Finansiering av ägarbyte

Vid företagsarrangemang behövs finansiering vanligen för att betala köpesumman, för investeringar och för driftskapitalet. Vi erbjuder också finansiering för ägararrangemang i företag, såsom för företagsförvärv och generationsväxling.

Finansiering för att köpa ett företag eller affärsverksamhet

Vid företagsförvärv är extern finansiering ofta en viktig del av genomförandet av affären, samt säkerheter och självfinansieringsandel är viktiga för att ordna finansieringen. När man planerar att köpa ett företag eller en affärsverksamhet lönar det sig att kontakta eventuella finansiärer redan i början av projektet.

Förutsättningen för att få finansiering är att projektet har planerats väl och att riskerna har beaktats. För att projektet ska kunna genomföras krävs också en förbindelse av ägaren och en tillräcklig självfinansieringsandel. Den typiska självfinansieringsandelen är cirka 20 procent av finansieringen. I ett företagsförvärv kan även säljaren finansiera förvärvet partiellt.

Finansieringsstrukturen för ägarbytet påverkas förutom av företagsförvärvets valda form även av förvärvets storlek.

Små företagsförvärv finansieras i regel med en kombination av banklån och självfinansieringsandel. Vid större köp kan finansieringslösningen även omfatta andra finansieringskällor.

Finnveras lösningar för att finansiera ägarbyte

Den vanligaste källan till extern finansiering är banklån, vars säkerhetsbehov tämligen ofta täcks med Finnveras borgen. Finnveraborgen kan användas för rörelse- eller aktieförvärv. Finnveras borgensandel fastställs projektspecifikt och är i allmänhet 50–80 procent av beloppet för krediten eller den övriga finansieringsförbindelsen.

En del av täckningen av självfinansieringsandelen kan vara Finnveras företagarlån, med vilket man antingen förvärvar aktier i köpobjektet eller kapitaliserar det köpande företaget.

Finnveras SMF-borgen lämpar sig för inhemska investeringar, produktutveckling och driftskapital. SMF-borgen möjliggör också affärstransaktioner.

Finnveras tillväxtlån är en mellanfinansieringsprodukt som kräver främmande kapital. Tillväxtlånet möjliggör företagsförvärv och ökar bolagets självförsörjning. Med hjälp av tillväxtlånet får man en tillräcklig självfinansiering som gör det möjligt för projektet att bli förverkligat tillsammans med banken. Utöver tillväxtlånet ska projektet ha en tillräcklig självfinansieringsandel och ett banklån. Tillväxtlånet är mellanfinansiering, så det är i en svagare ställning än bankfinansieringen.

Genomförande av företagsförvärv med ett bulvanbolag

Ett alternativ som ofta används vid företagsförvärv är att använda ett så kallat bulvanbolag. Ett bulvanbolag är till exempel ett nytt bolag som bildas, i vars namn man ordnar finansieringen av företagsförvärvet och köper aktierna. Finansieringen för bulvanbolaget fördelas vanligen mellan Finnvera, banken och självfinansieringen. Vid företagsförvärv måste självfinansieringsandelen vanligen vara 20 procent. Köparen kan också skaffa en självfinansieringsandel med hjälp av ett personligt företagarlån.

Den finansiering som köparen behöver kan minskas till exempel genom att man löser in företagets egna aktier. Förvärvet görs inom de ramar som aktiebolagslagen tillåter och före köpet av de återstående aktierna. Alternativet är också att avskilja egendom som inte hör till affärsverksamheten till ett eget bolag.

Var kan man få hjälp med att planera och genomföra ägarbytet?

Vid ägarbyte lönar det sig att anlita experthjälp. Du får råd t.ex. av nyföretagarcentraler, regionala näringsbolag, företagarorganisationer, bokföringsbyråer och förmedlare som specialiserat sig på företagshandel.

På webbplatsen Suomi.fi finns dessutom omfattande information om att genomföra ägarbyte eller företagsförvärv.

Dela sidan: