Content Section
Pressmeddelanden

Finnvera reviderar sina resultatutsikter för 2020 på grund av den fortsatta osäkerheten som coronapandemin skapat

Team Finland toimitalo Helsingin Ruoholahdessa
Published date

Börsmeddelande 3.11.2020
Finnvera Abp, insiderinformation

Reviderade resultatutsikter för 2020

Coronaviruspandemin orsakar fortfarande en exceptionell osäkerhet i framtidsutsikterna. Finnvera koncernens resultatutsikter för 2020 är i linje med de utsikter som gavs i halvårsrapporten januari‒juni, dvs. på grund av kreditförlustreserveringar kommer Finnvera koncernens helårsresultat för 2020 att vara negativt som en följd av den kalkylmässiga inverkan av makroekonomiska indikatorer samt sänkta riskklassificeringar för enskilda objekt.

Kreditförlustreserveringar från Finnveras exportkreditgaranti och specialgarantiverksamhet ökade med cirka 500 miljoner euro under januari‒juni. Riskklassificering för enskilda objekt har ännu sjunkit efter denna tidpunkt, vilket  har resulterat i att beloppet på kreditförlustreserveringar ökat cirka 600 miljoner euro från slutet av Juni. Beräkningen av kreditförlustreserveringar görs enligt IFRS 9. Beloppet av realiserade kreditförluster är fortfarande måttlig och eventuella realiserade förluster kommer att framgå senare.

Ett negativt resultat från exportgaranti- och specialborgensverksamheten täcks primärt ur fonden för exportgaranti- och specialborgensverksamheten i Finnveras balansräkning. Om medlen i fonden i balansräkningen inte räcker till för att täcka förlusten, ersätts förlusten enligt lagen ur statsgarantifondens medel. Enligt lagen om statsgarantifonden ansvarar staten för Finnveras exportgarantier och specialborgen.

Efter ett förlustbringande resultat från januari‒juni uppgick Finnveras fritt eget kapital och statsgarantifonden, som täcker ett förlustbringande resultat för exportgaranti- och specialborgensverksamheten, vid utgången av Juni 2020 till 1,0 miljarder euro.  

Resultatutsikterna för 2020, tidigare publicerade 21.8.2020

Finnvera gav en resultatvarning 1.7.2020 och sänkte resultatutsikterna för år 2020 och i sin 21.8.2020 publicerad halvårsrapport H1/ 2020 uppskattade att:

Coronaviruspandemin skapar fortfarande exceptionella osäkerheter i utsikterna. Utifrån nuvarande ekonomiska prognoser bedömer vi att på grund av kreditförlustreserveringar kommer Finnverakoncernens helårsresultat för 2020 att vara negativt som en följd av den kalkylmässiga inverkan av makroekonomiska indikatorer samt sänkt riskklassificering för enskilda objekt.

Publicering av verksamhetsberättelse och bokslut

Finnverakoncernen publicerar delårsrapporter halvårsvis. Finnverakoncernens verksamhetsberättelse och bokslut 1.1.‒31.12. 2020 kommer att publiceras 23.2.2021.

Ytterligare information:

Pauli Heikkilä, verkställande direktör, tfn +358 29 460 2400
Ulla Hagman, ekonomidirektör, tfn +358 29 460 2458

Distribution:

NASDAQ Helsinki Oy, London Stock Exchange, centrala massmedier, www.finnvera.fi