Content Section
Nyheter

Finnveras regionöversikt för Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten 1–6/2023: Finnveras finansiering till SMF- och midcap-företag minskade. Behovet av driftskapital ökade – investeringarna fortsatte

""
Published date

I början av 2023 beviljade Finnvera inhemsk finansiering till landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten till ett belopp av sammanlagt 43 miljoner euro (69). Finnveras finansiering minskade tydligt i alla landskap och hundra procent av finansieringen riktades till SMF- och midcap-företag. Investeringarna fortsatte trots osäkerheten. Ägarbytena förblev oförändrade, i Österbotten nästan fördubblades antalet företagsförvärv jämfört med motsvarande period i fjol. Antalet nystartade företag som finansierades minskade jämfört med året innan, vilket återspeglar förändringarna i verksamhetsmiljön. Det grundas allt fler företag som bisyssla.

Finansiering beviljad av Finnvera minskade i alla landskap jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Under perioden januari-juni beviljades företag i Österbotten 26 miljoner euro i inhemsk finansiering (32), Mellersta Österbotten 3 miljoner euro (13) och Södra Österbotten 15 miljoner euro (25). 

– I det osäkra ekonomiska läget avtog den totala efterfrågan på finansiering. Det positiva är att man sökte finansiering för positiva finansieringsbehov, såsom tillväxt och utveckling, investeringar, ägarbyten och leveranser. I denna räntemiljö överväger företagen noggrant sina investeringar, säger regionchef Kari Hytönen.

""


Finnveras finansiering gjorde det möjligt att genomföra totala projekt på 97 miljoner euro (151) tillsammans med banker och andra finansiärer och den riktades till nästan hundra procent till SMF- och midcap-företag. Finnveras finansiering bidrog till uppkomsten av sammanlagt över 191 (237) nya arbetsplatser inom landskapen. 

Industrin är den drivande kraften inom vårt område

I Österbotten och Södra Österbotten riktades den största summan till industrin. I Mellersta Österbotten beviljades affärs- och konsumenttjänster mest. 

– Den minskade köpkraften bland hushållen har haft en betydande inverkan på affärsverksamheten hos företag inom konsumentsektorn, fortsätter Hytönen. 

I Österbotten ökade finansieringen till industrin och är nu på en högre nivå än före pandemin. Finansieringen av företagstjänster och turism minskade. I Mellersta Österbotten sjönk finansieringen för industrin betydligt jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Finansieringen av andra branscher sjönk också. I södra Österbotten var efterfrågan på finansiering exceptionellt låg. 

Efterfrågan på driftskapital ökade – investeringarna fortsatte trots osäkerheten

Efterfrågan på driftskapital ökade i regionen och var det största finansieringsobjektet. Värdet av de investeringar som Finnvera finansierade i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten uppgick till sammanlagt 33 miljoner euro. I Österbotten hölls finansieringen av investeringarna i början av 2023 på samma nivå som vid motsvarande tidpunkt i fjol, medan andelen investeringar ökade i Södra Österbotten. I Mellersta Österbotten sjönk däremot investeringarnas andel jämfört med motsvarande period föregående år. Efterfrågan på finansiering av affärer och leveranser mellan företag fortsatte.

– Handeln och leveranser mellan företag finansierades fortfarande ganska aktivt, även om det var mindre än under föregående period. Investeringarna fortsatte, vilket är glädjande med tanke på förändringarna i verksamhetsmiljön, säger regionchef Päivi Kinnunen

Ägarbyten är viktiga för företagsfältets livskraft. Finnvera finansierade sammanlagt 30 företags (31) ägarbyten inom landskapen med sammanlagt 6 miljoner euro (6). I Österbotten nästan fördubblades antalet ägarbyten jämfört med motsvarande period i fjol.

– Ägarbyten är viktiga för företagsfältets livskraft och finansieringen av dem är ett av Finnveras prioriterade områden. Med tanke på genomslagskraften är det viktigt att fortsätta främja dem, säger Päivi Kinnunen.

Hälften av finansieringen till växande och internationaliserande företag – förändringar i verksamhetsmiljön ökar osäkerheten 

Över hälften av finansieringen som beviljades i landskapen var för växande och internationaliserande företag som också är viktiga med tanke på Finnveras strategi. Efterfrågan på finansiering av exportaffärer var liten under rapportperioden. 

– Förändringar i verksamhetsmiljön ökar osäkerheten. Höjningen av energipriset, inflationen och räntenivån höjer kostnaderna för företag. Vi strävar efter att agera mångsidigt med hjälp av finansiering samt säkerställa att företagen kan utnyttja finansieringen på bästa sätt. 

Finnvera ökade tillgången till finansiering med nya produkter och i februari började Finnvera bevilja direkt exportkredit för exportaffärer under 20 miljoner euro. I juni lanserades på marknaden klimat- och miljölån samt digitaliserings- och innovationslån, som möjliggör att få finansiering utan säkerhet och förmånlig kompletterande finansiering för projekt som uppfyller EU-finansieringskriterierna.

– I Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten kan man tills vidare inte se projekten för den gröna övergången i beviljandet av Finnveras finansiering. Vi ser många möjligheter för företagen i vår region när det gäller investeringar i grön övergång och hållbar utveckling, säger Kari Hytönen och Päivi Kinnunen. 

Mer information:

Södra Österbotten:
Kari Hytönen, regionchef, Finnvera Inre Finland, tfn. 029 460 2351

Österbotten och Mellersta Österbotten:
Päivi Kinnunen, regionchef, Finnvera Västra Finland, tfn. 029 460 2631

Dela sidan: