Content Section
Pressmeddelanden

Finnverakoncernens halvårsöversikt 1.1–30.6.2020

""
Published date

Finnverakoncernen, börsmeddelande 21.8.2020

Coronapandemin ökade efterfrågan på Finnveras SMF-finansiering avsevärt, exportfinansieringen sjönk från året innan – Finnveras resultat är 423 miljoner euro negativt på grund av kreditförlustreserveringar

Kommentarer från verkställande direktör Pauli Heikkilä:

”Coronapandemins omfattning och effekter på ekonomin har berört många företag, även oss. I Finland syntes pandemin konkret först inom servicebranscherna och turismsektorn, internationellt bland annat inom kryssningsbranschen som berör Finlands export. Fartygsorder utgör över hälften av teknologiindustrins orderstock, som stärkts i och med den synnerligen positiva utvecklingen i branschen på senare år. Trots att en pandemi alltid har identifierats som en risk för branschen, har coronakrisen berört branschen på ett alldeles exceptionellt sätt, då kryssningsverksamheten har stoppats genom myndighetsbeslut överallt i världen. Flera rederiers offentliga kreditbetyg har sänkts. På grund av dessa och de allmänt försämrade utsikterna inom världsekonomin har vi blivit tvungna att göra betydande reserveringar för eventuella kommande kreditförluster, vilket bidragit till att Finnverakoncernens resultat för januari–juni var 423 miljoner euro negativt.

Under årets första hälft beviljade vi exportgarantier, -borgen och särborgen för cirka 1,7 miljarder euro, drygt en femtedel mindre än under motsvarande period förra året. Coronaviruspandemin har inte berört alla branscher på samma sätt, och under början av året har man även verkställt investeringsbeslut som fattats tidigare. Den årliga volymen på exportfinansiering påverkas alltid av hur enskilda stora exportaffärer infaller tidsmässigt. Vi uppskattar att Finlands export under hösten kan bli långsammare under en längre tid på grund av den minskade orderingången inom industrin. Detta kommer också att synas i efterfrågan på finansiering.

SMF- och midcap-företagens finansieringsbehov ökade snabbt från och med mitten av mars på grund av coronaviruspandemin. Finnvera fokuserade finansieringsverksamheten mot borgen, som gjorde det möjligt för företag att få driftskapitallån hos banker. På detta sätt försöker vi se till att företagen får finansiering så snabbt som möjligt. Vi anpassade våra produkter och tjänster efter situationen, sänkte vår prissättning och rekryterade hyrd arbetskraft för att handlägga det stora antalet ansökningar. Efterfrågan på finansiering översteg våra förhandsprognoser, och under januari–juni beviljade vi över 0,9 miljarder euro i inhemska lån och borgen, vilket är mer än under helåret 2019. I början ansökte små SMF-företag om finansiering, men nu har även större företag behov av finansiering. Finnvera har en utmärkt beredskap att svara på efterfrågan även i fortsättningen på grund av riksdagens lagändring gällande fullmakter. Höjningen av vår inhemska låne- och borgensfinansieringsfullmakt till 12 miljarder euro uppskattas täcka efterfrågan på finansiering fram till år 2025.

Pandemins övergripande konsekvenser framgår senare. För finansiärer är det centrala fortfarande att bedöma konsekvenserna på lång sikt.

Tidigare års positiva resultat har ökat Finnveras ekonomiska buffertar för eventuella förluster. Ett självbärandemål har ställts upp för Finnvera, enligt vilket företagets rörelsekostnader och förluster på lång sikt ska kunna täckas med inkomsterna från rörelsen. Trots att 2020 års resultat väntas bli negativt, uppskattar man att Finnveras kumulativa självbärande dock fortfarande kommer att förverkligas. Självbärandet kan dock i fortsättningen i hög grad påverkas av hur coronakrisen framskrider under hösten och hur långvariga dess konsekvenser blir”.

Finnverakoncernen, rörelseverksamhet och resultatutveckling
H1/2020 (H1/2019)

 • Beviljade inhemska lån och borgen: 926 mn euro (430), förändring 115 %
 • Beviljade exportgarantier och särborgen: 1 747 mn euro (2 259), förändring -23 %
 • Beviljade exportkrediter: 402 mn euro (132), förändring 205 %
  • Finlands Exportkredit Ab:s kreditrisk gällande exportkrediter täcks av moderbolaget Finnvera Abp:s exportgaranti
  • Variationen i exportgarantier och -krediter påverkas av tidpunkten för enskilda stora exportaffärer

30.6.2020 (31.12.2019)

 • Ansvarsstock, inhemska lyfta lån och borgen: 2 373 mn euro (1 928), förändring 23 %
 • Ansvarsstock, exportgarantier och specialborgen, inkl. SMF- och midcap-exportgarantier och -borgen: 24 633 mn euro (25 489), förändring -3 %
  • Varav stora företags fartygs- och varvsansvar 12 792 mn euro (13 786)
  • Lyfta ansvar 11 431 mn euro (11 443), förändring 0 %, varav stora företags fartygs- och varvsansvar 3 487 mn euro (3 669)
  • Olyfta ansvar 9 162 mn euro (9 486) och bindande offerter 4041 mn euro (4 560), förändring sammanlagt -6 %, varav stora företags fartygs- och varvsansvar 9 304 mn euro (10 117)
 • Ansvarsstock, lyfta exportkrediter: 7 290 mn euro (7 229), förändring 0 %

Finnverakoncernen, H1/2020 och 30.6.2020

Resultat
H1/2020
-423 Mn e
H1/2019: 72 Mn e
förändring -685 %

Balansomslutning
30.6.2020
13,0 Md e
31.12.2019: 12,7 Mrd. e
förändring 2 %

Antal anställda
i genomsnitt
H1/2020
360
H1/2019: 363
förändring -1 %

Fritt eget kapital och
Statsgarantifonden
30.6.2020
1,5 Md e
31.12.2019: 1,9 Md e
förändring -22 %

Förhållandet kostnader-intäkter
H1/2020
29,1 %
H1/2019: 25,4 %
förändring 3,7 %-enhet

Förväntade kreditförluster
30.6.2020
719 Mn e
31.12.2019: 242 Mn e
förändring 197 %

NPS-index
(net promoter score) H1/2020:
50
H1/2019: 64
förändring -22 %

Självförsörjningsgrad
30.6.2020
8,1 %
31.12.2019: 11,6 %
förändring -3,5 %-enhet

Till följd av coronaviruspandemin var Finnverakoncernens resultat för januari–juni 423 miljoner euro negativt, då resultatet för motsvarande period förra året var 72 miljoner euro positivt. Det negativa resultatet orsakades av betydande kreditförlustreserveringar i exportgaranti- och särborgensverksamheten, som gjordes till följd av pandemin. De förväntade kreditförlusterna ökade sammanlagt 477 miljoner euro (-5). Realiserade kreditförluster uppgick till 17 miljoner euro (14), en ökning med 19 procent från motsvarande period förra året.

Bufferttillgångarna som samlats från koncernens verksamhet för att täcka kreditförluster uppgick vid utgången av juni månad, efter förlustreserveringar, till 1,5 miljarder euro. Bufferttillgångarna inkluderar koncernens fria egna kapital och statsgarantifondens tillgångar. Statsgarantifonden täcker ett förlustbringande resultat från exportgaranti- och särborgenverksamheten, om tillgångarna i motsvarande fonden i Finnveras balansräkning inte räcker till för att täcka ett förlustbringande resultat.

Koncernens räntenetto ökade under januari–juni med 22 procent från motsvarande period förra året och provisionsnetto låg på samma nivå som förra året. Värdeförändringarna i poster som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen var i januari–juni 2 miljoner euro negativa, då motsvarande post under motsvarande period förra året var 17 miljoner euro positiv. Omkostnaderna och avskrivningarna var 2 procent större än under motsvarande period förra året. Detta påverkades av rekryteringen av visstidsanställd personal som inhyrd arbetskraft för att handlägga ansökningar om SMF- och midcap-finansiering på grund av coronapandemin samt av större avskrivningar till följd av genomförda it-investeringar.

Finnverakoncernen
Resultatutväckling

 

H1/2020
Mn euro

H1/2019
Mn euro

Förändring
Mn euro

Förändring
%

2019
Mn euro

Räntebidrag

 

24

19

4

22 %

41

Provisionsintäkter och -kostnader (netto)

 

68

68

0

0 %

141

Vinster/ förluster från finansiella instrumenter värderats till verkligt värde via resultaträkningen och nettointäkter från valutaverksamhet

 

-2

17

-19

-113 %

10

Administrationskostnader

 

-22

-23

0

-2 %

-42

Affärsverksamhetens andra kostnader och avsrivningar

 

-4

-3

-1

28 %

-7

Realiserade och förväntade kreditförluster

 

-494

-9

-485

-

-60

Kreditförlustersättning från staten

 

12

7

5

68 %

17

Rörelsevinst/-förlust

 

-418

77

-495

-644 %

100

Räkenskapsperiodens vinst/förlust

 

-423

72

-496

-685 %

94

Finansieringsutsikter

Enligt Finlands banks prognos kommer Finlands bruttonationalprodukt att sjunka med cirka 7 procent i år. Enligt finansministeriet kommer bruttonationalprodukten att i år sjunka med 6 procent och nästa år öka med 2,5 procent. Enligt IMF:s prognos kommer bruttonationalprodukten globalt att sjunka med 4,9 procent och i utvecklade länder med 8,0 procent.

Finnvera är förberett att trygga tillgången på lånefinansiering till livsdugliga företags i alla skeden av krisen. Under slutet av året kommer vi att fortsätta borgensprogrammet för bankfinansiering och komplettera finansieringsmarknaden även med Finnveras egna senior- och juniorlån. Vi har förberett oss på att antalet företag i svårighet kommer att öka. Vi uppskattar att finansieringsarrangemangen kommer att bli svårare i synnerhet för de företag som behöver arrangemang en ytterligare gång under krisen. Finnvera är flexibelt när det gäller arrangemangen, och vi önskar att hela finansieringssystemet ska vara flexibelt.

Vi uppskattar att krisens konsekvenser kommer att spridas kraftigare till exportföretag och deras underleverantörskedjor i Finland under hösten. Vi förväntar oss att efterfrågan på inhemsk finansiering även i juli–december kommer att ligga på samma nivå som under årets början. Ekonomin återuppbyggs i olika takt i olika branscher. Vi är beredda att trygga även finansiering för ny tillväxt på ett mångsidigt sätt. Detta innebär till exempel stärkt finansieringsduglighet för företag med hjälp av Finnveras juniorlån.

Efterfrågan på exportgarantier och -krediter under årets slut påverkas av utvecklingen i exportföretagens order och tillgången till finansiering hos företagens kunder. Planerade investeringar har skjutits fram och antalet nya order uppskattas minska betydligt, något som kommer att påverka även stora företag. Vanligtvis påverkar en försämrad tillgång till finansiering emellertid efterfrågan på finansiering garanterad av exportgarantiinstitut. I likhet med tidigare år påverkas den totala efterfrågan av genomförandet av stora enskilda projekt.

Pandemin har haft en negativ effekt på turismsektorn, inklusive kryssnings- och varvsbranschen. Branschens utsikter påverkas i hög grad av när rederierna återigen kan starta sin verksamhet och vilka erfarenheterna är när kryssningarna startar. Inom andra stora exportindustrisektorer väntar vi att fler köpare är intresserade av att finansiera exportaffärer med exportkrediter, då kommersiella finansieringskällor sinar. Ingen geografisk koncentration väntas i efterfrågan.

Finnvera har möjlighet att erbjuda kreditförsäkringar fram till slutet av 2020 även till så kallade länder med kommersiell risk, t.ex. EU-länder. Kreditförsäkringen hjälper exportörer att fortsätta handelsrelationerna medan osäkerheten råder, något som är viktigt med tanke på kontinuiteten och Finlands ekonomi.

Vi förbereder oss även på att svara upp mot stora inhemska företags behov av driftskapitalfinansiering. Behovet av att ändra riktlinjerna bedöms i takt med att läget förändras.

I ett normalläge är vårt mål att rikta större delen av vår finansiering till växande och internationaliserande företag, investeringar, ägarbyten och export. I coronavirusläget har vi expanderat fokus för finansieringen för att hjälpa alla livsdugliga företag genom krisen.

Finnvera gav en resultatvarning 1.7.2020 och sänkte resultatutsikterna för år 2020. Coronaviruspandemin skapar fortfarande exceptionella osäkerheter i utsikterna. Utifrån nuvarande ekonomiska prognoser bedömer vi att på grund av kreditförlustreserveringar kommer Finnverakoncernens helårsresultat för 2020 att vara negativt som en följd av den kalkylmässiga inverkan av makroekonomiska indikatorer samt sänkt riskklassificering för enskilda objekt.

Ytterligare information:
Pauli Heikkilä, verkställande direktör, tfn +358 29 460 2400
Ulla Hagman, ekonomidirektör, tfn +358 29 460 2458

Halvårsöversikt 1.1–30.6.2020 (PDF)

Distribution:
NASDAQ Helsinki Oy, London Stock Exchange, centrala massmedier, www.finnvera.fi

Halvårsöversikten finns tillgänglig på finska och engelska via www.finnvera.fi/tulosraportit

Dela sidan: