderdagar innan Finnvera undertecknar exportfinansieringsavtalet. Då avtalet trätt i kraft flyttas uppgifterna om projektet med berörda parternas samtycke till sidan för Garanterade affärer.

Projekten i kategori A:

Projekt: LNG to Power and Ahuachapán-Acajutla Transmission Line
Projektbeskrivning: Konstruktion av naturgaseldat värmeverk, marinterminal för leverans, lagring och förgasning av flytande naturgas (LNG) samt naturgasledning och transmissionsledning.
Projektets ort och land: Acajutla, El Salvador
Projektkategori: A
Uppgifterna publicerade: 25.10.2018
Källan för miljö- och sociala uppgifter:
01_EIA T-Line Vol. I and II - Feb 2017.pdf (PDF, 74 Mb)
01_ESIA Tome I to V DEC 2016.pdf (PDF, 870 Mb)

Projekt: Shanying Huazhong, pappersbruksprojekt
Projektbeskrivning: Konstruktion av ett pappersbruk för industriella förpackningar, ett koleldat kraftverk, ett kraftverk för fast avfall och andra komponenter
Projektets ort och land: Gong’an kommun, Jingzhou stad, Hubei provins, Kina
Projektkategori: A
Uppgifterna publicerade: 14.9.2018
Källa för miljö- och sociala uppgifter: Rapport om miljöpåverkan (PDF)

Projekt: Modernización Ampliación Planta Arauco (MAPA)
Projektbeskrivning: Konstruktion av en ny massproduktionslinje till en existerande massafabrik
Projektets ort och land: Comuna de Coronel, Chile
Projektkategori: A
Uppgifterna publicerade: 24.8.2018
Källan för miljö- och sociala uppgifter:
http://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=ficha&id_expediente=6856586

Projekt: Fruta del Norte
Projektbeskrivning: guldgrova
Projektets ort och land: Zamora Chinchipe Province, Yantzaza Canton, Los Encuentros Parish, Ecuador
Projektkategori: A
Uppgifterna publicerade: 31.5.2018
Källan för miljö- och sociala uppgifter: Rapporter om miljöpåverkan (PDF)

Projekt: Eti Bakirs koppargruva i Adiyaman
Projektbeskrivning: Leveranser till en anrikningsanläggning för kopparmalm
Projektets ort och land: Adiyaman, Turkiet
Projektkategori: A
Källan för miljö- och sociala uppgifter: Rapport om miljöpåverkan (PDF, 230 Mb)

Köparens land: Australien
Exportvara/Projekt: Kontainerhanteringsutrustning
Projektkategori: A
Uppgifterna publicerade: 19.8.2015
Miljöuppgifter och/eller sociala uppgifter om A-projekt:
http://portcapacity.portofmelbourne.com/pages/home.asp

Telefonväxel

029 460 11 (må-fre 8.00-16.15 )


Finansieringsrådgivning

029 460 2581 (må-fre 9.00–16.15 )


Övriga ärenden

029 460 2790 (må-fre 9.00–16.15 )


Huvudkontor i Helsingfors

Porkalagatan 1

PB 1010, 00101 Helsingfors


Huvudkontor i Kuopio

Kallanranta 11

PL 1127, 70111 Kuopio


All kontakt information