Aktuellt

Innehållsförteckning

Vi hjälper företag i det exceptionella läget som coronaviruset orsakat

Finnvera förhåller sig flexibelt till alla finansieringsbehov som coronaviruset medfört. Vi har beredskap att öka finansieringen av små och medelstora företag och att hjälpa företag över krisen. Företaget ska ha förutsättningar för lönsam affärsverksamhet på lång sikt.

Ta kontakt med din bank i god tid

Vi rekommenderar att våra kunder till följande åtgärder:

 1. Ta kontakt med din bank i ett så tidigt skede som möjligt.
 2. Finnvera och bankerna är flexibla i betalningsarrangemangen och det lönar sig att komma överens om sådana arrangemang med den egna banken i ett så tidigt skede som möjligt.
 3. Finnvera möjliggör i första hand beviljandet av driftskapital genom att borga lånet som banken beviljar. Förhandla med din bank. Din bank kan ansöka om borgen hos Finnvera på ditt företags vägnar.
  1. Finnvera tar ut en avgift för borgen och borgen är inte direkt stöd. Med avgifter täcker Finnvera sin andel av blivande kreditförluster. Borgen upp till 1 miljon euro beviljas mest utan säkerhet. Priset påverkas av företagets riskklass baserat på finansiell information och kredittid. I prissättningen måste Finnvera också iaktta EU:s regler om statligt stöd. Finnvera kan inte tävla med bankerna om priset på finansiering.
 4. Om finansieringen inte ordnas med din egen bank, ditt företag kan också
  under vissa förhållanden ansöka om ett driftskapitallån för finansieringsbehov orsakade av coronakrisen direkt från Finnvera. Läs om villkoren för lånet

Behöver du driftskapital

I den exceptionella situationen orsakad av coronaviruset försäkrar vi SMF-företags ökade behov av driftskapital i första hand med begynnelseborgenSMF-borgen och Finnvera-borgen, som banken ansöker om för ditt företags räkning.

 • Begynnelseborgen är avsedd för företag som verkat i högst tre år. Finnveras borgensandel kan vara högst 80 procent.
 • SMF-borgen är avsedd för företag som varit i verksamhet över tre år. Med SMF-borgen är det möjligt att täcka ett lån på högst 150 000 euro. 
 • Med Finnveraborgen är det också möjligt att garantera ökade behov av driftskapital till följd av coronaviruset, om Finnveras begynnelseborgen eller SMF-borgen inte lämpar sig för företagets situation. Finnvera har tagit i bruk en försnabbad och förenklad behandling och ikraftträdande (sk. fast track behandling) av ansökningar för 150 000–1 000 000 euro skuldebrevslån som banken beviljat och Finnvera gått i borgen för . Finnveras borgensandel har höjts till 80 procent och säkerhet krävs inte. Banken ansöker om borgen för ditt företags räkning.

Obs! Från och med den 11 september 2020 kan finansiärer ansöka om Finnveraborgen för företagets räkning.

Finnveraborgens fast track behandling vid behov av driftskapital orsakad av coronaviruset

Finnveras borgenandel

Finnveras borgensandel kommer även i fortsättningen att i första hand vara 80 procent, men borgen på 90 procent kan beviljas för att garantera skuldbrevskrediter beviljade av en bank om det absolut krävs för att ordna finansiering för ett SMF-företag. Finnvera måste ge information om alla de företag som fått en borgen på 90 procent till EU-kommissionen som publicerar informationen om företagen på sin webbplats. 

I SMF-borgen är Finnveras borgensandel fortfarande fast till 80 procent och i begynnelseborgen högst 80 procent.

Driftskapitallån för coronasituationen

Ditt företag kan också under vissa förhållanden ansöka om ett driftskapitallån direkt från Finnvera om finansiering av företaget med banken annars inte skulle ordnas. Lånet kan inte användas för att återbetala finansiärens befintliga fordringar. Företaget måste ha minst en officiell finansiell rapport tillgänglig. Företagets kapital får inte vara negativt i den senaste officiella finansiella rapporten och företagets kreditinformation får inte vara i standard. Företaget måste ha varit lönsamt före coronakrisen, och företaget måste ha tillräcklig likviditet.

Läs mer om lånets villkor

Finnvera sänkte och förenklade prissättningen

Finnvera sänkte och förenklade prissättningen av borgen som används i finansiering av driftskapital som orsakats av corona retroaktivt från och med början av mars 2020. Den årliga borgensprovisionen för begynnelseborgen för nystartade företag och SMF-borgen för företag som har varit verksamma i mer än 3 år samt Finnveraborgens fast track är högst 1,75%. Expeditionsavgiften för begynnelseborgen och SMF-borgen är 0,1% av borgensbeloppet. För fast tracks del förblir expeditionsavgiften oförändrad på cirka 400 euro.

Observera också!

Utanför Finnveras finansiering har begränsats grynderentreprenader inom byggnadsbranschen samt skogsbruk och åkerbruk och kreatursskötsel inom jordbruk. Därutöver kan vi inte finansiera finansiell verksamhet, dobbleri eller adult entertainment verksamhet samt samfund eller företag vars verksamhet inte uppfyller näringsverksamhetens kännetecken och som inte sträver efter företagsekonomisk vinst.

Observera följande om statligt stöd

Finnvera beviljar inte direkt stöd eller bidrag till företag. Det stöd som omfattas av Finnveras finansiering är så kallat kalkylmässigt statligt stöd, vilket kan ses i att priset och/eller villkoren är förmånligare än den marknadsprisnivå som EU fastställt för finansiering. Om priset på Finnveras finansiering är lägre än EU: s marknadspris, anses det beräknade stödet vara lika med prisskillnaden.

Den primära formen av statligt stöd i Finnveras finansiering är ett de minimis-stöd, som företaget kan motta högst 200 000 euro under tre års tid från olika parter som beviljar stöd. Om företagets maximala belopp av mottaget de minimis-stöd har uppnåtts eller håller på att uppnås, eller om företaget uppfyller definitionen av ett företag i svårighet enligt de minimis-förordningen, kan erhållandet av stöd förhindras eller förutsätta en högre prisnivå på finansieringen, det vill säga finansieringen prissätts utan stöd.

Som ett alternativ kan Finnvera inom ramen för det beviljade coronastödprogrammet använda det så kallade coronastödet som statlig stödform i finansieringen. Finnveras coronastödprogram är baserat på EU-kommissionens tillfälliga ramar för statsstöd. Stöd får inte beviljas företag som hade svårigheter redan 31.12.2019, det vill säga innan coronapandemin bröt ut. Finnvera är skyldigt att i efterskott rapportera finansieringsmottagarens namn samt uppgifter om Finnveras finansiering och det omfattade stödet till EU.

Det är möjligt att använda coronastödet som statlig stödform i Finnveraborgens fast track behandling. När vi beviljar Finnveraborgen med en 90 % garantiandel, används alltid räntestöd som en form av statligt stöd.

Behöver du amorteringsfria månader?

Ifall du har Finnveras borgen

 • Ta kontakt med din bank. Banken ansöker om alla förändringar som gäller borgen från Finnvera istället för dig.

Ifall du har lån från Finnvera

 • Om du har lån direkt från Finnvera kan du ansöka om tolv månader amorteringsfritt med en elektronisk ansökan i vår e-tjänst.
 • Under den amorteringsfria perioden betalar du endast räntan och kostnaderna.
 • Vi tar ut en expeditionsavgift på endast 50 euro för förändringar om ditt totalansvar till Finnvera är högst 300 000 euro.
 • Om ditt totalansvar till Finnvera är över 300 000 euro, prissätts ändringen fallspecifikt. Om du fått statsstöd från andra källor kan det bli nödvändigt att höja priset på grund av lagstiftningen.

Vi strävar efter att behandla ansökningarna så snabbt som möjligt, men vi ber att du observerar att det kan förekomma rusning i tjänsten.

Vänligen använd vår e-tjänst på adressen online.finnvera.fi/. Vi uppmanar våra kunder att göra realistiska bedömningar av företagets inkomster och utgifter och att ta kontakt med deras egna banker i god tid om de behöver kompletterande finansiering.

Om du inte kan betala räkningen du fick

Om du inte kan betala fakturan på förfallodagen, vänligen kontakta oss så snart som möjligt. Du kan kontakta oss innan fakturan förfaller till betalning via Finnveras e-tjänst under "Ansök om ändring av ett giltigt lån" eller genom att skicka ett meddelande i e-tjänstens Meddelanden-avsnittet.

Från och med 1 oktober 2019 har Finnvera börjat använda Intrum Oys tjänster enligt samarbetsavtalet. Intrum skickar betalningspåminnelser och ett betalningskrav som gäller Finnveras inhemska finansieringens förfallna fakturor. Om vi ​​trots betalningspåminnelser eller betalningskrav inte får betalning för förfallna fordringar eller om inget annat avtalas om betalning av förfallen fordran kommer Intrum att inleda juridisk indrivning på Finnveras vägnar. Intrum erbjuder också en telefontjänst för förfallna fakturor till några av Finnveras kunder. Kontrollera ditt senaste brev för aktuell kontaktinformation. Efter att fakturan har upphört kan enheten som hanterar ditt ärende ha ändrats.

Om betalningen inte är på vårt konto på förfallodagen, debiterar vi ränta på förfallen artikel och debiterar en avgift för de betalningspåminnelser vi skickar. Räntan för förfallna fordringar är 16 %. Den första betalningspåminnelsen skickas 14 dagar efter förfallodagen. Insamlingsavgiften för betalningspåminnelse och anmälningsbrev till garantisten är 7,44 euro / brev. Du hittar andra insamlingskostnader i vår serviceprislista.

Om du inte har fått den fakturan som betalningspåminnelsen gäller, se över att din adressinformation är korrekt. Vänligen meddela Finnveras kundtjänst om alla ändringar i e-tjänstens Meddelanden-avsnittet, med Skicka ett meddelande  eller skicka epost puhelinpalvelu(at)finnvera.fi.

Vanliga frågor

Finnvera har med nuvarande produkter en bra möjlighet att svara mot företagens finansieringsutmaningar i detta exceptionella konjunkturläge. Vi har sammanställt frågor och svar gällande hur företaget kan handla i ekonomiska svårigheter som coronaviruset orsakat och hur Finnveras finansiering kan utnyttjas. 

Läs mer

Finansiering av exporthandel i coronasituationen

Finnvera kan bevilja exportgarantier med kort risktid till länder med marknadsmässig risk fram till 31.12.2021. Privata kreditförsäkrare är fortfarande primära tillhandahållare av försäkringsskydd, och Finnvera har till uppgift att komplettera marknaden.

Finansiering för storföretag i coronasituationen

Finnvera kan också garantera finansiering för storföretag i situationen orsakad av coronaviruset:

 • Ta kontakt med dina finansiärer
 • Borgenandel kan vara högst 80 procent och det totala ansvaret högst 100 miljoner euro dock på så sätt, att Finnvera inte kan bli huvudfinansiären
 • Stora projekter handlar vi fall för fall

Information om olika aktörers finansiella tjänster

Regeringen har enats om en bred uppsättning åtgärder för att underlätta företagens ekonomiska situation. Arbets- och näringsministeriet följer och vidtar nödvändiga åtgärder tillsammans med olika aktörer inom ANM-koncernen för att minska coronavirusets konsekvenser för bl.a. företagens verksamhet.

På ANM:s websida hittar du information om coronavirus och finansiering för företag

Så här betjänar vi våra kunder

Vi vill sköta om kundernas, intressentgruppernas samt personalens säkerhet och därför har vi ökat distansarbetet i Finnvera.

Vår kundtjänst håller öppet på normalt sätt i chatten och per telefon på numren:

Ansökan om finansiering kan göras i vår e-tjänst.

Begynnelseborgen och SMF-borgen ska sökas via banken. Det lönar sig för företaget att ta kontakt direkt med banken, som skickar ansökningen till Finnvera. För Finnveraborgens del bör företag förhandla om lånet först med sin bank och efter det ansöka Finnveraborgen från Finnvera.