Affärsverksamhet utomlands

Go West - or East…

Vi vill vara din partner oberoende av i vilken riktning du vill styra din affärsverksamhet för att göra den internationell. Vi erbjuder finansiering och sakkunskap för företagets olika finansieringsbehov, till exempel lån och borgen för att täcka behovet av driftskapital som behövs vid export.

Finansieringsplanering av ett växande företag

För ett tillväxtföretag är förhandsplanering av finansieringen ett riskbedömningsverktyg. När riskerna kan mätas, kan de också hanteras bättre.

Att ansöka om finansiering för tillväxt

Det är ofta naturligt för ett tillväxtföretag att ansöka om finansiering hos sin bank. Om företaget inte har alla de säkerheter som banken kräver kan Finnveras SMF-borgen vara en lösning för att få bankfinansiering.

Priset

Finnvera tar ut ränta (referensränta + marginal) på lånefinansiering som bolaget erbjuder och borgensprovision på borgen. Utöver dessa debiteras en expeditionsavgift på beviljad finansiering.

Återbetalning av lån

Lånet återbetalas i enlighet med den amorteringsplan som har antecknats i avtalet.

Produkter

Internationaliseringslån

Internationaliseringslån är avsett för finansiering av finländska SMF-företags affärsverksamhet utomlands.

Internationaliseringsborgen

Internationaliseringsborgen är avsedd som säkerhet för finansiering av finländska små och medelstora företags affärsverksamhet i utlandet. Internationaliseringsborgen kan vara högst 80 procent av kreditbeloppet eller övrig finansieringsförbindelse.