Content Section
Nyheter

”Krisen påverkar företagets kassaflöde” – Läs de uppdaterade frågorna och svaren om vår finansiering under coronaepidemin

""
Published date

Coronalägets inverkningar på företagens ekonomi har förändrats och blivit tydligare under undantagsförhållandena. Vi har uppdaterat och kompletterat frågorna och svaren om hur företaget kan handla i ekonomiska svårigheter som coronaviruset orsakat och hur Finnveras finansiering kan utnyttjas. På detta sätt vill vi själva hjälpa för att företagen ska ha goda möjligheter att fortsätta sin verksamhet, då krisen orsakad av coronaviruset normaliseras.

Aktuell information om våra tjänster under undantagsförhållandena återfinns på vår corona-sammanställningssida.

Mitt företag behöver driftskapital för att klara krisen. Vilka alternativ finns det?

Under undantagsförhållandena på grund av coronaviruset beviljar Finnvera borgen för lån som banker beviljat företag. Finnveras begynnelseborgen, SMF-borgen och Finnveraborgens fast track lämpar sig också för behov av driftskapital till följd av coronaviruset. Begynnelseborgen är avsedd för företag som verkat i högst tre år och SMF-borgen för företag som varit i verksamhet över tre år. I SMF-borgen är Finnveras borgensandel är fast, 80 procent, och i begynnelseborgen högst 80 procent.

Banken ansöker om alla borgen för kundens räkning hos Finnvera, och därför rekommenderar vi att du först kontaktar din egen bank.

Ditt företag kan också under vissa förhållanden ansöka om ett driftskapitallån direkt från Finnvera om finansiering av företaget med banken annars inte skulle ordnas. Lånet kan inte användas för att återbetala finansiärens befintliga fordringar. Företaget måste ha minst en officiell finansiell rapport tillgänglig. Företagets kapital får inte vara negativt i den senaste officiella finansiella rapporten och företagets kreditinformation får inte vara i standard. Företaget måste ha varit lönsamt före coronakrisen, och företaget måste ha tillräcklig likviditet.

Hur mycket finansiering kan man få under undantagsförhållanden?

I begynnelseborgen kan borgensandelen vara högst 80 procent av lånebeloppet, dock så att maximibeloppet för begynnelseborgen som beviljas på en gång är 80 000 euro. Det maximala beloppet för ett lån som garanteras med SMF-borgen är 150 000 euro och borgensandelen är fast, 80 procent.

Ny begynnelseborgen och SMF-borgen kan beviljas när det gått minst två månader från det föregående beslutet. Beloppet på begynnelseborgen som beviljats ett företag kan vara sammanlagt högst 160 000 euro och i fråga om SMF-borgen 240 0000 euro. 

För Finnvera-borgen används en s.k. fast track-process, som gäller driftskapitallån som en bank beviljat upp till en miljon euro. Här har Finnveras borgensandel höjts till 80 procent och säkerhetskravet har frångåtts.

Finnvera-borgen i första hand vara 80 procent, men borgen på 90 procent kan beviljas för att garantera skuldebrevskrediter beviljade av en bank om det absolut krävs för att ordna finansiering för ett SMF-företag. Finnvera måste ge information om alla de företag som fått en borgen på 90 procent till EU-kommissionen som publicerar informationen om företagen på sin webbplats.

Beloppet av Finnveras driftskapitallån för finansieringsbehov orsakade av coronakrisen kan vara 50 000-300 000 euro.

Beviljar Finnvera stöd?

Finnvera beviljar inga stöd eller bidrag till företag. Finnveras finansiering beviljas alltid mot vederlag, dvs. den ska betalas tillbaka. Finnveras samtliga borgensåtaganden är normal finansieringsverksamhet och de utgör inte direkt stöd.

Använder Finnvera konjunkturlån?

Det finns ingen särskild konjunkturlåneprodukt, eftersom finansieringsbehoven i första hand kan tillgodoses med Finnveras borgen och driftskapitallån för finansieringsbehov orsakade av coronakrisen. Vår primära lösning är borgen: begynnelseborgen för nystartade företag och SMF-borgen för företag som varit verksamma i över tre år.

Finnvera har möjlighet att svara mot företagens finansieringsutmaningar i detta exceptionella konjunkturläge via sina befintliga produkter.

Är det möjligt att få brofinansiering för väntetiden hos Finnvera, om företaget väntar på att utvecklingsunderstöd ska betalas ut?

Med brofinansiering avses Finnvera driftskapitallån för att täcka företagets behov av driftskapital för tiden mellan att ett understödsbeslut från NTM-centralen eller Business Finland har beviljats och understödet betalas ut. Finnveras brofinansiering fungerar normalt även i krissituationer, trots att vi i övrigt har övergått mer mot verksamhet med borgen. Vi har förutsättningar att öka mängden brofinansering, om det finns ett behov av det. För närvarande är efterfrågan liten, då till exempel investeringar skjuts fram. Minimibeloppet för brofinansiering är 50 000 euro.

Krisen har påverkat företagets kassaflöde. Det har försvagats avsevärt och det finns ingen tydlig uppfattning om när det kommer att återgå till det normala. Kan jag få finansiering?

Företaget ska ha förutsättningar för lönsam verksamhet efter att den tillfälliga krisen orsakad av coronaviruset är över och verksamhetsmiljön normaliseras.

Om möjligt fungerar vi som en bro över krisen. Vi erbjuder till exempel möjlighet till amorteringsfrihet. Om man till exempel fått en betalningspåminnelse på grund av en betalning som försenats på grund av coronaviruset, utgör detta inte ett hinder för amorteringsfrihet.

Finnvera har möjlighet att svara mot företagens finansieringsutmaningar i detta exceptionella konjunkturläge via sina befintliga produkter.

Vilka företag kan få finansiering i detta exceptionella läge? Är det skillnad mellan olika företagsformer?

Finnveras finansiering är avsedd för organisationer som idkar näringsverksamhet i vinstsyfte, vars ekonomiska situation var i ordning före pandemin orsakad av coronaviruset. Företagets storlek spelar ingen roll, finansiering kan beviljas alla från ensamföretagare till stora företag.

Finansieringen är emellertid inte avsedd för allmännyttiga organisationer, t.ex. föreningar, som inte drivs i vinstsyfte.

Hur kan amorteringstidtabellen ändras under undantagsförhållandena?

Företagets kassaflöde har försämrats, hur kan jag enklast göra amorteringstidtabellen lättare?

Om lånet har lyfts i en bank och Finnvera är borgensman i lånet, ska du kontakta banken. Banken ansöker om samtycke till ändring av amorteringsprogrammet hos Finnvera. Om du eller ditt företag har lån direkt hos Finnvera kan du ansöka om amorteringsfrihet via vår onlinetjänst.

Hur lång kan amorteringsfriheten vara?

Finnvera kan med en ansökan bevilja amorteringsfrihet i 12 månader.

Vilken är den genomsnittliga handläggningstiden för borgen? Hur lång är bankernas handläggningsprocess?

Även om antalet ansökningar ha ökat, har Finnveras handläggningstider förblivit korta. Den genomsnittliga handläggningstiden för beviljande av begynnelseborgen och SMF-borgen är 2 dagar hos Finnvera. Banken ansöker om borgen för kundens räkning, men eftersom det i företagen finns ett behov av att få veta hur processen framskrider, har vi börjat informera sökande om positiva borgensbeslut via SMS.

När det gäller amorteringsfrihet kan banken automatiskt bevilja 6 månaders amorteringsfrihet i Finnveras borgen. I fråga om Finnveras lån är handläggningstiden för amorteringsfrihet några dagar.

Banken går inte med på att göra ändringar i betalningstiden i ett lån där Finnvera beviljat borgen. Kan Finnvera hjälpa?

De flesta bankerna har meddelat att de förhåller sig positiva till arrangemang i betalningstiden som den exceptionella situationen kräver. Det är viktigt för Finnvera att företagets bank deltar i betaltidsarrangemangen. Om situationen kräver det diskuterar vi även andra lösningsalternativ med kunden och banken.

Amorteringens förfallodatum närmar sig och ansökan om amorteringsfrihet hinner inte behandlas före det. Gör det här det svårare att få amorteringsfritt?

Vi förstår att situationen är besvärlig för närvarande och vi förhåller oss positiva till ansökningar om amorteringsfrihet, även om de kommer in nära förfallodatumet. En kort försening i betalningen av amortering är inte ett hinder för beviljande av amorteringsfrihet, men naturligtvis önskar vi så tidiga kontakter som möjligt.

Tänk om jag inte kan betala en faktura?

Vad händer om betalningarna inte görs? Hur snabbt skickas de för indrivning?

Om du inte kan betala en faktura på förfallodagen, ska du kontakta oss i ett så tidigt skede som möjligt. Du kan kontakta oss före fakturan förfaller till betalning via onlinetjänsten under ”Ansök om ändring i ett gällande lån” eller genom att skicka oss ett meddelande via onlinetjänsten.

Finnveras samarbetspartner Intrum påminner om betalningar som förfallit till betalning med brev, varav det första skickas två veckor och det sista sju veckor efter förfallodagen. Intrum skickar ett inkassokrav nio veckor efter förfallodagen. Om vi trots betalningspåminnelser eller inkassokrav inte får betalning av en fordran som förfallit till betalning eller om inga andra arrangemang avtalas om betalningen av fordran, inleder Intrum rättslig indrivning av fordran på uppdrag av Finnvera.

Intrum erbjuder även en del av Finnveras kunder en telefontjänst för fakturor som förfallit till betalning. Kom ihåg att kontrollera den aktuella kontaktinformationen i det senaste brevet du fått.

Mer information om betalningspåminnelser och avgifter hittar du på vår coronasida.

Kan Finnvera erbjuda finansiering även åt större företag, som har ökade behov på grund av coronaviruset?

Finnvera kan från fall till fall betjäna s.k. midcap-företag och stora företag, som är större än EU:s SMF-definition, i läget som coronaviruset orsakat. Vi hänvisar till att kontakta finansiärerna. Borgen kan utgöra högst 80 procent och de totala åtagandena högst 30 miljoner euro, dock så att Finnvera inte blir huvudfinansiär. Vi behandlar stora projekt från fall till fall.

I läget orsakat av coronaviruset kan Finnvera nu bevilja exportgarantier för kort risktid, dvs. mindre än två år, till länder med marknadsmässig risk fram till slutet av 2020. Privata kreditförsäkrare är fortfarande primära tillhandahållare av försäkringsskydd, och Finnvera har till uppgift att komplettera marknaden.

Vad bör jag veta om statsunderstöd?

Jag har fått utvecklingsunderstöd från andra offentliga aktörer. Vad ska jag lägga märke till i fråga om statligt stöd?

Trots att Finnvera inte beviljar direkt stöd eller bidrag till företag, kan det även i Finnveras stöd ingå så kallat kalkylmässigt statligt stöd, vilket syns som ett förmånligare pris eller fördelaktigare villkor än EU:s marknadsprisnivå. Den primära formen av kalkylmässigt statligt stöd i Finnveras finansiering är ett så kallat de minimis-stöd. Det kan företaget motta till ett värde av högst 200 000 euro under tre års tid från olika statliga eller kommunala aktörer.

Alternativt har Finnvera en möjlighet att som en form av statligt stöd använda ett så kallat coronastöd som inkluderas i finansieringen och som möjliggör fördelaktigare prissättning och villkor för Finnveras finansiering.

Vad innebär Finnveras coronastödprogram?

Finnveras coronastödprogram är baserat på EU-kommissionens tillfälliga ramar för statsstöd. Detta utesluter dock företag som hade svårigheter redan i slutet av 2019, dvs. innan coronapandemin bröt ut. Finnvera är även skyldigt att i efterhand rapportera finansieringsmottagarens namn samt uppgifter om Finnveras finansiering och det omfattade stödet till EU.

Mer information om coronastödprogrammet finns på vår coronasida.

Vilka fördelar har företaget av Finnveras finansiering som omfattar coronastöd?

Coronastödprogrammet möjliggör finansiering till företag som hamnat i svårigheter på grund av coronaepidemin samt flexiblare prissättning och villkor i en situation där företaget inte kan erhålla normalt de minimis-stöd.

Den finansiering som Finnvera beviljar inom ramen för coronastödprogrammet räknas inte ihop med de bidrag eller den finansiering som beviljats av andra myndigheter.

Coronastödprogrammet påverkar inte heller företagets eller koncernens de minimis-stödkvot.

Varför kan coronastöd inte fås för begynnelseborgen eller SMF-borgen?

För att coronastöd ska kunna beviljas förutsätts en separat granskning av statsstöd tillsammans med kunden för att säkerställa att villkoren uppfylls. Den här skyldigheten åligger Finnvera då bolaget sköter en offentlig förvaltningsuppgift. Eftersom banken ansöker om begynnelseborgen och SMF-borgen åt kunden, kan Finnvera inte göra denna genomgång tillsammans med kunden.

Om det emellertid observeras i samband med handläggningen av ansökan om begynnelseborgen eller SMF-borgen att den totala stödmängden till företaget har fyllts eller håller på att fyllas, kan banken hänvisa kunden att ansöka om finansiering med coronastöd direkt från Finnvera. 

Vad betyder rapporterings- och publiceringsskyldigheten avseende coronastöd i praktiken?

Finnveras coronastödprogram är baserat på EU-kommissionens tillfälliga ramar för statsstöd givna 19.3.2020. Enligt ramarna är Finnvera skyldigt att i efterskott rapportera finansieringsmottagarens namn samt uppgifter om Finnveras finansiering och det omfattade stödet till EU:s behöriga myndighet för publicering i EU:s portal för statsstöd

Uppgifter om finansieringen och kundrelationen offentliggörs inte till andra delar, utan dessa omfattas av banksekretess.

Läs även:

Aktuell information om våra tjänster under undantagsförhållandena återfinns på vår corona-sammanställningssida finnvera.fi/korona

SMF-företag, vi hjälper i det exceptionella läge som coronaviruset orsakat! Mer information på vår sammanställningssida

Finnvera har möjlighet att öka SMF-företagens finansiering avsevärt – extra resurser bokas för kundarbete

 

Dela sidan: