Internationell reglering och samarbete

Exportgarantiverksamheten regleras av en mängd internationella författningar och avtal, som syftar till att begränsa konkurrensen på exportkreditvillkor.

Exportgarantiverksamheten regleras av en mängd internationella författningar och avtal med hjälp av vilka garantiinstituten försöker stävja konkurrensen med exportkreditvillkor. Ett intensivt internationellt samarbete är en förutsättning för att Finnvera skall kunna följa och utveckla dessa spelregler.

Samarbetet staterna emellan sker inom ramen för OECD och Europeiska unionen. OECD-exportkreditavtalet är det viktigaste internationella avtalet som reglerar exportkreditverksamheten. EU å sin sida strävar till att skapa ett jämnstarkt konkurrensläge för exportörer i medlemsländerna.

Bernunionen är garantiinstitutens sammanslutning, som är ett forum for informationsutbyte för medlemmar ock befrämjare av sunda principer i exportkredit- och investeringsverksamheten.

OECD

OECD är en ekonomisk sammanslutning mellan industriländer och används för att visa utvecklingen i världensom helhet.

Exportkreditavtalet

De viktigaste västra industriländerna har förbundit sig att följa villkoren i det s.k. OECD-exportkreditavtalet vid beviljandet av garantier, finansiering eller återfinansiering för offentligt stödda exportkrediter.

Finnvera är Finlands officiella exportgarantiinstitut, varför de krediter som Finnvera garanterar bör följa villkoren i exportkreditavtalet.

EU har bekräftat avtalet och det är därmed bindande för medlemsstaterna.

På OECD:s webbsidor kan du på engelska skriva ut exportkreditavtalet, regler angående garantipremier samt uppgifter om OECD:s landgrupper.

Antikorruptionspolicy

Finnvera har åtagit sig att följa OECD:s rekommendation mot korruption i exportkreditgarantiverksamhet (Recommendation of the Council on Bribery and Officially Supported Export Credits). Läs mer i Finnveras antikorruptionspolicy (pdf) (på engelska).

OECD:s riktlinjer för multinationella företag

Garantitagarna ombeds beakta OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Riktlinjerna omfattar anvisningar för ansvarsfull affärsverksamhet. Innehållet består bl.a. av principer som gäller respekt för mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och ansvarsfull kontroll av produktkedjan. Rekommendationerna gäller även öppenhet, sysselsättning och arbetstagarnas organisering, miljön, åtgärder mot bestickning, konsumentfrågor, vetenskap och teknologi, konkurrens och beskattning. Rekommendationerna har utarbetats särskilt med tanke på multinationella företag, men principerna för god affärsverksamhet som sammanfattats i rekommendationerna kan tillämpas i alla företag oavsett storlek.

I länder som bundit sig att följa rekommendationerna finns en nationell aktör som främjar utnyttjandet av rekommendationerna och behandlar eventuella tvister beträffande tillämpandet av riktlinjerna.

I Finland främjar arbets- och näringsministeriet samt delegationen för samhälls- och företagsansvar tillämpandet av riktlinjerna och utgör den nationella samarbetspartnern.

OECD:s nationella samarbetspartner (National Contact Points, NCPs) i alla länder

Avtal om miljö- och socialt ansvar

De länder som deltar i OECD: s exportkreditavtal är de s.k. I de gemensamma metoderna kom de överens om gemensamma tillvägagångssätt för exportgarantiaktiviteter och due diligence i miljö- och sociala frågor.

Läs mer i Finnveras politik för hantering av miljömässiga och sociala risker i finansieringsverksamheten (pdf)  och OECD:s Common Approaches-principer

Hållbar långivning i de fattigaste länderna

OECD länderna tar hänsyn till fattiga, svårt skuldsatta länders skuldsituation. Finnvera och de övriga OECD medlemmar vill följa med IMF och Världsbankens restriktioner och kan därför medverka bara i begränsade projekt som ökar dessa länders officiella skuld.

Du får mer information av Finnveras regionchefer om Finnveras möjligheter att ta risker i de fattigaste länderna. Du hittar kontaktuppgifterna för varje land på Finnveras landklassificeringskarta.

Europeiska unionen

Syftet med EU:s direktiv om harmonisering av medellånga och långa garantier är att ge garantitagare i samtliga medlemsländer likvärdiga exportgarantivillkor och därigenom likadana möjligheter att konkurrera med exportprodukten och inte med finansieringsvillkor. Direktivet innehåller regler om garantivillkor, garantipremier, landpolicy och notifieringsförfarande. Då det gäller garantipremier och landspolitik följer direktivet OECD-garantipremieavtalet.

Meddelandet förbjuder offentliga exportgarantiinstitut att garantera s.k. marknadsmässiga risker, dvs. sådana risker som privata försäkringsbolag är villiga att garantera.

På basis av EU:s konkurrenslagstiftning kan Finnvera som ett offentligt exportgarantiinstitut inte garantera så kallade marknadsmässiga risker, som privata försäkringsbolag är beredda att garantera. Därför kan Finnvera i ett vanligt marknadsläge inte bevilja garantier för en risktid på mindre än två år (tillverkningstid + kreditens återbetalningstid) till flera industriländer i väst eller EU-länder. 

Du hittar aktuell information på Finnveras sida om kreditriskgaranti  

EU-regleringen av affärer med en risktid på mindre än två år till de så kallade marknadsriskländerna gäller endast traditionell kreditförsäkring för att täcka köparrisker, inte garanti för bankrisker. Detta innebär att Finnvera enligt riskfördelningsprincipen kan pröva beviljande av garanti till dessa länder.

EU-kommissionens tillkännagivande om exportkreditverksamhet med kort betalningstid

 

Bernunionen

Finnvera är medlem i Bernunionen (International Union of Credit and Investment Insurers), som är en sammanslutning av över 50 exportekredit- och investeringsgarantiinstitut från över 40 länder i alla delar av världen. Bernunionen syftar till att utveckla export- och investeringsförsäkring baserad på professionellt, omfattande informationsutbyte.

Bernunionen har fastställt grundläggande värderingar (Guiding Principles) som styr medlemmarnas verksamhet. 

Samarbetsavtal

Samarbetet mellan garantiinstituten är speciellt viktigt då exportföretag har produktion i flera länder eller då i exportprojektet ingår leveranser från exportörer i olika länder. Finnvera har ingått samarbetsavtal med olika garantiinstitut. Avtalen skapar ramen för samarbetet men är ingen förutsättning.

Samordnad garanti och återförsäkringsarrangemang

Samordnad garanti och återförsäkringsarrangemang är särskilt praktiska när det är fråga om större projekt eller riskabla marknader. Vid samordnad garanti täcker garantiinstituten i varje enskilt exportland den egna nationella andelen och samarbetet begränsar sig närmast till informationsutbyte mellan garantiinstituten i anslutning till projektet.

Vid återförsäkring är huvudförsäkringsgivaren garantiinstitutet i det land vars exportandel är störst. Huvudförsäkringsgivaren ingår ett garantiavtal för det totala kreditbeloppet och ingår ett återförsäkringsavtal med garantiinstitutet i underleverantörlandet. I detta arrangemang godkänner garantiinstitutet i underleverantörens land vanligtvis huvudförsäkringsgivarens villkor.

Dela sidan: