Finansiering av export- och fartygskrediter i samarbete med banken

Exportkrediter bidrar till finländska exportörers konkurrenskraft på den internationella marknaden. Exportkrediter underlättar finansieringsarrangemang för utländska kunder som köper kapitalvaror och relaterade tjänster från Finland.

Ramvillkor för exportkrediter

  • Kreditvärdig utländsk köpare
  • Kredittid minst 2 år
  • Kreditvalutor EUR, USD eller från fall till fall valutan i kredittagarens eller köparens land  
  • Kredit kan ha rörlig eller fast ränta
  • Graden av inhemskt ursprung ska vara tillräcklig i exportaffären
  • OECD:s avtalsvillkor för exportkrediter tillämpas på krediten

Finansieringen av exportkrediter förutsätter att en exportgaranti eller fartygsgaranti beviljats av Finnvera.

Bankens roll

Ett kreditavtal undertecknas av banken som fungerar som exportkreditens arrangör, övriga banker som deltar i finansieringsarrangemanget samt kredittagaren. Efter undertecknandet överför kreditens arrangör exportkrediten till Finlands Exportkredit för finansiering. Banken som arrangerar krediten administrerar den, dess säkerheter och Finnveras garanti under hela kredittiden.

Finlands Exportkredit uppbär av kunden en projektspecifik marginal på räntan samt ett reserveringsarvode och en handläggningsavgift för potentiell förnyande av offerten.

Ansökan om finansiering

Finansiering av exportkrediter eller ränteutjämning ska ansökas innan den fasta CIRR-räntan låses. Ansökan kan lämnas av exportören eller finansinstitutet som befullmäktigats av den utländska köparen.

Finansiering kan ansökas genom Finnveras onlinetjänst när sökanden är en finsk exportör eller ett finskt moderbolag. Preliminär ansökan finns tillgänglig på Onlinetjänsten, som kan användas för transaktioner där begränsad information för närvarande är tillgänglig. FEC-finansiering kan även sökas genom en PDF-ansökan som skickas till applications.eca(at)finnvera.fi

Se listan över våra samarbetande banker.

Dela sidan: